П Р И С Ъ Д А

  50            

                                    гр. Севлиево, 10.07.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на      десети юли

през две хиляди   и  седемнадесета  година в състав:

 

                                                  Председател: Гергана Божилова

                                        Съдебни заседатели:  1.

                                                                            2.

 

при секретаря        Силвия  Георгиева

В   присъствието на  прокурора  ……Десислава Христова

разгледа докладваното   от         съдията  БОЖИЛОВА             наказателно дело    269  по описа за 2017 година и въз основа на данните по делото и закона  съдът

            

                                      П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.И.П. ***, за ВИНОВЕН в това, че на 29.06.2017 година около 17:00 часа, в гр. Севлиево, на ул. „***“, пред дом № 2, в посока ул. „Св. Княз Борис“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Ауди”, модел 80, с рег. № ЕВ 3109 АВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2,04 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер” № 7410/0078, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 343б, ал. 1 от НК и чл. 58а, ал. 4 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК съдът го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на П.П. наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.

На основание чл. 343г от НК съдът ЛИШАВА подсъдимия П.И.П. от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, начиная от влизане на присъдата в сила.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК съдът приспада времето, през което подсъдимият П.И.П. е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред от полицейските органи.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и/или протестиране пред Габровски окръжен съд в 7  дневен срок от днес.                 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                                                   

                

 

МОТИВИ: Срещу подсъдимия  П.И.П. *** е предявено обвинение по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Предаден е на съд за това, че на 29.06.2017 година около 17:00 часа, в гр. Севлиево, на ул. „***“, пред дом № 2, в посока ул. „Св. Княз Борис“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Ауди”, модел 80, с рег. № ЕВ 3109 АВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2,04 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер” № 7410/0078.

Производството е по Глава ХХVІІ от НПК.

        Прокурорът поддържа предявеното обвинение.

В съдебно заседание, при решаване на въпроса за даване ход на делото, защитникът на подсъдимия и той самият заявиха, че правят искане делото да бъде разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие - Глава 27 от НПК. Подсъдимият П. заявява, че е получил препис от обвинителния акт и че разбира обвинението. Съдът счете, че искането следва да бъде уважено и след като разясни на подсъдимия разпоредбата на чл. 372, ал. 1 от НПК, на основание чл. 371, т. 2 пристъпи към предварителното му изслушване. При изслушването той признава вината си, признава изцяло фактите, които са изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и заявява, че е съгласен да не се събират доказателства за тези факти.

От направените самопризнания на подсъдимия П., показанията на свидетеля П.А., дадени от него пред водещия разследването полицай, и от останалите доказателства, събрани в досъдебното производство, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следното:

Подсъдимият П.И.П. ***. Същият притежавал лек автомобил марка „Ауди“, модел „80“, с рег. № ЕВ 3109 АВ. На 29.06.2017 година след обяд подсъдимият П. употребил алкохол. Въпреки това се качил в посочения по – горе автомобил и започнал да го управлява по ул. „***“ в посока ул. „Св. Княз Борис“.

В същото време полицейски служители, сред които и свид. П.А., изпълнявали служебните си задължения на ул. „***“ в гр. Севлиево. Около 17:00 часа същите спрели за проверка автомобила, който се управлявал от подсъдимия, по време на която им направило впечатление, че П. бил в нетрезво състояние, поради което го тествали с техническо средство „Алкотест Дрегер” 7410 с фабр. № 0078, като уредът отчел наличие на алкохол в размер на 2.04 промила.

На подсъдимият П. бил издаден талон за медицинско изследване. Същият се явил в ЦСМП гр. Севлиево в посоченото в талона време, но не дал кръв за анализ.

За констатираното по време на проверката обстоятелство на подсъдимия бил съставен и акт за установяване на административно нарушение № 570/2017 година.

На подсъдимия било отнето свидетелството за управление на МПС. Свалени били и двете регистрационни табели на управлявания от него автомобил.

При направената справка в база данни на Сектор КАТ при ОД на МВР гр. Габрово се установило, че подсъдимият е правоспособен водач на МПС категории „С“; „В“; „DЕ“; „СЕ“; „D“; „АМ“; „ТКТ“ и „ВЕ“ от 1979 година и до момента има само две наложени глоби с фишове.

Подсъдимият П. дава обяснения по повдигнатото му обвинение, като признава изцяло фактите, изложени по – горе. Той заяви, че признава вината си и помоли съда за снизхождение при определяне на наказанието му лишаване от правоуправление, тъй като използвал автомобила си ежедневно, за да придвижва с него болната си жена, която е с ампутирана лява подбедрица от 1999 година, от мястото където живеят в покрайнините на града, до последния. Подсъдимият обясни пред съда, че се е качил да управлява автомобила, само за да го премести на кратко разстояние на сянка, а не за да го управлява по улиците в гр. Севлиево.

В подкрепа на обвинението са и показанията на полицейския свидетел П.А., както и приложените писмени доказателства: Акт за установяване на административно нарушение от 29.06.2017 година на л. 4; Талон за медицинско изследване – л. 3;  Уведомително писмо  на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Габрово, че подсъдимият П. е правоспособен водач – л. 6 и Справка/картон на водача – л. 7 от ДП.

След преценка на изтъкнатите по – горе фактически обстоятелства и направените въз основа на тях правни изводи съдът намира за установено по безспорен начин, че подс. П.П., след като на 29.06.2017 година около 17:00 часа, в гр. Севлиево, на ул. „***“, пред дом № 2, в посока ул. „Св. Княз Борис“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Ауди”, модел 80, с рег. № ЕВ 3109 АВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2,04 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер” № 7410/0078, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл. 343б, ал. 1 от НК. Деянието е извършено при форма на вина пряк умисъл.

При определяне вида и размера на наказанието на подс. П.И.П. за извършеното от него престъпление, съдът има предвид обществената опасност на деянието и подсъдимия, подбудите, както и останалите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.

Извършеното от подс. П. деяние не е тежко по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, но се характеризира с висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на подобен род престъпления. Като отегчаващи вината обстоятелства съдът има предвид високото количество алкохол в кръвта на подсъдимия. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени признаването на вината, направените самопризнания в съдебно заседание, с което подсъдимият оказва съдействие за установяване на фактическата обстановка и разкриване на обективната истина в пълнота, изразеното критично отношение към деянието, осъзнаването на вината, чистото съдебно минало на подсъдимия, обстоятелството, че подсъдимият е изминал едно значително кратко разстояние с автомобила, тежкото здравословно състояние на съпругата му, за която трябва да полага ежедневни грижи и не на последно място факта, че от момента на придобиването на правоспособност да управлява МПС през 1979 година, подсъдимият П. няма извършени сериозни нарушения по ЗДвП, с изключение на две, за които са му били наложени глоби с фиш. При съвкупната преценка на тези обстоятелства, съобразявайки се с разпоредбата на чл. 373, ал. 2 от НПК за определяне на наказанието при приложение на чл. 58а от НК, съдът достига до извода, че на подс. П. ще следва да се определи наказание по реда на чл. 58а, ал. 4 от НК, тъй като са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства по смисъла на чл. 55 от НК. Именно поради това и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът наложи на П. наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Налице са предпоставките на чл. 66, ал. 1 от НК, поради което съдът отложи изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода и определи ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.

За престъплението по чл. 343б, ал. 1 от НК е предвидено и кумулативно наказание глоба от 200 до 1000 лева. Съдът като съобрази наличието на многобройните смекчаващи вината обстоятелства и имотното състояние на подсъдимия, който към настоящия момент е безработен, прецени, че на същия не следва да се налага и наказанието глоба, предвидено за престъплението по чл. 343б, ал. 1 от НК наред с наказанието лишаване от свобода.

След определянето на наказанието и на основание чл. 343г от НК съдът лиши подсъдимия П.П. от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, начиная от влизане на присъдата в сила, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК съдът приспадна времето, през което той е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред от полицейските органи. При определяне размера на наказанието лишаване от правоуправление съдът взе предвид тежкото здравословно състояние на съпругата на подсъдимия, за която е от изключителна важност възможността да бъде превозвана от него си със семейния автомобил до града, обстоятелството, че деянието се явява инцидентно за подсъдимия, предвид дългогодишния му опит като шофьор и не на последно по важност място липсата на предишни наказвания на подсъдимия за извършени нарушения на ЗДвП.

Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се постигнат целите по чл.36 от НК.

        Разноски по делото не са правени.

В този смисъл съдът произнесе присъдата.

                                                                  

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: