П Р О Т О К О Л

 

гр. Севлиево, 05.05.2017 г.

 

Севлиевският  районен  съд  в  открито  съдебно  заседание на

пети май през две хиляди и седемнадесета година

в  състав:

 

                                            Председател: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ

 

 

при участието на  секретар Р.О.

и прокурор ТИХОМИР ПЕТКОВ  сложи за  разглеждане

НОХД № 170 по  описа  на съда за 2017 година, докладвано

докладвано от районен съдия ЦВЕТКОВ.      

 

 

На именното повикване в 09,15 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Б. ПЕТКОВ Б. се явява лично и с адв. П.Д. с пълномощно от 21.03.2017 г.

За РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Севлиево се явява прокурор Петков.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и 275 НПК за отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и на подсъдимия правата му по чл. 15 и чл. 55 от НПК.

ПРОКУРОР Петков: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда. Нямам искания за доказателства. Моля да одобрите представеното споразумение. Със защитника на подсъдимия сме постигнали споразумение относно размера и вида на наказанието и моля на осн. чл. 383 от НПК да бъде одобрено.

АДВ. П.Д.: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Нямаме други искания по доказателствата. Също моля да одобрите представеното споразумение на осн. чл. 383 от НПК.

Съдът констатира, че не са направени възражения против състава на съда, прокурора и секретаря. Налице са изискванията за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 382 НПК.

Съдът проверява самоличността на подсъдимия.

Б.П.Б.: Роден на *** г. в гр. Севлиево,  български гражданин, ученик в 10-ти клас на ПГ по строителство – Габрово, с основно образование, неженен, неосъждан, не работи, ЕГН **********,***.

На основание чл. 382, ал. 4 НПК съдът запитва подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДСЪДИМИЯТ Б.Б.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Запознат съм със съдържанието на споразумението, съгласен съм с него и съм го подписал доброволно. Разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици, така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР Петков: Поддържам споразумението в този вид и считам, че същото не противоречи на закона и моля да го одобрите.

АДВ. П.Д.: От името на подзащитния ми заявявам, че поддържам споразумението в този вид и моля същото да бъде одобрено със законовите последици.

ПОДСЪДИМИЯТ Б.Б.: Съгласен съм споразумението да бъде одобрено така, както е изготвено от моя защитник и прокурора.

Съдът, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение между ТИХОМИР ПЕТКОВ – районен прокурор в Районна прокуратура – Севлиево и адвокат П.Д. като защитник на подсъдимия Б.П.Б., както следва:

Обвиняемият Б.П.Б. с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че при форма на вина пряк умисъл, от неустановена дата  през месец март на 2016 г. в дворно място към къща, намираща се в с. Угорелец, общ. Севлиево, собственост на Б.П.Б. (дядо) в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила, засял и до 28.07.2016 г. отглеждал следните растения на следните места:

• в оранжерия 14 бр. растения от рода на конопа с общо нетно тегло на сухата листна маса 261,23 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент /ТНС/ 3.9% на стойност 1567,38 лв.;

• в северния край на имота 6 бр. растения от рода на конопа с общо нетно тегло на сухата листна маса 20,58 грама и процентно съдържание на ТНС 1,9 % на стойност 123,48 лв.;

• и в близост до границата на двора 29 бр. растения от рода на конопа с общо нетно тегло на сухата листна маса 763,84 грама и процентно съдържание на ТНС 1,8 % на стойност 4583,04 лв., с което осъществил състава на престъплението по чл. 354”в”, ал. 1 във вр.чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК

-     или всичко 49 броя растения от рода на конопа с общо нетно тегло на сухата листна маса 1045,65 грама, на обща стойност 6273,90 лв., с което осъществил състава на престъплението по чл. 354”в”, ал. 1 във вр.чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК.

За извършеното престъпление по чл. 354”в”, ал. 1 във вр.чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“, предл.второ от НК на обвиняемия Б.П.Б. се определя наказание пробация, включващо пробационни мерки по чл. 42”а”, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК:

-задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, като на основание чл. 42”б”, ал. 1 от НК се определя периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично;

-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;

На основание чл. 55, ал. 3 от НК, не се налага предвиденото от закона по- леко кумулативно наказание - глоба.

Липсват съставомерни щети в резултат на извършеното деяние.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, направените по делото разноски в размер на 552.52 лева общо, от които 392.62 лева, направени от ОД на МВР- Габрово за изготвени фотоалбуми, физико-химическа експертиза и съдебно психиатрична – психологична експертиза и сумата от 159.90 лева, направени от ОД на МВР-Велико Търново, за изготвена физико-химическа експертиза, ще бъдат заплатени от обвиняемия Б.П.Б., действащ със съгласието на баща си Пенко Б.П. .

Веществени доказателства – високорисково наркотично вещество-представителните проби, както следва: 17 гр. „Коноп/канабис/,марихуана/„ с процентно съдържание на тетрахидроканабинол 1,8%, 8 гр. „Коноп /канабис/, марихуана/„ с процентно съдържание на тетрахидроканабинол 3,9% и 7 гр. „Коноп /канабис/, марихуана/„ с процентно съдържание на тетрахидроканабинол

1,9% или с общо нето тегло - 32 грама, предадени на съхранение в Централно Митническо управление, отдел ”НОП” гр. София, с приемо-предавателен протокол №46781/ 23.03.2017 г., се отнемат в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 2, б.„а” от НК, като същите се унищожат по реда на ЗКНВВП, във връзка, което незабавно се изпрати препис на определението за одобряване на споразумението на ЦМУ, сектор „НОП” гр. София.

Веществени доказателства – 3 бр. тестови ленти от извършен полеви наркотест и 3 бр. опаковки от наркотични вещества, се отнемат в полза на държавата, на основание чл. 53, ал. 1, б.„а” от НК, като същите се унищожат.

Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение, при постигнато пълно и безусловно съгласие по горните клаузи.

 

 

 

                         СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1. РАЙОНЕН ПРОКУРОР:

                                      /ТИХОМИР ПЕТКОВ /

 

 

2. ЗАЩИТНИК :

                              / адв. П.Д./

 

 

3. ПОДСЪДИМ:

                           /Б.П.Б./

 

 

След подписване на споразумението съдът на основание чл. 382, ал. 7 НПК като прие , че същото е законосъобразно и не противоречи на моралните норми

О П Р Е Д Е Л И: №  24

ОДОБРЯВА споразумението между районен прокурор ТИХОМИР ПЕТКОВ –   прокурор в Районна прокуратура – Севлиево и адвокат П.Д. като защитник на подсъдимия Б.П.Б., съгласно което:

Обвиняемият Б.П.Б. с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че при форма на вина пряк умисъл, от неустановена дата  през месец март на 2016 г. в дворно място към къща, намираща се в с. Угорелец, общ. Севлиево, собственост на Б.П.Б. (дядо) в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила, засял и до 28.07.2016 г. отглеждал следните растения на следните места:

• в оранжерия 14 бр. растения от рода на конопа с общо нетно тегло на сухата листна маса 261,23 грама и процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент /ТНС/ 3.9% на стойност 1567,38 лв.;

• в северния край на имота 6 бр. растения от рода на конопа с общо нетно тегло на сухата листна маса 20,58 грама и процентно съдържание на ТНС 1,9 % на стойност 123,48 лв.;

• и в близост до границата на двора 29 бр. растения от рода на конопа с общо нетно тегло на сухата листна маса 763,84 грама и процентно съдържание на ТНС 1,8 % на стойност 4583,04 лв., с което осъществил състава на престъплението по чл. 354”в”, ал. 1 във вр.чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК

-       или всичко 49 броя растения от рода на конопа с общо нетно тегло на сухата листна маса 1045,65 грама, на обща стойност 6273,90 лв., с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 354”в”, ал. 1 във вр.чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“, предл.второ от НК на обвиняемия Б.П.Б. се определя наказание пробация, включващо пробационни мерки по чл. 42”а”, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК:

-задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, като на основание чл. 42”б”, ал. 1 от НК се определя периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично;

-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;

На осн. чл. 53, ал. 2, буква „а“ от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществени доказателства – високорисково наркотично вещество-представителните проби, както следва: 17 гр. „Коноп/канабис/,марихуана/„ с процентно съдържание на тетрахидроканабинол 1,8%, 8 гр. „Коноп /канабис/, марихуана/„ с процентно съдържание на тетрахидроканабинол 3,9% и 7 гр. „Коноп /канабис/, марихуана/„ с процентно съдържание на тетрахидроканабинол, 1,9% или с общо нето тегло - 32 грама, предадени на съхранение в Централно Митническо управление, отдел ”НОП” гр. София, с приемо-предавателен протокол №46781/ 23.03.2017 г., като след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението, същите да се унищожат, а препис от него се изпрати на се изпрати препис на ЦМУ, сектор „НОП” гр. София.

На осн. чл. 53, ал. 1, б.„а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства - 3 бр. тестови ленти от извършен полеви наркотест и 3 бр. опаковки от наркотични вещества, като същите да се унищожат.

ОСЪЖДА подсъдимия Б.П.Б., действащ със съгласието на баща си Пенко Б.П. .

 да заплати направените по делото разноски в размер на 552,52 лева общо, от които 392,62 лева, направени от ОД на МВР- Габрово за изготвени фотоалбуми, физико-химическа експертиза и съдебно психиатрична – психологична експертиза и сумата от 159,90 лева, направени от ОД на МВР-Велико Търново, за изготвена физико-химическа експертиза. 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“, взета на подсъдимия Б.П.Б. в хода на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 170/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 09,40  часа.

                                             

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                СЕКРЕТАР: