П Р О Т О К О Л

 

гр. Севлиево,  07.06.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на седми юни през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

 

Председател: С. ЦВЕТКОВ

 

 

 

 

при участието на секретар РЕФУЗЕ ОСМАНОВА

и прокурора ТИХОМИР ПЕТКОВ, сложи за разглеждане

НОХД № 210 по описа за 2017 година,

докладвано от районен съдия ЦВЕТКОВ.

 

 

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ И.М.А., редовно призован, се явява лично и с адв. П.Д. от ГАК с пълномощно от 06.06.2017 г.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. СЕВЛИЕВО се явява прокурор Петков.

СВИДЕТЕЛИТЕ, редовно призовани, не се явяват.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и 275 от НПК  - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия правата му по чл. 15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР Петков: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда и съдебния секретар. Към момента нямам искания относно доказателствата  и по реда на съдебното заседание. Със защитника на подсъдимия А. постигнахме споразумение за решаване на делото, което споразумение представям и ще моля да одобрите при условията на чл. 384 НПК, като считам, че същото не противоречи на закона и морала.

АДВ. П.Д.: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Нямаме други искания по доказателствата. Също моля да одобрите представеното споразумение на осн. чл. 384 от НПК.

Съдът констатира, че не са направени възражения против състава на съда, прокурора и секретаря. Налице са изискванията за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 384 във вр. с чл. 382 от НПК.

Проверява самоличността на явилите се лица:

На подсъдимия:

И.М.А.: Роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, не работи, ЕГН  **********. 

ПОДС. И.А.:  Получи съм препис от обвинителния акт преди повече от три дни.

На основание чл. 382, ал. 4 НПК съдът запитва подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДСЪДИМИЯТ И.А.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Запознат съм със съдържанието на споразумението, съгласен съм с него и съм го подписал доброволно. Разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици, така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР Петков: Поддържам споразумението в този вид и считам, че същото не противоречи на закона и моля да го одобрите.

АДВ. П.Д.: От името на подзащитния ми заявявам, че поддържам споразумението в този вид и моля същото да бъде одобрено със законовите последици.

ПОДСЪДИМИЯТ И.А.: Съгласен съм споразумението да бъде одобрено така, както е изготвено от моя защитник и прокурора.

Съдът, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК,

                                             О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение между ТИХОМИР ПЕТКОВ – районен прокурор в Районна прокуратура – Севлиево и адвокат П.Д. като защитник на подсъдимия И.М.А., както следва:

Подсъдимият И.М.А. с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 24.05.2017 г., около 12.30 ч., в гр.Севлиево, на ул.“Огоста“ до дом №30, в посока юг, управлявал двуколесно моторно превозно средство марка „Jawa 250“ с рама №*****и двигател №*********, което не е регистрирано по надлежният ред, с което осъществил състава на престъплението по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1  от НК.

За извършеното престъпление по чл.345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и и при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б“, предл.първо от НК на подсъдимия И.М.А. се определя наказание пробация, включващо пробационни мерки по чл. 42”а”, ал. 2, т. 1 и  т. 2 от НК:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 42”б”, ал. 1 от НК се определя периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;

Липсват съставомерни щети в резултат на извършеното деяние.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 5,50 лева за фотоалбум направени от ОД на МВР – Габрово, ще бъдат заплатени от подсъдимия И.М.А..

Веществени доказателства – няма.

Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение, при постигнато пълно и безусловно съгласие по горните клаузи.

 

 

 

                         СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1. РАЙОНЕН ПРОКУРОР:

                                      /ТИХОМИР ПЕТКОВ /

 

 

2. ЗАЩИТНИК :

                              / адв. П.Д./

 

 

3. ПОДСЪДИМ:

                           /И.М.А./

 

 

След подписване на споразумението съдът на основание чл. 382, ал. 7 НПК като прие , че същото е законосъобразно и не противоречи на моралните норми

О П Р Е Д Е Л И: №   33

ОДОБРЯВА споразумението между районен прокурор ТИХОМИР ПЕТКОВ –   прокурор в Районна прокуратура – Севлиево и адвокат П.Д. като защитник на подсъдимия И.М.А., съгласно което:

Подсъдимият И.М.А. с ЕГН**********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 24.05.2017 г., около 12.30 ч., в гр.Севлиево, на ул.“Огоста“ до дом №30, в посока юг, управлявал двуколесно моторно превозно средство марка  „Jawa 250“ с рама №*****и двигател №*********, което не е регистрирано по надлежният ред, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 354”в”, ал. 1 във вр.чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“, предл.второ от НК на обвиняемия И.М.А. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо пробационни мерки по чл. 42”а”, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.42”б”, ал.1 от НК се определя периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;

ОСЪЖДА подсъдимия И.М.А. да заплати по сметка на ОД на МВР – Габрово направените в хода на ДП разноски за изготвянето на фотоалбум в размер на 5,50 лв. ( пет лева и петдесет стотинки).

ЗАЛИЧАВА свидетелите от списъка на лицата за призоваване.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“, взета на подсъдимия И.М.А. в хода на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 210/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14,25  часа.

                                             

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                СЕКРЕТАР: