Р Е Ш Е Н И Е

52

гр. Севлиево, 05.05.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на двадесет и пети април през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Павел Неделчев

              

при секретаря С.С.

в присъствието на прокурора………………….,

като разгледа докладваното от съдията Неделчев АНД № 117 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по раздел V от ЗАНН - Обжалване на наказателните постановления. Образувано е по жалба от Е.А.Ш. *** против наказателно постановление (НП) № 15-0341-000494 от 28.07.2015 г. на Началник сектор към ОДМВР – Габрово, РУ - Севлиево, с което за нарушение по чл. 157, ал. 6 от ЗДвП и на основание чл. 185 от ЗДвП му е наложено наказание глоба в размер на 20 лв. В жалбата се твърди, че при издаване на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на материалния и процесуалния закон. Посочва се, че НП не съдържа един от задължителните реквизити по чл. 57, ал. 1 от ЗАНН – описание на нарушението, мястото и и обстоятелствата на извършването му.

Искането в жалбата е съдът да отмени наказателното постановление.

Административно-наказващият орган, редовно призован, не се явява и не изпраща представител при разглеждане на делото. В придружаващото административно- наказателната преписка писмо се прави искане жалбата да се остави без последствие и да се потвърди наложеното наказание.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства. От съвкупната им преценка съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

Административно- наказателното производство против Е.Ш. е започнало със съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) с бланков № 626920 от 16.07.2015 г., в който актосъставителят Я.Д., в присъствието на св. П.П. (двамата служители на РУ – Севлиево при ОД на МВР – Габрово) отразил, че на 16.07.2015 г., около 10.15 часа, на главен път I-4, км. 82-850 до КПП „Хамбергер”, в посока гр. Варна, Ш. управлява л.а. „Фолксваген Кади” с рег. № СА 0937 СИ, с акт № 408252 от 17.10.2014 г. с изтекъл срок на валидност. Деянието е квалифицирано като нарушение по чл. 157, ал. 6 от ЗДвП. С акта е иззет като доказателство АУАН № 408252 на 06 РУ – СДВР. АУАН е предявен на Е.Ш., който го е подписал без възражения. Възражения не са направени и в срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН.

Въз основа на АУАН Началник сектор към ОДМВР – Габрово, РУ – Севлиево, издал обжалваното НП № 15-0341-000494 от 28.07.2015 г., в което възприел изцяло описаната в акта фактическа обстановка, счел е, че Е.Ш. е извършил нарушение по чл. 157, ал. 6 от ЗДвП, тъй като „носи акт за нарушение по ЗДП с изтекъл срок“, и на основание на чл. 185 от ЗДвП му е наложил административно наказание глоба в размер на 20 лв.

Гореизложената фактическа обстановка съдът извлича от показанията на свидетелите Я.Д. и П.П., съпоставени с данните от АУАН и издаденото въз основа на него НП, както и данните от АУАН с бланков № 408252.

По делото е представена Справка картон на водача на името на жалбоподателя Е.А.Ш.. В Справката не се съдържат каквито и да е данни за съставен АУАН с бланков № 408252 от 17.10.2014 г. или данни за издадено наказателно постановление въз основа на АУАН с бланков № 408252 от 17.10.2014 г. 

При така събраните по делото доказателства съдът достига до следните правни изводи:

Препис от обжалваното НП е връчен на наказаното лице на 06.03.2017 г., т.е. повече от година и половина след датата на неговото издаване. Жалбата е депозирана в отдел „ПП” на СДВР на 06.03.2017 г. Спазен е срокът за обжалване, жалбата е допустима и следва да се разгледа по същество.

Актът за установяване на административното нарушение и наказателното постановление са съставени от компетентни лица, което се потвърждава от представеното копие от заповед на министъра на вътрешните работи.

Съдът намира, че при издаване на наказателното постановление са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като нарушението и в частност неговото изпълнително деяние са описани непълно и  неясно. Видно е, че според АУАН нарушението, вменено на жалбоподателя, се е изразило в това, че същият управлявал автомобил „с акт № 408252 от 17.10.2014 г. с изтекъл срок на валидност”, което деяние е квалифицирано като нарушение на чл. 157, ал. 6 от ЗДвП. Според посочената разпоредба, при съставяне на АУАН по този закон контролният талон към СУМПС на водачите се отнема, като актът заменя контролния талон за срок до един месец от издаването му. Следователно, заложеното в посочената правна норма предполага контролните органи да установят, че контролният талон към СУМПС не е представен при проверката, а е представен заместващ го акт, който обаче е с изтекъл срок на валидност. В случая такава ясна и точна констатация в акта липсва, поради което същият не отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН. Порокът е задълбочен в издаденото въз основа на този акт НП, което не отговаря на предвиденото в чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН.

На следващо място, настоящият съдебен състав намира, че нормата на чл. 157, ал. 6 от ЗДвП, за разлика от тази на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, не вменява определено поведение за водачите на МПС, неспазването на което да води до санкционирането им. Поради това отговорността на жалбоподателя незаконосъобразно е ангажирана по реда на чл. 185 от ЗДвП.

По изложените съображения наказателното постановление следва да се отмени, като незаконосъобразно.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0341-000494 от 28.07.2015 г. на началник сектор към ОДМВР – Габрово, РУ - Севлиево, с което на Е.А.Ш., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 157, ал. 6 от ЗДвП и на основание чл. 185 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 20 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: