Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                                                65                        

                                  гр. Севлиево, 19.06.2017 година

 

                                     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А   

 

Севлиевският районен съд  ………………в публично заседание

на деветнадесети юни        …………………………………

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                            

                                                  Председател: ГЕРГАНА БОЖИЛОВА

 

при секретаря  Силвия  Георгиева       и    в    присъствието      на

прокурора   Десислава  Христова,    като разгледа докладваното от

съдията   Божилова     А.Н. Дело       211           по описа     за

2017 г., въз основа на данните по делото и закона

 

                                                     Р    Е    Ш    И:

 

        ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Р.А. ***,  ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.05.2017 година около 12:30 часа в гр. Севлиево, ул. „***“ до дом № 30, в посока юг, управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка „МЗ-150“ с рама № 8082881 и с двигател № 6779339, без поставени на определените за това места регистрационни табели, което не е регистрирано по надлежния ред съгласно Наредба №  I-45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средство и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, с което е извършил престъпление по чл. 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК съдът го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 1000,00лв. /хиляда/ лева.

 ОСЪЖДА обвиняемия Д.Р.А., със снета по – горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Габрово направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 6,50лв. /шест лева и петдесет стотинки/.

Решението подлежи на обжалване и/или протестиране пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.

                                                                            

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

МОТИВИ:       Производството е по чл. 78 А от НК и чл. 375 и следващите от НПК.

В Районен съд гр. Севлиево е постъпило предложение от Районна прокуратура гр. Севлиево досъдебното производство, водено срещу Д.Р.А. *** за престъпление по чл. 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК да се внесе в Районен съд гр. Севлиево с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка, на които съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

Обвиняемият Д.Р.А. ***. В началото на 2016 година закупил от неизвестно по делото лице мотоциклет марка „МЗ 150“ с рама № 8082881 и двигател № 6779339, който бил с регистрационни табели с № ЕВ 0612 В и регистриран на името на М.А.Я.от гр. Севлиево до 12.01.2016 година, когато регистрацията на превозното средство била прекратена от собственика с услуга „Разкомплектоване“. След това мотоциклетът не бил регистриран отново. След закупуването на мотопеда, същият се повредил и поради това А. върнал табелите на лицето, от когото го закупил, с препоръката да го спре от движение, тъй като нямало да го ползва.

Въпреки липсата на регистрационни табели и нерегистрирането на автомобила по надлежния ред, на 24.05.2017 година обвиняемият Д.А. *** и около 12:30 часа бил забелязан от свидетелите С.С.и Д.Н.– служители в РУ на МВР – Севлиево.

Същите извършили проверка на документите на обвиняемия и на управлявания от него мотопед, при която констатирали, че обвиняемият притежава Свидетелство за управление на МПС № 281849511, издадено от ОД на МВР – Габрово, но не може да представи документ за регистрацията на мотопеда. Същият на практика не бил регистриран по надлежния ред и това обстоятелство било известно на обвиняемия.

За констатираното нарушение на обвиняемия бил съставен акт за установяване на административно нарушение и било образувано настоящото производство. От направената в хода на производството справка в Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Габрово се установило, че мотоциклетът, управляван  от обвиняемия, бил регистриран с рег. табели с № ЕВ 0612 В до 12.01.2016 година на името на М.Я., който на 12.01.2016 година прекратил регистрацията с услуга „Разкомплектоване“ и че след тази дата ППС не било регистрирано повече.

Обвиняемият Д.А. се яви в съдебната зала и заяви, че след като върнал табелите на лицето, от което е закупил мотопеда, го управлявал няколко пъти, за да ходи за риба с него. В деня на проверката също бил за риба със свои познати и полицейските служители го видели да управлява мотопеда когато се връщал и бил почти до дома си. От обясненията на А. стана ясно, че същият работи от 32 години в „Емка“ АД и че се грижи за двете си деца и трите си внучета.

Изложената по – горе фактическа обстановка се установява по безспорен начин от показанията на свидетелите С.С.и Д.Н., дадени от тях в хода на досъдебното производство, както и от приложените по делото писмени доказателства: Протокол за оглед на местопроизшествие и приложения към него фотоалбум– стр. 6-8 от ДП; Акт за установяване на административни нарушения – стр. 9 от ДП; Справка картон на водача – стр. 14 и Справки от Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР гр. Габрово – стр. 12 и 13 от ДП.

Въз основа на така описаните по- горе фактически обстоятелства съдът прави следните правни изводи: От данните по делото безспорно се установява, че на 24.05.2017 година в гр. Севлиево обвиняемият Д.Р.А. е управлявал мотопед марка „МЗ – 150“, който не е регистриран по надлежния ред. При преценка осъществяването на деянието от обективна страна съдът взима предвид разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба №  I-45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средство и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, съгласно която моторните превозни средства се регистрират в 14 – дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на вноса /постоянен или временен/ от съответния митнически орган; чл. 4, който задължава собствениците да представят моторното превозно средство и необходимите документи в определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията, както и чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, съгласно който: „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. По републиканските пътища, отворени за обществено ползване, включени в трансевропейската пътна мрежа, и по такива, които са извън нея, или по техни участъци, се допускат само моторни превозни средства с валиден винетен стикер, залепен по начин, възпрепятстващ повторното му ползване“.

Съобразявайки изложените по – горе фактически обстоятелства и направените въз основа на тях правни изводи, съдът счита за установено и доказано по един безспорен и несъмнен начин, че обвиняемият Д.А., след като на 24.05.2017 година около 12:30 часа в гр. Севлиево, ул. „***“ до дом № 30, в посока юг, управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка „МЗ-150“ с рама № 8082881 и с двигател № 6779339, без поставени на определените за това места регистрационни табели, което не е регистрирано по надлежния ред съгласно Наредба №  I-45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средство и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл. 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемия с пряк умисъл, тъй като същият е съзнавал, че мотопедът не е регистриран по надлежния ред и въпреки това го е управлявал.

За деянието по чл. 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК се предвижда наказание до една година лишаване от свобода или глоба от 500,00 до 1000,00 лева. Обвиняемият Д.А. не е осъждан и до момента спрямо него не е прекратявано наказателно производство по гл. VІІІ от НК. От престъплението по чл. 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК не са причинени съставомерни имуществени вреди и не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Съобразявайки тези обстоятелства съдът прие, че предложението на прокуратурата относно постигане целите на наказанието чрез прилагане на чл. 78а от НК е мотивирано, поради което следва да бъде уважено.

При определяне наказанието на Д.А. съдът взема предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Деянието по чл. 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК не е тежко престъпление по смисъла на НК, но се характеризира според съда с една сравнително висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на такъв род престъпления. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът взема предвид признаването и осъзнаването на вината,  съдействието на обвиняемия за разкриване на обективната истина в пълнота, чистото му съдебно минало и дългогодишната му трудова ангажираност в „Емка“ АД гр. Севлиево. С оглед на тези обстоятелства, съдът счита, че е правилно и целесъобразно Д.А. да бъде освободен от наказателна отговорност като му бъде наложено административно наказание глоба в полза на държавата в минималния размер, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК, а именно 1000,00лв. /хиляда/ лева. Съдът намира, че този размер е съобразен с имотното състояние на обвиняемия, както и със степента на обществената му  опасност.

Обвиняемият А. следва да заплати по сметка на ОД на МВР – Габрово направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 6,50лв. /шест лева и петдесет стотинки/.

В този смисъл съдът произнесе решението си.

                                                            

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: