С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
Защита на личните данни
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 
 514766 
 Начална страница  
 

Начало


Уважаеми посетители,
Районен съд - Севлиево преминава към нова интернет - страница на адрес:

https://sevlievo-rs.justice.bg

Той е изработен по проект с наименование "Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие" по Оперативна програма "Добро управление", като една от целите му е унифициране на интернет сайтовете на всички съдилища в страната. От 01 Януари 2020 година адреса http://sevlievo.court-bg.org/ ще бъде автоматично пренасочван към новата страница на съда.


 

ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 42, АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПК. 

Указания за потребителите на Интернет – страницата на Районен съд – Севлиево за начина на достъп до публикуваните съдебни актове


Добре дошли в интернет - страницата на Районен съд - Севлиево!

Нашата цел е да Ви предоставим непрекъснат и лесен достъп до информация за нашия съд и всички услуги, от които имате нужда.
Ние се надяваме, че тази интернет страница ще бъде ценен източник на информация за Вас, независимо дали ще използвате услугите на съда или имате въпроси, свързани с работата на съдебната администрация.
Моля, не се колебайте да се свържете с нас директно с въпроси или коментари.

Съдът като институция

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Целият процес от момента на сезирането на съда до влизането на акта в сила протича под единствената диктовка на съда и чрез съобразяване единствено със законосъобразността и собственото съдийско убеждение. Правосъдието се осъществява в името на народа. Според чл. 6 ал. 2 от Конституцията на Република България - Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, административни, военни и районни съдилища.
Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Районният съд разглежда делата в състав от съдия, освен ако със  закон е предвидено друго.
Разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт се извършва на прицпипа на случайния подбор чрез електронно разпределение в зависимост от реда на постъпването им /чл. 9 ал.1 от Закона за съдебната власт. Механизма на разпределението представлява компютърна програма, разработена от специалисти във Висшия съдебен съвет. Заложени в програмата са видовете дела по статистически шифри, граждански и наказателни колегии и съдиите в тях, като освен случайното разпределение на делата, системата следи и за равномерната натовареност на всеки един съдия по видове дела. Принципа на случаен подбор, при разпределението на съдебните дела и преписки, е една от крачките към прозрачност, ефективност и повишаването на общественото доверие към съда.КАЛЕНДАР СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 
КАЛЕНДАР СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ по граждански и наказателни дела
ПРАВИЛА 
Правила, свързани с дейността на съда и работата с граждани.
НОВИНИ, ОБЯВИ 
АКТУАЛНО ЗА СЪДА
Годишен отчет 
Районен съд – Севлиево
Годишни доклади за дейността на съда
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО 
Информация, обяви за публична продан
ОНЛАЙН КУТИЯ ЗА МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Мнения и предложения
5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР