МОТИВИ:                                        

Производството е гл. 28 от НПК - Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Образувано е по Постановление на Районна прокуратура - Севлиево от 06.06.2017 г. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на К.Й.К. *** за престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, за това, че в периода от 03.12.2016 г. до 25.05.2017 г., в къща, намираща се в с. ***, общ. Севлиево, на ул. „***“ № 15, като пълнолетен, без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст –***, родена на *** г.

Обвиняемият, редовно призован, не се явява в съдебно заседание, без да е посочил уважителни причини за това. Съдът разгледа делото в негово отсъствие, при условията на чл. 378, ал. 1, изр. второ от НПК.

В хода на съдебните прения представителят на прокуратурата счита, че обвинението за престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК е установено и доказано по изисквания от процесуалния закон начин. Представя удостоверение за сключен граждански брак, от което се установява, че обвиняемият и свидетелката*** са сключили граждански брак. Поради това предлага, след като бъде признат за виновен, обвиняемият да не се наказва, с оглед и разпоредбата на чл. 191, ал. 4 от НК.

Въз основана събраните в наказателното производство доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

Обвиняемият К.Й.К. *** е роден на *** г. и по време на извършване на инкриминираното в постановлението на прокурора деяние е бил пълнолетен.

Свидетелката*** от с. ***, общ. Севлиево е родена на *** г. По време на инкриминираното деяние и до 25.05.2017 г. същата не е била навършила 16 години.  

Обвиняемият К. и свидетелката*** се познавали от 2014 г. Били интимни приятели. На обвиняемия била известна възрастта на момичето и че не е навършило 16 години. На 03.12.2016 г. св. М. установила, че е бременна. Същата разговаряла с обвиняемия и двамата решили да заживеят заедно на съпружески начала в дома на родителите на К. ***.  Още същия ден двамата се събрали в къщата на посочения адрес. Там обитавали отделна стая. Обвиняемият и родителите му полагали грижи за свидетелката. Последната изпълнявала задължения като на съпруга по време на съжителството й с К..

На 25.05.2017 г. свидетелката*** навършила 16 години.

От представения по делото заверен препис от удостоверение за сключен граждански брак се установява, че на 09.06.2017 г. в гр. Севлиево К.Й.К. и*** сключили граждански брак, за което в гр. Севлиево е съставен Акт за сключен граждански брак № 0044 от 09.06.2017 г.

Фактическата обстановка на деянието се установява от събраните в досъдебната фаза на наказателното производство доказателства – обясненията на обвиняемия К.К., съпоставени с показанията на свидетелите***, Н.А.Х., Н.Ю.Н., П.Й.В., И.М.В. К.Й. и Т.Д.Й.; както и писмените доказателства – социален доклад от АСП – Дирекция „Социално подпомагане“ – Севлиево и препис-извлечение от акт за раждане на***. В депозираните на досъдебното производство обяснения обвиняемият К. признава изцяло фактите, свързани с установяване на престъплението.

При така установеното от фактическа страна, съдът достига до следните правни изводи:

По несъмнен начин се установява, че обвиняемият К.К. в периода от 03.12.2016 г. до 25.05.2017 г., в къща, намираща се в с. ***, общ. Севлиево, на ул. „***“ № 15, като пълнолетен, без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст –***, родена на *** г. С деянието си К. както от обективна, така и от субективна страна е осъществил признаците от състава на престъплението по чл. 191, ал. 1 НК, за което съдът го призна за ВИНОВЕН. От субективна страна е действал при пряк умисъл на вината, тъй като е съзнавал общественоопасния характер на деянието и е предвиждал общественоопасните му последици, като е искал настъпването им.

До приключване на съдебното производство е последвал брак между обвиняемия К.К. и свидетелката В.М.. Поради това и следвайки императивната разпоредба на чл. 191, ал. 4, във вр. с ал. 1 от НК, съдът НЕ НАКАЗА обвиняемия К.К..

В този смисъл съдът произнесе решението си.

 

 

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: