МОТИВИ:

Подсъдимият А.М.А. ***  предаден на съд с обвинение за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, за това, че на 30.04.2017 г., около 12.20 часа, в с.Добромирка, общ.Севлиево, т ул."Балванска битка", до дом № 20, управлявал МПС - мотоциклет "МЗ 150" с номер   рамата *  *и номер на двигател 6112398, което не е регистрирано по надлежният ред.

Прокурорът поддържа обвинението, като го счита за установено и доказано пс безспорен начин.

В съдебно заседание подсъдимият заявява, че е получил препис от обвинителния акт и, че разбира обвинението.Признава се за виновен и дава обяснения по фактическата обстановка на деянието и своето поведение.

От обясненията на подсъдимия А.М.А., показанията на свидетеля С.Р.С. и от останалите доказателства по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следното:

Подсъдимият А.М.А. не притежавал свидетелство за управление на МПС, поради което бил неправоспособен.На неустановена дата в началото на 2017 г. от неустановено по делото лице закупил мотоциклет "МЗ 150" с номер на рамата *  *и номер на двигател 6112398.Посоченото МПС не било регистрирано по надлежния ред, предвиден в Наредба № 1-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на МПС е ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.Независимо от това, че бил неправоспособен, както и, че МПС, притежавано от него не било регистрирано по надлежния ред, на 30.04.2017 год. подс.А. решил да го управлява.Последният го привел в движение и около 12.20 часа го управлявал, движейки се по ул."Балванска битка" в с.Добромирка, общ.Севлиево.На същата дата и по същото време, до дом № 20 на посочената по-горе улица полицейски служители, сред които и свид.С.Р.С. ***, изпълнявали служебните си задължения. Същите възприели движещото се моторно превозно средство и подали сигнал на водача му да преустанови движението, за да му бъде извършена проверка.При извършената такава било установено, че мотоциклета се управлява от подс.А., както и, че същият е неправоспособен, тъй като не притежава свидетелство за управление на МПС.Установено било също така, че управляваното от подсъдимия МПС не е регистрирано по надлежния ред.По този повод на подс.А. бил съставен АУАН с бланков № 889111 от 30.04.2017 г.Същевременно на мястото бил извикан разследващ полицай, който извършил оглед на местопроизшествие и посоченото по-горе МПС, при което последното било индивидуализирано по номер на рама и двигател.За извършеното процесуално-следствено действие от страна на разследващия полицай бил съставен Протокол за оглед на местопроизшествие от 30.04.2017 год.Изготвен бил и фотоалбум, представляващ неразделна част от него.

При така установената фактическа обстановка съдът счита от правна страна, че подсъдимият А.М.А., след като на 30.04.2017 г., около 12.20 часа, в с.Добромирка, общ.Севлиево, на ул."Балванска битка", до дом № 20, управлявал МПС -мотоциклет "МЗ 150" с номер на рамата *  *и номер на двигател 6112398, което не е регистрирано по надлежният ред, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

Поради гореизложените съображения съдът призна подсъдимия А.М.А. за ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, за което следва да носи наказателна отговорност.Подсъдимият е осъществил деянието при форма на вината пряк умисъл.

При определяне на вида и размера на наказанието съдът отчита обществената опасност на деянието и подсъдимия, подбудите, както и останалите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.Извършеното от подс. А.М.А. престъпление не е тежко по смисъла на чл.93, т.7 от НК, но е с висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на подобен род престъпления.Не е завишена обаче обществената опасност на подсъдимия, което следва от чистото му съдебно минало към момента на осъществяване на деянието, тъй като е налице само наложено административно наказание по реда на чл.78а от НК.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита вредните последици, които са могли да настъпят, обстоятелството, че подсъдимия е неправоспособен.Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени направените самопризнания на досъдебното и съдебното производство и оказаното съдействие за разкриването на обективната истина в досъдебното и съдебното производство. Съдът счита, че не са налице многобройни или изключителни смекчаващи вината обстоятелства.При съвкупната преценка на изложените смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, съдът счете, че на подс. А. измежду алтернативно предвидените в закона наказания следва да се наложи лишаване от свобода в размер на три месеца.

За поправянето и превъзпитанието на подс. А. М.А., съдът счита, че така наложеното му наказание лишаване от свобода не следва да се изтърпява ефективно.По тези съображения и на осн.чл.66, ал.1 от НК отложи изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода, като определи на подс. А. тригодишен изпитателен срок, начиная от влизане на присъдата в сила.

За разноските по делото

Тъй като бе признат за виновен и осъден за извършени престъпления от общ характер подсъдимият А.М.А. следва да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса в размер на 7.50 / седем лв. и 50 ст. / лева.

В този смисъл съдът произнесе присъдата.

.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: