Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                    № 71

                                      гр. Севлиево, 29.06.2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Севлиевският районен съд, в публично заседание

на   пети юни

през две хиляди  и  седемнадесета година в състав:

 

Председател: Гергана Божилова

            

при секретаря  Силвия Георгиева 

и в присъствието на прокурора……   като разгледа докладваното  от

съдията Божилова                     А.Н.   дело № 164                        по описа

за 2017  година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

Жалбоподателят К.С.А. *** е обжалвал Наказателно постановление № 17-0341-000032 от 14.03.2017 година на ВПД Началник РУП към ОДМВР Габрово, РУ Севлиево, с което на основание чл. 183, ал. 4, т. 8 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ му е наложено наказание глоба в размер на 50,00 лева за извършено нарушение на чл. 98, ал. 1, т. 5 от ЗДвП и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са отнети 6 точки. В жалбата се прави искане за отмяна на наказателното постановление.

По делото не се явява представител на РУ на МВР - Севлиево.  В писмото, придружаващо административно-наказателната преписка, се прави искане жалбата да се остави без последствия и наказателното постановление да се потвърди.

Препис от обжалваното наказателно постановление е връчен на жалбоподателя на 19.04.2017 година. Жалбата е подадена в същия ден, т.е. в законоустановения срок, поради което същата е допустима и следва да се разгледа по същество.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът установи следната фактическа обстановка:

На 25.02.2017 година свидетелят И.К. – младши автоконтрольор при ПК- РУ на МВР гр. Севлиево, в присъствието на Р.С.Р. ***, съставил против жалб.  А. Акт за установяване на административно нарушение/АУАН/ за това, че на 25.02.2017 година около 13:20 часа, в гр. Севлиево, на улица „Стара планина“, на паркинг на магазин „Кауфланд“, е паркирал л.а. „Рено“ с ДК № ЕВ 5360 Н, собственост на „Велтред Инвест“ ООД, като престоява на пешеходна пътека, обозначена с пътна маркировка тип „М 8.1“. Актосъставителят е квалифицирал гореописаното деяние като нарушение на чл. 98, ал. 1, т. 5 от ЗДвП.

 След съставянето на акта същият бил предявен на жалбоподателя да се запознае със съдържанието му и да впише своите възражения, ако има такива. Видно от приложения по делото АУАН № 135/17 от 25.02.2017 година жалбоподателят А. е вписал в графата за възражения, че мястото не е част от пътната мрежа, а частен паркинг. В последствие, в срока по чл. 44, ал. 1 от ЗДвП, жалбоподателят е депозирал писмени възражения срещу съставения АУАН, в които е заявил, че пешеходната пътека на паркинга пред магазин „Кауфланд“ не била обозначена с пътен знак, поради което следвало да се приеме, че наличието на пешеходна пътека и маркировката на паркинга не са съгласувани с Община Севлиево и поради това „не отговарят“ на Закона за движение по пътищата. 

В отговор на възражението било изготвено становище от Началник сектор „ОП“ при РУ на МВР – Севлиево. В него се твърди, че след проведен разговор с управителя на „Кауфланд Севлиево“ се установило, че действително хипермаркетът и прилежащият му паркинг са собственост на „Кауфланд България“ ЕООД § КО КД, но същите са със статут на обекти, отворени за обществено ползване. Именно поради това на входовете към паркинга, в съответствие с чл. 2 от ЗДвП, са монтирани информационни табели, указващи, че на територията на паркинга важат правилата на Закона за движение по пътищата. В становището е отразено още и обстоятелството, че след извършена проверка в Община Севлиево се установило, че проектът за създаване организация на движението на обект - Едноплощен хипермаркет тип BG 2В „Магазин за самообслужване Кауфланд – Севлиево“ е съгласуван и одобрен от главния архитект на Община Севлиево, като въпросната пешеходна пътека била заложена и одобрена в изготвения проект, без да е предвидено монтирането на пътни знаци за допълнителното й указване. В становището е посочено още, че съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба № 2/17.01.2001 година за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, пешеходната пътека може да се използва самостоятелно или в съчетание с пътни знаци, светлинни сигнали и други средства за сигнализация.

След като взел предвид становището, изготвено във връзка с възражението на жалбоподателя срещу съставения му акт за установяване на административно нарушение, и  въз основа на последния, АНО е издал обжалваното наказателно постановление № 17-0341-000032 от 14.03.2017 година, в обстоятелствената част на което е възприел изцяло описаната от актосъставителя фактическа обстановка, както и изводите на последния от правна страна за нарушенията, въз основа на което и на основание чл. 183, ал. 4, т. 8 от Закова за движение по пътищата е наложил на жалбоподателя А. наказание глоба в размер на 50,00 лева за извършено нарушение на чл. 98, ал. 1, т. 5 от ЗДвП.

Разпитаният в съдебно заседание актосъставител – свид. И.К. ***, обясни пред съда, че на инкриминираната дата, при извършването на обход на паркинга на магазин „Кауфланд“ в гр. Севлиево, забелязал, че лек автомобил „Пежо“ с Габровска регистрация бил паркиран на пешеходната пътека, намираща се в дясно от входа на магазина пред щанда за продажба на месни продукти на скара. В това време при свидетеля отишъл свид. Р.Р., който заявил на полицейския служител, че  е възмутен от факта, че жалбоподателят бил паркирал автомобила си на пешеходната пътека. Свидетелят К. обясни, че пешеходната пътека била обозначена с пътна маркировка „М 8.1“ и че жалбоподателят бил паркирал автомобила си перпендикулярно на нея. В момента на съставянето на акта жалбоподателят възразил, че мястото било паркинг на магазина и че по тази пешеходна пътека не пресичал никой.

Жалбоподателят заяви в съдебно заседание, че поддържа жалбата си и представи молба от него до кмета на Община Севлиево да посочи какъв е статутът на паркинга на магазин Кауфланд“, дали същият е съгласуван с правилника за организация на движението, приет на експертен съвет от Общинския съвет гр. Севлиево, или е частен паркинг, собственост на търговската верига. В отговор на молбата бил изготвен писмен отговор от зам. кмета на Община Севлиево, с който жалбоподателят бил уведомен, че в дял първи от нотариален акт за доброволна делба на недвижими имоти се дава в самостоятелен дял и в изключителна собственост на „Кауфланд България ЕООД § КО“ КД УПИ Х-обществено обслужване, търговия – хипермаркет, обществено хранене в кв. 25 по плана на гр. Севлиево с площ 17552 кв.м. В писмото е посочено, че на 21.07.2005 година е издадена виза за проектиране в посочените ограничителни линии на застрояване и че съгласно одобрени проекти от главния архитект на Община Севлиево, е издадено Разрешение за строеж, в което са описани всички представени документи, включително и оценка за съответствие – комплексен доклад от надзорна фирма, като към документите е представено и становище на ПП-КАТ гр. Габрово за част „Пътна“.

Въз основа на така описаните фактически обстоятелства съдът прави следните правни изводи: АУАН, издаденото в последствие въз основа на него НП и санкционната норма, приложена от АНО, са за извършено нарушение на разпоредбата на чл. 98, ал. 1 т. 5 от Закона за движение по пътищата, съгласно която са забранени престоят и паркирането на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях. От събраните по делото доказателства според съда безспорно се установи, а и този факт на практика не се оспорва и от жалбоподателя, че на 25.02.2017 година същият бил паркирал ползвания от него лек автомобил на пешеходна пътека пред магазин „Кауфланд“ в гр. Севлиево. Основният спор е доколко, при условие, че паркинга пред магазина е собственост на хипермаркета, на него важат правилата на Закона за движение по пътищата. Становището на жалбоподателя, че същите не следва да се прилагат, не се споделя от настоящия съдебен състав. По делото безспорно се установи, че пешеходната пътека, на която жалбоподателят бил паркирал автомобила си, била тип „М 8.1“ и положена на паркинга на хипермаркет „Кауфланд“ в гр. Севлиево след съгласуване и одобряване от главния архитект на Община Севлиево на проекта за създаване организация на движението на обекта – едноплощен хипермаркет тип BG 2В „Магазин на самообслужване Кауфланд – Севлиево“. Неразделна част от разрешението за строеж, издадено за хипермаркета, е Оценка за съответствие – комплексен доклад от надзорна фирма, към който е представено и изрично становище на ПП – КАТ гр. Габрово за част „Пътна“. Това означава, че на територията на магазина, който има статут на обект, отворен за обществено ползване, важат правилата за движение по пътищата, заложени в Закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му. По делото са налице данни, че на входовете към паркинга на магазина, съгласно разпоредбата на чл. 2 от Закона за движение по пътищата, алинея втора на която дава право на всеки да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, като спазва установените правила за движение, са монтирани информационни табели, указващи, че на територията на магазина важат правилата на Закона за движение по пътищата.

Преценката на гореизложените фактически обстоятелства и направените въз основа на тях правни изводи дават на съда основание да приеме, че жалбоподателят безспорно е осъществил състава на административното нарушение, визиран в разпоредбата на чл. 98, ал. 1, т. 5 от ЗДвП.

За това нарушение на закона наказващият орган е наложил на А. глоба в размер на 50,00 лева на основание чл. 183, ал. 4, т. 8 от ЗДвП. Съдът намира, че санкцията е наложена правилно и законосъобразно, тъй като в посочената санкционна норма е регламентирано, че с глоба от 50,00 лева се наказва водач, който неправилно престоява или паркира в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище.

Съобразявайки изложеното до тук съдът намира, че обжалваното наказателно постановление следва да се потвърди като правилно и законосъобразно.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

                                                Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 17-0341-000032 от 14.03.2017 на ВПД Началник РУП към ОДМВР – Габрово, РУ Севлиево, с което на К.С.А. ***, ЕГН: **********, на основание чл. 183, ал. 4, т. 8 от Закона за движение по пътищата е наложено наказание глоба в размер на 50,00лв. /петдесет/ лева за извършено нарушение на чл. 98, ал. 1, т. 5  от ЗДвП и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са отнети 6 точки, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Габровски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

                                                                                  

 

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: