П Р О Т О К О Л

 

гр. Севлиево, 12.09.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на  дванадесети септември  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                 Председател: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ

 

                        Съдебни заседатели:  1.  К.Д.

                                                              2. Л.С.

 

при участието на секретар СИЛВИЯ СТАНЕВА

и прокурора ТИХОМИР ПЕТКОВ сложи за разглеждане

НОХД №  148 по описа за 2017 година,

докладван от районен съдия ЦВЕТКОВ.

 

На именното повикване в 10,20 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Н.Р.Д., редовно призован,  се явява лично и с адв.И.С. ***, назначен за служебен защитник в хода на ДП.

ПОДСЪДИМИЯТ С.Н.Я., редовно призован,  се явява лично и с адв.В.И. от АК гр.Габрово, назначен за служебен защитник в хода на ДП.

ПОДСЪДИМИЯТ Л.Б.М., редовно призован, се явява лично и с адв. Павлин Дончев, преупълномощен от адв.С.К. ***, назначен за служебен защитник в хода на ДП.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр.СЕВЛИЕВО се явява прокурор Петков.

СВИДЕТЕЛИТЕ се явяват с изключение на свид. Д.Я.М..

По реда на чл.255 НПК, съдът е уведомил пострадалите С.Н.Ч. и Ц.М.С. за образуване на съдебното производство. Разпореждането на съда им е връчено, но до момента от тях не е постъпили молби за конституирането им като частен обвинител и/или граждански ищец.

 Съдът разясни на страните правата им  по чл.274 и 275 от НПК  - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия правата му по чл.15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

  ПРОКУРОР ПЕТКОВ: Представям и ще моля да приемете писмено споразумение за решаване делото, което споразумение ще моля да одобрите, като считам, че същото не противоречи на закона и морала.

Представям също така разписка от 07.09.2017г. на Български пощи, от която се установява, че причинените от деянието щети са възстановени.

АДВ.С.: Уважаеми г-н Съдия и съдебни заседатели, действително постигнахме споразумение с Районна прокуратура - Севлиево, което също ще ви  моля да одобрите и което считам, че не противоречи на закона.

АДВ.И.: Уважаеми г-н Съдия и съдебни заседатели, действително постигнахме споразумение с Районна прокуратура - Севлиево, което също ще ви  моля да одобрите и което считам, че не противоречи на закона.

АДВ.ДОНЧЕВ: Уважаеми г-н Съдия и съдебни заседатели, действително постигнахме споразумение с Районна прокуратура - Севлиево, което също ще ви  моля да одобрите и което считам, че не противоречи на закона.

Не постъпиха възражения против състава на съда, прокурора и секретаря. Налице са изискванията за даване ход на делото за обсъждане на представеното споразумение, поради което съдът

                     О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 382 от НПК.

ПРИЕМА разписка от 07.09.2017г. на Български пощи за възстановени щети.

Проверява самоличността на явилите се лица:

На свидетелите:

Ц.Х.Г.: На 38г., български гражданин, женен, неосъждан, без родство с подсъдимите.

Н.И.Н.: На 41г., български гражданин, женен, неосъждан, без родство с подсъдимите.

 Съдът напомни на свидетелите наказателната отговорност по чл. 290 от НК и те обещаха да говорят истината пред съда.

 На основание чл. 382, ал. 4 НПК съдът запитва подсъдимите разбират ли обвинението, признават ли се за виновни, разбират ли последиците от споразумението, съгласни ли са с тях и доброволно ли са подписали споразумението.

ПОДС. Н.Р.Д.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по цялото предявено обвинение. Запознат съм със съдържанието на споразумението, съгласен съм с него и съм го подписал доброволно. Разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПОДС. С.Н.Я.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по цялото предявено обвинение. Запознат съм със съдържанието на споразумението, съгласен съм с него и съм го подписал доброволно. Разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПОДС. Л.Б.М.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по цялото предявено обвинение. Запознат съм със съдържанието на споразумението, съгласен съм с него и съм го подписал доброволно. Разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР ПЕТКОВ: Поддържам споразумението в този вид. Считам, че не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

АДВ.С.: Поддържам споразумението в този вид. Също отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала и ще моля да го одобрите в този вид.

ПОДС. Н.Р.Д.: Съгласен съм споразумението да бъде одобрено така.

АДВ.И.: Поддържам споразумението в този вид. Също отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала и ще моля да го одобрите в този вид.

ПОДС. С.Н.Я.: Съгласен съм споразумението да бъде одобрено така.

АДВ.ДОНЧЕВ: Поддържам споразумението в този вид. Също отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала и ще моля да го одобрите в този вид.

ПОДС. Л.Б.М.: Съгласен съм споразумението да бъде одобрено така.

Съдът, на осн. чл. 382, ал. 6 от НПК

                     О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение между ТИХОМИР ПЕТКОВ –  Районен прокурор в Районна прокуратура – Севлиево, ПАВЛИН ДОНЧЕВ – адвокат при Габровска адвокатска колегия, в качеството си на защитник на подсъдимият Л.Б.М.,  И.С. – адвокат при Габровска адвокатска колегия, в качеството си на защитник на подсъдимият Н.Р.Д. и адвокат В.И. – адвокат при Габровска адвокатска колегия, в качеството си на защитник на подсъдимият С.Н.Я. със следното съдържание:

Подсъдимият Л.Б.М., роден на *** ***, български гражданин, не работи, без образование, неженен, осъждан ЕГН **********,*** се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, в периода от 04.11.2016 г. до 06.11.2016 г., в с. Енев рът и в махала Душевски колиби в землището на  с. Душево, общ. Севлиево, при условията на усложнена престъпна дейност - продължавано престъпление, при условията на опасен рецидив /чл.29,ал.1, б. “А” и б. “Б“ /, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, чрез използване на моторно превозно средство и след предварителен сговор със С.Н.Я. и Н.Р.Д., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи, собственост на следните лица, дати и места както следва:

- на 04.11.2016 г., в с. Енев рът, общ. Севлиево, от мазе на къща, собственост на С.Н.Ч., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /счупване на метален катинар и метална халка на входна врата на мазе/, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил “Рено 19” с неустановена регистрация, и след предварителен сговор със С.Н.Я. и Н.Р.Д., в немаловажен случай, отнел чужда движима вещ – моторен трион “Щил 038”, имущество на стойност 250 лева, собственост на Ч. от владението й, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои;

   - на 06.11.2016 г. в махала Душевски колиби,  в землището на  с. Душево, общ. Севлиево, от стаи в къща собственост на Ц.М.С., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /взломяване на външна врата за избено помещение и вътрешна врати от избено помещение към първи етаж/, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил “Опел Вектра” с неустановена регистрация  и след предварителен сговор със С.Н.Я. и Н.Р.Д., в немаловажен случай, отнел чужди движими вещи – медник с вместимост 60 литра, медник с вместимост 10 литра и долна част на меден казан за изваряване на ракия - имущество на обща стойност 220 лева, собственост на С., от владението й, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

     или всичко имущество на обща стойност 470 лева, собственост на С.Н.Ч. и Ц.М.С., от владението им, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил състава на престъплението по чл.196, ал.1 т.2 във вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

За извършеното престъпление по чл.196, ал.1 т.2 във вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и при приложението на чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимият Л.Б.М., се определя наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“Б“ от ЗИНЗС.

Подсъдимият Н.Р.Д., роден на *** ***, български гражданин, не работи, с начално образование, неженен, осъждан, ЕГН **********,***, се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, в периода от 04.11.2016 г. до 06.11.2016 г., в с. Енев рът и в махала Душевски колиби в землището на  с. Душево, общ.Севлиево, при условията на усложнена престъпна дейност - продължавано престъпление, при условията на повторност /чл.28, ал.1 от НК/, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, чрез използване на моторно превозно средство и след предварителен сговор със С.Н.Я. и Л.Б.М., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи, собственост на следните лица, дати и места както следва:

- на 04.11.2016 г., в с. Енев рът, общ. Севлиево, от мазе на къща, собственост на С.Н.Ч., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /счупване на метален катинар и метална халка на входна врата на мазе/, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил “Рено 19” с неустановена регистрация, и след предварителен сговор със С.Н.Я. и Л.Б.М., в немаловажен случай, отнел чужда движима вещ – моторен трион “Щил 038”, имущество на стойност 250 лева, собственост на Ч. от владението й, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои;

          - на 06.11.2016 г. в махала Душевски колиби,  в землището на  с. Душево, общ. Севлиево, от стаи в къща собственост на Ц.М.С., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /взломяване на външна врата за избено помещение и вътрешна врати от избено помещение към първи етаж/, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил “Опел Вектра” с неустановена регистрация  и след предварителен сговор със С.Н.Я. и Л.Б.М., в немаловажен случай, отнел чужди движими вещи – медник с вместимост 60 литра, медник с вместимост 10 литра и долна част на меден казан за изваряване на ракия - имущество на обща стойност 220 лева, собственост на С., от владението й, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

          или всичко имущество на обща стойност 470 лева, собственост на С.Н.Ч. и Ц.М.С., от владението им, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил състава на престъплението по чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

За извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и при приложението на чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимият Н.Р.Д., се определя наказание лишаване от свобода за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“Б“ от ЗИНЗС.

Подсъдимият С.Н.Я., роден на *** ***, български гражданин, не работи, с начално образование, неженен, не осъждан, ЕГН **********,***, се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, в периода от 04.11.2016 г. до 06.11.2016 г., в с. Енев рът и в махала Душевски колиби в землището на  с. Душево, общ. Севлиево, при условията на усложнена престъпна дейност - продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, чрез използване на моторно превозно средство и след предварителен сговор със Н.Р.Д. и Л.Б.М., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи, собственост на следните лица, дати и места както следва:

- на 04.11.2016 г., в с. Енев рът, общ. Севлиево, от мазе на къща, собственост на С.Н.Ч. чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /счупване на метален катинар и метална халка на входна врата на мазе/, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил “Рено 19” с неустановена регистрация, и след предварителен сговор със Н.Р.Д. и Л.Б.М., в немаловажен случай, отнел чужда движима вещ – моторен трион “Щил 038”, имущество на стойност 250 лева, собственост на Ч. от владението й, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои;

          - на 06.11.2016 г. в махала Душевски колиби в землището на  с. Душево, общ. Севлиево, от стаи в къща собственост на Ц.М.С., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /взломяване на външна врата за избено помещение и вътрешна врати от избено помещение за първи етаж/, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил “Опел Вектра” с неустановена регистрация  и след предварителен сговор със Н.Р.Д. и Л.Б.М., в немаловажен случай, отнел чужди движими вещи – медник с вместимост 60 литра, медник с вместимост 10 литра и долна част на меден казан за изваряване на ракия - имущество на обща стойност 220 лева, собственост на С., от владението й, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои

          или всичко имущество на обща стойност 470 лева, собственост на С.Н.Ч. и Ц.М.С., от владението им, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил състава на престъплението по чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

За извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и при приложението на чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимият С.Н.Я. се определя наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимият С.Н.Я., ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.

Причинените съставомерни щети в резултат на извършените деяния в размер на 470 лева са възстановени на пострадалите.

        На основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото разноски в размер на 180.18 лева, от ОД на МВР Габрово в хода на водене на досъдебното производство за фотоалбуми и  оценъчни експертизи ще бъдат заплатени от подсъдимите Л.Б.М., Н.Р.Д. и С.Н.Я. солидарно от по 60.06 лв. за всеки от тях по сметка на Областна Дирекция на Министерство на Вътрешните работи Габрово.

Направените  в съдебно производство разноски за защита и изслушване на вещо лице по оценъчна експертиза в размер на 20 лв. ще бъдат заплатени от подсъдимите Л.Б.М., Н.Р.Д. и С.Н.Я. солидарно от по 6.67 лева за всеки от тях по сметка на Районен съд Севлиево.

Направените разноски в размер на 200 лв. за служебна защита от Национално бюро за правна помощ ще бъдат заплатени от подсъдимият Н.Р.Д., по сметка на Национално бюро за правна помощ .

Веществено доказателство – долна част на меден казан за изваряване на ракия, собственост на  пострадалата свидетелка Ц.М.С., след влизане на споразумението в сила, да й бъде върнато.

 

 

                           СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

1.                 РАЙОНЕН ПРОКУРОР:

                                                 /Тихомир Петков/

 

 

2.                 ЗАЩИТНИК :

                                 /адв.Павлин Дончев/

 

 

3.                 ПОДСЪДИМ:

                               /Л.Б.М./

 

 

4.         ЗАЩИТНИК :

                                /адв.И.С./

 

 

5.         ПОДСЪДИМ:

                               /Н.Р.Д./

 

 

6.     ЗАЩИТНИК :

                             /адв.В.И./

 

                  

7.     ПОДСЪДИМ:

                             /С.Н.Я./

 

 

След подписване на споразумението съдът на основание чл. 382, ал. 7 НПК като прие, че същото е законосъобразно и не противоречи на моралните норми

                                               О П Р Е Д Е Л И: № 44

ОДОБРЯВА споразумението между ТИХОМИР ПЕТКОВ –  Районен прокурор в Районна прокуратура – Севлиево, ПАВЛИН ДОНЧЕВ – адвокат при Габровска адвокатска колегия, в качеството си на защитник на подсъдимият Л.Б.М.,  И.С.– адвокат при Габровска адвокатска колегия, в качеството си на защитник на подсъдимият Н.Р.Д. и адвокат В.И. – адвокат при Габровска адвокатска колегия, в качеството си на защитник на подсъдимият С.Н.Я., съгласно което:

Подсъдимият Л.Б.М., роден на *** ***, ЕГН **********,*** се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, в периода от 04.11.2016 г. до 06.11.2016 г., в с. Енев рът и в махала Душевски колиби в землището на  с. Душево, общ. Севлиево, при условията на усложнена престъпна дейност - продължавано престъпление, при условията на опасен рецидив /чл.29,ал.1, б. “А” и б. “Б“ /, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, чрез използване на моторно превозно средство и след предварителен сговор със С.Н.Я. и Н.Р.Д., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи, собственост на следните лица, дати и места както следва:

- на 04.11.2016 г., в с. Енев рът, общ. Севлиево, от мазе на къща, собственост на С.Н.Ч., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /счупване на метален катинар и метална халка на входна врата на мазе/, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил “Рено 19” с неустановена регистрация, и след предварителен сговор със С.Н.Я. и Н.Р.Д., в немаловажен случай, отнел чужда движима вещ – моторен трион “Щил 038”, имущество на стойност 250 лева, собственост на Ч. от владението й, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои;

   - на 06.11.2016 г. в махала Душевски колиби,  в землището на  с. Душево, общ. Севлиево, от стаи в къща собственост на Ц.М.С., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /взломяване на външна врата за избено помещение и вътрешна врати от избено помещение към първи етаж/, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил “Опел Вектра” с неустановена регистрация  и след предварителен сговор със С.Н.Я. и Н.Р.Д., в немаловажен случай, отнел чужди движими вещи – медник с вместимост 60 литра, медник с вместимост 10 литра и долна част на меден казан за изваряване на ракия - имущество на обща стойност 220 лева, собственост на С., от владението й, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

     или всичко имущество на обща стойност 470 лева, собственост на С.Н.Ч. и Ц.М.С., от владението им, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е  извършил престъпление, за което  на осн. чл.196, ал.1 т.2 във вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и при приложението на чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимият Л.Б.М., МУ СЕ НАЛАГА наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“Б“ от ЗИНЗС.

Подсъдимият Н.Р.Д., роден на *** ***,ЕГН **********,***, се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, в периода от 04.11.2016 г. до 06.11.2016 г., в с. Енев рът и в махала Душевски колиби в землището на  с. Душево, общ.Севлиево, при условията на усложнена престъпна дейност - продължавано престъпление, при условията на повторност /чл.28, ал.1 от НК/, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, чрез използване на моторно превозно средство и след предварителен сговор със С.Н.Я. и Л.Б.М., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи, собственост на следните лица, дати и места както следва:

- на 04.11.2016 г., в с. Енев рът, общ. Севлиево, от мазе на къща, собственост на С.Н.Ч., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /счупване на метален катинар и метална халка на входна врата на мазе/, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил “Рено 19” с неустановена регистрация, и след предварителен сговор със С.Н.Я. и Л.Б.М., в немаловажен случай, отнел чужда движима вещ – моторен трион “Щил 038”, имущество на стойност 250 лева, собственост на Ч. от владението й, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои;

          - на 06.11.2016 г. в махала Душевски колиби,  в землището на  с. Душево, общ. Севлиево, от стаи в къща собственост на Ц.М.С., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /взломяване на външна врата за избено помещение и вътрешна врати от избено помещение към първи етаж/, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил “Опел Вектра” с неустановена регистрация  и след предварителен сговор със С.Н.Я. и Л.Б.М., в немаловажен случай, отнел чужди движими вещи – медник с вместимост 60 литра, медник с вместимост 10 литра и долна част на меден казан за изваряване на ракия - имущество на обща стойност 220 лева, собственост на С., от владението й, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

или всичко имущество на обща стойност 470 лева, собственост на С.Н.Ч. и Ц.М.С., от владението им, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което  на осн. чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и при приложението на чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимият Н.Р.Д., МУ СЕ НАЛАГА наказание лишаване от свобода за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“Б“ от ЗИНЗС.

Подсъдимият С.Н.Я., роден на *** ***, ЕГН **********,***, се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, в периода от 04.11.2016 г. до 06.11.2016 г., в с. Енев рът и в махала Душевски колиби в землището на  с. Душево, общ. Севлиево, при условията на усложнена престъпна дейност - продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, чрез използване на моторно превозно средство и след предварителен сговор със Н.Р.Д. и Л.Б.М., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи, собственост на следните лица, дати и места както следва:

- на 04.11.2016 г., в с. Енев рът, общ. Севлиево, от мазе на къща, собственост на С.Н.Ч. чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /счупване на метален катинар и метална халка на входна врата на мазе/, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил “Рено 19” с неустановена регистрация, и след предварителен сговор със Н.Р.Д. и Л.Б.М., в немаловажен случай, отнел чужда движима вещ – моторен трион “Щил 038”, имущество на стойност 250 лева, собственост на Ч. от владението й, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои;

   - на 06.11.2016 г. в махала Душевски колиби в землището на  с. Душево, общ. Севлиево, от стаи в къща собственост на Ц.М.С., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /взломяване на външна врата за избено помещение и вътрешна врати от избено помещение за първи етаж/, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил “Опел Вектра” с неустановена регистрация  и след предварителен сговор със Н.Р.Д. и Л.Б.М., в немаловажен случай, отнел чужди движими вещи – медник с вместимост 60 литра, медник с вместимост 10 литра и долна част на меден казан за изваряване на ракия - имущество на обща стойност 220 лева, собственост на С., от владението й, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои

или всичко имущество на обща стойност 470 лева, собственост на С.Н.Ч. и Ц.М.С., от владението им, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е  извършил престъпление, за което на осн. чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и при приложението на чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимият С.Н.Я. МУ СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимият С.Н.Я., ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.

ОСЪЖДА  подсъдимите Л.Б.М., Н.Р.Д. и С.Н.Я., със снета по-горе самоличност, да заплатят по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер от по 60.06 /шестдесет лв. и 6 ст. / лева за всеки един от тримата. 

  ОСЪЖДА  подсъдимите Л.Б.М., Н.Р.Д. и С.Н.Я., със снета по-горе самоличност, да заплатят в полза на държавата и по сметка на Районен съд – Севлиево направените по делото разноски в размер от по 6.67 /шест лв. и 67ст./ лева за всеки един от тримата.

ОСЪЖДА подсъдимия Н.Р.Д., със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата и по сметка на Националното бюро за правна помощ-София направените по досъдебно производство № 537/2016 г. по описа на РУ МВР-Севлиево разноски в размер на 200.00 / двеста / лева, представляващи изплатен адвокатски хонорар за предоставена правна помощ - процесуално представителство пред органите на досъдебното производство от служебен защитник - адвокат И.Н.С. ***, определен и назначен по реда на ЗПрП.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – долна част на меден казан за изваряване на ракия, ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му – свид.Ц.М.С. ***, след влизане на определението в сила.

ЗАЛИЧАВА свидетелите от списъка на лицата за призоваване.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ПОДПИСКА, взета на подсъдимите   на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 148/2017г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл.24, ал.3 от НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11,00 часа.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

                                                        СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                                                                                                                                                                             2.

 

                                

                                                      СЕКРЕТАР: