Р Е Ш Е Н И Е

 

      № 91

 

гр.Севлиево 11.08.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на девети август през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Станислав Цветков

              

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА в присъствието на прокурора                                                          като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.А.Х.дело № 178 по описа за 2017 год.,  за да се произнесе взе предвид следното:

Жалбоподателят К.С.А. *** е обжалвал наказателно постановление / НП / 434 от 07.04.2016 год. на Директора на РДГ гр.В.Търново, с което за извършено нарушение по чл.84, ал.1 във вр. с чл.43, ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ му е наложено наказание глоба в размер на 200.00лв., а на осн. чл.94, ал.1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от три години.В жалбата се твърди, че НП е неправилно, незаконосъобразно и издадено при нарушение на материалния и процесуалния закони, в подкрепа на което се излагат подробно развити в същата съображения.

ИСКАНЕТО е съдът да отмени изцяло наказателното постановление, а алтернативно се отправя искане наложените наказания да бъдат намалени до предвидения законов минимум.

Ответникът по жалбата – РДГ гр.В.Търново, редовно призован, се явява представител при разглеждане на делото, който изразява становище за неоснователност на жалбата.Намира, че в хода на административно-наказателното производство не са допуснати нарушения на процесуалните правила, нарушението е установено по безспорен и несъмнен начин, поради което НП следва да се потвърди изцяло.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът установи следната фактическа обстановка:

През нощта на 26/27.11.2014 г. на поляна в землището на с.Батошево, общ.Севлиево били убити с огнестрелно оръжие 4 броя животни от вида благороден елен.Изстрелите били чути и по този повод в РУ на МВР Севлиево, както и към свид.И.Ц.Н. – горски инспектор в РДГ В.Търново, бил подаден сигнал.Мястото на произшествието било посетено от оперативно-следствена група при посоченото по-горе полицейско управление.В близост до мястото на произшествието били открити следи от автомобилни гуми, които водели в посока с.Горна Росица, общ.Севлиево.От мястото на произшествието били иззети веществени доказателства.По този повод в РУ на МВР Севлиево било образувано досъдебно производство № 563/2014 г. по описа на същото управление.То било образувано срещу Неизвестен извършител, за това, че за времето от 22.00 часа на 26.11.2014 г. до 06.00 часа на 27.11.2014 г., в землището на с.Батошево, общ.Севлиево, е убил без надлежно разрешение едър дивеч – 4бр. животни от вида благороден елен – престъпление по чл.237, ал.1 от НК.В последствие, на 27.11.2014 г. от страна на разследващ полицай при посоченото по-горе полицейско управление било извършено претърсване и изземване от жилищна постройка, представляваща къща с двор и прилежащи постройки в с.Горна Росица, общ.Севлиево, обитавани и ползвани от жалб.К.А. и В.А..При проведеното такова били намерени и иззети оръжие, боеприпаси и други вещи, сред които и 2 бр. пакети охладено месо в зелени найлонови торби, 1 бр. черен найлонов чувал, съдържащ заден десен бут от животно и вътрешности на животни по форма и вид подобни на 2 бр. сърца, 3 бр. черен дроб и 5 бр. бъбреци.Открити били също така следи от червена течност по прага на входната врата от северната страна на къщата и следи от косми и козина, като откритата козина също била иззета.Проведени били и други процесуално-следствени действия.В хода на разследването били проведени разпити на свидетели, изготвена била балистична експертиза, както и две ветеринарно-медицински експертизи.От заключението по едната от тях било установено, че причината за смъртта на 4 бр. животни е в следствие на силен вътрешен кръвоизлив от вътрешните органи, причинен от огнестрелни рани, а видовата принадлежност на 4 бр. трупове от диви животни е благороден елен.От заключението на ветеринарно-медицинската експертиза относно намерените и иззети в къщата в с.Горна Росица, обитавана от жалб.А., останки от месо, вътрешности и козина се установило че сивкавата животинска козина е от вида благороден елен; животинската козина с изсъхнала червена течност е от благороден елен, животинската козина, обект 4, е от вида благороден елен; найлоновият пакет с охладено месо е от домашно животно – прасе; заден бут от животно е от вида благороден елен, добре развито мъжко младо животно; парчета животинска кожа, обект 9, е от вида благороден елен, добре развито мъжко младо животно, а вътрешните органи – два броя сърца, 3 бр. черни дробове и 4бр. бъбреци са от вида благороден елен, като само един от бъбреците е от домашна свиня.С Постановление от 07.08.2015 г. на прокурор при Районна прокуратура Севлиево воденото досъдебно производство било спряно на осн. чл.199 и чл.244, ал.1, т.2 от НПК.В постановлението било изразено становище, че са налице данни за извършени нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча / чл.85, ал.1 и др./ относно намерените и иззети остатъци / месо, кожа, козина и вътрешности / от диви животни от вида благороден елен в къща, обитавана от свидетеля по делото К.А., поради което копие от постановлението било изпратено до Директора на РДГ В.Търново за реализиране на административно-наказателна отговорност.Освен копие от посоченото по-горе Постановление, били изпратени и копия от част от документите, събрани в хода на досъдебното производство.    

С писмо изх. № 4049/12.10.2015 г. на Директора на РДГ В.Търново до жалбоподателя К.С.А., последният бил поканен да се яви на 03.11.2015 год. в 11.00часа в сградата на РДГ В.Търново за съставяне на АУАН.В писмото е отразено, че при неявяване АУАН ще бъде съставен в негово отсъствие.Писмото било доставено на 16.10.2015 г. 

На посочената дата - 03.11.2015 г., жалбоподателят не се явил, поради което и в негово отсъствие, на същата дата, свид.И.Ц.Н., в присъствието на свид.П.К.Т. и свид.П.П.П., съставил против жалб.К.С.А. АУАН серия В, № 003270, за това, че на 27.11.2014 г., РДГ В.Търново, с.Горна Росица, общ.Севлиево, ул.„Иван Гичев“ № 4, къща с прилежаща помощна постройка и гараж, ловува без писмено разрешително за лов, като съхранява части от дивеч – благороден елен – заден бут – във фризер-ракла в помощна постройка в двора, 3 / три / броя бъбрека и кожа в кофи в гаража на къщата и козина в къщата, умивалник на двора, пътека към къщата, на стълбище, външно от източната страна на къщата и по земята в гаража.В АУАН е посочено, че нарушението е открито на 01.10.2015 г., както и, че са нарушени законовите разпоредби на чл.84, ал.1 от ЗЛОД.Препис от така съставения акт, бил изпратен за връчване на жалб.А. ***.Същият бил връчен лично на жалб.А. на 07.12.2015 г., който след запознаване със съдържанието му не направил възражения.Възражения от него са направени в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН.С тях се оспорват констатациите в АУАН.Твърди се, че така вмененото нарушение не е извършено, а откритите части от дивеч са от собствени кошути, закупени на 21.11.2011 г. от дружеството „Чемерник“ ООД, като за закупуването е издадена фактура  към еднолично дружество с ограничена отговорност „Фадора“, чийто управител е неговата съпруга.Твърди се също така, че констатациите по акта са некоректни.Към наказващия орган е отправено искане така изложените възражения да бъдат съобразени и да не бъде издавано НП въз основа на оспорвания акт.Към възражението е приложено копие от Фактура № 1000000150 от 21.11.2014 г.

Въз основа на АУАН серия В, № 003270 от 03.11.2015 г. и писмените доказателства, събрани в хода на административното производство, е издадено обжалваното НП № 434 от 07.04.2016 г. на Директора на РДГ гр.Велико Търново.Същото е издадено против К.С.А. ***, за това, че на 27.11.2014 г. К.С.А. ловува без писмено разрешително за лов, като съхранява разпознаваеми части от дивеч – благороден елен: заден бут – във фризер-ракла в помощна постройка в двора, 3 броя бъбрека и кожа в кофи в гаража на къщата и козина в къщата, умивалник на двора, пътека към къщата, на стълбище външно от източната страна на къщата и по земята в гаража.Нарушението е извършено на територията на РДГ В.Търново, общ.Севлиево, с.Горна Росица, ул.“Иван Гичев“ № 4, къща с прилежаща помощна постройка и гараж.Административно-наказващият орган /АНО/ е приел, че жалб.А. е нарушил разпоредбите на чл.84, ал.1 във вр. с чл.43, ал.2 от ЗЛОД, поради което и на осн. чл.84, ал.1 от ЗЛОД му е наложил наказание глоба в размер на 200.00лв.На осн. чл.94, ал.1 от ЗЛОД е лишил жалб.А. от право на ловуване за срок от три години.

Гореизложената фактическа обстановка съдът установи от писмените доказателства – Постановление на РП-Севлиево от 07.08.2015 г.; Копия от протоколи за разпит на свидетели – 2бр.; Копие от Протокол за претърсване и изземване от 27.11.2014 г.; Копие от заключение на ветеринарно-медицинска експертиза; Копие от протокол за изпитване № 42МС-ИОА/30.04.2015 г.;  Писмо изх. № 4049/12.10.2015 г. на Директора на РДГ В.Търново до жалбоподателя К.С.А. и известие за доставянето му; АУАН серия В, № 003270 от 03.11.2015 г.; Писмо до Столична община район Люлин; Писмо до Директора на РДГ В.Търново; Възражения от жалб.А. до Директора на РДГ В.Търново с приложена към тях Фактура № 1000000150 от 21.11.2014 г.; НП № 434 от 07.04.2016 г.; Известие за доставяне на НП; Заповед № РД 49-199/16.09.2011 г. на Министъра на земеделието и храните и Удостоверение за сключен граждански брак, както и гласните доказателства – показанията на свидетелите И.Ц.Н., П.К.Т., П.П.П. и Г.М.А..

При така установената фактическа обстановка, въз основа на събраните писмени и гласни доказателства, съдът достига до следните правни изводи:

Препис от обжалваното наказателно постановление е връчен на жалбоподателя на 25.04.2017 г.От клеймото на приложеното към административно-наказателната преписка копие от пощенски плик се установява, че жалбата е подадена на 02.05.2017 г., тоест в законноустановеният срок, поради което същата е допустима и следва да се разгледа по същество. 

НП е издадено от компетентен орган, във връзка с което е представено заверено копие от Заповед № РД 49-199/16.09.2011год. на Министъра на земеделието и храните.АУАН е съставен от лице, което е оправомощено за това по силата на чл.96, ал.1 от ЗЛОД, предвид заеманото от него длъжностно качество.

Актосъставителят и в последствие административно-наказващият орган /АНО/ са приели, че жалб.А. е нарушил разпоредбите на чл.84, ал.1 във вр. с чл.43, ал.2 от ЗЛОД.Разпоредбата на чл.84, ал.1 гласи: „Който ловува, без да притежава редовно заверен билет за лов или с билет за лов, но без писмено разрешително за лов, или ловува извън определените в разрешителното места, без да е убил или уловил дивеч, се наказва с глоба от 50 до 400 лв.”.Съгласно разпоредбата на чл.43, ал.2 – „Ловуване е убиване, улавяне, преследване и нараняване на дивеч, както и вземане, пренасяне, укриване, съхраняване, обработване, превозване на намерен, ранен и убит дивеч или на разпознаваеми части от него, събиране и вземане на яйца от птици - обект на лов”.

Административно-наказващият орган на осн. чл.84, ал.1 от ЗЛОД е наложил на жалб.А. наказание глоба в размер от 200.00лева.

На осн. чл.94, ал.1 от ЗЛОД АНО е лишил жалб.А. от право на ловуване за срок от три години.Текста на посочената разпоредба гласи следното: „Лице, извършило нарушение по чл. 84, ал. 1 и 2, чл. 85 и чл. 86, ал. 1, се лишава и от право на ловуване за срок от три години.”  

Жалбоподателят, редовно призован, не се явява, явява се негов процесуален представител.В съдебно заседание същият поддържа депозираната жалба и отправя към съда искане обжалваното НП да бъде отменено изцяло.Алтернативно към съда се отправя искане наложените наказания да бъдат намалени до предвидения от закона минимум.В жалбата, а и в съдебно заседание, се твърди, че НП е неправилно, незаконосъобразно и издадено при нарушение на материалния и процесуалния закони.

Излага се на първо място твърдението, че нарушението не е доказано по безспорен начин.На първо място не било установено чия собственост е имота, в който са намерени разпознаваемите част от диви животни и каква е връзката на тази къща със жалб.А..В НП тези части от животни били описани въз основа на прокурорското постановление, което пък се позовавало на експертиза, изготвена в хода на досъдебното производство.Въпросната експертиза не била годно доказателствено средство по настоящото производство е не следвало да се цени.Същевременно разпитаните по настоящото дело свидетели изрично заявили, че не са присъствали при извършване на проверката, а са изчакали други служби да си свършат работата.Следвало също така да се обърне внимание, че наказателното производство приключило с прекратително основание спрямо жалб.А., което говорело за това, че авторството на деянието е недоказано.

Съдът не споделя така изложените доводи.В случая АУАН е съставен въз основа на официален документ по смисъла на чл.93, т.5 от НК, какъвто е Постановлението на РП Севлиево от 07.08.2015 г., копие от което е било изпратено на АНО, ведно с копия на част от събраните в хода на ДП доказателства.При съставянето на същия, прокурора при РП Севлиево е обсъдил установената в рамките на досъдебното производство фактическа обстановка, въз основа на събраните в хода на същото доказателства.Обсъдени са били както гласните, така и писмени такива, сред които и заключението по ветеринарно-медицинските експертизи.При съставянето на АУАН актосъставителя, а в последствие при издаването на НП и АНО, са се съобразили с установеното в рамките на досъдебното производство и обсъдено в постановлението от страна на прокурора.При издаване на НП АНО изрично е посочил писмените доказателства, събрани в хода на административно-наказателното производство.Следва също така да се отбележи, че приложените доказателства от досъдебното производство са събрани по предвидения от закона ред.В рамките на досъдебното производство безспорно е било установено, че имота, в който са открити и иззети разпознаваемите части от диви животни се ползва от жалб.А. и такива данни се съдържат и в протокола за разпит на свидетелката Стефанка Денкова Стефанова, приложен към административно-наказателната преписка.Съдът държи да отбележи също така, че в хода на проведеното административно-наказателно производство съхраняването на тези части от диви животни именно от жалб.А. не е било оспорено, а тези доводи се изтъкват едва в пренията по същество.Дори напротив, както във възраженията си по повод съставения му АУАН, така и в съдебно заседание се твърди, че въпросните части не са предмет на ловуване, а са придобити от жалб.А. по законен начин, чрез закупуването им от фирма, чийто собственик е неговата съпруга – свид.Г.М.А..Същата версия се поддържа от страна на жалб.А. чрез неговия процесуален представител и в съдебно заседание.Именно по искане на жалбоподателя съдът допусна до разпит в качеството на свидетел съпругата му.Съдът следва да отбележи, че това е защитна позиция, целяща оневиняването на жалб.А..Безспорно е, че неговата съпруга – свид.А. е собственик и управител на „Фадора“ ЕООД, както и, че с фактура № 1000000150 от 21.11.2014 г. управляваното от нея дружество е закупило 2 броя кошути.Не може обаче да бъде споделено твърдението, че именно части от тези две животни са били открити и иззети от имота, обитаван от жалб.А..Както вече бе отбелязано по-горе заключението на ветеринарно-медицинската експертиза е, че същите са от благороден елен, който е съвсем друг вид животно, различен от кошутата.Не може също така да бъде споделено и твърдението, че авторството на деянието е останало недоказано още в хода на самото досъдебно производство и което било основание прокурора при РП Севлиево да прекрати спрямо жалб.А. досъдебното производство.Следва да се отбележи, че от самото начало досъдебното производство е било образувано и водено спрямо неизвестен извършител за престъпление по чл.237, ал.1 от НК.С постановлението на РП Севлиево същото е било спряно до откриването на извършителя на престъплението.Същевременно това производство, както вече бе отбелязано е било водено за извършено престъпление от НК, чието изпълнително деяние е съвсем различно от състава на административното нарушение, за което е ангажирана административно-наказателната отговорност на жалб.А..

Излага се на следващо място твърдението, че били изтекли всички давностни срокове за съставяне на АУАН, тъй като нарушението и неговия автор били станали известни на контролните органи още през месец ноември 2014 г., по време на извършеното претърсване в имота, ползван от жалб.А..Съдът не споделя така изложеното твърдение.От разпита на актосъставителя и свидетелите по установяване на АУАН, се установява, че някои от тях са присъствали само като поемни лица по време на проведеното процесуално-следствено действие.Самата проверка е била извършвана от органите на МВР, а за нарушението, вменено на жалб.А., актосъставителя е узнал едва след получаването на препис от постановлението на РП Севлиево, въз основа на което е съставил и АУАН.Съгласно разпоредбата на чл.34, ал.1 от ЗАНН – „Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението“.Постановлението на РП Севлиево е от 07.08.2015 г., като няма данни кога то е било получено в РДГ В.Търново, но въпреки това АУАН е бил съставен на 03.11.2015 г., тоест преди изтичането на тримесечния срок, а като дата на извършване на нарушението е посочена 27.11.2014 г. тоест АУАН е бил съставен и преди изтичането на едногодишния срок от извършването на нарушението.НП пък е било издадено в рамките на шестмесечния срок, посочен в разпоредбата на чл.34, ал.3 от ЗАНН.

Излага се на следващо място твърдението, че дори и да се приеме, че жалб.А. е осъществил нарушението, което му е вменено, то следвало да се приеме, че случаят е маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН.Съдът не споделя това становище.При издаване на НП АНО подробно е обсъдил приложението на този институт и защо приема, че в случая не е налице маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, като съдът напълно споделя изводите на АНО, поради което намира за ненужно да ги преповтаря.

При така установената и описана по-горе фактическа обстановка, съдът счита, че жалб.А., както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на нарушението по чл.84, ал.1 във вр. с чл.43, ал.2 от ЗЛОД.

За това нарушение на жалб.А. е наложено наказание глоба в размер на 200.00 (Двеста) лева, чийто размер е съобразен с разпоредбата на чл.84, ал.1 от ЗЛОД и е около средния, предвиден в нея.Съдът намира, че същият е правилно определен и е в съответствие с постигането на превантивната и възпитателна цел на извършеното нарушение.

Правилно и в съответствие с разпоредбата на чл.94, ал.1 от ЗЛОД жалб.А. е лишен от право на ловуване за срок от три години.

Въз основа на гореизложеното, съдът счита, че издаденото наказателно постановление е правилно и законосъобразно, поради което следва да се потвърди изцяло.

Водим от гореизложеното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 434 от 07.04.2016 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, с което на К.С.А. ***, ЕГН **********, за извършено нарушение по чл.84, ал.1 във вр. с чл.43, ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча и на основание чл.84, ал.1 от ЗЛОД е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 ( Двеста ) лева, а на осн. чл.94, ал.1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от три години, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

                                   

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: