П Р О Т О К О Л

                                                 

гр. Севлиево, 11.07.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на единадесети юли през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                        Председател: ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ

 

                                        

при  участието на секретар СИЛВИЯ СТАНЕВА

и прокурора  ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА, сложи за разглеждане

НОХД № 243 по описа за 2017 година,

докладвано от районен съдия НЕДЕЛЧЕВ

 

На именното повикване в 09,00  часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Д.Н.Д., редовно призован, се явява лично и с адв. Павлин Дончев с пълномощно от днес.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр.СЕВЛИЕВО се явява прокурор Христова.

СВИДЕТЕЛЯТ Я.Ю.Д., редовно призован, не се явява. Същият е депозирал молба за това, че ползва годишен отпуск и се намира извън гр. Севлиево.

СВИДЕТЕЛЯТ Р.К.Р., се явява.

Съдът разясни на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК – на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетеля, на подсъдимия  правата му по чл. 15 и чл.55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР ХРИСТОВА: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда и секретаря. Представям и ще моля да приемете писмено споразумение, което с адв. Дончев - защитник на подсъдимия Д.Н.Д., сме постигнали за решаване на делото, което споразумение ще моля да одобрите, като считам, че същото не противоречи на закона и морала.

АДВ. ДОНЧЕВ: Да се даде ход на делото. Нямам възражения по състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Действително постигнахме споразумение с прокурора, което моля да одобрите и което считам, че не противоречи на закона.

Не постъпиха възражения против състава на съда, прокурора и секретаря. Налице са изискванията за даване ход на делото за обсъждане на представеното споразумение, поради което съдът

                          О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на делото по реда на чл.384 вр. с чл.382 и сл. от НПК.

Сне се самоличността на подсъдимия:

Д.Н.Д.: Роден на *** ***, ЕГН **********,***.

На основание чл.382 ал.4 НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвиненията, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. Д.Н.Д.: Разбирам обвиненията и се признавам за виновен по предявените ми обвинения. Чел съм споразумението. Запознат съм със съдържанието на споразумението и наказанията, които е предвидено да изтърпя. Подписал съм споразумението доброволно. Съгласен съм с него и разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР ХРИСТОВА: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ.ДОНЧЕВ: Поддържам споразумението в този вид.

Съдът, на основание чл. 382 ал.6 от НПК

                        О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА – прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимия Д.Н.Д. – адв. ПАВЛИН ДОНЧЕВ, както следва:

Подсъдимият Д.Н.Д., роден на *** ***, ЕГН **********,***, се признава за ВИНОВЕН в това, че:

- На 10.04.2017 г., около 14,50 ч., в гр. Севлиево, на ул. „Великотърновско шосе" № 1, до бензиностанция „Лукойол", управлявайки т.а. „Камаз“ с поставена табела с peг. № ЕВ 6630 АК, си служил с табела с регистрационен номер, издадена за друго МПС, а именно - издадена на т.а. „Камаз 5320“ с рама № 1112662583 – престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК;

- На 10.04.2017 г., около 14,50 ч., в гр. Севлиево, на ул. „Великотърновско шосе“ № 1 до бензиностанция „Лукойол", управлявал МПС - т.а. „Камаз“ с поставена табела с peг. № ЕВ 6630 АК, с рама № 551110L0027817, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в Наредба № 1-45 от 24.03.2000 г. за регисриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства – престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК.

 Страните се договарят на Д.Н.Д. ***, ЕГН-**********, за престъплението по чл. 345, ал. 1 от НК да му се наложи наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лв. и за престъплението по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК да му се наложи наказание глоба в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

На осн. чл. 23, ал. 1 от НК, на подсъдимия Д.Н.Д. се определя за изтърпяване едно общо наказание - глоба в размер на 1 000 /хиляда/ лева, които да заплати в полза на държавата.

Нанесени щети-няма.

Възстановени щети-няма лв.

 

Веществени доказателства – два броя рег. табели № ЕВ 6630 АК, след влизане на споразумението в сила да се изпратят на ПП-КАТ при ОДМВР-Габрово.

Разноски по делото - 7,50 лв. да бъдат заплатени от подсъдимия по сметка на ОД на МВР - Габрово.

Обезпечение по чл. 72 от НПК-не е правено.

 

                                         СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1.   ПРОКУРОР :_______________

                         (Десислава Христова)

 

 

2. ЗАЩИТНИК:____________________

                             (адв. Павлин Дончев)

 

 

3. ПОДСЪДИМ:________________________

                       (Д.Н.Д.)

 

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от   прокурор ХРИСТОВА, адвокат ДОНЧЕВ и подсъдимия Д.Н.Д., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъпленията, за които страните се споразумяват, не са изключени с разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. И двете престъпления са на формално извършване и не са свързани с настъпване на съставомерни имуществени вреди. Съдържанието на споразумението е съобразено с разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК. Престъпленията, за които подсъдимият се признава за виновен са безспорно доказано, предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянията. Наказанията са съобразени както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. По изложените съображения и на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл.382, ал. 7 от  НПК, съдът

                      О П Р Е Д Е Л И: № 36

ОДОБРЯВА споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА –   прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и адвокат ПАВЛИН ДОНЧЕВ –договорен защитник на подсъдимия Д.Н.Д., както следва:

Подсъдимият Д.Н.Д., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, управител на „Узана 99 Севлиево“ ЕООД гр. Севлиево, ЕГН **********,***, се признава за ВИНОВЕН в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 10.04.2017 г., около 14,50 ч., в гр. Севлиево, на ул. „Великотърновско шосе“ № 1, до бензиностанция „Лукойол", управлявайки т.а. „Камаз“ с поставена табела с peг. № ЕВ 6630 АК, си служил с табела с регистрационен номер, издадена за друго МПС, а именно - издадена на т.а. „Камаз 5320“ с рама № 1112662583, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 345, ал. 1 и чл. 54 от НК му се налага наказание ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лв.;

Подсъдимият Д.Н.Д. се признава за ВИНОВЕН в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 10.04.2017 г., около 14,50 ч., в гр. Севлиево, на ул. „Великотърновско шосе“ № 1, до бензиностанция „Лукойол“, управлявал МПС - т.а. „Камаз“ с поставена табела с peг. № ЕВ 6630 АК, с рама № 551110L0027817, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в Наредба № 1-45 от 24.03.2000 г. за регисриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 и чл. 54 от НК му се налага наказание ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лв.

На осн. чл. 23, ал. 1 от НК, по правилата на съвкупността, на подсъдимия Д.Н.Д. се ОПРЕДЕЛЯ ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева, които да заплати в полза на държавата.

Веществени доказателства - два броя рег. табели № ЕВ 6630 АК, след влизане на споразумението в сила да се изпратят на ПП-КАТ при ОДМВР-Габрово.

ОСЪЖДА Д.Н.Д.,***, ЕГН **********, да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените разноски в размер на 7,50 (седем лева и петдесет ст.) лв.

            ЗАЛИЧАВА свидетелите от списъка на лицата за призоваване.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“, взета на подсъдимия Д.Н.Д. в хода на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 243/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 09.30 часа.

                                                                                                                                             

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: