Р Е Ш Е Н И Е

80

гр. Севлиево, 18.07.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на осемнадесети юли през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Павел Неделчев

              

при секретаря Р.О.в присъствието на прокурора ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА,

като разгледа докладваното от съдията Неделчев АНД № 237 по описа за 2017 г., въз основа на данните по делото и закона

 

Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Ш.А.К. ***, роден на *** ***, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, не работи, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.06.2017 г., около 14.30 ч., в с. Петко Славейков, общ. Севлиево, на ул. „Свобода” до дом № **, в посока центъра на селото, управлявал моторно превозно средство - мотоциклет, марка „CPI”, с № на рама RFETJR***********, което не е било регистрирано по надлежния ред, предвиден в Наредба № I-** от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, с което е извършил престъпление по чл. 3**, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1 000 (хиляда) лв.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Габрово в 15-дневен срок от днес.

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:                                        

Производството е гл. 28 от НПК - Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Образувано е по постановление на Районна прокуратура - Севлиево, съдържащо предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Ш.А.К. ***, за престъпление по чл. 3**, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, за това, че на 10.06.2017 г., около 14.30 ч., в с. Петко Славейков, общ. Севлиево, на ул. „Свобода” до дом № **, в посока центъра на селото, управлявал моторно превозно средство - мотоциклет, марка „CPI”, с № на рама RFETJR***********, което не е било регистрирано по надлежния ред, предвиден в Наредба № I-** от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

Обвиняемият К., редовно призован, не се явява в съдебно заседание. Съдът разгледа делото в негово отсъствие, при условията на чл. 378, ал. 1, изр. второ от НПК.

Представителят на прокуратурата поддържа обвинението и счита, че извършването на престъплението от обвиняемия е установено и доказано по изисквания от процесуалния закон несъмнен начин. Предлага Ш.К. да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в минимален размер от 1000 лв.

Въз основана събраните в наказателното производство доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

Обвиняемият Ш.К. ***. Не притежава свидетелство за управление на МПС от никоя категория.

На 10.06.2017 г., около 14.30 часа, в с. Петко Славейков, общ. Севлиево, по ул. „Свобода“, до дом № ** в посока към центъра на селото, независимо, че е неправоспособен, обвиняемият управлявал моторно превозно средство – мотоциклет, марка „CPI”, с № на рама RFETJR***********. Мотоциклетът не бил регистриран по реда, предвиден в чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 от Наредба № I-** от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства: „Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган” и „Собственикът е длъжен да представи превозното средство и необходимите документи в определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията”. На посочената улица водачът К. бил спрян за проверка от св. Евгени Тодоров – служител на РУ – Севлиево при ОД на МВР – Габрово. При проверката обвиняемият не представил документи на управляваното МПС и СУМПС.

Фактическата обстановка на деянието се установява от събраните в досъдебната фаза на наказателното производство доказателства – обясненията на обвиняемия К., съпоставени с показанията на свидетеля Евгени Стефанов Тодоров и писмените доказателства и доказателствени средства – протокол за оглед на местопроизшествието с фотоалбум (л. 2-4 от ДП); справка от сектор ПП при ОДМВР, установяваща, че в Република България не е имало и няма регистрирано ППС с номер на рама RFETJR***********; справка от сектор ПП при ОД на МВР – Габрово за това, че обвиняемият К. не притежава СУМПС; заверен препис от акт за установяване на административно нарушение с бланков № 889056; справка за съдимост. В депозираните на досъдебното производство обяснения обвиняемият К. признава извършването на деянието, не оспорва фактите и доказателствата, които го установяват, като изразява съжаление за поведението си. 

При така установените фактически обстоятелства съдът намира от правна страна за установено по несъмнен и безспорен начин, че обвиняемият Ш.А.К., след като на 10.06.2017 г., около 14.30 ч., в с. Петко Славейков, общ. Севлиево, на ул. „Свобода” до дом № **, в посока центъра на селото, управлявал моторно превозно средство - мотоциклет, марка „CPI”, с № на рама RFETJR***********, което не е било регистрирано по надлежния ред, предвиден в Наредба № I-** от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, както от обективна, така и от субективна страна, при форма на вината - пряк умисъл, е осъществил състава на престъплението по чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1, за което беше признат за ВИНОВЕН. Съгласно нормата на чл. 140 ал. 1 от Закона за движение по пътищата: „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. …“. А съгласно ал. 2 на същия член: „Условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната. …“. Такава наредба е издадена – НАРЕДБА № I-** от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. Обвиняемият е нарушил законовите изисквания, при което е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е обществено опасните му последици и е искал настъпването им.

 

За престъпление по чл. 3**, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК е предвидено наказание лишаване от свобода до една година или глоба от петстотин до хиляда лева. Обвиняемият К. не е осъждан. Към датата на извършване на престъплението не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV на гл. VІІІ на НК. При това положение са налице предпоставките за приложението на разпоредбата на чл. 78а от НК, при което съдът освободи обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба.

При определяне на размера на наказанието съдът отчита като смекчаващи обстоятелства направените от обвиняемия самопризнания и изразеното критично отношение към деянието; съдействието, което е оказал на разследването. Не са налице отегчаващи обстоятелства. Въз основа на изложеното съдът счете, че на Ш.А.К., с оглед постигане на целите на наказанието (на личната и на генералната превенция), следва да се наложи наказание в минимален размер по чл. 78а НК, а именно ГЛОБА в полза на държавата от 1000 лв.

В този смисъл съдът произнесе решението си.

 

 

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: