П Р И С Ъ Д А

 

№ 54

 

   гр.Севлиево 04.08.2017 год.  

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд в открито съдебно заседание

на четвърти август през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

       Председател: Станислав Цветков

      

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА в присъствието на прокурора ТИХОМИР ПЕТКОВ, като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.О.Х. дело № 257 по описа за 2017 год., въз основа на данните по делото и закона съдът

 

                              П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.Г.Г. ***,  ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в края на месец февруари 2017 г., в с.***, общ.Севлиево, на ул.”***” № 2, осъществил неправомерно присъединяване на инсталацията на къщата си към електроразпределителната мрежа, собственост на „Енерго Про-Мрежи” АД гр.Варна, прекъсвайки проводници тип „ПВ“ от старата инсталация на къщата и подвързвайки към тях два проводника тип „ПВ“ 6 кв.мм с трифазен контакт, в който включил щепсел, към който чрез присъединителна клема подвързал 2 бр. мостови кабели, като единият свързал към разклонителна кутия, намираща се в банята, а оттам подвързал и допълнителен кабел към троен разклонител, а другият кабел прекарал по тавана и през дупка в него, го вкарал в съседна стая на приземен етаж, където подвързал същия към троен разклонител в стаята и двоен разклонител на външната южна стена на къщата, захранвайки по-голямата част от инсталацията на къщата, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, с което е извършил престъпление, за което на осн.чл.234в, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” и ал.3 от НК, съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му налага пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2 от НК, както следва:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност на явяването и подписването пред пробационния служител два пъти седмично;

- периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

ОСЪЖДА подсъдимия П.Г.Г., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 103.56 / сто и три лв. и 56 ст. / лева. 

ОСЪЖДА подсъдимия П.Г.Г., със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд – Севлиево направените по делото разноски в размер на 20.00 / двадесет / лева.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – трифазен контакт с щепсел и подвързани към тях ел.проводници със синя и бяла изолация, след влизане на присъдата в сила, ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

                                  

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Подсъдимият П.Г.Г. *** е предаден на съд с обвинение за извършено престъпление по чл.234в, ал.1 от НК за това, че на неустановена дата в края на месец февруари 2017 г., в с.***, общ.Севлиево, на ул.”***” № 2, осъществил неправомерно присъединяване на инсталацията на къщата си към електроразпределителната мрежа, собственост на „Енерго Про-Мрежи” АД гр.Варна, прекъсвайки проводници тип „ПВ“ от старата инсталация на къщата и подвързвайки към тях два проводника тип „ПВ“ 6 кв.мм с трифазен контакт, в който включил щепсел, към който чрез присъединителна клема подвързал 2 бр. мостови кабели, като единият свързал към разклонителна кутия, намираща се в банята, а оттам подвързал и допълнителен кабел към троен разклонител, а другият кабел прекарал по тавана и през дупка в него, го вкарал в съседна стая на приземен етаж, където подвързал същия към троен разклонител в стаята и двоен разклонител на външната южна стена на къщата, захранвайки по-голямата част от инсталацията на къщата, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.

Прокурорът поддържа обвинението, като го счита за установено и доказано по безспорен начин.

В съдебно заседание подсъдимият заявява, че е получил препис от обвинителния акт и, че разбира обвинението.Признава се за виновен и дава обяснения по фактическата обстановка на деянието и своето поведение.Не отрича, че лично той е осъществил неправомерното присъединяване към електроразпределителната мрежа по начина, описан в обвинителния акт.

От обясненията на подсъдимия П.Г.Г., показанията на свидетелите А.И.Д. и К.В.И. и от останалите доказателства по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следното:

Подсъдимият П.Г.Г. притежавал къща, находяща се в с.***, общ.Севлиево на ул.”***” № 2.Къщата била захранвана с електрическа енергия от електроразпределителното дружество „Енерго Про-Мрежи” АД гр.Варна, като титуляр на партидата на абонатния номер бил подс.Г..От страна на служители на посоченото по-горе дружество била извършена подмяна на средството за търговско измерване –електромер с нов, при което в къщата останала стара захранваща монофазна линия.В последствие това обстоятелство било забелязано от подс.Г..Последният решил да използва тази инсталация, като по този начин използва електроенергия, която не се отчита от средството за търговско измерване.На неустановена по делото дата в края на месец февруари 2017 г. подс.Г. прекъснал проводници тип „ПВ“, представляващи едножилни изолирани масивни проводници от старата инсталация и подвързал към тях два проводника от същия тип със сечение 6 кв. мм с трифазен контакт, в който включил щепсел, към който чрез присъединителна клема свързал два мостови проводника със сечение 6 кв. мм.Единият от проводниците подс.Г. свързал към разклонителна кутия в банята на къщата, като от нея подвързал и троен разклонител чрез допълнителен кабел за захранване с ток на ползваните от него електроуреди.Вторият проводник подс.Г. прекарал по тавана на къщата, като оттам през дупка в същия, вкарал в съседната стая на приземния етаж от сградата и към него свързал троен разклонител към вътрешността на стаята и двоен разклонител към външната южна стена на къщата, като по този начин захранвал по-голямата част от инсталацията в дома си и консумираната от него електроенергия не се отчитала от надлежно монтирания електромер.По този начин подс.Г. създал условия за непълно отчитане на потребената от него електроенергия.Това обстоятелство било констатирано на 28.03.2017 год. от служители в „Енерго-Про-мрежи” АД гр.Варна - свид.А.И.Д. и свид.К.В.И., които посетили къщата, собственост на подс.Г..При извършената проверка същите установили, че електромерът не отчита натоварване и консумация на електроенергия от уред, включен към мрежата.Със съдействието на подс.Г. двамата служители проследили привързаните от него проводници и констатирали неправомерно присъединяване от старата захранваща линия, което не се отчитало от средството за търговско измерване.При така установеното свидетелите подали сигнал в РУ на МВР гр.Севлиево.За констатациите си свид.Д. и И. съставили Констативен протокол № 1601005 от същата дата.Същевременно бил извършен оглед на местопроизшествието от разследващ полицай при РУ на МВР гр.Севлиево, за което от него бил изготвен и съответен Протокол, както и Фотоалбум, представляващ неразделна част от същия.По случая било образувано досъдебно производство, в хода на което била назначена и изготвена Съдебно-техническа експертиза.От заключението на вещото лице по същата се установява, че присъединяването, извършено от подс.Г. не е съобразено с нормативните уредби и електромера на къщата не отчита ползваната електроенергия.

При така установената фактическа обстановка съдът счита от правна страна, че подсъдимият П.Г.Г., след като на неустановена дата в края на месец февруари 2017 г., в с.***, общ.Севлиево, на ул.”***” № 2, осъществил неправомерно присъединяване на инсталацията на къщата си към електроразпределителната мрежа, собственост на „Енерго Про-Мрежи” АД гр.Варна, прекъсвайки проводници тип „ПВ“ от старата инсталация на къщата и подвързвайки към тях два проводника тип „ПВ“ 6 кв.мм с трифазен контакт, в който включил щепсел, към който чрез присъединителна клема подвързал 2 бр. мостови кабели, като единият свързал към разклонителна кутия, намираща се в банята, а оттам подвързал и допълнителен кабел към троен разклонител, а другият кабел прекарал по тавана и през дупка в него, го вкарал в съседна стая на приземен етаж, където подвързал същия към троен разклонител в стаята и двоен разклонител на външната южна стена на къщата, захранвайки по-голямата част от инсталацията на къщата, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.234в, ал.1 от НК.

Поради това съдът призна подсъдимия П.Г.Г. за ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, за което следва да носи наказателна отговорност.Подсъдимият е осъществил деянието при форма на вината пряк умисъл.

За вида и размера на наказанието

При определяне на вида и размера на наказанието съдът отчита обществената опасност на деянието и подсъдимия, подбудите, както и останалите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.Извършеното от подс.Г. престъпление не е тежко по смисъла на чл.93, т.7 от НК, но е с висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на подобен род престъпления.Не е завишена обществената опасност на подсъдимия, което следва от чистото му съдебно минало.Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени чистото съдебно минало, направените самопризнания на досъдебното и съдебното производство, изразеното критично отношение към деянието, оказаното съдействие за разкриването на обективната истина, както в досъдебното, така и в съдебното производство и изразеното съжаление за извършеното.Не са налице отегчаващи вината обстоятелства.При съвкупната преценка на тези обстоятелства съдът достига до извода, че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при което така предвиденото наказание лишаване от свобода до пет години и глоба до петнадесет хиляди лева се явява несъразмерно тежко.Налице са предпоставките за приложение на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” и ал.3 от НК.Предвид тежестта на престъплението, мотивите и подбудите, материалното и имотно състояние, съдът определи на подсъдимия Г. наказание ПРОБАЦИЯ, включващо пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2 от НК, както следва:

      - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност на явяването и подписването пред пробационния служител два пъти седмично;

      - периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се постигнат целите по чл.36 от НК.

За разноските по делото

Подсъдимият П.Г.Г., следва да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 103.56 / сто и три лв. и 56 ст. / лева. 

Подсъдимият П.Г.Г., следва да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд – Севлиево и направените по делото разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

За веществените доказателства  

След влизане на присъдата в сила, веществените доказателства – трифазен контакт с щепсел и подвързани към тях ел.проводници със синя и бяла изолация, следва да се унищожат.

В този смисъл съдът произнесе присъдата.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: