П Р О Т О К О Л

 

    гр. Севлиево, 18.09.2017 г.

 

Севлиевският районен съд  в  публично  съдебно  заседание

на осемнадесети септември две хиляди и седемнадесета година 

в  състав:

 

                                     Председател: ГЕРГАНА БОЖИЛОВА

                

при участието  на   секретар  СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

и  прокурор ТИХОМИР ПЕТКОВ сложи   за   разглеждане

АНД № 154  по описа  на съда за 2017 година,

докладвано  от районен  съдия  БОЖИЛОВА

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Р.С. редовно призован  се явява лично и с адв. Н.Г. с пълномощно от ДП (л. 13).

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЕВЛИЕВО, се явява прокурор Петков.

ЗА ОЩЕТЕНОТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ „Викториас” ЕООД гр. София се явява  адв. Н.Д.с пълномощно от днес, съгласно което същата е преупълномощена от адвокатско дружество „Грънчарова и Стоянов”, упълномощено от В.И.Л.- Управител на „Викториас” ЕООД да представлява дружеството по настоящото наказателно производство.

Съдът разясни на страните правата им по чл.274 и 275 НПК за отвод на съдията, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и на обвиняемия правата му по чл.15 и чл.55 от НПК.

ПРОКУРОР ПЕТКОВ: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда и съдебния секретар. Нямам искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Д.: Упълномощена съм от името на „Викториас“ ЕООД гр. София да поискам прекратяване на производството по делото съобразно разпоредбата на чл. 343, ал. 2, т. 1 от НК. С оглед фактите по делото обаче държим да бъде отбелязано в протокола, че към настоящия момент не са ни възстанови всички вреди. Считаме, че вредите не са възстановени, тъй като са възстановени 22100 лв., но прилагаме фактура за същото ремарке, което е закупено в следствие на прекратяване регистрацията на увреденото, тъй като е тотал щета и това закупено ремарке е на стойност 66498 лв. Също така е извършен неотложен ремонт на място, както и транспортиране на увреденото ремарке и разходите за това са в размер на 1850 лв. и 750 лв.  Също така имаме пропуснати ползи поради неизпълнение на договорните задължения, които са в размер на 33086 лв. Всички тези суми са без ДДС.  

Правя изрично искане делото да бъде прекратено на осн чл. 343 ал. 2 от НК, но моля в протокола да бъде вписано изявлението, което направих току що, тоест за претендирани от нас допълнителни щети, тъй като това касае евентуална бъдеща наша претенция по гражданско-правен ред. Изрично заявявам, че щетата по делото в размер на 22100 лв. е изплатена изцяло на „Викториас” ЕООД гр. София, поради което и правим искането за прекратяване на делото. Също така моля всички документи, които ще изискаме евентуално, да бъдат изпратени на адреса на кантората, който е: гр. София, ул. Осогово № 30 ет. 4 офис 501. Препис от протокола моля да бъде изпратен на е – мейл адреса ми, който ще посоча след съдебното заседание.

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото. Не правя възражения против състава на съда и съдебния секретар. Нямам искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие. По отношение на изявлението на представителя на пострадалото лице, моля същото да бъде уважено, тъй като са налице законовите предпоставки за това. Считам, че спрямо настоящото производство вредите са възстановени на пострадалото лице и едни бъдещи претенции, които могат да бъдат заведени, но могат и да не бъдат заведени, са неотносими към настоящото дело. Ето защо ще ви моля производството да бъде прекратено съобразно изявлението на пострадалия.

ПРОКУРОР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Съдия, на обв. С.  С. е повдигнато обвинен за непредпазливо престъпление по  чл. 343 ал. 1 б.”а” във вр. с чл. 342 ал. 1 НК. С непредпазливото деяние, извършено от обвиняемия, е причинена вреда в размер на 11066.76 лв., обстоятелство конкретизирано в назначената експертиза по време на ДП. В същото време, от материалите, приобщени към последното, безспорно е установен факта на изплащане на сумата от 22100 лв. на пострадалото дружество „Викториас” ЕООД гр. София във връзка с настъпило застрахователно събитие от „ДЗИ Общо застраховане” и конкретно във връзка с претърпените щети в резултат на възникналото транспортно произшествие. В този смисъл причинените от непредпазливото деяние, извършено от обвиняемия, щети са възстановени на пострадалото дружество. В днешното с.з. представителят на пострадалото дружество направи искане за прекратяване на нак.производство по смисъла на чл. 343 ал. 2 т. 1 НК, каквато възможност е предвидил законодателят, и в тази връзка намирам, че са налице предпоставките за прекратяване на нак.производство при условията на чл. 378 ал. 4 т. 3 във вр. с чл. 289 ал. 1 във вр. с чл. 24 ал. 1 т. 9 НПК, и ще ви моля в тази насока да бъде вашия съдебен акт.  Ще моля след влизане на вашето решение в сила заверен препис от същото да ни бъде предоставен, за да бъде изпратен на РУ на МВР гр. Севлиево във връзка с ангажиране на обв.лице към административно-наказателно.отговорност за извършено от него нарушение по ЗДвП.

Съдът намира, че са налице изискванията за даване ход на делото. Същевременно намира и че са налице предпоставките за прекратяване на наказателното производство, предвидени в разпоредбите на  чл. 378 ал. 4 т. 3 във вр. с чл. 289 ал. 1 във вр. с чл. 24 ал. 1 т. 9 НПК. В случая срещу обв. С.Р.С. е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 343 ал. 1 б. „а” във вр. с чл. 342 ал. 1 НК. Съгласно разпоредбата на чл. 343 ал. 2 т. 1 НК, наказателното производство се прекратява ако пострадалият поиска това. В днешното с.з. упълномощеният представител на ощетеното юридическо лице „Викториас” ЕООД гр. София направи изрично искане  за прекратяване на наказателното производство срещу обв. С.Р.С. *** на посоченото по- горе основание. Съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено на това основание, въпреки че законодателят е посочил в разпоредбата на чл. 343 ал. 2 НК, че искане за прекратяване на производството може да прави само пострадалият, тоест само физическо лице. В случая обаче собственик на автомобила, на който са причинени значителни имуществени вреди, е юридическото лице „Викториас” ЕООД гр. София. Същото се явява ощетено от престъплението, за което обвиняемият С. е предаден на съд, юридическо лице и при това положение съдът е на мнение, че представляващият дружеството може да поиска прекратяване на производството на основание чл. 343, ал. 2 от НП. Това становище на съда намира подкрепа в  разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 9 от НПК, която изрично предвижда прекратяване на наказателното производство в случаи когато не само пострадалият, но и ощетеното юридическо лице направи искане за прекратяване на наказателното производство в предвидените в особената част на НК случаи пред първоинстанционния съд до започване на съдебното следствие. В случая процесуалният представител на „Викториас“ ЕООД гр. София направи изрично искане за прекратяване на наказателното производство, водено срещу С.Р.С. ***, на основание чл. 343, ал. 2, т. 1 от НК, поради което съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 378 ал. 4 т. 3 във вр. с чл. 289 ал. 1, във вр. с чл. 24 ал. 1 т. 9 НПК и чл. 343, ал. 2, т. 1 от НК и производството на делото следва да бъде прекратено.

По отношение на представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ощетеното юридическо лице документи съдът намира, че същите следва да бъдат приети и приобщени към материалите по делото, въпреки че са неотносими към настоящото наказателно производство.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 378 ал. 4 т. 3 във вр. с чл. 289 ал. 1, във вр. с чл. 24 ал. 1 т. 9 НПК и чл. 343, ал. 2, т. 1 от НК съдът

                                         О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРИЕМА списък на разходи, свързани с пропуснати ползи от катастрофа на 06.01.2016 г., свидетелство за регистрация на МПС, фактура оригинал от 07.01.2016 г., фактура оригинал и сервизна поръчка № 278 от 07.01.2016 г., фактура от 25.01.2016 г., договор за покупко-продажба № 21/2016 г от 25.01.2016 г. и свидетелство за регистрация на МПС част І.

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 154/2017 г. по описа на Районен съд – Севлиево.

Направените по делото разноски остават в тежест на държавата.

Определението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10:35 часа.

 

                                                    

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                    

                                                        СЕКРЕТАР: