П Р О Т О К О Л

 

Гр. Севлиево, 02.05.2017г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на втори май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                     Председател: ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ

 

                                      Съдебни заседатели:  М.П.

                                                                                А.А.

 

               при  участието на секретар С.С.

и прокурора  ТИХОМИР ПЕТКОВ, сложи за разглеждане

НОХД № 140  по описа за 2017 година,

докладвано  от районен съдия НЕДЕЛЧЕВ

 

На именното повикване в 09.00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ А.С.П., редовно призован, се явява лично и с адвокат Д. ***, назначена за служебен защитник на подсъдимия в хода на ДП.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр.СЕВЛИЕВО се явява прокурор Петков.

СВИДЕТЕЛЯТ С.О. се явява. Свидетелите Ф.А.Ф. и М.Ф.А., редовно призовани, не се явяват.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ, редовно призован, не се явява.

Пострадалият Ф.А.Ф. е уведомен за образуване на съд.производство по реда на чл.255 НПК. До момента не е постъпила молба за конституирането му като страна в процеса.  

Съдът разясни на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия правата му по чл.15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР ПЕТКОВ: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда и секретаря. Със защитника на подсъдимия постигнахме споразумение за решаване на делото, което представям, моля да разгледате и да го одобрите. 

АДВ. СТЕФАНОВА: Считам, че следва да се даде ход на делото. Нямам възражения по състава на съда и прокурора. Моля, да приемете и одобрите представеното споразумение.

Съдът констатира, че не са постъпили възражения против съдебния състав, прокурора и секретаря. Налице изискванията за даване ход на делото за обсъждане на представеното споразумение за решаване на делото, поради което

                                           О П Р Е Д Е Л И :

            ДАВА ХОД на делото по реда на чл.384 ал.1, вр. 382 НПК

Снема самоличността на подсъдимия:

А.С.П.: Роден на *** ***,   ЕГН  .

На основание чл.382 ал.4 НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението:

ПОДС. А.С.П.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по него. Признавам, че откраднах моторния трион марка „Щил 29“. Не оспорвам заключението на експертизата. Запознат съм със съдържанието на споразумението и наказанието, което е предвидено да изтърпя. Подписал съм споразумението доброволно. Съгласен  съм с него и разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР ПЕТКОВ : Поддържам споразумението в този вид.

АДВ. СТЕФАНОВА: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС.А.С.П.: Съгласен съм споразумението да бъде одобрено така.

Съдът, на основание чл.382 ал.6 от НПК,

                                           О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение между Тихомир Петков - районен прокурор при Районна прокуратура – Севлиево и адв. Д. Стефанова, като защитник на подсъдимия А.С.П., съгласно което:

Подсъдимият А.С.П., роден на *** ***,  с ЕГН**********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, на неустановена дата в края на месец септември 2016 г., късно вечерта, в гр. Севлиево, от навес до къща, собственост на Ф.А.Ф.,***, при условията на опасен рецидив /чл.29, ал.1, б.“А“ и б.„Б“ от НК/, отнел чужда движима вещ - моторен трион марка “Щил 29” – имущество на обща стойност 250,00 лева, собственост на Ф.А.Ф., от владението му, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай, с което е осъществил състава на престъплението по чл.196, ал. 1, т. 1 във вр. с чл.194, ал. 1 от НК.

За извършеното престъпление по чл.196, ал. 1, т. 1 във вр. с чл.194, ал. 1 от НК и при приложението на чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимият А.С.П., се определя наказание лишаване от свобода за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален строг режим, на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“Б“ от ЗИНЗС.

Причинените съставомерни щети в резултат на извършеното деяние в размер на 250,00 лева са възстановени на пострадалият от деянието.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото разноски в размер на: – 63.48 лева за оценъчна експертиза и фотоалбуми, разноски направени от ОД на МВР- Габрово, ще бъдат заплатени от подсъдимият А.С.П..

Веществени доказателства – няма.

 

                                     СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

1.  РАЙОНЕН ПРОКУРОР:

                                                    / Тихомир Петков /

 

2. ЗАЩИТНИК :

                                  /адв.   Д. Стефанова/

 

3. ПОДСЪДИМ

                       / А.С.П./

 

 

След подписване на споразумението, съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл.381 ал.2 от НПК. От престъплението са настъпили имуществени вреди, които са напълно възстановени чрез връщане на открадната вещ. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл.381 ал.5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимия се признава за виновен е безспорно доказано, предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпления, така и с личността на подсъдимият. Законосъобразно е определен размерът на дължимите разноски съгласно чл.189 ал.3 от НПК. По изложените съображения и на основание чл.384 ал.1 вр. с чл.382 ал.7 НПК, съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И:№ 23

ОДОБРЯВА споразумението между ТИХОМИР ПЕТКОВ – районен прокурор при Районна прокуратура – Севлиево и адвокат  Д. СТЕФАНОВА, като защитник на подсъдимия А.С.П., съгласно което:

Подсъдимият А.С.П., роден на *** ***,   ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че при форма на вина пряк умисъл, на неустановена дата в края на месец септември 2016 г., късно вечерта, в гр. Севлиево, от навес до къща, собственост на Ф.А.Ф.,***, при условията на опасен рецидив /чл.29, ал.1, б.“А“ и б.„Б“ от НК/, отнел чужда движима вещ - моторен трион марка „Щил 29” – имущество на обща стойност 250 лева, собственост на Ф.А.Ф., от владението му, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.196, ал. 1, т. 1 във вр. с чл.194, ал. 1 НК и при приложението на чл.55, ал.1, т.1 от НК му се налага наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим, на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“Б“ от ЗИНЗС.

ОСЪЖДА подс. А.С.П. да заплати  по сметка на ОД на МВР гр. Габрово направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 63.48 (шестдесет и три лева и 48 ст.)лв.

ЗАЛИЧАВА от списъка на лицата за призоваване свидетелите и вещото лице.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ПОДПИСКА, взета на подсъдимия А.С.П. на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 140/2017г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл.24 ал.3 от НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 09,15 часа.

 

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                           2.

 

                                     СЕКРЕТАР: