П Р И С Ъ Д А

 

№ 58

 

   гр.Севлиево 18.08.2017 год.  

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд в открито съдебно заседание

на осемнадесети август през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

       Председател: Станислав Цветков

       

          Съдебни заседатели: 1. Р.Б.-Й.

 

                                     2. М.К.

 

при секретаря Р.О.в присъствието на прокурора ДЕСИСЛАВА Х., като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.О.Х. дело № 275 по описа за 2017 год., въз основа на данните по делото и закона съдът

 

                              П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Х. ***, роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, ученик в ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ гр.Севлиево, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 29.06.2016 г. до 01.07.2016 г., в с.Шумата, общ.Севлиево, при условията на продължавано престъпление – чл.26, ал.1 от НК, на два пъти: първият път на 29.06.2016 г. и вторият път на 01.07.2016 г., се съвкупил с лице, ненавършило 14-годишна възраст – малолетната К.Г.Х. ***, с ЕГН **********, като извършеното не съставлява престъпление по чл.152 от НК, при което като непълнолетен разбирал свойството и значението на извършеното и могъл да ръководи постъпките си, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.151, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 и чл.58а, ал.4 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, съдът го ОСЪЖДА на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

Наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ да се оповести чрез местния радиовъзел в гр.Севлиево.

ОСЪЖДА подсъдимия С.Х.С., със снета по-горе самоличност, непълнолетен и действащ със съгласието на баща си Х.С.Х. – род. на *** г., да заплати по сметка на Окръжна прокуратура - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 309.12 / триста и девет лв. и 12 ст. / лева. 

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

                                  

                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                  

              СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ:1.         

 

 

                                                                                               2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Подсъдимият С.Х. *** е предаден на съд с обвинение за извършено престъпление по чл.151, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, за това, че на 29.06.2016 г. и на 01.07.2016 г., при условията на продължавано престъпление – чл.26, ал.1 от НК, в с.Шумата, общ.Севлиево, като непълнолетен след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, се съвкупил с лице, ненавършило 14-годишна възраст, а именно малолетната К.Г.Х. с ЕГН **********, доколкото извършеното не съставлява престъпление по чл.152 от НК.

Прокурорът поддържа обвинението, като го счита за установено и доказано по безспорен начин.

В съдебно заседание защитникът и подсъдимият правят искане по Глава 27 от НПК, делото да бъде разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие.Подсъдимият заявява, че разбира обвинението.Съдът счете, че искането следва да бъде уважено и след като разясни на подсъдимия разпоредбата на чл.372, ал.1 от НПК, на основание чл.371, т.2 пристъпи към предварително изслушване.При изслушването подсъдимият признава вината си, признава изцяло фактите, които са изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и заявява, че е съгласен да не се събират доказателства за тези факти.

От направените самопризнания на подсъдимия С.Х.С., показанията на свидетелите К.Г.Х., С.Х.Т., Х.С.Т., К.Д.Р. и Г.Х.Р., разпитани на досъдебното производство и от останалите доказателства по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следното:

Подсъдимият С.Х.С. бил роден на *** г. и през 2016 г. не бил навършил пълнолетие.Учел в ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ гр.Севлиево, но живеел заедно с дядо си – свид.С.Х. ***, заедно с баба си – свид. К.Д.Р., дядо си и баща си -  Г.Х.Р., живеела свид.К.Г.Х..През месец март 2016 г. подс.С. и свид.Х. се запознали, а през месец юни 2016 г. започнали да се срещат.Свид.Х. била родена на *** год. и към 2016 г. била малолетна.Това обстоятелство било известно на подс.С., тъй като той знаел, че тя е ученичка в 7-ми клас.Тъй като подс.С. се срещал със свид.Х. ***, нейната баба – свид.Р. многократно предупреждавала последния, че тя е малка и да внимава.Същите предупреждения тя отправяла и към своята внучка.На 29.06.2016 г. свид.Х. и подс.С. били в дома на последния в с.Шумата.Двамата имали желание да правят секс и осъществили полов акт.В последствие двамата продължили да се виждат.На 01.07.2016 г. отново били заедно в дома на подс.С., решили да правят секс и отново осъществили полов акт.В последствие продължили да се срещат, както и да осъществяват полови актове.През месец октомври 2016 г. свид.Х. и роднините й узнали, че тя е бременна.На 19.03.2017 г. свид.Х. родила момиченце, което било припознато от подс.С..След раждането му подс.С. редовно посещавал дома на свид.Х. като й помагал в отглеждането на детето им.

От заключението на вещите лица по назначената комплексна психиатрична и психологична експертиза се установява, че в периода м.март-м.август 2016 г. подс.С.Х.С. е могъл да разбира свойството и значението на деянието, по повод на което е образувано наказателното производство, както и да ръководи постъпките си.Той не страда от душевно заболяване и притежава необходимите психически възможности, позволяващи му да осъзнава същността на постъпките си и да контролира поведението си.Към момента на експертизиране не се установяват болестни психични отклонения, умствено недоразвитие или физически недостатъци, нарушаващи годността на лицето да участва в наказателното производство.Непълнолетният може правилно да възприема фактите и обстоятелствата, имащи значение за делото и да дава достоверни обяснения.Експертизата преценява, че при подс.С. е налице леко забавено, но относително съответно на очакваното за календарната възраст личностно и социално развитие.В периода на непълнолетие процесът на психосоциално съзряване продължава, което създава предпоставки за компенсиране на личностните дефицити.

Подсъдимият С.Х.С. е осъществил две деяния, които са извършени през един непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващото деяние се явява от обективна и субективна страна продължение на предшествуващото го.Поради тези съображения, съдът прие, че деянията извършени от подсъдимия С.Х.С. са извършени при условията на продължаваното престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК.

Подс.С.Х.С. е роден на ***год. и към периода от 29.06.2016 г. до 01.07.2016 г. – момента на осъществяване на деянието е бил непълнолетен, поради което деянието е осъществено от него при условията на чл.63, ал.1, т.3 от НК.

При така установената фактическа обстановка съдът счита от правна страна, че подсъдимият С.Х.С., след като в периода от 29.06.2016 г. до 01.07.2016 г., в с.Шумата, общ.Севлиево, при условията на продължавано престъпление – чл.26, ал.1 от НК, на два пъти: първият път на 29.06.2016 г. и вторият път на 01.07.2016 г., се съвкупил с лице, ненавършило 14-годишна възраст – малолетната К.Г.Х. ***, с ЕГН **********, като извършеното не съставлява престъпление по чл.152 от НК, при което като непълнолетен разбирал свойството и значението на извършеното и могъл да ръководи постъпките си, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.151, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК.

Поради гореизложените съображения съдът призна подсъдимия С.Х.С. за ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.151, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, за което следва да носи наказателна отговорност.Подсъдимият е осъществил деянието при форма на вината пряк умисъл.

За вида и размера на наказанието

При определяне на вида и размера на наказанието съдът отчита обществената опасност на деянието и подсъдимия, подбудите, както и останалите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.Съдът взе предвид, че при редуциране на наказанието по чл.63, ал.1, т.3 от НК, деянието, извършено от подс.С.Х.С. не е тежко престъпление по смисъла на чл.93, т.7 от НК.То обаче е с висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на подобен род престъпления.Не е завишена обаче обществената опасност на подсъдимия, което следва от чистото му съдебно минало и добрите характеристични данни.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита последиците, които са могли да настъпят за психическото развитие на малолетната.Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени чистото съдебно минало и добрите характеристични данни на подсъдимия, направените самопризнания в досъдебното и съдебното производство, оказаното съдействие за разкриване на истината в досъдебното и съдебното производство, липсата на вредни последици за психическото състояние и развитието на малолетната, изразеното съжаление и искрено разкаяние.При съвкупната преценка на тези обстоятелства съдът достига до извода, че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при което така предвиденото наказание лишаване от свобода до три години се явява несъразмерно тежко.Налице са предпоставките за приложение на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК.Предвид тежестта на престъплението, материалното и имотно състояние, мотивите и подбудите, съобразявайки се с императивната разпоредба на чл.373, ал.2 от НПК за определяне на наказанието при приложение на чл.58а и имайки предвид разпоредбата на чл.58а, ал.4 от НК, съдът наложи на подсъдимия С.Х.С. наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

Наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ ще следва да се оповести чрез местния радиовъзел в гр.Севлиево.

Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се постигнат целите по чл.36 от НК.

За разноските по делото

Тъй като бе признат за виновен и осъден за престъпление от общ характер, подсъдимият С.Х.С., непълнолетен и действащ със съгласието на баща си Х.С.Х. – род. на *** г., следва да заплати по сметка на Окръжна прокуратура - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 309.12 / триста и девет лв. и 12 ст. / лева. 

В този смисъл съдът произнесе присъдата.

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: