Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                                                 74                       

                                  гр. Севлиево, 06.07.2017 година

 

                                     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А   

 

Севлиевският районен съд  ………………в публично заседание

на шести юли       …………………………………

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                            

                                                  Председател: ГЕРГАНА БОЖИЛОВА

 

при секретаря  Силвия  Георгиева       и    в    присъствието      на

прокурора   Павлин Йорданов,    като разгледа докладваното от

съдията   Божилова     А.Н. Дело       220           по описа     за

2017 г., въз основа на данните по делото и закона

 

                                                     Р    Е    Ш    И:

 

        ПРИЗНАВА обвиняемия О.Г.Д. ***, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 31.05.2017 година около 11:00 часа в гр. Севлиево, на ул. „Великотърновско шосе“, в посока бензиностанция „Лукойл“, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Рено“, модел „Меган“, с рег. № ВТ 4668 ВР в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на МПС, наложена със ЗППАМ № 16-1275-000526 от 23.06.2016 година на Началник сектор ПП при ОД на МВР – Велико Търново, връчена му на 27.01.2017 година и влязла в сила на 13.02.2017 година, с което е извършил престъпление по чл. 343в, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК съдът го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 1200,00лв. /хиляда и двеста/ лева.

 Решението подлежи на обжалване и/или протестиране пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.

                                                                            

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:    Производството е по чл. 78 А от НК и чл. 375 и следващите от НПК.

В Районен съд гр. Севлиево е постъпило предложение от Районна прокуратура гр. Севлиево досъдебното производство, водено срещу О.Г.Д. *** за престъпление по чл. 343в, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК да се внесе в Районен съд гр. Севлиево с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка, на които съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

Със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1275-000526 от 23.06.2016 година на Началник сектор ПП при ОД на МВР – Велико Търново на обвиняемия Д. била наложена санкция по чл. 171, т. 1, б. „д“ от ЗДвП „Временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство до заплащане на дължимата глоба“, поради незаплащането на дължимите глоби по влезли в сила наказателни постановления № 15-1275-002778 от 22.10.2015 година; № 15-1275-000379 от 27.03.2015 година и № 15-1275-002619 от 10.10.2014 година, всички издадени от Началник сектор при ОД на МВР – Велико Търново, връчени на обвиняемия на 01.03.2016 година и влезли в сила на 09.03.2016 година. Заповедта за прилагане на принудителна административна мярка била връчена на Д.на 27.01.2017 година като същата не била обжалвана от него и влязла в законна сила на 13.02.2017 година.

Въпреки това на 31.05.2017 година, т.е. в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на обвиняемия, същият управлявал около 11:00 часа в гр. Севлиево, на улица „Великотърновско шосе“, в посока бензиностанция „Лукойл“, ползвано от него и собственост на друго лице лек автомобила „Рено Меган“ с рег. № ВТ 4668 ВР. По същото време пред централния вход на стадион „Раковски“ се намирали полицейски служители, които спрели за проверка управлявания от обвиняемия посочен по – горе автомобил, по време на която констатирали, че на същия било отнето свидетелството за управление на МПС съгласно посочената по – горе ЗППАМ.

За констатираното от служителите на РУ на МВР – Севлиево нарушение, на Д. бил съставен акт за установяване на административно нарушение бланков № 293293 от 31.05.2017 година, въз основа на който започнало настоящото наказателно производство.

Обвиняемият О.Д. се яви в съдебната зала и заяви, че съжалява за случилото се. Същият обясни, че след връчване на ЗППАМ на 27.01.2017 година не управлявал МПС, но на инкриминираната дата се наложило той да управлява автомобила в гр. Севлиево, тъй като имал неотложен служебен ангажимент и човекът, който обичайно управлявал автомобила, бил възпрепятстван тогава.

Изложената по – горе фактическа обстановка се установява по безспорен начин от показанията на свидетеля Д.К., дадени от него в хода на досъдебното производство, както и от приложените по делото писмени доказателства: Акт за установяване на административни нарушения – стр. 3 от ДП; Заповед за прилагане на принудителна административна мярка от 23.06.2016 година и Справка картон на водача – стр. 11-14 от ДП.

Въз основа на така описаните по- горе фактически обстоятелства съдът прави следните правни изводи: От данните по делото безспорно се установява, че на 31.05.2017 година в гр. Севлиево обвиняемият О.Д. е управлявал лек автомобил „Рено Меган“ с рег. № ВТ 4668 ВР и това е извършено в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на СУМПС, наложена със заповедта на Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР – Велико Търново. Тази заповед е била връчена на обвиняемия на 27.01.2017 година и влязла в законна сила на 13.02.2017 година. От данните по делото се установи, че обвиняемият не е заплатил към инкриминираната дата глобите, наложени с упоменатите в заповедта наказателни постановления, поради което и свидетелството му за управление не му е било върнато. При това положение следва да се приеме, че след като на 31.05.2017 година около 11:00 часа в гр. Севлиево, на ул. „Великотърновско шосе“, в посока бензиностанция „Лукойл“, обвиняемият Д. управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Рено“, модел „Меган“, с рег. № ВТ 4668 ВР в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на МПС, наложена със ЗППАМ № 16-1275-000526 от 23.06.2016 година на Началник сектор ПП при ОД на МВР – Велико Търново, връчена му на 27.01.2017 година и влязла в сила на 13.02.2017 година, същият е осъществил състава на престъплението по чл. 343в, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК, съгласно който наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което управлява моторно превозно средство в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство. Деянието е извършено от обвиняемия с пряк умисъл, тъй като същият е съзнавал, че управлява автомобила в срока на изтърпяване на принудителната административна мярка за временно отнемане на СУМПС.

За деянието по чл. 343в, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК се предвижда наказание до три години лишаване от свобода и глоба от 200,00 до 1000,00 лева. Обвиняемият О.Д. не е осъждан предвид настъпилата реабилитация по право за осъждането му по НОХД № 1237/2017 година по описа на Районен съд – Велико Търново и до момента спрямо него не е прекратявано наказателно производство по гл. VІІІ от НК. От престъплението по чл. 343в, ал. 3 от НК не са причинени съставомерни имуществени вреди и не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Съобразявайки тези обстоятелства съдът прие, че предложението на прокуратурата относно постигане целите на наказанието чрез прилагане на чл. 78а от НК е мотивирано, поради което следва да бъде уважено.

При определяне наказанието на О.Д. съдът взема предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Деянието по чл. 343в, ал. 3 от НК не е тежко престъпление по смисъла на НК, но се характеризира според съда с една сравнително висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на такъв род престъпления. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът взема предвид признаването и осъзнаването на вината,  съдействието на обвиняемия за разкриване на обективната истина в пълнота и чистото му съдебно минало. Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита многобройните наказания, които са налагани на обвиняемия за извършени от него нарушения на ЗДвП, за които има издадени редица актове. С оглед на тези обстоятелства, съдът счита, че е правилно и целесъобразно О.Д. да бъде освободен от наказателна отговорност като му бъде наложено административно наказание глоба в полза на държавата в размер малко над минималния, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК, а именно 1200,00лв. /хиляда и двеста/ лева. Съдът намира, че този размер е съобразен с имотното състояние на обвиняемия, както и със степента на обществената му  опасност.

Разноски по делото не са правени.

В този смисъл съдът произнесе решението си.

                                                             

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: