Р Е Ш Е Н И Е

 

       84

 

гр.Севлиево 02.08.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на втори август през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Станислав Цветков

              

при секретаря  РЕФУЗЕ ОСМАНОВА в присъствието на прокурора                                                                 като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.А.Х.дело № 265 по описа за 2017 год.,  за да се произнесе взе предвид следното:

Жалбоподателят Д.Х. *** е обжалвал Наказателно постановление /НП/ 17-0341-000316 от 26.04.2017 год. на ВПД Началник РУП към ОДМВР Габрово, РУ Севлиево, с което за извършено нарушение и на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането /КЗ/ му е наложено наказание глоба в размер от 400.00лв.В жалбата се твърди, че НП е незаконосъобразно, в подкрепа на което се излагат подробно развити съображения.

ИСКАНЕТО в жалбата е съдът да отмени изцяло наказателното постановление.

Ответникът по жалбата РУ „П” на МВР гр.Севлиево, редовно призован, не се явява представител при разглеждане на делото.В писмото, придружаващо административно-наказателната преписка, се прави искане жалбата да се остави без последствия и наказателното постановление да се потвърди.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът установи следната фактическа обстановка:

Дъщерята на жалб.Д.Х.Х. – Христина Добринова Христова, притежавала лек автомобил „Рено Клио“ с рег. № А 71 48 КА.По отношение на въпросният автомобил имало сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ със срок на покритие 11.03.2016 г. до 23.59 часа на 12.03.2017 г.От време на време посоченият по-горе автомобил бил ползван от нейния баща – жалб.Х.,***.На 13.04.2017 г., заедно с негов познат, жалб.Х. решил да превози багаж в рамките на същото село, като за целта използва същият автомобил.Около 10.05 часа на същата дата жалб.Х. управлявал описаното по-горе МПС като се движел по улица без име в центъра на с.Градница.По същото време свид.Д.С.К. – инспектор в „Териториална полиция“ при РУ на МВР Севлиево, свид.Г.П.П. – младши полицейски инспектор в същото управление и друг техен колега М. М.М., изпълнявали служебните си задължения, като се намирали на центъра на с.Градница, общ.Севлиево.Същите забелязали лекия автомобил, управляван от жалб.Х. и спрели същия за извършване на проверка.При извършената проверка полицейските служители установили, че жалбоподателят, управлява МПС, за което не е сключена застраховка „Гражданска отговорност” към датата на извършване на проверката.Пред полицейските служители жалб.Х. заявил, че знае за това, че за автомобила няма сключена застраховка „гражданска отговорност“, но имал намерение да превози с него багаж в рамките на населеното място.В разговора си със служителите на полицията отправил молба да не му бъде съставян АУАН, тъй като е дългогодишен водач, няма допуснати нарушения и ПТП.На същата дата – 13.04.2017 год., свид.К., в присъствието на свид.П. и М., съставил против жалбоподателя Д.Х. Хриистов Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ за това, че на 13.04.2017 г., около 10.05часа, в с.Градница, на центъра, управлява лек автомобил „Рено Клио” с рег. № А 71 48 КА, собственост на Христина Добринова Христова, без да е сключил задължителна застраховка „Гражданска отговорност” към датата на проверката, с което е нарушил чл.638, ал.3 от КЗ.След запознаване със съдържанието му жалбоподателят е вписал като възражение – с особено мнение.Възражения не са направени в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление на ВПД Началник РУП към ОДМВР Габрово, РУ Севлиево с № 17-0341-000316 от 26.04.2017 год.Същото е издадено против Д.Х. ***, за това, че на 13.04.2017г., в 10.05часа, в с.Градница, на улица без име, като водач на лек автомобил – „Рено Клио” с рег. № А 71 48 КА, в с.Градница, на центъра, управлява лек автомобил „Рено Клио” с рег. № А 71 48 КА, собственост на Христина Добринова Христова, като при извършената проверка се установило, че като ползвател на горепосоченото МПС няма валиден договор за сключена застраховка „Гражданска отговорност” към момента на проверката.Лице, което не е собственик и управлява МПС, във връзка с чието притежание и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.Наказващият орган е приел, че жалб.Х. е извършил нарушение по чл.638, ал.3 от КЗ, за което му е наложил наказание по реда на чл.638, ал.3 от КЗ - глоба в размер на 400.00 лв.

Гореизложената фактическа обстановка съдът намира за установена от показанията на свидетелите Д.С.К. и Г.П.П. и писмените доказателства –АУАН № 318 от 13.04.2017 г.; Справка от Гаранционен фонд за извършена проверка за сключена застраховка „Гражданска отговорност”; НП № 17-0341-000316 от 26.04.2017 г. и Заповед № 264з-1081 от 28.08.2016 г. на Директор ОД МВР Габрово.

При така установената фактическа обстановка, въз основа на събраните писмени и гласни доказателства, съдът достига до следните правни изводи:

Препис от обжалваното наказателно постановление е връчен на жалбоподателя на 28.06.2017 год.Жалбата е подадена на 28.06.2017 год., тоест в законноустановения срок, поради което същата е допустима и следва да се разгледа по същество.

АУАН е съставен от длъжностно лице, което черпи своята компетентност директно от закон – чл.647, ал.1 от КЗ.НП е издадено от компетентен орган, във връзка с което е представено заверено копие от Заповед № 264з-1081 от 28.08.2016 г. на Директор ОД МВР Габрово, с която началниците на РУ на МВР са упълномощени да издават НП за нарушения по чл.638, ал.1-3 от КЗ.

АУАН е съставен, а НП е издадено за извършено нарушение на разпоредбата на чл.638, ал.3 от КЗ, която гласи следното: „Лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лв.”.

Жалбоподателят, редовно призован, се явява лично в съдебно заседание.Поддържа жалбата против наказателното постановление и изложеното в нея, както и искането за отмяна на последното.Както в жалбата, така и в съдебно заседание, се излага довода, че за автомобила винаги било имало сключена застраховка „гражданска отговорност“, автомобила винаги бил поддържан в съответствие със законите на страната, нямал допуснати ПТП и наказания за други нарушения на ЗДвП, имал намерение само да превози багаж в рамките на населеното място.В заключение се твърди, че допуснатото нарушение не било сериозно, няма настъпило ПТП или друг вредоносен резултат, поради което същото се явявало маловажно.

При служебната проверка на издаденото НП съдът не установи да са допуснати съществени процесуални нарушения.Не може да бъде споделено и становището на жалб.Х., че в случая е налице маловажен случай.Предходната застраховка „гражданска отговорност“ на лекия автомобил е изтекла преди повече от месец от датата на извършване на проверката.За да е деянието такова, то следва от него да не са настъпили никакви вредни последици, или неговата обществена опасност да е незначителна.Едно деяние представлява маловажен случай, когато степента на засягане на охраняваните от закона обществени отношения е много ниска.Преценката дали дадено деяние следва да се квалифицира, като маловажно е строго индивидуална.Преценяващия орган следва да изхожда освен от накърнените обществени отношения, така също и от личността на дееца, на пострадалия, както и от сферата на самите обществени отношения, които се засягат.Необходимо е да се изследват и начина на извършване на деянието, мотивите и подбудите водили дееца при извършването му, не на последно място и отзвука който деянието има в обществото.В процесния случай извършеното от жалбоподателя не е такова.Той съвсем умишлено, със съзнанието, че за автомобила няма сключена задължителна застраховка "ГО" е управлявал автомобила и то в рамките на населено място.         

Въз основа на гореизложеното, и след като съпостави законовите разпоредби с установеното по делото, съдът намира за доказано по несъмнен начин, че на посочената в АУАН и НП дата и място жалб.Д.Х.Х. е управлявал МПС, във връзка с чието използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.Правилно наказващият орган е приел, че жалбоподателят виновно е нарушил разпоредбата на чл.638, ал.3 от КЗ.Задължение на жалб.Х., в качеството му на водач на превозното средство, е било да се увери, че са налични, а ако не са – да се снабди и изиска всички необходими документи, включително да се убеди преди използването му, че за автомобила има сключена застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.При извършената от страна на полицейските служители проверка по безспорен и несъмнен начин е установено, че към датата на същата13.04.2017 год. за управлявания от жалб.Х. лек автомобил няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

За посоченото по-горе нарушение на жалб.Х. е наложено наказание глоба в размер от 400.00лв., чийто размер е съобразен с разпоредбата на чл.638, ал.3 от КЗ.

Въз основа на гореизложеното, съдът счита, че издаденото наказателно постановление е правилно и законосъобразно, поради което следва да се потвърди изцяло.

Водим от гореизложеното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0341-000316 от 26.04.2017 год. на ВПД Началник РУП към ОДМВР Габрово, РУ Севлиево, с което на Д.Х. ***, ЕГН **********, за извършено нарушение и на основание чл.638, ал.3 от КЗ е наложено наказание глоба в размер от 400.00 / четиристотин / лева, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: