МОТИВИ:

Подсъдимият И.Ц.И. *** е предаден на съд с обвинение за извършено престъпление по чл.343в, ал.3 във вр. с ал.1 от НК за това, че на 11.05.2017 г., около 12.00часа, в община Севлиево, на разклон за с.Гъбене и с.Горна Росица, в посока с.Горна Росица, управлявал МПС – лек автомобил „Ауди 80” с рег. № ЕВ ****АА, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, наложена със ЗППАМ № 16-0341-000226 от 13.09.2016 г., издадена от Началник сектор към ОД МВР – Габрово, РУ Севлиево, връчена на 14.10.2017 г. и влязла в законна сила на 28.10.2016 г.          

           Прокурорът поддържа обвинението, като го счита за установено и доказано по безспорен и несъмнен начин.

В съдебно заседание подсъдимият заявява, че е получил препис от обвинителния акт и, че разбира обвинението.Признава се за виновен и дава обяснения по фактическата обстановка на деянието и своето поведение.

От обясненията на подсъдимия И.Ц.И., показанията на свидетеля С.К.Ц. и от останалите доказателства по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следното:

Подсъдимият И.Ц.И. *** и работел в „Лес Комерс“ ООД с.Тумбалово, общ.Севлиево като общ работник.Притежавал свидетелство за управление на МПС и бил правоспособен водач.Със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0341-000226 от 13.09.2016 г., издадена от Началник сектор към ОД МВР – Габрово, РУ Севлиево му била наложена принудителна административна мярка временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство до заплащане на дължимата глоба, на основание чл.171, т.1, б.„д“ от ЗДвП, тъй като като управлявал МПС с наложени с две влезли в сила наказателни постановления наказания глоба, незаплатени в срока за доброволно заплащане.Препис от посочената по-горе Заповед бил връчен на подс.И. на 14.10.2016 г., същата не била обжалвана от него и влязла в законна сила на 28.10.2016 г.Въпреки наложената му принудителна административна мярка, с  която свидетелството за правоуправление на МПС му било временно отнето, подс.И. решил отново да управлява МПС.На 11.05.2017 г. подс.И. седнал зад волана на лек автомобил „Ауди 80” с рег. № ЕВ ****АА и започнал да го управлява.Около 12.00часа се движел по пътя с.Батошево – с.Горна Росица в община Севлиево, в посока последното населено място.По същото време свид.С.К.Ц., заедно с негов колега, двамата служители на РУ на МВР Севлиево, изпълнявали служебните си задължения като автопатрулен екип по пътен контрол и се намирали на разклона за с.Гъбене и с.Горна Росица.Двамата полицейски служители забелязали движещият се автомобил и решили да го спрат за проверка.По време на същата било установено, че автомобила се управлява от подс.И..Тъй като последният не могъл да представи свидетелство за правоуправление на МПС, била извършена справка в информационните масиви на МВР, при която било установено, че същото с ЗППАМ е отнето временно,  като по този начин, подс.И. управлява МПС в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството му за управление.В тази връзка на подс.И. бил съставен АУАН с бланков № 293194 от 11.05.2017 г.

При така установената фактическа обстановка съдът счита от правна страна, че подсъдимият И.Ц.И., след като на 11.05.2017 г., около 12.00часа, в община Севлиево, на разклон за с.Гъбене и с.Горна Росица, в посока с.Горна Росица, управлявал МПС – лек автомобил „Ауди 80” с рег. № ЕВ ****АА, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, наложена със ЗППАМ № 16-0341-000226 от 13.09.2016 г., издадена от Началник сектор към ОД МВР – Габрово, РУ Севлиево и влязла в законна сила на 28.10.2016 г., както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.343в, ал.3 във вр. с ал.1 от НК.

Поради гореизложените съображения съдът призна подсъдимия И.Ц.И. за ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.343в, ал.3 във вр. с ал.1 от НК, за което следва да носи наказателна отговорност.Подсъдимият е осъществил деянието при форма на вината пряк умисъл.

За вида и размера на наказанието

При определяне на вида и размера на наказанието съдът отчита обществената опасност на деянието и подсъдимия, подбудите, както и останалите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.Извършеното от подс.И.Ц.И. престъпление не е тежко по смисъла на чл.93, т.7 от НК.То обаче е с висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на подобен род престъпления.Не е завишена обаче обществената опасност на подсъдимия.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита наличието на данни за налагани наказания и за други административни наказания за нарушения по ЗДвП.Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени направените самопризнания на досъдебното и съдебното производство, оказаното съдействие за разкриването на обективната истина в досъдебното и съдебното производство, изразеното съжаление и искрено разкаяние.При съвкупната преценка на тези обстоятелства, съдът достига до извода, че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при което така предвиденото наказание лишаване от свобода до три години и глоба от двеста до хиляда лева е несъразмерно тежко.Налице са предпоставките за приложение на чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК.Предвид тежестта на престъплението, материалното и имотното му състояние, гореизложените отегчаващи и смекчаващи вината обстоятелства, съдът определи на подс.И. наказание ПРОБАЦИЯ като му наложи пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2 от НК, както следва:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с периодичност на явяването и подписването пред пробационния служител два пъти седмично;

- периодични срещи с пробационен служител за срок от една година.

В този смисъл съдът произнесе присъдата.

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: