Р Е Ш Е Н И Е

 

      № 94

 

гр.Севлиево 16.08.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на шестнадесети август през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Станислав Цветков

              

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА в присъствието на прокурора              като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.А.Х.дело № 267 по описа за 2017 год.,  за да се произнесе взе предвид следното:

Жалбоподателят Ал Се Еко Ресурс ООД със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.”Мирни дни” № 22, чрез управляващия и представляващ С.К.е обжалвал наказателно постановление № 07-000636 от 18.05.2017 год. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Габрово, с което за извършено нарушение по чл.128, т.2 и на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда / КТ / му е наложено наказание имуществена санкция в размер от 2 000.00лв.В жалбата се твърди, че НП е необосновано, незаконосъобразно и постановено в противоречие на материалния и процесуалния закон, в подкрепа на което се излагат подробно развити в същата съображения.

ИСКАНЕТО е съдът да отмени изцяло наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – Дирекция “ОИТ” гр.Габрово, редовно призован, се явява представител при разглеждане на делото, който оспорва жалбата и моли съда същата да се остави без последствия и наказателното постановление да се потвърди.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът установи следната фактическа обстановка:

По делото по несъмнен начин се установява и не се спори от страните, а това се установява и от представения Протокол за извършена проверка и показанията на свидетелите, че на 04.04.2017 г. на място в обект: предприятие за производство на еко пелети, находящо се в с.Шумата, общ.Севлиево, обект на Ал Се Еко Ресурс ООД гр.Габрово, а след това на 07.04.2017 год. в Дирекция “ИТ”-Габрово, свидетелите Г.П.В.-З. - главен инспектор и Ц.И.К. - старши инспектор в Дирекция “ИТ”–Габрово, извършили проверка в посоченият по-горе обект, както и на документацията на дружеството.Проверката била извършена в присъствието на Н.И.С.– счетоводител и упълномощен представител на дружеството-жалбоподател.За извършената проверка е съставен съответен протокол с изх. № ПР1714130/19.04.2017 год., в който освен останалите констатации, в т.9 е отразена и такава, че във ведомости за заплати на „Ал Се Еко Ресурс“ ООД гр.Габрово, за месеците януари, февруари и март 2017 г., работодателят е начислил трудовите възнаграждения на работещите за положения от тях труд съгласно разпоредбата на чл.128, т.1 от КТ.Видно от представените ведомости за заплати за съответния период януари-март 2017 г. се констатира, че в нарушение на чл.128, т.2 от КТ, работодателят не е изплатил дължимите и начислени в съответната ведомост за заплати за месец февруари 2017 г. трудови възнаграждения на наетите лица, в т.ч. на лицата М.Ц.М. – общ работник и С.П.Ц. – машинен оператор производство на дървени въглища, ЕГН **********.Не се констатираха други платежни документи, от които да се установи, че работодателят в установените срокове – до 30 число на следващия месец, е изплатил дължимите трудови възнаграждения на лицата М.Ц.М.-общ работник и С.П.Ц.- за положения от тях труд през месец февруари 2017 г.На осн.чл.404, ал.1, т.1 от КТ били издадени предписания по отношение на констатациите от извършената проверка, като в т.10 от същите е отразено на осн. чл.128, т.2 от КТ, работодателят да изплати дължимото и начислено в съответната ведомост за заплати за месец февруари 2017 г. трудово възнаграждение на лицето С.П.Ц.-машитет оператор производство на дървени въглища, ЕГН **********.Като срок за изпълнение на това предписание е посочена датата 19.05.2017г.Препис от Протокола за извършената проверка бил връчен на 19.04.2017 год. на управляващия и представляващ дружеството-жалбоподател.На същата дата - 19.04.2017 год. свид.В.-З., в присъствието на свид.К., съставила АУАН № 07-000636 против жалбоподателя Ал Се Еко Ресурс ООД, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.”Мирни дни” № 22, ап.18, ЕИК 203047991, в качеството му на работодател, представлявано от С.К., в качеството му на Управител, за това, че при извършена проверка по спазване на трудовото законодателство на 04.04.2017 г. на място в обект на контрол: предприятие за производство на еко пелети, намиращо се в с.Шумата, общ.Севлиево, стопанисвано от „Ал Се Еко Ресурс“ ООД с ЕИК 203047991 и по представената на 07.04.2017 г. документация на предприятието, касаеща спазване на трудовото законодателство, е констатирано, че „Ал Се Еко Ресурс“ ООД Габрово, в качеството му на работодател по смисъла на Параграф 1, т.1 от доп.разпоредби на КТ не е изплатил в уговорения срок дължимото и начислено във ведомост за заплати за месец февруари 2017 г. трудово възнаграждение на лицето С.П.Ц. – машинен оператор производство на дървени въглища, ЕГН ********** за положения от него труд.Нарушението е допуснато на 31.03.2017 год. в обекта на контрол на предприятието и е установено на 07.04.2017 год. по представените документи, с което е нарушил чл.128, т.2 от КТ.Препис от АУАН е връчен на жалбоподателя чрез управляващия и представляващ дружеството С.К., срещу подпис на същата дата - 19.04.2017 г.След запознаване със съдържанието му същият не е направил възражения.Възражения не са направени и в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН.

В изпълнение на дадените му предписания от страна на управляващия и представляващ дружеството-жалбоподател била изпратена Нотариална покана до работника С.П.Ц. да се яви на 02.05.2017 г. в кантората на Нотарияс П.Д.за да получи трудовата си книжка и да предостави номер на банкова сметка, ***аграждение за месец февруари 2017 г.Нотариалната покана била връчена лично на лицето на 27.04.2017 г.На посочената в поканата дата от страна на С.П.Ц. бил предоставен документ, удостоверяващ неговата банкова сметка ***.С преводно нареждане от 05.05.2017 г. по посочената банкова сметка ***ужеството-жалбоподател било преведено дължимото му трудово възнаграждение.

Въз основа на съставения АУАН № 07-000636 е издадено обжалваното наказателно постановление на Директора на Д ”ИТ” гр.Габрово с № 07-000636 от 18.05.2017 год.Същото е издадено за това, че при извършена проверка по спазване на трудовото законодателство на 04.04.2017 г. на място в обект на контрол: предприятие за производство на еко пелети, намиращо се в с.Шумата, общ.Севлиево, стопанисвано от „Ал Се Еко Ресурс“ ООД с ЕИК 203047991 и по представената документация на 07.04.2017 г. на предприятието в Д „ИТ“ Габрово, е констатирано, че „Ал Се Еко Ресурс“ ООД Габрово, в качеството му на работодател по смисъла на Параграф 1, т.1 от доп.разпоредби на КТ не е изплатил в уговорения срок дължимото и начислено във ведомост за заплати за месец февруари 2017 г. трудово възнаграждение на лицето С.П.Ц. – машинен оператор производство на дървени въглища, ЕГН ********** за положения от него труд.Нарушението е допуснато на 31.03.2017 год. в обекта на контрол на предприятието и е установено на 07.04.2017 год. по представената в Д „ИТ“ Габрово документация.Описани са писмените доказателства, събрани в хода на извършената проверка.В заключение административно-наказващият орган / АНО / е приел, че „Ал Се Еко Ресурс“ ООД гр.Габрово е нарушил чл.128, т.2 от КТ.АНО е направил констатацията, че няма основание за приложение на чл.415в, ал.1 от КТ, тъй като са настъпили вредни последици от неизплащане на трудово възнаграждение за м.февруари 2017 г., както и, че няма основание за приложение и на чл.28 от ЗАНН.Наказващият орган на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда е наложил на „Ал Се Еко Ресурс“ ООД гр.Габрово, ЕИК 203047991, в качеството му на работодател, имуществена санкция в размер на 2 000.00лв.

Гореизложената фактическа обстановка съдът намира за установена от показанията на свидетелите  Г.П.В.-З. и Ц.И.К., съпоставени с писмените доказателства - Протокол за извършена проверка Изх. № ПР1714130/19.04.2017 г.; отчетна форма за м.февруари 2017 г.; Платежен фиш на С.П.Ц.-извлечение от ведомост за заплати за месец февруари 2017 г.; Трудов договор № 7/21.11.2016 г.; Заповед № 3/08.03.2017 г. за прекратяване на ТПО; АУАН № 07-000636 от 19.04.2017 г.; Нотариална покана от „Ал Се Еко Ресурс“ Г-во; Разписка № 37/25.04.2017 г.; Документ за НОИ със справка за титуляр на банкова сметка; ***.05.2017 г.; Заповед № ЧР-572 от 21.07.2015год. на Изпълнителния директор на ИА „ГИТ” София; Длъжностна характеристика на длъжност Директор на Д „ИТ“; НП № 07-000636 от 18.05.2017 год. и известие за доставяне на НП.

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните изводи:

Препис от обжалваното наказателно постановление е връчен на жалбоподателя на 17.06.2017 год.Жалбата е заведена в деловодството на Д „ИТ“ Габрово на 26.06.2017 год., тоест в законноустановения срок, поради което същата е допустима и следва да се разгледа по същество.

НП е издадено от компетентен орган тази връзка по делото е представено заверено копие от Заповед № ЧР-572 от 21.07.2015год. на Изпълнителния директор на ИА „ГИТ” София.АУАН е съставен от лице, което е оправомощено за това по силата на чл.416, ал.1 от КТ, предвид заеманото от него длъжностно качество.

АУАН и издаденото в последствие въз основа на него НП са за извършено нарушение на чл.128, т.2 от КТ.Текстът на посочената разпоредба гласи следното: Работодателят е длъжен в установените срокове: да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа.

Административно-наказващият орган на осн. чл.414, ал.1 от КТ е наложил на дружеството-жалбоподател наказание имуществена санкция в размер от 2 000.00лева.Съгласно посочената разпоредба: „Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.”.

Жалбоподателят на практика не оспорва така установената и изложена по-горе фактическа обстановка.В жалбата и в съдебно заседание чрез процесуалния си представител, излага доводи, че НП е необосновано и незаконосъобразно на първо място поради това, че при извършената проверка на дружеството от страна на служители на Дирекция „ИТ” Габрово бил съставен протокол за резултатите от същата, като с него били дадени и задължителни предписания, за изпълнението на които бил определен срок.Независимо, че сроковете, които били определени не били изтекли на дружеството бил съставен АУАН.

Съдът не споделя така изложените доводи.Безспорно за резултатите от извършената проверка на дружеството от страна на контролните органи бил съставен Протокол за извършена проверка Изх. № ПР1714130/19.04.2017 г.На осн.чл.404, ал.1, т.1 от КТ с посоченият по-горе Протокол били издадени предписания, като под № 10 от същите било предписано на осн. чл.128, т.2 от КТ, работодателят да изплати дължимото и начислено в съответната ведомост за заплати за месец февруари 2017 г. трудово възнаграждение на лицето С.П.Ц.-машитет оператор производство на дървени въглища, ЕГН **********.За изпълнението на предписанието по този пункт бил определен срок до 19.05.2017 г.Препис от Протокола за извършената проверка бил връчен на 19.04.2017 г. на С.К., в качеството му на управляващ и представляващ „Ал Се Еко Ресурс” ООД гр.Габрово.Безспорно е също така, че на същата дата – 19.04.2017 год. е бил съставен и АУАН № 07-000636 от 19.04.2017 год.Предписанията, направени с посоченият по-горе протокол, са издадени по ред различен от административно-наказателното производство, протичащо по реда на ЗАНН, на друго правно основание, а именно чл.404, ал.1, т.1 от КТ и не са обвързани със съставянето на АУАН за констатираните от контролните органи нарушения.За така издадените предписания е предвиден различен ред за контрол, в това число и съдебен, предвиден в разпоредбите на АПК.Наред с това, в посоченият по-горе протокол изрично е записано, че на основание чл.416, ал.1 от КТ се съставят актове за нарушение на трудовото законодателство на „Ал Се Еко Ресурс” ООД гр.Габрово.

Излага се на следващо място твърдението, че в срока за изпълнение на предписанието и преди издаване на НП констатираното нарушение било отстранено, като на работника било изплатено дължимото му възнаграждение, но това не било взето предвид от страна на АНО при издаването на НП.В заключение е направен извода, че е следвало да бъде приложен чл.415в, ал.1 от КТ, което обаче не било сторено от страна на АНО.

По делото, по безспорен и несъмнен начин, бе установено, че в срока за изпълнение на предписанието под № 10 от протокола за извършена проверка от страна на работодателя е било отстранено допуснатото нарушение, като с преводно нареждане от 05.05.2017 г. по банковата сметка на лицето Станимир Цвятков от страна на дружеството-жалбоподател било преведено дължимото му трудово възнаграждение.От разпита на свид.В.-З. и свид.К. се установява, че в дирекцията са били представени документи за изпълнението на предписанието, като това било станало в периода на оформяне на административно-наказателната преписка и преди издаването на НП.Разпоредбата на чл.415в, ал.1 от КТ гласи: „За нарушение, което е отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 50 до 100 лв.”.Нормата на чл.415в от КТ е озаглавена "Отговорност за маловажно нарушение", но по съществото си тя очертава привилегировани състави на всички нарушения на КТ, които могат да бъдат отстранени веднага след установяването им и от които не са произлезли вредни последици за работници и служители.В този смисъл, за да е налице отстраняване на нарушението по смисъла на чл.415в, ал.1 от КТ, следва работодателят да е изплатил уговореното трудово възнаграждение за извършената работа за месец февруари 2017 г. на работника С.П.Ц., както и това да е станало непосредствено след установяване на нарушението.В случая по делото безспорно се установи и не се спори от страна на дружеството-жалбоподател, че това не е било сторено непосредствено след установяване на нарушението.Нарушението е било установено на 07.04.2017 г., а възнаграждението е било изплатено почти месец след това – на 05.05.2017 г..Освен посочената по-горе предпоставка, за да е налице маловажност на нарушението по смисъла на чл.415в, ал.1 от КТ следва да не са произлезли вредни последици за работника.Съдът намира, че в случая са настъпили такива, тъй като той е бил лишен от уговореното трудово възнаграждение като насрещна престация за предоставената и използвана от работодателя му работна сила.Предвид изложеното съдът намира, че в случая не са налице основанията за преквалифициране на деянието по чл.415в от КТ.

Същевременно в жалбата и в съдебно заседание се твърди, че се касаело за маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН и на това основание се иска НП да бъде отменено.

Съдът не споделя така изложения довод.Съгласно Тълкувателно решение № 3 от 10.05.2011г. на ВАС по тълк. д. № 7/2010 г.,ОСК. специалният състав по глава ХIХ, раздел II от КТ на "маловажно" административно нарушение по чл. 415в КТ изключва приложимостта на общата разпоредба на чл.28 от ЗАНН.На следващо място, съдът не споделя виждането на наказаното лице, че по конкретния случай са налице основанията за приложение на чл.28 от ЗАНН.Предвид спецификата и значимостта на обществените отношения, които КТ урежда, съдът счита, че процесното административно нарушение не може да се квалифицира като маловажен случай и спрямо него чл.28 от ЗАНН е неприложим.

Съобразявайки изложеното до тук, съдът намира за безспорно установено, че работодателят „Ал Се Еко Ресурс” ООД гр.Габрово не е изплатил трудовото възнаграждение за месец февруари 2017 г. на работника си С.П.Ц..Извършеното от жалбоподателя нарушение е съставомерно, т. е. съставлява фактическия състав на визираните в наказателното постановление законови норми.От обективна страна, осъщественото деяние съдържа признаците на административно нарушение на трудовото законодателство в частта му за заплащане на уговореното трудово възнаграждение.Извършеното деяние съставлява нарушение на чл.128, т.2 от КТ от страна на работодателя и е основание за реализирането на административно-наказателната му отговорност, съгласно чл. 414, ал. 1 от КТ.

Наложената на дружеството-жалбоподател имуществена санкция е съобразена с границите, очертани от нормативната разпоредба, но съдът счита, че същата е завишена и не съответства на тежестта на нарушението.При издаването на наказателното постановление АНО не се е съобразил с тежестта на извършеното нарушение, обстоятелството, че нарушението е извършено за първи път, както и че същото до издаване на НП е било отстранено, като дължимото трудово възнаграждение е било изплатено на работника, поради което намира, че на дружеството-жалбоподател следва да се наложи наказание в размер на минималния, предвиден а именно имуществена санкция в размер на 1 500.00лева.

Въз основа на гореизложеното, съдът счита, че обжалваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно, но следва да се измени в частта му досежно размера на наложеното наказание имуществена санкция.

Водим от гореизложеното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 07-000636 от 18.05.2017 год. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Габрово, с което на Ал Се Еко Ресурс ООД със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.”Мирни дни” № 22, ЕИК 203047991, в качеството му на работодател, за извършено нарушение по чл.128, т.2 от КТ и на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда е наложено наказание имуществена санкция в размер на 2 000.00 / две хиляди / лева, като вместо него

ПОСТАНОВИ: НАЛАГА на “Ал Се Еко Ресурс” ООД със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.”Мирни дни” № 22, ЕИК 203047991, в качеството му на работодател, имуществена санкция в размер на 1 500.00 / хиляда и петстотин / лева за извършено нарушение по чл.128, т.2 от КТ и на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

.