Р Е Ш Е Н И Е

104

гр. Севлиево, 20.09.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на двадесет и девети август през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Павел Неделчев

              

при секретаря СИЛВИЯ СТАНЕВА

в присъствието на прокурора ...........................,

като разгледа докладваното от съдия Неделчев АНД № 260 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по глава ІІІ, раздел V от ЗАНН - Обжалване на наказателни постановления. Образувано е по жалба от П.Й.Н. ***, чрез пълномощника адвокат А.Ц., против наказателно постановление (НП) 45/03.05.2017 г. на Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ), с което за нарушение по чл. 21, т. 16, предл. второ от Закона за защитените територии (ЗЗТ), във вр. с т. 3 от част 3.2.2.2. Зона Многофункционална от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025 г. и на основание чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЗТ му е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв.

В жалбата и в становището по съществото на делото се твърди, че актът за установяване на административно нарушение и НП са издадени в нарушение на разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН, тъй като в тях не са посочени обстоятелствата, при които е извършено нарушение, както и тези, установяващи безспорната вина на нарушителя. На следващо място, развиват се съображения за наличие на маловажен случай по чл. 28 от ЗАНН и по чл. 81, ал. 3, вр. с ал. 1 от ЗЗТ.

ИСКАНЕТО е съдът да отмени наказателното постановление, като неправилно и незаконосъобразно, издадено в противоречие с процесуалния и материалния закон.

Процесуалният представител на наказващия орган оспорва жалбата. Излага съображения в подкрепа на издаденото НП и счита, че същото следва да се потвърди.

Съдът констатира, че препис от обжалваното НП е получен от наказаното лице на 12.05.2017 г. Жалбата е изпратена по пощата в срок - на 18.05.2017 г., поради което същата е процесуално допустима и следва да се разгледа по същество.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът установи следната фактическа обстановка:

На 12.11.2016 г., в 16.45 часа, актосъставителят Г.Б.К. и свидетелят Д.П.Х. (към посочената дата и двамата служители на ДНПЦБ) осъществявали текущ контрол в защитена зона – територията на Национален парк Централен Балкан, Зона Многофункционална, Парков участък Стоките, Охранителен обект Зелениковец, местност Смесите. На посоченото място установили да пашуват, непридружени от пастир или собственик, два броя коне. След обследване на животните със служебен четец, служителите на НПЦБ установили номерата на електронните транспондери на конете: № 100000000087963 и № 100000000038863. Резултатите от извършената проверка отразили в Констативен протокол с бланков № 0000012358 от 12.11.2016 г. След направена проверка на номерата на инжектируемите транспондери в Интегрираната информационна система на БАБХ (Справка за наличните животни в обект с епизоотично значение) се установила, че двата коня са собственост на П.Й.Н. *** и същите следва да се намират в животновъден обект с рег. № 3549660058 (4370-0241), намиращ се в гр. Калофер. Допълнително извършената проверка от служителите на НБЦБ довела до констатацията, че жалбоподателят П.Н. притежава издадено от ДНПЦБ Разрешително за паша № 000004505/11.05.2016 г. на територията на НПЦБ, парков участък № 5 (Калофер), пасищен район Ботев, пасище Жълтец, за паша на 4 бр. коне и 30 бр. едър рогат добитък в периода от 11.05. до 20.11.2016 г.        

Административно-наказателното производство е започнало със съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 30027/13.12.2016 г. от Г.Б.К. – главен специалист в ДНПЦБ, в присъствието на св. Д.П.Х., против жалбоподателя П.Й.Н., за това, че на 12.11.2016 г. на територията на Национален парк Централен Балкан, Парков участък Стоките, Охранителен обект Зелениковец, местност Смесите в землището на с. Кръвеник, общ. Севлиево и при посочени в АУАН GPS-координати, осъществява дейност на ползване на природен ресурс – паша без пастир на 2 броя коне с идентификационни номера № 100000000087963 и № 100000000038863, които са негова собственост, видно от констативен протокол № 12358/12.11.2016 г. и справка от БАБХ. Деянието е квалифицирано като нарушение по чл. 21, т. 16, предл. второ от ЗЗТ, във вр. с т. 3 от част 3.2.2.2. Зона Многофункционална от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025 г. АУАН е съставен в присъствието на нарушителя, предявен му е и на същата дата е връчен препис. При предявяването жалбоподателят е вписал, че не е съгласен с констатацията. Не са депозирани писмени възражения в срока и по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗАНН.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление № 45/03.05.2017 г. на Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“. Административно-наказващият орган (АНО) напълно се е съгласил с фактическите констатации, отразени в АУАН и подробно е мотивирал правния си извод, според който, като на посочената дата и място е осъществил дейност по ползване на природен ресурс в защитена територия – паша без пастир на 2 бр. домашни животни, негова собственост, жалбоподателят П.Й.Н. е нарушил забраната, въведена с разпоредбата на чл. 21, т. 16, предл. второ от ЗЗТ, във вр. с т. 3 от част 3.2.2.2. Зона Многофункционална от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025 г. За извършеното нарушение и на основание чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЗТ АНО наложил на П.Н. глоба в размер на 500 лв.

Гореизложената фактическа обстановка се основава на показанията на свидетеля Д.П.Х., както и писмените доказателства – АУАН № 30027/13.12.2016 г.; НП № 45/03.05.2017 г.; Констативен протокол № 0000012358/12.11.2016 г.; заверени преписи от Заявление за издаване на разрешително за паша, Декларация за спазване на правилата и изискванията при паша на селскостопански животни в НП „Централен Балкан“, Справка от БАБХ за наличните животни в ОЕЗ към 04.03.2016 г., собственост на П.Й.Н., Разрешително за паша № 4505/11.05.2016 г.; Справка от интегрираната информационна система на БАБХ за наличните животни в ОЕЗ към 12.11.2016 г., собственост на П.Й.Н.; заверени преписи от Заповед № РД-42/26.02.2016 г. на ДНПЦБ за утвърждаване на План за пашата и ползването на сено в НПЦБ през 2016 г. и План за пашата и ползването на сено в НПЦБ през 2016 г., ведно с приложения към него; заверен препис от План за управление на Национален парк „Централен Балкан“ 2016-2025 г.

Жалбоподателят не е оспорил фактическата обстановка приета от АНО, подробно описаната в АУАН и НП, както и доказателствата и доказателствените средства, които я установяват.   

При така установеното от фактическа страна, съдът достига до следните правни изводи:

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган – Директор на Дирекция Национален парк Централен Балкан – Габрово, който е упълномощен да издаване наказателни постановления за нарушения по ЗЗТ със Заповед № РД-93/05.02.2003 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 3 от ЗЗТ. АУАН е съставен от компетентно длъжностно лице – главен специалист в ДНПЦБ, определен със Заповед № РД-137/18.02.2014 г. на министъра на околната среда и водите.

Съдът счита, че в производството по издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които сами по себе си да са основание за отмяната му. Неоснователно е възражението, че АУАН не отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН. Видно е, че в него пълно, точно и ясно са посочени името и длъжността на съставителя; датата и мястото на извършване на нарушението, фактическите и правните основания за започване на административно-наказателното производство; индивидуализиран е свидетелят по акта. Неоснователни са възраженията за пороци и на НП, защото е видно, че същото съдържа всички задължителни по силата на чл. 57, ал. 1 от ЗАНН реквизити - АНО е направил пълен и детайлен фактически и правен анализ на деянието, за да стигне до извод за извършено нарушение.

По съществото на спора настоящият съдебен състав намира следното:

Административно-наказателната отговорност на П.Н. е ангажирана по чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЗТ, съгласно която административно-наказателна разпоредба се наказва с глоба от 500 до 5000 лв. физическо лице, което осъществява дейност в защитена територия в нарушение на режима, определен с този закон, в заповедта за обявяване или в утвърдени планове и проекти по глава четвърта. За нарушени са посочени нормите на чл. 21, т. 16, предл. второ от ЗЗТ, във вр. с т. 3 от част 3.2.2.2. Зона Многофункционална от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025 г., въвеждащи забрана за паша на животни без пастир в многофункционалните зони на НПЦБ.  

Съдът счита, че от събрания по делото доказателствен материал по несъмнен начин се установява, че на 12.11.2016 г., в защитена зона – територията на Национален парк Централен Балкан, Зона Многофункционална, Парков участък Стоките, Охранителен обект Зелениковец, местност Смесите и при установени GPS-координати, жалбоподателят Н. е осъществявал дейност по ползване на природни ресурси в защитена територия – паша без пастир на 2 бр. коне. Няма спор, че двете животни са собственост на наказаното лице, като това се установява и от справките от информационната система на БАБХ. Несъмнено е, че конете са пашували извън зоната, за която на техния собственик е било издадено разрешително за паша. Безспорно е, че животните са били без пастир. От изложеното следва, че жалбоподателят П.Н. както от обективна, така и от субективна страна, при форма на вината – небрежност, е осъществил състава на административното нарушение по чл. 81, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 21, т. 16, предл. второ от ЗЗТ, във вр. с т. 3 от част 3.2.2.2. Зона Многофункционална от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025 г. Видно е от подписаната от наказаното лице Декларация за спазване на правилата и изискванията при паша на селскостопански животни в НП „Централен Балкан“, че същият е запознат със задълженията си, включително да не допуска оставянето на пашуващите животни без пастир. Не е задължение нито на актосъставителя, нито на АНО да установява причината, поради която в случая конете са били без пастир, като в тази насока съдът не споделя разсъжденията в писмените бележки на повереника на жалбоподателя за непосочване на обстоятелствата, от които произтича вината. Отговорността за организиране на пашата на животните е на техния собственик. Дали ще ги пасе лично или чрез друго лице, е въпрос, който той следва да реши. При всички положения обаче, собственикът има задължение да не оставя пашуващите животни без пастир. След като ги е оставил, отговорността за административното нарушение следва да се понесе от него. В случая не е налице нито една от хипотезите по НК, изключваща обществената опасност на деянието или на вината.

Наложеното административно наказание глоба от 500 лв. е правилно определено в размер на минималния. Недопустимо е определяне на наказанието под предвидения най-нисък размер (чл. 27, ал. 5 от ЗАНН).

В жалбата се твърди, че НП е незаконосъобразно, поради липса на мотиви за неприлагането на чл. 28 от ЗАНН, както и се излагат съображения за наличие на маловажен случай. Съдът следва да посочи, че в НП АНО е изложил мотивите си (които изцяло се споделят от състава на съда), поради които счита, че не е налице маловажен случай. Квалифицирането на административното нарушение като маловажен случай е възможност, която законодателят е предоставил на АНО. Дори и в случая да липсваха каквито и да е мотиви за наличие или липса на маловажен случай, това не води до незаконосъобразност на НП. На следващо място, в жалбата се смесват разпоредби от ЗАНН и ЗЗТ. Съдът намира, че разпоредбата на чл. 81, ал 3 от ЗЗТ се явява специална и изключва приложението на общата норма на чл. 28 от ЗАНН. Що се отнася до наличието на маловажен случай по смисъла на чл. 81, ал. 3 от ЗЗТ, съдът счита, че липсват основания за квалифициране на деянието по този текст, съответно за носене на намалена отговорност. Деянието е извършено в защитена територия, която съставлява национално и общочовешко богатство и достояние. В чл. 2, ал. 2 от ЗЗТ е посочено, че опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях. В случая жалбоподателят е допуснал нарушение, което е в съществено отклонение от предвиденото в нормативните правила и в плана за пашата и ползването на сено в НПЦБ. Освен, че животните са били без пастир, жалбоподателят е допуснал те да се отклонят от разрешеното място за паша, да преминат през билото на планината и да слязат по северните склонове на Централна Стара планина. Всички тези обстоятелствата изключват възможността за определяне на деянието като маловажен случай.  

По изложените съображения съдът счита, че обжалваното наказателно постановление следва да се потвърди, като правилно и законосъобразно.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 45/03.05.2017 г. на Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ), с което на П.Й.Н. ***, ЕГН **********, за нарушение по чл. 21, т. 16, предл. второ от Закона за защитените територии (ЗЗТ), във вр. с т. 3 от част 3.2.2.2. Зона Многофункционална от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025 г. и на основание чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЗТ е наложено административно наказание глоба в размер на 500 (петстотин) лв., като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд- Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

                               

                              

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: