П  Р  И  С  Ъ  Д  А

№ 44

гр. Севлиево, 14.06.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд…………………………………

на четиринадесети юни през две хиляди и седемнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:

                                                             Председател: Павел Неделчев

                                                                                                                       

  Съдебни заседатели:1.

                                           

                                        2.

                                                                                                            

при секретаря СИЛВИЯ СТАНЕВА

в присъствието на прокурора ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА,

като разгледа докладваното от съдията Неделчев Н.О.Х. дело № 228 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Подсъдимият Й.А.Й. *** е предаден на съд по реда на глава 24 от НПК – Бързо производство, за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на 04.06.2017 г., в 04.40 ч., в гр. Севлиево, на ул. „Асенова“, пред дом № 43 в посока изток, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел” модел „Тигра“ с рег. № ЕВ2658АХ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда (2.39 на хиляда), установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабр. № 0078, посредством измерване на концентрацията на алкохола в издишания въздух.

В хода на съдебните прения представителят на Районна прокуратура - Севлиево заявява, че поддържа обвинението и го намира за доказано по несъмнен начин. Предлага, предвид проведеното съкратено съдебно следствие, на подсъдимия Й. да бъдат наложени наказания, както следва: наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца, чийто размер да бъде намален с една трета съобразно правилото на чл. 58а, ал. 1 от НК, като изпълнението на това наказание да се отложи по реда на чл. 66, ал. 1 от НК с тригодишен изпитателен срок; наказание глоба в размер на 300 лв. и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от една година и шест месеца.

Подсъдимият Й.Й. заявява, че е получил препис от обвинителния акт и разбира в извършването на какво престъпление е обвинен. Лично и чрез договорния си защитник адвокат П.Д.от АК - Габрово, прави искане делото да бъде разгледано по реда на глава 27 НПК - Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция, в хипотезата на чл.371 т.2 НПК. Подсъдимият и защитникът му настояват за определяне на размера на наказанието лишаване от свобода при условията на чл. 58а, ал. 4, във вр. с чл. 55 от НК, както и наказанието лишаване от правоуправление да бъде с продължителност от няколко месеца.

Съдът, след като съобрази, че са налице формалните изисквания за провеждане на съкратено съдебно следствие, уважи искането на подсъдимия и защитника му, и след като разясни на Й.Й. разпоредбата на чл. 372, ал. 1 от НПК и на основание чл. 371, т. 2 пристъпи към предварителното му изслушване. При изслушването подсъдимият Й. признава изцяло фактите, които са изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като дава съгласието си да не се събират доказателства за тези факти.

Въз основа на самопризнанията на подсъдимия Й.Й., както и доказателствата, събрани в досъдебното производство - показанията на свидетеля и други доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимият Й.Й. ***. Завършил е средно образование. Работи ***. Не е осъждан. От представената по делото справка от сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Габрово се установява, че е правоспособен водач на МПС от категории „В”, „М” и „АМ“.

На 03.06.2017 г., вечерта, подсъдимият Й. бил на тържество, където употребил значително количество алкохол. След полунощ, на 04.06.2017 г., при прибирането към дома си в гр. Севлиево, ул. „Асенова“ № 43, забелязал, че автомобилът му „Опел”, модел „Тигра” с ДК № ЕВ2658 АХ, е паркиран неправилно. Решил да го премести. Отишъл до превозното средство и след като седнал на шофьорското място го привел в движение, независимо от нетрезвото си състояние. Управлението на автомобила от страна на Й. било неадекватно и превозното средство криволичело по улицата. Това било забелязано от свидетеля С.Д. – служител в Районно управление – Севлиево при ОД на МВР - Габрово, който по същото време бил наряд, заедно с колегата си И.М.. В 04.40 ч. на 04.06.2017 г. подсъдимият Й. управлявал автомобила в гр. Севлиево, по ул. „Асенова” в посока изток, където пред дом № 43 бил спрян за проверка от полицейски автопатрул в състав от полицаите С.Д. и И.М.. Същите установили, че водачът е във видимо нетрезво състояние. При проверката на Й.Й. с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабр. № 0078, устройството отчело наличие на алкохол в размер на 2,39 промила. На подсъдимия бил издаден талон за медицинско изследване, но в указаното време той не се явил за вземане на кръвна проба, която да бъде подложена на химически анализ.

На подсъдимия Й. бил съставен Акт за установяване на административно нарушение с бланков № 889052 от 04.06.2017 г.

Със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0341-000147 от 05.06.2017 г. на Началника на сектор към ОДМВР Габрово, Районно управление – Севлиево, на подсъдимия Й. временно било отнето свидетелството за управление на моторно превозно средство.

Гореизложената фактическа обстановка съдът установи от самопризнанията на подсъдимия Й.Й. на фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Неговите самопризнания се подкрепят от събраните на досъдебното производство доказателства - показанията на свидетеля С.Д. и писмените доказателства - акт за установяване на административно нарушение с бланков № 889052/04.06.2017 г.; заверен препис от заповед за прилагане на ПАМ № 17-0341-000147/05.06.2017 г. на началник сектор към ОДМВР – Габрово, РУ - Севлиево; талон за медицинско изследване с бланков № 0420335; справки от сектор ПП при ОД на МВР-Габрово.

Въз основа на гласните и писмените доказателства, събрани и проверени по време на съдебното следствие, съдът счита за установено и доказано по един безспорен и категоричен начин, че подсъдимият Й.Й., след като на 04.06.2017 г., в 04.40 ч., в гр. Севлиево, на ул. „Асенова“, пред дом № 43 в посока изток, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел” модел „Тигра“ с рег. № ЕВ 2658 АХ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда (2.39 на хиляда), установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабр. № 0078, посредством измерване на концентрацията на алкохола в издишания въздух, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил признаците от състава на престъплението по чл. 343б, ал. 1 от НК, за което следва да бъде признат за ВИНОВЕН и да носи наказателна отговорност. Деянието е осъществено при пряк умисъл на вината, при което подсъдимият е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването на тези последици.

Не са налице предпоставките за освобождаване на подсъдимия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, пречка за което е разпоредбата на чл. 78а, ал. 7 от НК.

При определяне на вида и размера на наказанията съдът отчита обществената опасност на деянието и подсъдимия, подбудите, както и останалите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.

За престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК е предвидено наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от 200 лв. до 1000 лв., както и наказание, свързано с лишаване от права. Престъплението не е тежко по смисъла на чл.93, т.7 НК, но е със завишена степен на обществена опасност предвид динамиката на извършване на подобен род деяния. При индивидуализация на наказанието съдът отчита като смекчаващи обстоятелства чистото съдебно минало на подсъдимия, трудовата му ангажираност и добрите характеристични данни. Като отегчаващи обстоятелства съдебният състав взе под внимание изключително високото съдържание на алкохол, с което подсъдимият е управлявал превозното средство по улиците на града. При съвкупната преценка на изложените обстоятелства, имайки предвид вида и тежестта на престъплението, съдът намира, че наказанията следва да се определят при превес на смекчаващите обстоятелства и в размери под средните – а именно ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 400 лв. Съгласно разпоредбата на чл. 58а, ал. 1 НК, при положение, че съдебното следствие е протекло по реда на глава 27 НПК, съдът е задължен, след като определи размера на наказанието лишаване от свобода, да го намали с една трета. Следвайки императивните изисквания на цитираната правна разпоредба, съдът следва да намали с една трета определеното наказание от една година и три месеца лишаване от свобода и да наложи на подсъдимия Й. наказание в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. Становището на настоящия съдебен състав е, че не са налице нито изключителни, нито многобройни смекчаващи обстоятелства, при което така предвиденото за престъплението наказание да се явява несъразмерно тежко. Не са налице основания, обуславящи приложението на чл. 55 НК и определяне на наказанието лишаване от свобода под минималния предвиден в закона размер, каквото искане прави защитата.

Съдът счита, че са налице предпоставките за приложение на чл. 66, ал. 1 от НК. Подсъдимият Й. е с чисто съдебно минало към датата на извършване на престъплението. Престъплението не е тежко. При тези факти и отчитайки трудовата му ангажираност, съдът счита, че за поправянето и превъзпитанието му не е наложително да изтърпи наложеното наказание лишаване от свобода, поради което изпълнението му следва да се отложи с ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане на присъдата в сила.   

На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1 от НК съдът счита, че подсъдимият Й.Й. следва да бъде лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. При определяне размера на това наказание съдът отчете вида и тежестта на нарушението, формата на вината - пряк умисъл и данните за извършени през 2016 г. други нарушения на правилата за движение по пътищата. На основание чл. 59, ал. 4 от НК, при изпълнение на наказанието лишаване от права, следва да се приспадне времето, през което подсъдимият Й. е бил лишен от право да управлява МПС за същото деяние по административен ред със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0341-000147 от 05.06.2017 г. на Началника на сектор към ОДМВР Габрово, Районно управление – Севлиево.

Съдът счита, че с наложените наказания ще се постигнат целите по чл. 36 от НК.

Въз основа на гореизложеното и закона, съдът

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Й.А.Й. ***, роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работник в „***“ АД гр. Севлиево, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2017 г., в 04.40 ч., в гр. Севлиево, на ул. „Асенова“, пред дом № 43 в посока изток, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел” модел „Тигра“ с рег. № ЕВ 2658 АХ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда (2.39 на хиляда), установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабр. № 0078, посредством измерване на концентрацията на алкохола в издишания въздух, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54 НК и при приложение на чл. 373, ал. 2 от НПК, във вр. с чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 400 (четиристотин) лв.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Й.А.Й., със снета по-горе самоличност, ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1 от НК, ЛИШАВА подсъдимия Й.А.Й., със снета по-горе самоличност, от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 НК, ПРИСПАДА от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, времето, през което подсъдимият Й.А.Й., със снета по-горе самоличност, за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0341-000147 от 05.06.2017 г. на Началника на сектор към ОДМВР Габрово, Районно управление – Севлиево.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Габрово в 7-дневен срок от днес.

 

 

                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: