Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 73

 

гр.Севлиево 04.07.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският Районен съд на 04.07.2017 год. в публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ

 

при участието на секретаря Р.О. и прокурора Тихомир Петков, като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.А.Х.Д. № 212 по описа за 2017 год. въз основа на данните по делото и закона

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА К.В.К. ***, роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, не работи, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.06.2016 г., в гр.Севлиево, съзнателно се ползвал от неистински частен документ – Декларация за отказване от гробно място с вх. № 256/15.06.2016 г., като го представил чрез И.Б.Х. пред В.Х.Т. – ****при Община Севлиево, за да докаже, че е прекратено правото на Ц.К.М., с ЕГН **********, за ползване на гробно място 50 в блок 5, ред 3, в Стар гробищен парк в гр.Севлиево, както й, че същото място е преотстъпено в полза на починалия В.К. З., с ползвател съпругата му – А.К. З.а, двамата от гр.Севлиево, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, с което е извършил престъпление по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК, като на осн. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1 000.00 / хиляда / лева.

ОСЪЖДА К.В.К., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 81.98 / осемдесет и един лв. и 98 ст. / лева. 

Решението подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.

                       

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

МОТИВИ:

Производството е по гл.ХХVІІІ от НПК - Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

В Районен съд - Севлиево е внесено постановление на Районна прокуратура - Севлиево от 01.06.2017 г. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на К.В.К. *** за престъпление по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК, за това, че на 15.06.2016 г., в гр.Севлиево, съзнателно се ползвал от неистински частен документ – Декларация за отказване от гробно място с вх. № 256/15.06.2016 г., като го представил чрез И.Б.Х. пред В.Х.Т. – ****при Община Севлиево, за да докаже, че е прекратено правото на Ц.К.М., с ЕГН **********, за ползване на гробно място 50 в блок 5, ред 3, в Стар гробищен парк в гр.Севлиево, както й, че същото място е преотстъпено в полза на починалия В.К. З., с ползвател съпругата му – А.К. З.а, двамата от гр.Севлиево, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност.

Представител на Районна прокуратура - Севлиево се явява в съдебно заседание и поддържа повдигнатото с Постановлението обвинение, като го счита за установено и доказано по безспорен начин и смята, че обвиняемият следва да бъде признат за виновен и освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

От обясненията на обвиняемия К., дадени в съдебно заседание и на досъдебното производство, след преценка на събраните в наказателното производство доказателства, съдът установи следната фактическа обстановка:

На 15.06.2016 год. бащата на обвиняемия К.В.К. – В.К. З. починал.Във връзка с организирането и провеждането на ритуала по неговото погребение обвиняемият потърсил услугите на траурна агенция „Алфа Омега“ ООД гр.Севлиево с управител свид.И.Б.Х..При проведения между двамата разговор обвиняемият заявил пред свид.Христова, че семейството му има семеен гроб, който се намира в стария гробищен парк на гр.Севлиево и представлява гробно място 50 в блок 5, ред 3.След проведен разговор от страна на свид.Христова с представител на „Социални дейности“ при община Севлиево било установено, че въпросното гробно място е преотстъпено преди години и правото на ползване върху него принадлежи на свид.Ц.К.М., с ЕГН **********.Редът за преотстъпване на това право бил посредством представяне на Декларация за отказване от гробно място от неговия притежател.Пред свид.Христова обвиняемият заявил, че разполага с такава декларация, подписана от свид.Цвята Маринова и, че ще предостави същата в траурната агенция, за да бъде представена в община Севлиево.На същата дата – 15.06.2016 год. в късния след обяд обв.К. предоставил на свид.Христова Декларация за отказване от гробното място, посочено по-горе, като в нея било вписано, че притежателя на това право – Ц.К.М. го предоставя в полза на В.К. З..В декларацията била вписана датата 15.06.2016 г. и в нея бил положен подпис в графата „Декларатор“.От своя страна свид.Христова представила пред свид.В.Х.Т. – ****при Община Севлиево посочената по-горе декларация, както и останалите документи, които се изисквали във връзка с извършването на погребението.От страна на служителя на общината на свид.Христова бил даден входящ номер на декларацията, който тя вписала, като по този начин документа бил заведен под номер256 от 15.06.2016 г.На свидетелката било обяснено също така, че тъй като правото е преотстъпено в полза на лице, което е починало, то ползвател е неговата съпруга – свид.Анжелика З.а, което обстоятелство било вписано от свид.Христова в декларацията.Изготвени били две копия, които свид.Христова предала на обв.К., като му обяснила, че едното от тях е за него, а другото следва да предаде на лицето, което се отказва от гробното място – в случая свид.Ц.К.М..На следващия ден – 16.06.2016 г. бил проведен и ритуала по погребението на починалия.Свид.Юлия Колева Лепирева отишла на опелото, където изказала съболезнавонията си на близките, тъй като починалият бил братовчед на нейния баща – Кольо Маринов З..След това решила да отиде и запали свещ на гроба на своя баща.При отиването й на мястото на гроба обаче установила, че същият е подготвен за ново погребение, след което разбрала, че в него ще бъде положен покойния В.К. З..Останала неприятно изненадана, тъй като гробното място било с ползвател нейната баба – свид.Ц.К.М..След това посетила община Севлиево, за да поиска обяснение и там й било обяснено, че в общината е представена Декларация, с която нейната баба се отказва от правото на ползване върху гробното място в полза на В.К. З. и съпругата му.Свид.Лепирева посетила дома на своя чичо – свид.Денчо Маринов З. и стринка и разговаряла с тях по повод случилото се.От разговора с тях установила, че гробното място не е преотстъпвано от нейната баба или поне те нямат такава информация.Двамата с чичо си отишли отново в община Севлиево, откъдето им било предоставено копие на въпросната декларация.След това свид.Лепирева посетила траурната агенция, посочена по-горе и провела разговор със свид.Христова и другите служители за случилото се.От своя страна свид.Христова се обадила на обвиняемия и го помолила да отиде в офиса на агенцията, за да бъде изяснен случая.При отиването му в офиса, служителите на агенцията се оттеглили в друго помещение и оставили обвиняемия и свид.Лепирева да разговарят помежду си насаме.В разговора помежду им и след като дълго време увъртал, обвиняемият си признал за стореното, но заявил, че бил много объркан в деня на погребението и с това обяснил действията си.Междувременно в последствие от страна на свид.Лепирева била подадена жалба в Районна прокуратура Севлиево, по повод на което в РУ на МВР Севлиево било образувано досъдебно производство.В хода на същото бил иззет оригинала на Декларация за отказване от гробно място с вх. № 256/15.06.2016 г.Същевременно били събрани и други писмени доказателства, сред които и Приходна квитанция от 09.08.2010 г., от която се установява, че за въпросното гробно място е заплатена такса ползване за период от 15 години.    

От заключението на вещото лице по назначената в хода на досъдебното производство Съдебно-почеркова експертиза се установява, че подписът, положен срещу текста „Декларатор“ в Декларация за отказване от гробно място с вх. № 256/15.06.2016 г., с декларатор Ц.К.М., с ЕГН **********, не е изпълнен от лицата Ц.К.М., с ЕГН ********** и К.В.К., с ЕГН **********.Ръкописният текст, с който е попълнена Декларация за отказване от гробно място с вх. № 256/15.06.2016 г., с декларатор Ц.К.М., с ЕГН **********, не е изпълнен от лицата Ц.К.М., с ЕГН ********** и К.В.К., с ЕГН **********.

Горната фактическа обстановка съдът установи от обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите Юлия Колева Лепирева, Денчо Маринов З., Ц.К.М., Искра Бенева Хриистова, Теодора Събчева Нанкова, В.Х.Т. и А.К. З.а, заключението на вещото лице по назначената на досъдебното производство Съдебно-почеркова експертиза; Декларация за отказване от гробно място с вх. № 256/15.06.2016 г.; Декларация за отказване от гробно място с вх. № 42/22.11.2004 г.; Приходна квитанция от 09.08.2010 г.; Справка за съдимост и Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на обвиняемия.

            Обвиняемият К., редовно призован, се явява лично, дава обяснения по фактическата обстановка на деянието, като се признава за виновен и изразява съжаление за стореното.Отправя молба към съда да му наложи минималния размер на предвиденото наказание.

           Въз основа на гореизложеното, съдът счита за установено и доказано по несъмнен начин, че обвиняемият К.В.К., след като на 15.06.2016 г., в гр.Севлиево, съзнателно се ползвал от неистински частен документ – Декларация за отказване от гробно място с вх. № 256/15.06.2016 г., като го представил чрез И.Б.Х. пред В.Х.Т. – ****при Община Севлиево, за да докаже, че е прекратено правото на Ц.К.М., с ЕГН **********, за ползване на гробно място 50 в блок 5, ред 3, в Стар гробищен парк в гр.Севлиево, както й, че същото място е преотстъпено в полза на починалия В.К. З., с ползвател съпругата му – А.К. З.а, двамата от гр.Севлиево, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, както от обективна, така и от субективна страна, при форма на вината пряк умисъл, е осъществил състава на престъплението по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК.

           За извършеното от обвиняемия деяние в закона се предвижда наказание лишаване от свобода до две години.Обвиняемият К. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV на гл.VІІІ на НК.

           При това положение са налице предпоставките за приложението на разпоредбата на чл.78а от НК, като обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание глоба.

За размера на наказанието

При определяне на размера на наказанието съдът отчита като смекчаващи вината обстоятелства направените от обв.К. самопризнания в досъдебното и съдебното производство, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина, чистото съдебно минало, изразеното съжаление за извършеното.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита характера на деянието.При съвкупната преценка на тези обстоятелства, отчитайки и формата на вината, както и материалното му положение и имотно състояние, съдът счита, че на обвиняемия К., с оглед постигане на целите на наказанието, следва да се наложи наказание в размер на минималния, предвиден по чл.78а от НК, а именно ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000.00лева.          

           За разноските по делото

           Обвиняемият К.В.К. следва да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 81.98 / осемдесет и един лв. и 98 ст. / лева.

           В този смисъл съдът произнесе решението си.

                                                                       

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: