П Р О Т О К О Л

 

Гр. Севлиево, 12.06.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на дванадесети юни  две хиляди и  седемнадесета година в състав:

 

                                        Председател: ГЕРГАНА БОЖИЛОВА

 

              при  участието на секретар: СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

и прокурора ТИХОМИР ПЕТКОВ сложи за разглеждане

НОХД № 225 по описа за 2017 година,

докладвано  от районен съдия БОЖИЛОВА

 

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

ПОДСЪДИМАТА Б.А.А. редовно призована се явява лично и с адв. П.Д. с пълномощно от ДП (л. 10).

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр.СЕВЛИЕВО се явява прокурор  Петков.

Съдът разясни на страните правата им  по чл.274 и 275 от НПК  - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия правата му по чл.15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР  ПЕТКОВ: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда и съдебния секретар.  Нямам искания относно доказателствата. Със защитника на подсъдимата сме постигнали споразумение, което съм представил и моля да одобрите.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Нямам искания по доказателствата. Постигнахме споразумение с представителя на обвинението, което моля да одобрите.

Съдът констатира, че не са направени възражения против състава на съда, прокурора и секретаря. Налице са изискванията за даване ход на делото, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на делото по реда на чл.382 и сл. НПК.

Проверява самоличността подсъдимата.

Б.А.А.: Родена на ***  г. ЕГН **********,***.  

На основание чл.382 ал.4 НПК съдът запитва подсъдимата разбира ли обвинението, признава ли се за виновна по него, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с тях и доброволно ли е подписала споразумението.

ПОДС. Б.А.: Разбирам обвинението и се признавам за виновна по така предявеното ми обвинение. Запозната съм със съдържанието на споразумението, съгласна съм с него и съм го подписала доброволно. Разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 ПРОКУРОР ПЕТКОВ: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ.Д.: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС.Б.А.: Съгласна съм споразумението да бъде одобрено така.

Съдът, на основание чл.382 ал.6 от НПК,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението между Районен прокурор ТИХОМИР ПЕТКОВ и адвокат П.Д., като защитник на подсъдимата Б.А.А., както следва:

Подсъдимата  Б.А.А.     ЕГН **********,***, се признава за ВИНОВНА, в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 04.02.2017 г.  в къща, находяща се на ул.”” №15 в гр.Севлиево,  държала акцизни стоки–   80 бр. полиетиленови пликове съдържащи тютюн за пушене с общо тегло – 6,294  кг. без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по силата на чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл.100 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 28 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, на стойност 1979, 46 лв., като причинената вреда на републиканския бюджет от невнесения акциз за този тютюн е в размер на 956,68 лв. като случаят е немаловажен, с което е осъществила състава на престъплението по чл.234, ал.1 от НК.

За извършеното престъпление по чл.234, ал.1 от НК и при приложението на чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимата Б.А.А., се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК се ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното на подсъдимата Б.А.А. наказание лишаване от свобода, като се ОПРЕДЕЛЯ ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.

На основание чл.55, ал.3 от НК, не се налагат предвидените от закона кумулативни наказания глоба, както и лишаване от права по чл.37, ал.1, т.7 от НК.

 Липсват съставомерни щети в резултат на извършеното деяние.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото разноски в размер на 213.38 лева, за фотоалбум, оценъчна експертиза, разходи за консумативи по изготвяне на физико химическа експертиза от ИТТИ с.Марково и по изготвяне заключение по физико- химическа експертиза, направени от Областна дирекция на МВР – Габрово, ще бъдат заплатени от подсъдимата Б.А.А..

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА,    приобщени към досъдебното производство - 2 бр. черни полиетиленови чувала, съдържащи общо 80 бр. прозрачни полиетиленови плика, съдържащи раздробена суха жълтеникава листна маса, на основание чл.234, ал.3 от НК се отнемат в полза на държавата.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

1.   РАЙОНЕН ПРОКУРОР:

                               /Тихомир Петков/

 

2. ЗАЩИТНИК:

                        /адв. П.Д./

 

3. ПОДСЪДИМ

                      /Б.А.А./

 

След подписване на споразумението от Районен прокурор ТИХОМИР ПЕТКОВ, адвокат П.Д. и подсъдимата Б.А.А., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл. 381, ал.2 от НПК. От престъплението няма настъпили съставомерни имуществени вреди. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимата се признава за виновна, е безспорно доказано предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимата. Законосъобразно е определен размера на дължимите разноски съгласно чл.189, ал.3 НПК.

По изложените съображения и на основание чл.382  НПК, съдът

                                           О П Р Е Д Е Л И: 

ОДОБРЯВА представеното от Районна прокуратура - Севлиево споразумение между Районен прокурор ТИХОМИР ПЕТКОВ и адвокат П.Д., като защитник на подсъдимата Б.А.А., съгласно което:

ПОДСЪДИМАТА Б.А.А.   родена на ***  г. ЕГН **********,***,  се признава за ВИНОВНА в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 04.02.2017 г.,  в къща, находяща се на ул.”***.” №15 в гр.Севлиево,  държала акцизни стоки–   80 бр. полиетиленови пликове, съдържащи тютюн за пушене с общо тегло – 6,294  кг. без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по силата на чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл.100 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 28 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, на стойност 1979,46 лв., като причинената вреда на републиканския бюджет от невнесения акциз за този тютюн е в размер на 956,68 лв. като случаят е немаловажен, с което е извършила престъпление, за което на основание чл. 234, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 и ал. 3 от НК й се налага наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА изпълнението на наложеното на Б.А.А. наказание лишаване от свобода, като се ОПРЕДЕЛЯ ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от датата на влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, приобщени към досъдебното производство с протокол за доброволно предаване от 04.02.2017 година, а именно:  2 бр. черни полиетиленови чувала, съдържащи общо 80 бр. прозрачни полиетиленови плика, съдържащи раздробена суха жълтеникава листна маса, на основание чл.234, ал.3 от НК се ОТНЕМАТ в полза на държавата, като същите следва да се унищожат след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

ОСЪЖДА подсъдимата  Б.А.А., ЕГН **********, да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 213.38 лева (двеста и тринадесет лв. и 38 ст.) лв.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“, взета на подсъдимата Б.А.А. в хода на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 225/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24 ал. 3 от НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14:45 часа.

                                        

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                 СЕКРЕТАР: