Р Е Ш Е Н И Е

 

      № 90

 

гр.Севлиево 09.08.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на втори август през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Станислав Цветков

              

при секретаря Р.Ов присъствието на прокурора                          като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.А.Х.дело № 216 по описа за 2017 год.,  за да се произнесе взе предвид следното:

Жалбоподателят Техномаркет България” АД, със седалище и адрес на управление гр.София, район Искър, бул.”Цариградско шосе” № 361, представляван от Изпълнителните директори Б.Б.З.и В.В.Д.е обжалвал наказателно постановление № 2017-0041610 от 27.04.2017 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД ”Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, с което за извършено нарушение по чл.68в във вр. с чл.68г във вр. с чл.68е, ал.2, предл.първо и на основание чл.210а от Закона за защита на потребителите / ЗЗП / му е наложено наказание имуществена санкция в размер от 1000.00лева.В жалбата се твърди, че НП е неоснователно, незаконосъобразно, съставено при невярно възприемане на фактическата действителност и издадено в нарушение на материалния закон, в подкрепа на което се излагат подробно развити в същата съображения.

ИСКАНЕТО е съдът да отмени изцяло наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД ”Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, редовно призован, не се явява представител при разглеждане на делото.В писмото, придружаващо административно-наказателната преписка е взето становище, че същата е допустима, но е неоснователна.Представена е писмена защита от процесуален представител, с която към съда се отправя искане жалбата да бъде оставена без уважение, а наказателното постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът установи следната фактическа обстановка:

Жалбоподателят ”Техномаркет България” АД гр.София е със седалище и адрес на управление гр.София, район Искър, бул.”Цариградско шосе” № 361.Същият осъществявал търговска дейност като в търговските си обекти предлагал за продажба бяла, черна и офис техника.Същият стопанисвал магазин, находящ се в гр.Севлиево, ул.”Стефан Пешев” № 90А, в който предлагал за продажба посочените по-горе стоки.В Комисията за защита на потребителите / КЗП / отдел Габрово постъпила жалба от потребителя М.Г.Г.от с.Крамолин, общ.Севлиево, която била заведена с Вх. № Р-03-801/20.06.2016 г.Жалбата била по повод закупено от потребителя мултифункционално устройство / принтер / и консуматив /тонер/ към него, който след отпечатването спрял да принтира и след като отново закупил тонер от същия обект, устройството отново спряло да принтира.Предложен му бил нов тонер, на който било изписано, че със същият могат да бъдат отпечатани 1000страници.Едва в последствие обаче разбрал, че толкова могат да бъдат отпечатани само при 5 % покритие на страница.По този начин се чувствал подведен, тъй като това не му било обяснено, нито пък било изписано някъде, за да прецени дали да закупи този консуматив.По повод на посочената по-горе жалба, на 23.06.2016 г., свид.Д.Н.Б. – главен инспектор в КЗП отдел Габрово и свид.З.Д.Д. – главен инспектор в същия отдел, в присъствието на Х.Й.К.– офис-мениджър в търговският обект на дружеството-жалбоподател, извършили проверка в посочения по-горе магазин.Резултатите от същата били отразени в Констативен Протокол № К-0214138 от същата дата.В Посочения Протокол длъжностните лица отразили, че са извършили проверка в обект магазин „Техномаркет“, находящ се в гр.Севлиево, ул.”Стефан Пешев” № 90А.В Протокола е записано, че проверката се извършва във връзка с постъпила жалба с вх. № Р-03-801 от 20.06.2016 г.В протокола е отразено, че обект на проверката е магазин „Техномаркет“ Севлиево.Посочено е, че в близост до входа на обекта е поставена следната информация: „Техномаркет България“ АД, гр.София, бул.“Цариградско шосе“ № 361, работно време и лице отговорно за обекта.Освен останалите констатации е отразено, че жалбата касае подвеждаща информация за характеристика на мултифункционално устройство Samsung и черен тонер търговска марка Samsung.Посочено е, че към датата на проверката в магазина за продажба на потребителите се предлагат стоките от вида и модела, предмет на жалбата с информация за основните характеристики на мултифункционалното устройство.Отразено е, че стоката е в търговска опаковка / кашон / с информация на чужд език.В опаковката има инструкции за ползване на чужд език, чрез изображения на устройството и текст.Липсват инструкции на български език.Черен тонер MLT-D111S/ELS – стоката е изложена в магазина в близост до мултифункционалното устройство без информация на български език за производител, вносител, съществени характеристики.Посочена е цена чрез етикет.Допълнително е представен етикет за стоката на български език с информация, в която освен останалите характеристики е посочено до 1 000страници при 5 % покритие.Тонера се предлага в търговски опаковки / кутия / с текстове на чужд език и символи, включително MLT-D111S/ELS 1000 pages ISO/IEC 19752, която опаковка може да бъде нарушена след заплащане на стоката.

С посочения по-горе протокол, във връзка с констатациите, отразени в него и на осн. чл.192 и чл.192а от ЗЗП било наредено управителя или упълномощено от него лице да се яви на 01.07.2016 г. в 10.30ч. в сградата на КЗП в гр.Габрово, като представи поименно посочени документи.Протокола бил подписан от длъжностните лица и Х.Й.К.– офис-мениджър на обекта.

На 29.06.2016 г. на електронната поща на КЗП-Габрово – gabrovo@kzp.bg постъпило писмено становище от посочения по-горе служител на дружеството-жалбоподател, в което е отразено, че претенцията на потребителя е неоснователна и не следва да бъде удовлетворявана.

По повод на констатираното при проверката във връзка с постъпилата жалба, до Комисията за защита на потребителите била изпратена докладна записка с искане за произнасяне по раздел „Нелоялни търговски практики“ от ЗЗП.На свое заседание, проведено на 09.09.2016 г. и след разглеждане на случая, КЗП взела решение, че в случая „Техномаркет България“ АД използва нелоялна, заблуждаваща търговска практика по смисъла на ЗЗП.За това решение, с Писмо изх. № Ц-02-1280/04.10.2016 г. бил уведомен Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД ”Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите.

С писмо изх. № Р-03-901/13.10.2016 г. на Директора на КЗП РД Русе до Изпълнителния Директор на дружеството-жалбоподател, последният бил поканен да се яви на 27.10.2016 год. в 15.00часа за съставяне на АУАН.В писмото е отразено, че при неявяване АУАН ще бъде съставен в негово отсъствие.Писмото било доставено на представител на дружеството-жалбоподател на 18.10.2016 г. 

На посочената дата - 27.10.2016 г., представител на дружеството-жалбоподател не се явил, поради което и в негово отсъствие, на същата дата, свид.Д.Н.Б., в присъствието на свид.З.Д.Д., съставила против ”Техномаркет България” АД, със седалище и адрес на управление гр.София, общ.Столична, обл.София, район Искър, бул.”Цариградско шосе” № 361, представлявано от Б.Б.З.и В.В.Д., управляващи, АУАН № К-0041610, за това, че при направена проверка на 23.06.2016 г. в обект магазин „Техномаркет“ в гр.Севлиево, общ.Севлиево, обл.Габрово, ул.”Стефан Пешев” № 90А, с настоящият АУАН се ангажира административно-наказателната отговорност на „Техномаркет България“ АД, за това, че след произнасяне на КЗП с протокол № 22 от 09.09.2016 г. и след извършена проверка на длъжностни лица на КЗП с Констативен протокол № К-0214138, е установено, че при упражняване на своята дейност търговецът „Техномаркет България“ АД използва нелоялна, заблуждаваща търговска практика по смисъла на ЗЗП, изразяваща се в липса на етикет с информация на български език за консуматив за мултифункционално устройство Samsung SL M2070 /SEE/, а именно Samsung Toner MLT-D111S/ELS, като по този начин търговецът прикрива чрез премълчаване съществена информация относно характеристиките на консуматива, необходим при ползване на мултифункционалното устройство, а именно, че тонерът отпечатва до 1000стр. при 5 % покритие на страница, като по този начин влияе на икономическото поведение на средния потребител да вземе търговско решение да закупи мултифункционалното устройство Samsung SL M2070 /SEE/ или най-малкото консуматива към него Samsung Toner MLT-D111S/ELS, решение, което е икономически неизгодно за него и не би взел ако търговецът не използва тази заблуждаваща търговска практика.На 20.06.2016 г. в КЗП РД Русе е постъпила жалба от потребител, заведена с вх. № Р-03-801 от 20.06.2016 г.Жалбата касае подвеждане при закупуване на мултифункционално устройство и тонер търговска марка Samsung от магазин „Техномаркет“ гр.Севлиево.В жалбата се заявява, че на 18.03.2016 г. потребителят е закупил мултифункционално устройство Samsung SL M2070 /SEE/ от магазин „Техномаркет“ гр.Севлиево, за което е заплатил 199.00лева и 31.00 лева за допълнителна гаранция.Твърди се също, че в потребителската опаковка / кашон / на стоката, не е имало инструкции за ползване и ръководство за експлоатация на български език, както и, че след принтиране на 50 копия, устройството спряло да работи.Жалбоподателят е посетил магазин „Техномаркет“ в гр.Севлиево, където му било обяснено, че тонера е свършил и трябва да си закупи нов, като му е бил предложен Samsung Toner MLT-D111S/ELS на цена 99.00 лева без търговска гаранция.Потребителят закупил тонера, за което му е издадена фискална касова бележка от 03.05.2016 г.Направил около 150 бр. копия и устройството отново отказало да работи.На 20.06.2016 г. потребителят отново е посетил магазина, където му заявили, че устройството е изправно и трябва да си закупи нов тонер.При посещението в магазина му предоставили бележка - Samsung Toner MLT-D111S/ELS до 1000стр. при 5 % покритие, тоест ако страниците са изкопирани 5 %, копията ще са 1000бр., ако са изкопирани целите, копията ще са 150 бр.Потребителят заявява в жалбата си, че това означава, че едно копие му струва 0.50-1.00лв., което е крайно неизгодно.Заявява се също, че информацията върху опаковката 1000 pages е подвеждаща.Потребителят твърди, че ако предварително е бил информиран за характеристиките на устройството, е нямало да го закупи.Потребителят желае да бъде извършена проверка, като му бъде възстановена заплатената сума за устройството или да му бъде предоставено друго устройство с подобни данни.Към жалбата са приложени касова бележка за закупено мултифункционално устройство, касова бележка за закупен тонер, заявление за търговска гаранция, предоставена от Самсунг Електроникс Румъния, клон България.По повод постъпилата жалба, на 23.06.2016 г. с КП № К-0214138 извършена проверка в магазин „Техномаркет“ в гр.Севлиево, находящ се на ул.“Стефан Пешев“ № 90А, стопанисван и експлоатиран от „Техномаркет България“ АД.В хода на проверката е установено, че търговецът е предложил за продажба на потребителите мултифункционално устройство Samsung SL M2070 /SEE/.Стоката е с етикет на български език със следната информация - Samsung SL M2070 /SEE/ Lazer MFP, лазерен мултифункционален принтер – принтер, копир, скенер, скорост на печат – 20стр._мин., резолюция на принтиране 1200х1200 DPI, скенер – цветен CIS, 1200x1200 DPI, памет 128 МВ, процесор 600MHz, месечно натоварване 10 000 стр., интерфейс USB 2.0, стартов тонер за 500 стр., консумативи  Samsung Toner MLT-D111S / 1000 стр. /, тегло 7,32кг., цена с ДДС: 199.00 лева, производител Samsung, вносител „Техномаркет България“ АД, гр.София, бул.“Цариградско шосе“ № 361, произход Китай, гаранция : 24 месеца.Стоката е в потребителска опаковка / кашон / с информация на чужд език.В опаковката са поставени инструкции за ползване, представени посредством изображения на устройството и текст на чужд език.Липсват инструкции за ползване на български език, като такива не се представиха до приключване на проверката.В близост до мултифункционалното устройство, търговецът е изложил за продажба и посочения в етикета на мултифункционалното утройство съвместим консуматив – тонер Samsung Toner MLT-D111S/ELS.Стоката е изложена без етикет на български език с информация за производител, вносител, наименование, съществени характеристики.Чрез търговски етикет, залепен върху опаковката е посочена само цена 99.00 лева.При изискване от лицето служител на търговеца и вписано в КП № 0214138, представи етикет на български език със следната информация Samsung Toner MLT-D111S/ELS, черен тонер, до 1000стр. при 5 % покритие за принтер М2020/М2020W, М2022/ М2022W, М2070/М2070W, М2070F/М2070FW, цена с ДДС 99.00лв., производител Samsung, вносител „Техномаркет България“ АД, гр.София, бул.“Цариградско шосе“ № 361, произход Китай, гаранция : 24 месеца.Тонерът се предлага за продажба в потребителска опаковка / кутия / с текстове на чужд език.Информацията на опаковката съдържа и следният текст MLT-D111S/ELS 1000 pages ISO/IEC 19752“.В констативния протокол на търговеца е наредено да представи документи във връзка с извършената проверка по жалбата.На 29.06.2016 г. на e-mail: gabrovo@kzp.bg е постъпило становище от „Техномаркет България“ АД, в което търговецът заявява, че счита претенцията на потребителя за неоснователна, поради факта, че оригиналните тонер-касети са предназначени за 1000 копия при печат на страница 5 % покритие на страница по стандарт на ISO/IEC 19752, както е посочено на етикета.Заявява се също, че заложените в ИСО стандарта параметри са при 5 % покритие / запълване / с текст на лист формат А4, при „драфт“ режим на печат.При печат на тези параметри ще бъдат изкопирани заложените от производителя 1000 копия с оригинален консуматив, като при всякакъв различен печат и режим на принтера ще бъдат изкопирани различен брой копия.След запознаване с представените документи и констатациите от извършената проверка КЗП реши, че е налице нелоялна, заблуждаваща търговска практика по смисъла на чл.68е, ал.2, предл.първо  / чрез премълчаване прикрива съществена информация, необходима на средния потребител в зависимост от ситуацията за вземането на търговско решение / от ЗЗП.На 13.05.2016 г. и 23.06.2016 г., търговецът „Техномаркет България“ АД прилага горепосочената нелоялна, заблуждаваща търговска практика, тъй като във връзка с изложеното в търговска зала на обекта и предлагано за продажба мултифункционално устройство Samsung SL M2070 /SEE, в чийто етикет на български език е посочил консумативи MLT-D111S / 1000стр./.Стоката не е придружена с инструкции за ползване на български език и в близост до устройството е изложен самия консуматив тонер Samsung Toner MLT-D111S/ELS с текст върху потребителската опаковка на чужд език MLT-D111S 1000 pages, като не е поставен етикет на български език с всички съответно необходими за потребителя важни характеристики на стоката, т.е. чрез премълчаване е прикрита съществена информация по смисъла на чл.68е, ал.2 от ЗЗП.Броят на страниците, които могат да бъдат отпечатани с касета на тонера и плътността на запълване на страницата е важна характеристика на стоката и повлиява на решението на средния потребител дали да закупи същия консуматив.Запознавайки се с наличната информация в етикета на мултифункционалното устройство Samsung SL M2070 /SEE – консумативи: MLT-D111S / 1000 стр. /, потребителят остава с впечатление, че закупувайки това устройство ще ползва консуматив за него, чрез който ще отпечатва 1000 страници.Допълнително върху потребителската опаковка на тонера е изписан текст на чужд език MLT-D111S 1000 pages.Чрез липсата на етикета на български език на консуматива Samsung Toner MLT-D111S/ELS на посочване на изложеното в горепосоченото становище до КЗП, търговецът прикрива чрез премълчаване съществена информация относно характеристиките на стоката консуматив, необходима при ползване на мултифункционалното устройство, а именно, че тонерът отпечатва до 1000стр. при 5 % покритие на страница.Горепосоченото прикриване чрез премълчаване, предвид целия фактически контекст на търговската практика и като се вземат предвид всички нейни характеристики и обстоятелства /продажба на визираните стоки в магазин/, както и ограниченията за използваното средство за комуникация / етикети с непълна информация за стоките – като търговецът е разполагал с достатъчно възможности да изложи и непредоставената на потребителите информация/.Това влияе на икономическото поведение на средния потребител, като го подтиква да вземе търговско решение да закупи мултифункционалното устройство Samsung SL M2070 /SEE или най-малкото консуматива към него / Samsung Toner MLT-D111S/ELS /, решение, което е икономически неизгодно за него и не би взел, ако търговецът не използва тази заблуждаваща търговска практика.Потребителят заявява в жалбата си, че ако предварително е бил информиран за характеристиките на консуматива /тонера/, необходим за функционирането на мултифункционалното устройство, то той не би го закупил, защото е крайно неизгодно за него предвид посоченото, че копирането на 1 стр. е със себестойност 0.50-1.00лв.Чрез липсата на етикет с информация на български език на консуматива Samsung Toner MLT-D111S/ELS, търговецът „Техномаркет България“ АД прикрива чрез премълчаване съществена информация относно характеристиките на стоката – консуматив, необходима при ползване на мултифункционалното устройство, а именно, че тонера отпечатва 1000стр. при 5 % покритие на страницата, с което заблуждава потребителите и не им позволява да направят информиран, ефективен, респективно правилен избор, с което прилага заблуждаваща, нелоялна търговска практика по смисъла на чл.68г във вр. с чл.68е, ал.2, предл.първо / чрез премълчаване прикрива съществена информация, необходима на средния потребител в зависимост от ситуацията за вземането на търговско решение / от ЗЗП.Нарушителят е установен на 06.10.2016 г., когато актосъставителят е уведомен с писмо Р-01-227 от 06.10.2016 г. на КЗП за решение по протокол № 22/09.09.2016 г. на КЗП, че описаната търговска практика е заблуждаваща, нелоялна търговска практика по смисъла на чл.68г във вр. с чл.68е, ал.2, предл.първо / чрез премълчаване прикрива съществена информация, необходима на средния потребител в зависимост от ситуацията за вземането на търговско решение / от ЗЗП.Нарушен е чл.68в във вр. с чл.68г във вр. с чл.68е, ал.2, предл.първо / чрез премълчаване прикрива съществена информация, необходима на средния потребител в зависимост от ситуацията за вземането на търговско решение / от ЗЗП..В АУАН е отразено, че същият е съставен на осн. чл.40, ал.2 от ЗАНН, както и, че нарушението е извършено за първи път.Препис от АУАН бил връчен на 28.10.2016 г. на упълномощено от дружеството-жалбоподател лице срещу подпис.След запознаване със съдържанието му същото е вписало в акта, че ще представи възражения.Възражения от страна на дружеството-жалбоподател са направени в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН.В същите се твърди, че проверяващият орган е извършил нарушение на чл.193, ал.1 от ЗЗП, тъй като не е провел пълно, всестранно и обективно разследване на обстоятелствата, съставляващи основание за установяване на административно нарушение.КЗП изцяло била кредитирала претенциите на потребителя, без да вземе предвид изложените в становището на търговеца мотиви.Необоснован бил извода на КЗП, че се прилага заблуждаваща търговска практика по смисъла на чл.68г във вр. с чл.68е, ал.2, предл.първо от ЗЗП.В заключение са изложени доводи, че дори в случая да е налице нарушени, допуснато от дружеството, то в случая следва да се квалифицира като маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН.

По така депозираното възражение е взето становище от административно-наказващият орган / АНО /, в което се приема, че същото е неоснователно, поради което е оставено без уважение.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД ”Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите с № 2017-0041610 от 27.04.2017 г.Същото е издадено против ”Техномаркет България“ АД, със седалище и адрес на управление гр.София, район Искър, бул.”Цариградско шосе” № 361, ЕИК 200586330, представлявано от Б.Б.З.– изпълнителен директор, за това, че на 23.06.2016 г. е извършена проверка в магазин „Техномаркет“ в гр.Севлиево, обл.Габрово, на ул.”Стефан Пешев” № 90А,, стопанисван от търговеца.Проверката е по повод постъпила в КЗП в гр.Габрово жалба вх. № Р-03-801/20.06.2016 г. от потребителя М.Г.Г.от с.Крамолин, общ.Севлиево, обл.Габрово, относно подвеждаща информация при закупуване на мултифункционално устройство и тонер, търговска марка „Samsung“, от магазин „Техномаркет“ в гр.Севлиево.В жалбата се заявява, че на 18.03.2016 г. потребителят закупил мултифункционално устройство „Samsung SL M2070 /SEE“ от магазин „Техномаркет“ в гр.Севлиево, за което заплатил 199.00лева и допълнително 31.00 лв. за допълнителна гаранция, за което му бил издаден фискален бон № 0070806/18.03.2016 г.Твърди се също, че в потребителската опаковка / кашон / на стоката не е имало инструкции за ползване и ръководство за експлоатация на български език, както и, че след принтиране на 50 копия, устройството спряло да работи.Потребителят посетил обекта, където му било обяснено, че тонерът е свършил и трябва да си купи нов, като му бил предложен Samsung Toner MLT-D111S/ELS“, на цена 99.00лв., без търговска гаранция.Потребителят закупил тонера, за което му е издаден фискален бон № 0073258/13.05.2016 г., направил около 150 бр. копия и устройството отново отказало да работи.На 20.06.2016 г. потребителят отново посетил магазина, където му заявили, че устройството е изправно и трябва да си закупи нов тонер.При това посещение в магазина му предоставили бележка – „Samsung Toner MLT-D111S/ELS до 1000стр. при 5 % покритие“, т.е. ако страниците са изписани 5%, копията ще са 1000 бр., ако са изписани целите, копията ще са 50 бр.Потребителя заявява в жалбата си, че това означава, че 1 копие му струва 0.50-1.00лв., което е крайно неизгодно.Заявява също, че информацията върху опаковката „1000 pages“ е подвеждаща.Потребителят твърди, че ако предварително е бил информиран за характеристиките на устройството, нямало да го закупи.Потребителят желае да бъде извършена проверка, като му бъде възстановена заплатената сума за устройството или му бъде предоставено друго с подобни данни.Към жалбата са приложени фискални бонове за закупени мултифункционално устройство и тонер, търговска гаранция, предоставена от Самсунг Електроникс Румъния СРЛ, клон България.По нататък в НП, административно-наказващият орган / АНО / изцяло е преповторил фактическите констатации и правните изводи на актосъставителя.Наказващият орган е приел, че в случая е нарушен чл.68в във вр. с чл.68г във вр. с чл.68е, ал.2, предл.първо от ЗЗП, за което на основание чл.210а от ЗЗП е наложил на дружеството-жалбоподател наказание имуществена санкция в размер на 1 000.00лева.

Гореизложената фактическа обстановка съдът намира за установена от показанията на свидетелите Д.Н.Б. и З.Д.Д., съпоставени с писмените доказателства – Жалба от М.Г.Г.до КЗП-Габрово; Констативен Протокол № К-0214138 от 23.06.2016 г.; Копие на търговски етикети– 2бр.; Становище на дружеството-жалбоподател, изпратено на електронната поща на КЗП гр.Габрово; Извлечение от протокол № 22 от 09.09.2016 г. и решение на КЗП; Писмо с изх. № Ц-02-1280/04.10.2016 г. на Главен директор на ГД „Контрол на пазара“ до Директора на РД Русе; Писмо до „Техномаркет България“ АД гр.София с изх. № Р-03-901 от 13.10.2016 г. и известие за доставянето му; Пълномощно; АУАН № К-0041610 от 27.10.2016 г.; Възражение от дружеството-жалбоподател по чл.44, ал.1 от ЗАНН; Становище на Директора на РД Русе по направеното възражение; НП № 2017-0041610 от 27.04.2017 г.; Известие за доставяне на НП; Заповед № 351 ЛС от 22.04.2015год. на Председателя на Комисията за защита на потребителите; Заповед № 290 от 22.04.2015год. на Председателя на Комисията за защита на потребителите.

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните изводи:

Препис от обжалваното наказателно постановление е връчен на жалбоподателя на 16.05.2017 г.Жалбата е заведена в деловодството на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД ”Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите на 22.05.2017 г., тоест в законноустановения срок, поради което същата е допустима и следва да се разгледа по същество.

НП е издадено от компетентен орган, оправомощен за това по силата на чл.233, ал.2 от ЗЗП, предвид заеманото от него длъжностно качество и представеното заверено копие от Заповед № 290 от 22.04.2015 год. на Председателя на Комисията за защита на потребителите.АУАН е съставен от лице, което е оправомощено за това по силата на чл.233, ал.1 от ЗЗП, предвид заеманото от него длъжностно качество и представеното заверено копие от Заповед № 351 ЛС от 22.04.2015год. на Председателя на Комисията за защита на потребителите.

АУАН и издаденото в последствие въз основа на него НП, са за извършено нарушение на разпоредбите на чл.68в във вр. с чл.68г във вр. с чл.68е, ал.2, предл.първо от Закона за защита на потребителите.Текста на чл.68в от ЗЗП гласи: „Забраняват се нелоялните търговски практики”.Съгласно разпоредбата на чл.68г от ЗЗП:

„(1) Търговска практика от страна на търговец към потребител е нелоялна, ако противоречи на изискването за добросъвестност и професионална компетентност и ако променя или е възможно да промени съществено икономическото поведение на средния потребител, когото засяга или към когото е насочена, или на средния член от групата потребители, когато търговската практика е насочена към определена група потребители.

(2) Търговска практика, която е възможно да промени съществено икономическото поведение на ясно установима група от потребители, особено уязвими към търговската практика или към стоката или услугата, за които се отнася търговската практика, поради техен умствен или физически недостатък, тяхната възраст или доверчивост, когато търговецът е могъл да предвиди това, се преценява от гледна точка на средния член на групата потребители, към която е насочена.

(3) Преценката по ал. 2 не се прилага за реклама, която съдържа преувеличени изявления или изявления, които не са предназначени да бъдат разбрани буквално.

(4) Нелоялни са и заблуждаващите и агресивните търговски практики по чл. 68д - 68к”.

Разпоредбата на чл.68е, ал.2, предл.първо от ЗЗП гласи следното: „Заблуждаваща е и всяка търговска практика, при която чрез премълчаване, имайки предвид елементите по ал. 1, търговецът прикрива съществена информация по смисъла на ал. 1 … и има за резултат или е възможно да има за резултат вземането на търговско решение от средния потребител, което той не би взел без използването на търговската практика”.Съгласно разпоредбата на ал.1 на чл.68е: „Търговска практика е заблуждаваща и когато от целия й фактически контекст и като се вземат предвид всички нейни характеристики и обстоятелства, както и ограниченията на използваното средство за комуникация, следва, че тя не предоставя съществена информация, необходима на средния потребител в зависимост от ситуацията за вземането на търговско решение, след като се е запознал с тях, което води или може да доведе до вземането на търговско решение, което средният потребител не би взел без използването на тази търговска практика”.   

Административно-наказващият орган на осн. чл.21 от ЗЗП е наложил на дружеството-жалбоподател имуществена санкция в размер на 1000.00лева.Съгласно посочената разпоредба: „За нарушение на чл. 68в, чл. 68г, чл. 68ж, т. 1 - 11, 13, 15, 18 - 23 и чл. 68к, т. 3 - 6 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 1000 до 30 000 лв.”.

От страна на дружеството-жалбоподател, редовно призовано, в съдебно заседание не се явява представител.По делото е постъпила молба от упълномощено лице, което поддържа жалбата и отправя молба към съда НП да бъде отменено.

В жалбата, на първо място се излага твърдението, че НП е незаконосъобразно по следните съображения.От страна на АНО било извършено нарушение на чл.193, ал.1 от ЗЗП, тъй като не било проведено пълно, всестранно и обективно разследване на обстоятелствата, съставляващи основание за установяване на административно нарушение.КЗП изцяло била кредитирала претенциите на потребителя, без да вземе предвид изложените в становището на търговеца мотиви.Сочи се, че по утвърден стандарт оригиналните тонер касети били предназначени за 1 000 копия при печат на страница 5 % покритие на страница и същата информация се намирала и на сайта на производителя „Самсунг”.КЗП подробно била разследвала търговеца относно предлаганото от него мултифункционално устройство и тонер, но по никакъв начин, нито в АУАН, нито в НП, било упоменато проверяващите да са се информирали или изискали от потребителя, да представи разпечатаните от него материали.АНО не бил изследвал и не бил преценил за необходимо да проследи за какъв период от време потребителят е принтирал 50 копия, нито какво е било тяхното съдържание.От друга страна потребителят бил закупил мултифункционалното устройство без да се консултира със служител на търговския обект и без да уточни за какво възнамерява да ползва процесния принтер.Необоснован бил извода на КЗП, че търговецът прикрива чрез премълчаване съществена информация относно характеристиките на стоката консуматив, с което прилага заблуждаваща търговска практика по смисъла на ЗЗП.В конкретния случай цялата информация относно характеристиките на закупените от потребителя артикули била предоставена на същия и съответно известна и достъпна до него.Потребителят бил видял и се информирал, че на кутията на тонера има надпис, поставен от производителя, че тонерът отговаря на стандарт, който гарантира отпечатване на 1000 страници, но при покритие 5 % на страница.По никакъв начин не можело да се твърди, че той е бил въведен в заблуждение и не е знаел за характеристиките и качествата на стоките.

Съдът не споделя така изложените доводи.В следствие на постъпилата в КЗП жалба от потребител, длъжностни лица от същата са извършили проверка на място в търговския обект.В хода на същата е бил изготвен констативен протокол, в който те са отразили своите констатации.Една от тези констатации е, че в търговския обект се предлагат мултифункционалното устройство и консуматива, сходни с тези, посочени в жалбата на потребителя.По време на проверката е установено, че върху етикета на изложеното за продажба мултифункционално устройство като консумативи е посочено: Samsung Toner MLT-D111S / 1000 стр. /, а стоката е в потребителска опаковка с информация на чужд език.В опаковката й са поставени инструкции за ползване на чужд език, като липсват инструкции за ползване на български език, а такива не били представени до приключване на проверката.Констатирано било, че в близост до мултифункционалното устройство, търговецът е изложил за продажба и посочения в етикета на мултифункционалното утройство съвместим консуматив – тонер Samsung Toner MLT-D111S/ELS.Стоката е изложена без етикет на български език с информация за производител, вносител, наименование, съществени характеристики, а чрез търговски етикет, залепен върху опаковката е посочена само цена 99.00 лева.При изискване от страна на контролните органи, служител на търговеца представил етикет на български език със следната информация Samsung Toner MLT-D111S/ELS, черен тонер, до 1000стр. при 5 % покритие за принтер М2020/М2020W, М2022/ М2022W, М2070/М2070W, М2070F/М2070FW, цена с ДДС 99.00лв., производител Samsung, вносител „Техномаркет България“ АД, гр.София, бул.“Цариградско шосе“ № 361, произход Китай, гаранция : 24 месеца.Констатирано е също така, че тонерът се предлага за продажба в потребителска опаковка с текстове на чужд език, като информацията на опаковката съдържа и следният текст „MLT-D111S/ELS 1000 pages ISO/IEC 19752“.Безспорно е, че след като в случая от страна на търговеца не е бил поставен посочения по-горе търговски етикет относно съществените характеристики на консуматива, предлаган за продажба, както и информация за тях на български език, то няма как потребителя да узнае, че посочените и в етикета на мултифункционалното устройство и върху потребителската опаковка на тонера 1000страници биха били отпечатани с него, но при 5 % покритие на страница.Изложени по този начин предлаганите стоки оставят у потребителя убеждението, че с въпросния консуматив би могъл да отпечата 1 000страници и по този начин влияят на неговото решение за закупуване на същия.Обстоятелството, че върху потребителската опаковка е посочен стандарт ISO/IEC 19752 по никакъв начин в случая, не дава така важната за потребителя информация за съществена характеристика на стоката.Потребителят не е длъжен да е информиран и запознат с всеки един стандарт и именно поради това е и задължението на търговеца да му предостави информация за съществените характеристики на стоката чрез поставянето на етикет.Обстоятелството, че на сайта на производителя се съдържала тази информация също не освобождава търговеца от това негово задължение.В случая е безспорно, че на изложения за продажба консуматив не е бил поставен въобще етикет, съдържащ такава информация, а такъв е бил предоставен едва след поискване от страна на контролните органи.В същия се съдържа информация именно за тази съществена характеристика на консуматива: до 1000стр. при 5 % покритие.Такава обаче по никакъв начин не е била предоставена на потребителя, а това е било констатирано в последствие и в хода на самата проверка, когато отново е липсвал такъв.Ирелевентни за настоящото производство са обстоятелствата с каква цел е закупил потребителя мултифункционалното устройство, в какъв период от време той е разпечатал посочените в жалбата му 50 броя страници, както и тяхното съдържание.Същественото е, че от страна на търговеца е била премълчана информация, касаеща съществена характеристика на стоката и това е повлияло на решението на потребителя да я закупи, тъй като е считал, че със закупения от него консуматив ще може да отпечата 1 000 страници.

Не може да бъде споделено и твърдението в жалбата, че дори и да е налице формално извършено нарушение, то случаят следвало да бъде квалифициран като маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН.С оглед структурата и дейността на наказаното дружество, нарушението не следва да бъде квалифицирано като маловажен случай.Търговецът извършва дейност на територията на цялата страна и в този смисъл в много по-голяма степен са засегнатите обществени отношения.Освен това проверяващите при извършване на проверката са били изправени пред абсолютно сходна ситуация, като тази описана в жалбата на потребителя до контролните органи.

При извършената служебна проверка съдът не констатира допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административно наказателното производство приключило с издаването на наказателното постановление.

При така установените фактически обстоятелства съдът намира, че актът за административно нарушение и обжалваното наказателно постановление са обосновани и законосъобразни, като е налице извършено нарушение, поради което правилно и законосъобразно е ангажирана административно наказателната отговорност на дружеството-жалбоподателя на осн.чл.210а от ЗЗП.

Имуществената санкция, наложена на дружеството-жалбоподател е в рамките на санкционната норма на чл.210а от ЗЗП и е в минималния, предвиден размер.

 Въз основа на гореизложеното, съдът счита, че издаденото наказателно постановление е правилно и законосъобразно, поради което следва да се потвърди изцяло.

Водим от гореизложеното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2017-0041610 от 27.04.2017 год. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД ”Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, с което на Техномаркет България” АД гр.София, със седалище и адрес на управление гр.София, район Искър, бул.“Цариградско шосе“ № 361, ЕИК 200586330, представлявано от Б.Б.З.– изпълнителен директор, за извършено нарушение по чл.68в във вр. с чл.68г във вр. с чл.68е, ал.2, предл.първо и на основание чл.210а от Закона за защита на потребителите е наложено наказание имуществена санкция в размер от 1 000.00 / хиляда / лева, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: