Р Е Ш Е Н И Е

60

гр. Севлиево, 05.06.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на двадесет и трети май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Павел Неделчев

              

при секретаря СИЛВИЯ СТАНЕВА

в присъствието на прокурора ………………,

като разгледа докладваното от съдията Неделчев АНД № 163 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по глава ІІІ, раздел V от ЗАНН - Обжалване на наказателни постановления. Образувано е по жалба от Л.Д.С. *** против наказателно постановление (НП) № 16-0341-001046 от 12.12.2016 г. на ВНД Началник РУП към ОДМВР – Габрово, РУ - Севлиево, с което за нарушение по чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ и на основание чл. 638, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 461, т. 1 от КЗ му е наложено наказание глоба в размер на 250 лв. Жалбоподателят излага твърдението, че застраховката на автомобила му била изтекла няколко дни преди проверката, но не бил изтекъл 14-дневния срок.

В жалбата не е формулирано конкретно искане във връзка с издаденото постановление. Съдът, отчитайки интересите на наказаното лице, приема, че искането му е издаденото против него наказателно постановление да бъде отменено.

Наказващият орган, редовно призован, не се явява при разглеждане на делото и не изпраща представител. В придружаващото административно - наказателната преписка писмо се прави искане жалбата да се остави без последствие и да се потвърди наложеното наказание.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

Административно-наказателното производство е започнало със съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) с бланков номер № 884655 от 26.11.2016 г. АУАН е съставен от свидетеля П.К.П., в присъствието на свидетеля Г.М.Н., против жалбоподателя Л.Д.С., за това, че последният, на 26.11.2016 г., около 20.45 часа, в гр. Севлиево, ул. Акация, управлява собствения си л.а. „Опел” с рег. № *** в посока кв. Възраждане, като няма валидна сключена застраховка „Гражданска отговорност” към датата и часа на извършената проверка. Деянието е квалифицирано като нарушение по чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ. Препис от АУАН е предявен на жалбоподателя, който го е подписал без възражения. Възражения по АУАН не са правени и в срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН.

Въз основа на АУАН е издадено обжалваното НП № 16-0341-001046 от 12.12.2016 г. на ВНД Началник РУП към ОДМВР – Габрово, РУ-Севлиево. АНО се е съгласил с констатациите, отразени в АУАН, като от фактическа страна е приел, че на посочената дата и място Л.С. е управлявал собственото си МПС, за което, при извършена проверка се установява, че няма валиден договор за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. От правна страна се извежда извод, че жалбоподателят, като физическо лице, което притежава МПС, регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, не е сключил договор за застраховка гражданска отговорност на автомобилистите, с което виновно е нарушил чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ. За това нарушение и на основание чл. 638, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 461, т. 1 от КЗ му е наложено наказание глоба в размер на 250 лв.

Гореизложената фактическа обстановка съдът установи от показанията на свидетелите П.П. и Г.Н., които са достатъчно подробни, логични и последователни по всички основни моменти от предмета на доказване по делото, съпоставени с данните, които се извличат от АУАН и НП.

Наказващият орган е представил по делото незаверен препис от полица на ЗД „Бул Инс“ АД на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, според който жалбоподателят Л.Д.С., като собственик на лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № ***, е сключил договора на 28.11.2016 г., и същият е валиден от 12.00 ч. на 28.11.2016 г. до 23.59 ч. на 27.11.2016 г.    

При така установеното от фактическа страна, съдът достига до следните правни изводи:

Препис от наказателното постановление е връчен на жалбоподателя на 07.04.2017 г. Жалбата е депозирана на 11.04.2017 г.; същата е допустима и следва да се разгледа по същество.

АУАН е съставен от длъжностно лице, което черпи своята компетентност директно от закон – чл. 647, ал. 1 от КЗ. По делото е представено заверен препис от Заповед на Директора на ОДМВР – Габрово, с която началниците на РУ „Полиция” са упълномощени да издават НП за нарушения по чл. 315, ал. 1 и 2 от КЗ.

Съдът намира, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които сами по себе си да дават основание за отмяната му.

Деянието на жалбоподателя е подведено под административно-наказателната разпоредба на чл. 638, ал. 1, т. 1 от КЗ, която гласи: „На лице по чл. 483, ал. 1, т. 1, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се налага: 1. глоба от 250 лв. – за физическо лице; 2. имуществена санкция от 2000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.“. Нормата на чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ предвижда, че договор за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение.

В случая е безспорно установено, а това на практика не се спори и от самия жалбоподател, че е собственик на лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № *** и към 26.11.2016 г. не е сключил договор за задължителна застраховка „ГО. Съдът намира, че наказаното лице е осъществило признаците от обективния и от субективния състав на нарушението по чл. 638, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 461, т. 1, във вр. с чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ, за което правилно и законосъобразно му е наложено предвиденото за това наказание глоба в размер на 250 лв. Неясни са съжденията на жалбоподателя, изложени от него в жалбата, според които застраховката била изтекла с два-три дни от датата на свършването ѝ, но 14-дневният срок не бил изтекъл. Съдът намира, че по делото по несъмнен начин е установено, че към датата на проверката за собствения на наказаното лице автомобил не е имало валидна застраховка, което е достатъчно, за да се изпълнят признаците от състава на нарушението. Обстоятелството, че няколко дни по-късно собственикът е сключил съответен застрахователен договор, не променя факта на нарушението.

С оглед изложеното наказателното постановление следва да се потвърди като правилно и законосъобразно.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0341-001046 от 12.12.2016 г. на ВНД Началник РУП към ОДМВР – Габрово, РУ - Севлиево, с което на Л.Д.С., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ и на основание чл. 638, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 461, т. 1 от КЗ е наложено наказание глоба в размер на 250 (двеста и петдесет) лв., като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд- Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                   

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: