П Р О Т О К О Л

 

гр. Севлиево,  11.07.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на единадесети юли през две хиляди и  седемнадесета година в състав:

 

 

                                       Председател: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ

 

           

                                         Съдебни заседатели:1. Р.Б.Й.

                                                                          2. М.К.

 

при участието на секретар Р.О.

и прокурора ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА сложи за разглеждане

НОХД № 64  по описа за 2017 година,

докладвано от районен съдия ЦВЕТКОВ.

 

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ П.Г.К., редовно призован, се явява лично и с адв. Д.М. с пълномощно от 12.03.2017 г.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. СЕВЛИЕВО се явява прокурор Христова.

СВИДЕТЕЛИТЕ, редовно призовани, се явяват с изключение на Р.В.С..

ВЕЩИТЕ ЛИЦА, редовно призовани, се явяват с изключение на В.В.Н..

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от вещото лице В.Н., с която уведомява съда, че поради неотложен служебен ангажимент е в командировка в Швейцария за три дни, считано от 09.07.2017 г.. поради което е невъзможно да присъства на делото. Вещото лице заявява още, че поддържа изготвеното експертно заключение по назначената съдебно-химическа експертиза по ДП № 62/ 2016 г. по описа на следствен отдел – Окръжна прокуратура – габрово.Към молбата е приложена и Заповед № 5/ 03.07.2017 г.

Съдът даде думата на страните за становище по хода на делото и във връзка с неявилото се вещо лице.

 ПРОКУРОР Христова: Да се даде ход на делото. Представям и ще моля да приемете писмено споразумение, което с адв. М. - защитник на подсъдимия сме постигнали за решаване на делото при условията на чл. 384  НПК. Ще моля да одобрите споразумението НПК, като считам, че същото не противоречи на закона и морала.

АДВ.  Д.М.: Уважаеми г-н Председател, да се даде ход на делото. Действително постигнахме споразумение с Районна прокуратура - Севлиево, което моля да одобрите и което считам, че не противоречи на закона.

Съдът счита, че са налице изискванията за даване ход на делото и  

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 382 от НПК

Проверява самоличността на явилите се лица:

На подсъдимия:

П.Г.К.: Роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, не работи,  ЕГН **********,***.

ПОДС. П.К.:  Получи съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

На свидетелите:

И.Х.Т.: На 45 г.; български гражданин, женен, неосъждан, без родство с подсъдимия.

М.И.М.: На 34 г.; български гражданин, женен, неосъждан, без родство с подсъдимия.

В.А.А.: На 47 г.; български гражданин, женен, неосъждан, без родство с подсъдимия.

Съдът напомни на свидетелите наказателната отговорност по чл. 290 от НК и те обещаха да говорят истината пред съда.

Съдът отстрани свидетелите от съдебната зала до разпита им

На вещите лица:

Д.Г.Д.: на  64 г., български гражданин, женен, неосъждан, без родство с подсъдимия.

Съдът напомни на вещото лице наказателната отговорност по чл. 291 от НК и той обеща да даде правилно и безпристрастно заключение.

На основание чл. 382, ал. 4 НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. П.К.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Чел съм споразумението. Запознат съм със съдържанието на споразумението и наказанието, което е предвидено да изтърпя. Подписал съм споразумението доброволно. Съгласен съм с него и разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР Христова: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ. Д.М.: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС. П.К.: Съгласен съм със споразумението.

Съдът, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА – прокурор в Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимия П.Г.К. – адв. Д.М., както следва:

П.Г.К. - роден на *** ***, български гражданин, с ЕГН **********, с начално образование, неженен, не работи, осъждан, се сключи настоящото споразумение относно следното:

Подсъдимият П.Г.К. със снета по-горе самоличност, се признава за виновен в това, че на 02.09.2016 год., в гр. Севлиево, при условията на повторност – чл. 28, ал. 1 от НК, в багажното отделение на лек автомобил «Опел Астра» с ДК № ЕН ****ВТ, паркиран в района на битовия пазар, държал акцизни стоки – фино нарязан тютюн, предназначен за ръчно свиване на цигари с общо нетно тегло 17,791 кг., без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по силата на чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, чл. 100, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, на стойност 4616,76 лв., като причинената вреда на републиканския бюджет от невнесения акциз за този фино нарязан тютюн, предназначен за ръчно свиване на цигари е в размер на 2704,23 лв., като случаят е немаловажен, поради което, на основание чл.234 ал.2 т.1,вр. ал.1  предложение второ, вр.чл.28 ал.1 от НК, във вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК му се налага наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА при първоначален общ режим.

Липсват съставомерни щети в резултат на извършеното деяние.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото разноски в размер на 516,78 лева за експертизи, направени от Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура - Габрово ще бъдат заплатени от обвиняемият П.Г.К. по сметка на Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура-Габрово.

На осн. чл. 189, ал. 3 направените  по ДП № 62/2016 г. по описа на Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура-Габрово разноски в размер на 200,00 /двеста/ лева, представляващи изплатен адвокатски хонорар за предоставена правна помощ - процесуално представителство пред органите на досъдебното производство от служебен защитник - адвокат Х.М.Х. ***, определен и назначен по реда на ЗПП, ще бъдат заплатени подсъдимия П.Г.К..

На осн. чл. 189, ал. 3 направените по НОХД № 64/2017 г. по описа на РС-Севлиево разноски в размер на 220,00 / двеста и двадесет/ лева, представляващи изплатен адвокатски хонорар за предоставена правна помощ - процесуално представителство пред съда от служебен защитник - адвокат Х.М.Х. ***, определен и назначен по реда на ЗПП, ще бъдат заплатени подсъдимия П.Г.К..

Веществени доказателства приобщени към досъдебното производство:

-            1 брой син полиетиленов чувал, обозначен като Обект № 1, съдържащ: 1 бр. черен на цвят чувал, пломбиран със срязана акцизна митническа пломба № 0769992, в който се намират 12 бр. прозрачни полиетиленови плика, съдържащи раздробена суха жълтеникава листна маса; 11 бр. черни полиетиленови чанти, съдържащи раздробена суха жълтеникава листна маса и 1 бр. зелена чанта, съдържаща раздробена суха жълтеникава листна маса;

-            1 брой бял зеблян чувал, обозначен като Обект № 2, съдържащ: 1 бр. черен на цвят чувал, пломбиран със срязана акцизна митническа пломба № 0769993; 66 бр. прозрачни полиетиленови плика, съдържащи раздробена суха жълтеникава листна маса;

-            1 брой бял зеблян чувал, обозначен като Обект № 3, съдържащ: 1 бр. черен на цвят чувал, пломбиран със срязана акцизна митническа пломба № 0769995; 60 бр. прозрачни полиетиленови плика, съдържащи раздробена суха жълтеникава листна маса; 2 бр. черни полиетиленови чанти със суха жълтеникава листна маса;

-            1 брой черен полиетиленов сак, съдържащ пет броя представителни проби с представителни пломби с тютюн

, на основание чл.234, ал.3 от НК се отнемат в полза на държавата, като същите следва да се изпратят на Агенция Митници за унищожаване.

 

 

 

                                         СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1. ПРОКУРОР :_______________

                          (ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА)

 

 

2. ЗАЩИТНИК:____________________

                             (адв. Д.М.)

 

 

3. ПОДСЪДИМ:________________________

                        (П.Г.К.)

 

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от ПРОКУРОР ХРИСТОВА, адвокат Д.М. и подсъдимия П.Г.К., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл. 381, ал. 2 от НПК. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен е безспорно доказано, предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. Законосъобразно е определен размера на дължимите разноски съгласно чл. 189, ал. 3 НПК.

По изложените съображения и на основание чл. 382  НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:  35

ОДОБРЯВА споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА –прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и адвокат Д.М. - защитник на подсъдимия П.Г.К., както следва:

Подсъдимият П.Г.К. със снета по-горе самоличност, се признава за виновен в това, че на 02.09.2016 год., в гр. Севлиево, при условията на повторност – чл. 28, ал. 1 от НК, в багажното отделение на лек автомобил «Опел Астра» с ДК № ЕН ****ВТ, паркиран в района на битовия пазар, държал акцизни стоки – фино нарязан тютюн, предназначен за ръчно свиване на цигари с общо нетно тегло 17,791 кг., без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по силата на чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, чл. 100, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, на стойност 4616,76 лв., като причинената вреда на републиканския бюджет от невнесения акциз за този фино нарязан тютюн, предназначен за ръчно свиване на цигари е в размер на 2704,23 лв., като случаят е немаловажен, поради което, на основание чл.234 ал.2 т.1,вр. ал.1  предложение второ, вр.чл.28 ал.1 от НК, във вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК му се налага наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА при първоначален общ режим.

ОСЪЖДА подсъдимия П.Г.К. да ЗАПЛАТИ по сметка на Окръжна прокуратура - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 516,78 лева.

ОСЪЖДА подсъдимия П.Г.К. да ЗАПЛАТИ по сметка на Национално бюро за правна помощ – София направените по ДП № 62/2016 г. по описа на Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура-Габрово разноски в размер на 200,00 /двеста/ лева, представляващи изплатен адвокатски хонорар за предоставена правна помощ - процесуално представителство пред органите на досъдебното производство от служебен защитник - адвокат Х.М.Х. ***, определен и назначен по реда на ЗПП.  

ОСЪЖДА подсъдимия П.Г.К. да ЗАПЛАТИ по сметка на Национално бюро за правна помощ – София направените по НОХД № 64/2017 г. по описа на РС-Севлиево разноски в размер на 220,00 / двеста и двадесет/ лева, представляващи изплатен адвокатски хонорар за предоставена правна помощ - процесуално представителство пред съда от служебен защитник - адвокат Х.М.Х. ***, определен и назначен по реда на ЗПП.

На осн. чл. 234, ал. 3 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства, приобщени към досъдебното производство

-            1 брой син полиетиленов чувал, обозначен като Обект № 1, съдържащ: 1 бр. черен на цвят чувал, пломбиран със срязана акцизна митническа пломба № 0769992, в който се намират 12 бр. прозрачни полиетиленови плика, съдържащи раздробена суха жълтеникава листна маса; 11 бр. черни полиетиленови чанти, съдържащи раздробена суха жълтеникава листна маса и 1 бр. зелена чанта, съдържаща раздробена суха жълтеникава листна маса;

-            1 брой бял зеблян чувал, обозначен като Обект № 2, съдържащ: 1 бр. черен на цвят чувал, пломбиран със срязана акцизна митническа пломба № 0769993; 66 бр. прозрачни полиетиленови плика, съдържащи раздробена суха жълтеникава листна маса;

-            1 брой бял зеблян чувал, обозначен като Обект № 3, съдържащ: 1 бр. черен на цвят чувал, пломбиран със срязана акцизна митническа пломба № 0769995; 60 бр. прозрачни полиетиленови плика, съдържащи раздробена суха жълтеникава листна маса; 2 бр. черни полиетиленови чанти със суха жълтеникава листна маса;

-            1 брой черен полиетиленов сак, съдържащ пет броя представителни проби с представителни пломби с тютюн, които след влизане на определението за одобряване на споразумението в сила да бъдат изпратени на Агенция „Митници“ за унищожаване.

ЗАЛИЧАВА свидетелите и вещите лица от списъка на лицата за призоваване.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“, взета на подсъдимия П.Г.К. на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 64/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24, ал. 3 НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11,15 часа.

 

 

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

 

                                       2.

 

 

 

                                                                СЕКРЕТАР: