П Р И С Ъ Д А

 

№ 51

 

   гр.Севлиево 12.07.2017 год.    

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд в открито съдебно заседание

на дванадесети юли през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

       Председател: С. Цветков

      

Съдебни заседатели: 1. Н.Б.

 

                                          2. М.Г.

 

при секретаря Р.О., в присъствието на прокурора ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА, като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.О.Х. дело № 193 по описа за 2017 год., въз основа на данните по делото и закона съдът

 

                              П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.Н. ***, роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи като *******************в „Хамбергер България“ ЕООД гр.Севлиево, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.06.2015 г., около 01.00часа, в землището на гр.Севлиево, от трафопост на територията на бивш завод „Механика и монтаж“, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот – отковаване на дъска, поставена от вътрешната страна на прозорец, след демонтиране на стъклото чрез отстраняване на гвоздеите, които го придържат и чрез използване на техническо средство-ножовка, отнел чужди движими вещи – 60м. високоволтови електропроводници със сечение 16мм. и 5бр. електропроводници, всеки от тях с дължина от по 10м. и със сечение 95кв.мм, всичко на обща стойност 4793.20лева, собственост на „Корпорация Топливо“ АД София, от владението на Управителя на дружеството, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.195, ал.1, т.3, предл.второ и т.4, предл.второ във вр. с чл.194, ал.1 и чл.54 от НК, съдът го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На осн. чл.66, ал.1 от НК съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия М.И.Н., със снета по-горе самоличност, ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.

ОСЪЖДА подсъдимия М.И.Н., със снета по-горе самоличност, да заплати на ощетеното юридическо лице „Корпорация Топливо“ АД, със седалище и адрес ***, ЕИК 131573846, представлявано от управителя му В.О.Щ., сумата от 4793.20 / четири хиляди седемстотин деветдесет и три лв. и 20ст. / лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, пряка и непосредствена последица от престъплението по чл.195, ал.1, т.3, предл.второ и т.4, предл.второ във вр. с чл.194, ал.1 от НК, ведно със законната лихва, считано от 14.06.2015 г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА подсъдимия М.И.Н., със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд гр.Севлиево, държавна такса върху уважения размер на гражданския иск за престъплението по чл.195, ал.1, т.3, предл.второ и т.4, предл.второ във вр. с чл.194, ал.1 от НК в размер на 191,73 /сто деветдесет и един лв. и 73ст./ лева.

ОСЪЖДА подсъдимия М.И.Н., със снета по-горе самоличност, да заплати на ощетеното юридическо лице „Корпорация Топливо“ АД, със седалище и адрес ***, ЕИК 131573846, представлявано от управителя му В.О.Щ., направените от него разноски по делото в размер на 750.00 / седемстотин и петдесет / лева.

ОСЪЖДА подсъдимия М.И.Н., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 144.15 / сто четиридесет и четири лв. и 15 ст. / лева.

На осн. чл.53, ал.1, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, което принадлежи на подс.Н. и е послужило за извършването на престъплението – 1 бр. ножовка.След влизане на присъдата в сила, същото ДА СЕ УНИЩОЖИ.

 ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр. кози крак и 1 бр. гаечен ключ, след влизане на присъдата в сила, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им - подсъдимия М.И.Н..

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - 1 бр. черен на цвят алуминиев електропроводник с дължина 3 м., след влизане на присъдата в сила, ДА СЕ УНИЩОЖИ.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

                                  

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                  

   СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ:1.         

 

 

                                                                                    2.