МОТИВИ:                                        

Производството е гл. 28 от НПК - Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Образувано е по Постановление на Районна прокуратура - Севлиево за предаване на съд за налагане на административно наказание на Е.Л.С. *** за престъпление по чл. 343в, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК, за това, че на 20.06.2017 г., около 02.30 ч., в гр. Севлиево, на ул. „Стефан Пешев” до дом № 92, в посока центъра на града, управлявал моторно превозно средство - л.а. „Ауди” с рег. № ЕВ ****ВВ, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство - наложена със ЗППАМ № 17-0341-000059/06.02.2017 г. на ВПД Началник РУП към ОД МВР Габрово, РУ Севлиево, връчена на 29.05.2017 г. и влязла в сила на 13.06.2017 г.

Обвиняемият С., редовно призован, не се явява в съдебно заседание. Съдът разгледа делото в негово отсъствие, при наличие на предпоставките по чл. 378, ал. 1, изр. второ от НПК.  

В хода по съществото на делото прокурорът заявява, че поддържа обвинението и намира деянието за доказано по несъмнен начин. Счита, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен. Предлага Е.С. да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание глоба в размер на 1 000 лв., както и да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от шест месеца.

Въз основана събраните в наказателното производство доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

Обвиняемият Е.С. ***. Същият е правоспособен водач на МПС с придобити категории „В” и „М”.

Със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0341-000059 от 06.02.2017 г. на ВПД Началник РУП към ОД МВР – Габрово, РУ - Севлиево, на обвиняемия Е.С. е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. “Е“ от ЗДвП - временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до предоставяне на сключена валидна застраховка. Заповедта е връчена на обвиняемия на 29.05.2017 г. и е влязла в сила от 13.06.2017 г.

На 20.06.2017 г., около 02.30 ч., в гр. Севлиево, на ул. „Стефан Пешев” до дом № 92, в посока центъра на града, независимо, че свидетелството му за управление на МПС било временно отнето, обвиняемият С. управлявал моторно превозно средство - л.а. „Ауди” с рег. № ЕВ ****ВВ. Полицейски служители, сред които и свидетелят И.М., спрели за проверка управляваното от обвиняемия превозно средство, при което установили, че спряло същия е постановена ПАМ, свързана с временно отнемане на СУМПС. Във връзка с констатациите, на Е.С. бил съставен акт за установяване на административно нарушение с бланков № 884967 за нарушение по чл. 150 и чл. 5, ал. 3, т. 2 от ЗДвП.  

Фактическата обстановка на деянието се установява от събраните в досъдебната фаза на наказателното производство доказателства – показанията на свидетеля И.В.М. и писмените доказателства – заверен препис от Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0341-000059/06.02.2017 г. (л. 9 от ДП); заверен препис от акт за установяване на административно нарушение с бланков № 884967/20.06.2017 г. (л. 8 от ДП); справка и справка/картон на водача, издадени от сектор „ПП“ при ОД МВР – Габрово (л. 6-7 от ДП) и справка за съдимост. На досъдебното производство обвиняемият С. е заявил, че разбира обвинението и се признава за виновен, след което се е ползвал от правото си да не дава обяснения.

При така установените фактически обстоятелства съдът намира от правна страна за установено по несъмнен и безспорен начин, че обвиняемият Е.Л.С., след като на 20.06.2017 г., около 02.30 ч., в гр. Севлиево, на ул. „Стефан Пешев, до дом № 92 в посока към центъра на града, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди“ с рег. № ЕВ ****ВВ, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. “Е“ от ЗДвП за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена със ЗППАМ № 17-0341-000059/06.02.2017 г. на ВПД Началник РУП към ОДМВР – Габрово, РУ - Севлиево, връчена на 29.05.2017 г. и влязла в сила на 13.06.2017 г., както от обективна, така и от субективна страна, при форма на вината - пряк умисъл, е осъществил състава на престъплението по чл. 343в, ал. 3 във вр. с ал.1, за което беше признат за ВИНОВЕН. От субективна страна обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието и е предвиждал неговите общественоопасни последици, като е искал настъпването им. имал е субективната представа, че СУМПС му е отнето, предвид връчената му ЗППАМ, както и, че управлението на МПС не му е позволено, но въпреки това е управлявал превозно средство в срока на изтърпяване на мярката.

 

За престъпление по чл. 343в, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК се предвижда налагане на наказания лишаване от свобода до три години и глоба от 200 до 1 000 лв., както и лишаване от правоуправление. Обвиняемият не е осъждан. Към датата на извършване на престъплението не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV на гл.VІІІ на НК. При това положение са налице предпоставките за приложението на разпоредбата на чл. 78а от НК, поради съдът освободи Е.Л.С. от наказателна отговорност и му наложи административни наказания.

При определяне на размера на наказанието глоба съдът отчете като смекчаващи обстоятелства признаването на вината от обвиняемия и ниската му възраст. Не са налице отегчаващи обстоятелства. Въз основа на изложеното съдът счете, че на Е.С., с оглед постигане на целите на наказанието (на личната и на генералната превенция), следва да се наложи наказание в минимален размер по чл. 78а НК, а именно ГЛОБА в полза на държавата от 1000 лв.

На основание чл. 78а, ал. 4, във вр. с чл. 343г, във вр. с чл. 343в, ал. 3 от НК, съдът ЛИШИ обвиняемия Е.С. от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. При определяне продължителността на това наказание, свързано с лишаване от права, съдът отчете вида на престъплението, което не е тежко и не е със завишена степен на обществена опасност.

Съдът счита, че с наложените наказания ще се постигнат целите по чл. 36 от НК.

В този смисъл съдът произнесе решението си.

 

 

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: