Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 № 86

      гр. Севлиево, 04.08.2017 г.

 

       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Севлиевският районен съд, в публично заседание

на  двадесет и пети юли

през           две хиляди   и  седемнадесета   година в състав:

 

Председател: Гергана Божилова

              

при секретаря       Силвия  Георгиева

и в присъствието на прокурора……   като разгледа докладваното  от

съдията Божилова              АНД № 235                             по описа

за 2017 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

Жалбоподателят П.П., в качеството си на собственик на ЕТ «***– П.П.», е обжалвал наказателно постановление / НП / № 423 от 18.01.2017 година на Директора на РДГ гр. Велико Търново, с което за извършено нарушение по чл. 14, ал. 2 от Наредба № 1/30.01.2012 година за контрола и опазването на горските територии /Наредбата/ и на основание чл. 275, ал. 1, т. 2 и чл. 20 от Закона за горите му е наложена имуществена санкция в размер на 100,00 лева. В жалбата се твърди, че НП е неправилно и незаконосъобразно, в подкрепа на което се излагат подробни съображения.

ИСКАНЕТО в жалбата е съдът да отмени наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно.

За ответника по жалбата – РДГ гр. Велико Търново, редовно призован, се явява представител при разглеждане на делото, който изразява становище за неоснователност на жалбата. Същият намира, че в хода на административно-наказателното производство не са допуснати нарушения на процесуалните правила и че нарушението е установено по безспорен и несъмнен начин, поради което счита, че НП следва да се потвърди изцяло.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът установи следната фактическа обстановка:

На 08.08.2016 година свидетелите А.В.Н. и Ж.Т.Ж. – горски инспектори в РДГ – Велико Търново, извършили проверка по спазване на правилата за водене на дневниците за постъпила, преработена и експедирана дървесина в склад за дърва и дървен материал на ЕТ „***– П.П.“***. При проверка на Дневника за постъпилата, преработена и експедирана дървесина /Дневника/, воден в обекта, проверяващите констатирали нередност в хронологията на отразяване на превозните билети по чл. 211, ал. 3 от ЗГ, като билет с № 249330, издаден на 06.08.2016 година в 13:00 часа за експедиране на 3 пр. куб. метра дърва за огрев от цер, не бил вписан в Дневника на обекта в момента на експедиране на дървесината. Тази констатация била отразена от проверяващите в нарочно съставения за проверката Констативен протокол Серия В, № 003920, който бил подписан от жалбоподателя и двамата проверяващи.

Въз основа на този протокол на същата дата бил съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 423, Серия В, № 003792, в който актосъставителят приел, че след като на 06.08.2016 година едноличният търговец – жалбоподател не вписал в Дневника за постъпила, преработена и експедирана дървесина превозен билет № 249330, издаден на 06.08.2016 година в 13:00 часа в момента на експедиране на дървесината, е нарушил разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от Наредбата. След съставянето на акта същият бил предоставен на жалбоподателя да се запознае със съдържанието му и да впише своите възражения, ако има такива. Видно от приложения по делото АУАН П.П. вписал в графата за възражения, че става въпрос за техническа грешка. След това препис от акта бил връчен на жалбоподателя.

Въз основа на описания по – горе АУАН и писмените доказателства, събрани в хода на административното производство, било издадено обжалваното НП № 423 от 18.01.2017 година на Директора на РДГ гр.Велико Търново. Същото е издадено против ЕТ «***– П.П.», със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. «***» № 13, за това, че на 06.08.2016 година не вписал в Дневника за постъпилата, преработена и експедирана дървесина превозен билет № 249330, издаден на 06.08.2016 година в 13:00 часа в момента на експедиране на дървесината. Наказващият орган е приел, че деянието е извършено  в склад за дърва и дървен материал на търговеца – жалбоподател, находящ се в село Богатово, община Севлиево и че същото съставлява нарушение на чл. 14, ал. 2 от Наредба № 1/30.01.2012 година за контрола и опазването на горските територии. За това нарушение на Наредбата и на основание чл. 270 от Закона за горите наказващият орган е наложил на търговеца имуществена санкция в размер на 100,00 лева.

Гореизложената фактическа обстановка съдът установи от писмените доказателства, приложени по делото – АУАН, НП, Констативен протокол, Заверени копия от Дневника, в частта, описваща превозните билети от 27.07..2016 година до 08.08.2016 година, както и от оригиналните превозни билети, представени от жалбоподателя в хода на съдебното следствие, и от показанията на двамата свидетели по делото.

При така установената фактическа обстановка, въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът достига до следните правни изводи:

Препис от обжалваното наказателно постановление е връчен на жалбоподателя на 05.06.2017 година. Жалбата е заведена в деловодството на РДГ В.Търново на 12.06.2017 година, тоест в законоустановеният срок, поради което същата е допустима и следва да се разгледа по същество. 

НП е издадено от компетентен орган, във връзка с което е представено заверено копие от Заповед № РД 49-199/16.09.2011 година на Министъра на земеделието и храните. АУАН е съставен от лице, което е оправомощено за това по силата на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ЗГ предвид заеманото от него длъжностно качество.

Актосъставителят и в последствие административно-наказващият орган /АНО/ са приели, че жалбоподателят ЕТ «***– П.П. е нарушил разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от Наредбата, съгласно която превозните билети се вписват в дневника по ал. 1 в момента на постъпване, съответно на експедиране на дървесината.

Административно-наказващият орган е наложил на жалбоподателя наказание имуществена санкция в размер на 100,00 лева на основание чл. 270 от Закона за горите, според която санкционна разпоредба за други нарушения на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му наказанието е глоба от 50 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.

Жалбоподателят, редовно призован за съдебното заседание, се яви и заяви, че поддържа жалбата си по изложените в нея съображения, като представи за сверяване оригинала на Дневника и 11 броя превозни билети, които са описани в извлечението на Дневника, представено със жалбата срещу НП. Жалбоподателят обясни пред съда, че в случая е допусната техническа грешка в номерирането на превозните билети при нанасянето им в Дневника, като в момента на проверката превозен билет № 249330, за който е издадено НП, е бил нанесен под № 249329, тъй като се било получило дублиране в номера на превозен билет № 249328.

Съдът споделя напълно това становище на жалбоподателя. От представените превозни билети ясно се вижда, че същите са били вписвани в хронологичен ред, като превозен билет № 249328 е вписан с този номер два пъти. Всъщност от представените превозни билети е видно, че Превозен билет № 249328 от 05.08.2016 година в 09:30 часа е съставен за транспортиране на 2,5 пр. куб. м. дървесина от дървесен вид цер. Следващият превозен билет с № 249329 е от дата 06.08.2016 година и час 09:45 часа, който е за транспортиране на 3 пр. куб.м. дървесина от дървесен вид цер. В Дневника обаче този билет е вписан с № 249328 от дата 06.08.2016 година, която дата е поправена от проверяващите на 05.08.2016 година. Следващият билет, вписан в Дневника е с № 249329 от дата 06.08.2016 година, поради което проверяващите са приели, че всъщност този билет трябва да е с номер 249330 от 06.08.2016 година, но тъй като в Дневника липсва запис на превозен билет с този номер, същите са приели, че той изобщо не е вписван в него. Съдът намира това становище на проверяващите и наказващия орган за неправилно, тъй като от представените по делото превозни билети е видно, че всички са вписани в хронологичен ред при издаването им и че вторият билет от 06.08.2016 година, вписан преди него с идентичния номер на билет № 249328, всъщност отразява данните за билет с № 24329 от 06.08.2016 година. При това положение следва да се приеме, че действително се касае за техническа грешка при изписването на два последователни превозни билета под един и същи номер, което обаче по никакъв начин не води до извода на наказващия орган, че билет с № 249330 изобщо не е вписан в Дневника. Всъщност той е вписан, но с номер 249329. В подкрепа на това становище е факта, че следващият вписан в Дневника превозен билет е с номер 249331 от 08.08.2016 година, както и обстоятелството, че първият билет, вписан в Дневника под № 249328 от 05.08.2016 година е за транспортирането на 2,5 пр. куб.м. дърва, а вторият превозен билет със същия номер от дата 06.08.2016 година е за транспортирането на 3 пр. куб.м. дърва, които видно от приложените превозни билети са били транспортирани с превозен билет с номер 249329. Тези факти дават на съда основание да приеме, че в случая действително се касае за техническа грешка при изписването на номерата на превозните билети, а не за невписване в Дневника на превозен билет № 249330 от 06.08.2016 година в 13:00 часа.

Съобразявайки изложеното до тук съдът намира, че търговецът – жалбоподател не е осъществил състава на нарушението, за което е бил санкциониран. Именно поради това наказателното постановление се явява неправилно и незаконосъобразно, поради което същото следва да се отмени като такова.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 423 от 18.01.2017 година на Директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, с което на ЕТ „***– П.П.“, ЕИК: 107004924, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „***“ № 13, представляван от П.Н.П., за извършено нарушение по чл. 14, ал. 2 от Наредба № 1 от 30.01.2012 година за контрола и опазването на горските територии, на основание чл. 270 от Закона за горите му е наложена имуществена санкция в размер на 100,00лв. /сто/ лева, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

                                   

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: