МОТИВИ:

Производството е по гл.ХХVІІІ от НПК - Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

В Районен съд - Севлиево е внесено постановление на Районна прокуратура - Севлиево от 08.06.2017 г. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Д.И.Х. *** за престъпление по чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, за това, че от края на месец юни до 04.07.2016 г., при условията на усложнена престъпна дейност - продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК, в землището на с.Петко Славейков, общ.Севлиево, на два пъти без редовно писмено позволително, отсякъл дърва от горския фонд, както следва:

на неустановена дата в края на месец юни на 2016 год., в отдел 336 „з1“, имот № ****– частна горска територия, собственост на наследниците на А.М.К. – бивш жител ***, без редовно писмено позволително, отсякъл 6 бр. дървета от горския фонд, които представляват 0.68 пл.куб.м. дърва от дървесният вид цер, на стойност 25.33 лева и

на 04.07.2016 год. в отдел 342 „т“ – държавна горска територия, без редовно писмено позволително, отсякъл 6 бр. дървета от горския фонд, които представляват 0.80 пл.куб.м. дърва от дървесният вид цер на стойност 29.80 лева,

всичко на обща стойност 55.13 лева, като деянието представлява маловажен случай.

Представител на Районна прокуратура - Севлиево се явява в съдебно заседание и поддържа повдигнатото с Постановлението обвинение, като го счита за установено и доказано по безспорен начин и смята, че обвиняемият следва да бъде признат за виновен и освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

От обясненията на обвиняемия Х., дадени в съдебно заседание и на досъдебното производство, след преценка на събраните в наказателното производство доказателства, съдът установи следната фактическа обстановка:

Обвиняемият Д.И.Х. живеел със семейството си в с.Петко Славейков, общ.Севлиево.Имал две деца, но тъй като често оставал без работа, понякога изпитвал затруднения от финансов характер при издръжката на семейството.През лятото на 2016 г. отново нямал работа и финансови средства, с които да задоволи ежедневните потребности на семейството.Поради тази причина взел решение да отсече дърва за огрев, без да има позволително за това, които да продаде и по този начин да задоволи нуждите си.Разговарял и се уговорил със свид.М.Д.М.да й достави около пет куб. метра дърва за огрев, нарязани на по един метър, като й ги достави в дома й в същото село.Уговорили се за цена от 40.00 лева за един кубичен метър дърва.На неустановена дата в края на месец юни 2016 г. обв.Х. отишъл по горски път до имот № 096017, находящ се в отдел 336 „з1“, в землището на с.Петко Славейков, общ.Севлиево и представляващ частна горска територия, собственост на наследниците на А.М.К. – бивш жител ***.До мястото се придвижил с лек автомобил „ВАЗ 2105“ с рег. № ЕВ **** АК, собственост на Н.С.Ш. – приятелка на бащата на обвинемия.Със себе си обв.Х. носел моторна резачка, с помощта на която отрязъл шест дървета от дървесния вид цер, намиращи се в посочения по-горе имот.Обв.Х. нарязъл така отсечените дървета на по метър.След като се стъмнило на няколко пъти обв.Х. с помощта на лекия автомобил превозил така добитата дървесина до дома си в с.Петко Славейков.На следващия ден обв.Х. откарал добитите дърва за огрев до дома на свид.М., която му заплатила договорената сума.

След няколко дни, на 04.07.2016 г., обв.Х., с посоченото по-горе МПС се придвижил до местност, находяща се в близост до с.Петко Славейков и в землището на същото село.Там, от отдел 342 „т“, представляващ държавна горска територия и с помощта на носена от него моторна резачка, отсякъл шест броя дървета от дървесния вид цер.Същите нарязъл на по метър.След това на няколко пъти, с помощта на лекия автомобил ги откарал в дома си в същото село.Когато се стъмнило ги закарал отново в дома на свид.М..Последната отново му заплатила дървата за огрев съгласно уговорената цена.Същевременно между двамата била постигната договорка обв.Х. да й нареже дървата, така, че да могат да се ползват за горене с печка.Обв.Х. й обещал да отиде след няколко дни и да ги нареже.От своя страна за доставената й дървесина и за нарязването на дървата свид.М. заплатила на обв.Х. сумата от 240.00 лева и му подарила един стар телевизор.Съгласно уговорката им, на 05.07.2016 г. обв.Х. отишъл в дома на свид.М. и започнал да реже доставените от него дърва с моторна резачка.Междувременно, на същата дата – 05.07.2016 г. свид.К.К.и свид.С.М.С.– горски надзиратели в ТП ДГС гр.Севлиево извършвали проверка за незаконно добита дървесина в с.Петко Славейков, общ.Севлиево.Двамата забелязали обв.Х. в момент, в който режел дървата с моторна резачка и решили да извършат проверка на дървесината.При извършената проверка двамата свидетели констатирали, че дървесината не е маркирана с контролна горска марка, както и, че не е придружена с превозен билет, доказващ законният й произход.Пред двамата свидетели обвиняемият признал, че той е отсякъл дървесината и я е доставил на свид.М., без да има надлежно разрешително за това.След това завел двамата свидетели до местата, от където добил дървесината и им показал пъновете на отсечените от него дървета.На съответните места, от страна на служителите на ТП ДГС Севлиево били съставени констативни протоколи, иззета била незаконно добитата дървесина и същата била оставена на отговорно пазене.Междувременно по случая било образувано и досъдебно производство, като от страна на разследващ полицай бил извършен оглед на местопроизшествията, за което бил съставен протокол, а така също били изготвени и фотоалбуми.В хода на досъдебното производство била назначена Съдебно-лесотехническа и оценъчна експертиза.  

            От заключението на вещото лице по назначената в хода на досъдебното производство Съдебно-лесотехническа и оценъчна експертиза се установява, че количеството незаконно добита дървесина ог 6 броя церови дървета от отдел 336 „з1“, частна горска територия в землището на с.Петко Славейков изчислено на база измерените диаметри на пъновете е 0.68 плътни кубични метра.Количеството незаконно добита дървесина от 6 броя церови дървета от отдел 342 „т“, държавна горска територия в землището на с.Петко Славейков изчислено на база измерените диаметри на пъновете е 0.80 плътни кубични метра.Пазарната стойност на незаконно добитата дървесина от отдел 336 „з1“ е 25.33 лева, а на незаконно добитата дървесина от отдел 342 „т“ – 29.80 лева.Посочените цени са на корен стоящо, т.е. стойността на дървесината преди да бъде отсечена, разкроена и наредена на временен склад без да е включено ДДС.

            Горната фактическа обстановка съдът установи от обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите М.Д. М., К.К.и С.М.С., заключението на вещото лице по назначената на досъдебното производство Съдебно-лесотехническа и оценъчна експертиза; Констативен протокол № 008657; Констативен протокол № 008658; Сигнално писмо от Директора на ТП ДГС Севлиево; Констативен протокол № 008662; Сортиментна ведомост; Скица; Констативен протокол № 008661; Сортиментна ведомост; Скица; Извадка от регистър на земеделски земи, гори и земи в ГФ за имот № 096017; Таксационно описание; Протокол за оглед на местопроизшествие от 18.11.2016 год. и фотоалбуми, неразделна част от него; Решение № 60 от 30.06.2000 год. за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от горския фонд; Удостоверение за наследници; Справка за съдимост и Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на обвиняемия.

          Обвиняемият Х., редовно призован, се явява лично, дава обяснения по фактическата обстановка на деянието, като се признава за виновен и изразява съжаление за стореното.Отправя молба към съда да му наложи минималния размер на предвиденото наказание.

          Обвиняемият Д.И.Х. е осъществил две деяния, които са извършени през един непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като всяко последващо деяние се явява от обективна и субективна страна продължение на предшествуващото го такова.Поради тези съображения, съдът прие, че деянието, извършено от подсъдимия Д.И.Х. е извършено при условията на продължаваното престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК.

           Въз основа на гореизложеното, съдът счита за установено и доказано по несъмнен начин, че обвиняемият Д.И.Х., след като в периода от края на месец юни до 04.07.2016 г., в землището на с.Петко Славейков, общ.Севлиево, при условията на продължавано престъпление – чл.26, ал.1 от НК, без редовно писмено позволително, на два пъти: първият път на неустановена дата в края на месец юни 2016 год., в отдел 336 „з1“, имот № ****– частна горска територия, собственост на наследниците на А.М.К. – бивш жител *** и вторият път на 04.07.2016 год. в отдел 342 „т“ – държавна горска територия, отсякъл от горският фонд: първият път - 6 бр. дървета от дървесният вид цер, представляващи 0.68 пл.куб.м. на стойност 25.33 лева и вторият път 6 бр. дървета от дървесният вид цер, представляващи 0.80 пл.куб.м. на стойност 29.80 лева, всичко на обща стойност 55.13 лева, като деянието представлява маловажен случай, както от обективна, така и от субективна страна, при форма на вината пряк умисъл, е осъществил състава на престъплението по чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

           За извършеното от обвиняемия деяние в закона се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба от сто до триста лева.Обвиняемият Х. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV на гл.VІІІ на НК.

           При това положение са налице предпоставките за приложението на разпоредбата на чл.78а от НК, като обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание глоба.

           За размера на наказанието

           При определяне на размера на наказанието съдът отчита като смекчаващи вината обстоятелства направените от обв.Х. самопризнания в досъдебното и съдебното производство, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина, чистото съдебно минало, изразеното съжаление за извършеното.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита характера на деянието и наличието на данни и за други нарушения на ЗГ от страна на обвиняемия.При съвкупната преценка на тези обстоятелства, отчитайки и формата на вината, както и материалното му положение и имотно състояние, съдът счита, че на обвиняемия Х., с оглед постигане на целите на наказанието, следва да се наложи наказание в размер на минималния, предвиден по чл.78а от НК, а именно ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000.00лева.          

           За разноските по делото

           Обвиняемият Д.И.Х. следва да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 102.64 / сто и два лв. и 64 ст. / лева.

                                                                       

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: