МОТИВИ:

Производството е по гл.ХХVІІІ от НПК - Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

В Районен съд - Севлиево е внесено постановление на Районна прокуратура - Севлиево от 05.04.2017 г. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на А.А. *** за престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.

Представител на Районна прокуратура - Севлиево се явява в съдебно заседание и поддържа повдигнатото с Постановлението обвинение, като го счита за установено и доказано по безспорен начин и смята, че обвиняемият следва да бъде признат за виновен и освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.   

След преценка на събраните в наказателното производство доказателства, съдът установи следната фактическа обстановка:

Обвиняемият А.А.А. живеел в гр.Севлиево.Притежавал свидетелство за управление на МПС и бил правоспособен водач на такова.Ползвал лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. № ЕВ **** АХ, който бил собственост на неговия баща.На 29.03.2017 г. след обяд обвиняемият А. употребил наркотично вещество, като изпушил цигара, съдържаща марихуана.Независимо от това, на същата дата, вечерта седнал зад волана на посочения по-горе лек автомобил и започнал да го управлява.Заедно с него в автомобила се качило и друго лице – негов познат.С управлявания от него автомобил, обвиняемият се придвижил от с.Яворец до гр.Севлиево и около 23.50часа се движил по ул.“Марин Попов“ в посока ул.“Н.Д.Петков“На същата дата – 29.03.2017 г. свид.П.К.П., заедно с колегата си М.П., двамата служители в РУ на МВР Севлиево били назначени в наряд и изпълнявали служебните си задължения, като се намирали пред дом № 82 на ул.“Марин Попов“.Двамата забелязали лекия автомобил „Опел Вектра“ с рег. № ЕВ **** АХ, след което го спрели за проверка.По време на извършената от тях проверка било установено, че автомобила се управлява от обв.А., както и, че с него пътува още едно лице – Г.Н.Д..Полицейските служители установили, че поведението на водача сочи на употреба на алкохол или наркотични вещества.В тази връзка от тяхна страна на обвиняемия била извършена проверка за употреба на алкохол, резултата от която бил отрицателен.Служителите на МВР пристъпили към проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества с техническо средство – еднократен комбиниран наркотест „Drug check 3000 ARJA-0071” с референтен номер 8325554.При проведения тест уредът отчел положителен резултат за употреба на наркотично вещество – „ТНС“ – тетрахидроканабинол - марихуана.За резултата от извършената проверка бил съставен Протокол с бланков № 000-2241 за извършване на проверка за употреба на наркотични или упойващи вещества.По този повод на обв.А. бил съставен АУАН № 261 от 29.03.2017 г.Междувременно му бил издаден талон за медицинско изследване и вземане на кръв за анализ за употреба на упойващо вещество.Обвиняемият А. обаче не се явил в медицинското заведение и не дал кръв за химичен анализ.Със ЗППАМ № 17-0341-000064 от 30.03.2017 г. на обв.А. било временно отнето свидетелството за управление на МПС.

Горната фактическа обстановка съдът установи от обясненията на обвиняемия, показанията на свидетеля П.Х.П.; Протокол с бланков № 000-2241 за извършване на проверка за употреба на наркотични или упойващи вещества; Акт за установяване на административно нарушение № 261 от 29.03.2017 г.; Талон за медицинско изследване; ЗППАМ № 17-0341-000064 от 30.03.2017 г.; Справка за нарушител/водач и декларация за семейно положение и имотно състояние на обвиняемия.

Обвиняемият А., редовно призован се явява лично и със защитник, дава обяснения по фактическата обстановка на деянието, признава се за виновен и не оспорва събраните в наказателното производство доказателства, както и обстоятелствата, изложени в Постановлението на прокуратурата.

Въз основа на гореизложеното, съдът счита за установено и доказано по несъмнен начин, че обвиняемият А.А.А., след като на 29.03.2017 год., около 23.50часа, в гр.Севлиево, на ул.“Марин Попов“, до дом № 82, в посока ул.„Н.Д.Петков“, управлявал МПС - лек автомобил "Опел Вектра" с рег. № ЕВ **** АХ, след употреба на наркотично вещество – марихуана, установено по надлежния ред - с техническо средство – еднократен комбиниран наркотест „Drug check 3000” с референтен номер 8325554, както от обективна, така и от субективна страна, при форма на вината пряк умисъл, е осъществил състава на престъплението по чл.343б, ал.3 от НК.

За извършеното деяние в закона се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.Обвиняемият А. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV на гл.VІІІ на НК.

При това положение са налице предпоставките за приложението на разпоредбата на чл.78а от НК, като обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание глоба.

При определяне на размера на наказанието съдът отчита като смекчаващи вината обстоятелства чистото съдебно минало на обв.А., направените самопризнания, липсата на вреди, настъпили от деянието, липсата на данни за други нарушения на ЗДвП, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина в досъдебното и съдебното производство.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита характера на деянието и вредните последици, които са могли да настъпят.При съвкупната преценка на тези обстоятелства, отчитайки и формата на вината, както и материалното му положение и имотно състояние, съдът счита, че на обвиняемия А., с оглед постигане на целите на наказанието, следва да се наложи наказание в размер на минималния, предвиден по чл.78а, ал.1 от НК.По изложените съображение съдът наложи на обв.А. наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1 000.00 лв.

На осн. чл.78а, ал.4 във вр. с чл.343г във вр. с чл.343б, ал.3 във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, съдът лиши обвиняемия А. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.При определяне размера на това наказание съдът взе предвид вредните последици, които са могли да настъпят, вида на нарушението, което е едно от малкото нарушения на правилата за движение, при което формата на вината е пряк умисъл, а не непредпазливост, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина.

На осн.чл.59, ал.3 от НК съдът приспадна от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, времето, през което обвиняемият А. за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.

След влизане на решението в сила вещественото доказателство – еднократен комбиниран наркотест „Drug check 3000 ” с референтен номер 8325554, следва да се унищожи.

В този смисъл съдът произнесе решението си.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: