Р Е Ш Е Н И Е

 

     

 

гр.Севлиево 25.10.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на трети октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Станислав Цветков

              

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА в присъствието на прокурора              като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.А.Х.дело № 279 по описа за 2017 год.,  за да се произнесе взе предвид следното:

Жалбоподателят Еко Традекс Груп АД със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.”Добруджа” № 10, вх.Б, офис 23, чрез управляващия и представляващ В.Х,М. е обжалвал наказателно постановление № 07-000787 от 26.06.2017 год. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Габрово, с което за извършено нарушение по чл.128, т.2 и на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда / КТ / му е наложено наказание имуществена санкция в размер от 1 500.00лв.В жалбата се твърди, че в производството по установяване на административното нарушение и налагане на административно наказание са допуснати съществени нарушения на материалния закон и производствените правила.

ИСКАНЕТО е съдът да отмени изцяло наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – Дирекция “ОИТ” гр.Габрово, редовно призован, се явява представител при разглеждане на делото, който оспорва жалбата и моли съда същата да се остави без последствия и наказателното постановление да се потвърди.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът установи следната фактическа обстановка:

По делото по несъмнен начин се установява и не се спори от страните, а това се установява и от представения Протокол за извършена проверка и показанията на свидетелите, че на 16.05.2017 г. по работни места на обекти: “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Севлиево”, включително на обект: Строителна площадка: “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Севлиево-ОДЗ „Щастливо детство 2”, находящ се на ул.“Сава Тошев“ № 11 в гр.Севлиево, а след това на 19.05.2017 г., на 12.06.2017 г. и на 16.06.2017 г., в Дирекция “ИТ”-Габрово, свидетелите М.И.А. - инспектор и А.К.Н. - старши инспектор в Дирекция “ИТ”–Габрово, извършили проверка в „Еко Традекс Груп“ АД гр.Хасково, в посоченият по-горе обект, както и на документацията на дружеството.Проверката била извършена в присъствието на свид.П.В.Г. – техник и упълномощен представител на дружеството-жалбоподател и В.Н.З. – общ работник в същото.За извършената проверка е съставен съответен протокол с изх. № ПР1722189/16.06.2017 год., в който освен останалите констатации, в т.4 е отразена и такава, че видно от представените ведомости за начислени и изплатени работни заплати за месец февруари 2017 г., по време на проверката по документи се установило, че работодателят „Еко Традекс Груп“ АД Хасково не е изплатил на наетите лица - посочени са поименно единадесет работещи, сред които и Л.Й.И., за който е отразено, че е назначен на длъжност „общ работник“, в установените срокове – до 25-то число на месеца, следващ месеца на отработеното, трудовото му възнаграждение в размер на 179,39 лева, начислено в съответната ведомост за заплати за месец февруари 2017 г., в нарушение на разпоредбата на чл.128, т.2 от КТ.На осн.чл.404, ал.1, т.1 от КТ били издадени предписания по отношение на констатациите от извършената проверка, като в т.15 от същите е отразено работодателят „Еко Традекс Груп“ АД гр.Хасково да изплати на наетото лице Л.Й.И., ЕГН **********, назначен на длъжност „общ работник“, трудовото му възнаграждение в размер на 179,39лева, начислено в съответната ведомост за заплати за месец февруари 2017 г., съгласно чл.128, т.2 от КТ.Като срок за изпълнение на това предписание е посочена датата 30.06.2017 г.Препис от Протокола за извършената проверка бил връчен на 16.06.2017 г. на свид.П.В.Г., в качеството му на упълномощен представител на дружеството-жалбоподател.На същата дата - 16.06.2017 год. свид.А., в присъствието на свид.Н., съставила АУАН № 07-000787 против жалбоподателя Еко Традекс Груп АД, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.”Добруджа” № 10, вх.Б, офис 23, ЕИК 126729838, в качеството му на работодател, представлявано от В.Х,М., в качеството му на Изпълнителен директор, за това, че при извършена на 19.05.2017 г. проверка по документи на “Еко Традекс Груп” АД гр.Хасково, ЕИК 126729838, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.”Добруджа” № 10, вх.Б, офис 23, в Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Габрово, включително трудови досиета и ведомости за заплати за месец февруари 2017 г., е установено, че на наетото лице Л.Й.И., ЕГН **********, назначен на длъжност „общ работник“, не е изплатено в установените срокове – до 25-то число на месеца, следващ месеца на отработеното, трудовото му възнаграждение в размер на 179,39лв., начислено в съответната ведомост за заплати за месец февруари 2017г.Нарушението е извършено на 27.03.2017 г. и е установено на 19.05.2017 г.Нарушението е извършено във връзка с обществена поръчка, с което е нарушил чл.128, т.2 от КТ.Препис от АУАН е връчен на жалбоподателя чрез свид.П.В.Г., в качеството му на упълномощен представител на дружеството-жалбоподател, срещу подпис на същата дата - 16.06.2017 г.След запознаване със съдържанието му същият е вписал в акта, че ще направи възражения в законоустановения срок.Възражения са направени в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН.В същите се твърди, че установените при проверката факти не кореспондират с обективната истина.На първо място, на служителят Л.И. било изплатено трудовото възнаграждение за посочения в акта период.В действителност към датата на извършената проверка въпросният служител е полагал труд в полза на работодателя и във ведомостите за месец февруари 2017 г. липсва неговия подпис.В случая обаче актосъставителят бил основал изводите си само на ведомостите за съответния месец без да изследва и други доказателства.На следващо място, въпросният служител бил получил от дружеството-работодател разходен касов ордер на 24.03.2017 г., съгласно който дължимото му за съответния период трудово възнаграждение му било изплатено напълно и в срок.Самата липса на подпис във ведомостите за заплати за месец февруари по никакъв начин не означавала, че на И. не му е изплатено трудовото възнаграждение.На служителят бил предоставен документ, който удостоверявал безспорно факта, че му е изплатено дължимото трудово възнаграждение в изискуемия срок.Не следвало да бъде пренебрегвана и възможността на служителя да даде показания като свидетел-писмено или устно пред съответния административен орган във връзка с твърдяното нарушение в АУАН.

Въз основа на съставения АУАН № 07-000787 е издадено обжалваното наказателно постановление на Директора на Д ”ИТ” гр.Габрово с № 07-000787 от 26.06.2017 год.Същото е издадено за това, че при извършена проверка на 19.05.2017 г., проверка по документи на „Еко Традекс Груп“ АД гр.Хасково, ЕИК 126729838, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.“Добруджа“ № 10, вх.Б, офис 23 в Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Габрово, включително трудови досиета и ведомости за заплати за месец февруари 2017 г. е установено, че „Еко Традекс Груп“ АД гр.Хасково, ЕИК 126729838, в качеството си на работодател по смисъла на  Параграф 1, т.1 от доп.разпоредби на КТ не е изплатил на наетото лице Л.Й.И., ЕГН **********, назначен на длъжност „общ работник“ в установените срокове – до 25-то число на месеца, следващ месеца на отработеното, трудовото му възнаграждение за месец февруари 2017 г. в размер на 179.39 лв., начислено в съответната ведомост за заплати за месец февруари 2017 г.Нарушението е извършено на 27.03.2017 г. и е установено на 19.05.2017 г. в Д „ИТ“ Габрово по предоставената документация на дружеството.Описани са писмените доказателства, събрани в хода на извършената проверка.В заключение административно-наказващият орган / АНО / е приел, че „Еко Традекс Груп“ АД гр.Хасково е нарушил чл.128, т.2 от КТ.АНО е направил констатацията, че няма основание за приложение на чл.415в, ал.1 от КТ, тъй като нарушението не е отстранено в хода на проверката и нейното приключване и от него са произтекли вредни последици за лицето Л.Й.И., от неизплащане на трудово му възнаграждение за м.февруари 2017 г., както и, че няма основание за приложение и на чл.28 от ЗАНН.Наказващият орган на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда е наложил на „Еко Традекс Груп“ АД гр.Хасково, ЕИК 126729838, в качеството му на работодател, имуществена санкция в размер на 1 500.00лв.

Гореизложената фактическа обстановка съдът намира за установена от показанията на свидетелите  М.И.А., А.К.Н., П.В.Г., К.Н.К. и М.А.И., съпоставени с писмените доказателства - Протокол за извършена проверка Изх. № ПР1722189/16.06.2017 г.; Извлечение от ведомост за заплати за месец февруари 2017 г.; Писмо от Изп.Директор на „Еко Традекс Груп“ АД Хасково до Директора на Д „ИТ“ Габрово с изх. № 312/13.06.2017 г.; Пълномощно рег. № 240 от 24.02.2017 г.; АУАН № 07-000787 от 16.06.2017 г.; Възражение от Изп.Директор на „Еко Традекс Груп“ АД Хасково с приложено към него заверено копие на Разходен касов ордер № 612/24.03.2017 г.; Правилник за вътрешният трудов ред на „Еко Традекс Груп“ АД Хасково; Вътрешни правила за работната заплата на „Еко Традекс Груп“ АД Хасково; Удостоверение по чл.58, ал.1, т.3 от ЗОП; Протокол за извършена проверка Изх. № ПР1725782/12.07.2017 г.; Заповед № ЧР-572 от 21.07.2015год. на Изпълнителния директор на ИА „ГИТ” София; Длъжностна характеристика на длъжност Директор на Д „ИТ“; НП № 07-000787 от 26.06.2017 г. и известие за доставяне на НП.

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните изводи:

Препис от обжалваното наказателно постановление е връчен на жалбоподателя на 29.06.2017 год.Жалбата е заведена в деловодството на Д „ИТ“ Габрово на 04.07.2017 год., тоест в законноустановения срок, поради което същата е допустима и следва да се разгледа по същество.

НП е издадено от компетентен орган тази връзка по делото е представено заверено копие от Заповед № ЧР-572 от 21.07.2015 г. на Изпълнителния директор на ИА „ГИТ” София.АУАН е съставен от лице, което е оправомощено за това по силата на чл.416, ал.1 от КТ, предвид заеманото от него длъжностно качество.

АУАН и издаденото в последствие въз основа на него НП са за извършено нарушение на чл.128, т.2 от КТ.Текстът на посочената разпоредба гласи следното: Работодателят е длъжен в установените срокове: да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа.

Административно-наказващият орган на осн. чл.414, ал.1 от КТ е наложил на дружеството-жалбоподател наказание имуществена санкция в размер от 1 500.00лева.Съгласно посочената разпоредба: „Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.”.

В жалбата и в съдебно заседание чрез процесуалните си представители, дружеството-жалбоподател излага доводи, че в производството по установяване на административното нарушение и налагане на административно наказание са допуснати съществени нарушения на материалния закон и производствените правила.

Излага се на първо място твърдението, че е налице нарушение при съставяне на АУАН.На една и съща дата срещу дружеството били издадени три броя АУАН, въз основа на които били издадени три НП за еднакви по вид нарушения на чл.128, т.2 от КТ.При положение, че нарушението било установено на една и съща дата, на една и съща законова разпоредба, то следвало да се издаде един АУАН и съответно въз основа на него да се издаде едно НП.Съдът не споделя така изложения довод.Съгласно разпоредбата на чл.18 от ЗАНН, която е императивна Когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях”.От приложения по делото Протокол за извършена проверка Изх. № ПР1722189/16.06.2017 г. се установява, че в хода на същата е констатирано неизплащането на трудови възнаграждения на няколко работници на дружеството-работодател, както за месец февруари, така и за месец март 2017 г.Всяко едно от тези деяния съставлява отделно нарушение, което подлежи на отделна санкция, поради което правилно и законосъобразно са съставени няколко АУАН за всяко едно нарушение, въз основа на които и административно-наказващия орган е издал няколко отделни НП.Следва също таака да се отбележи, че е въпрос на преценка на актосъставителя дали да състави за всяко едно от нарушенията АУАН, само за едно или за някои от тях.

 Излага се на следващо място твърдението, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като както в АУАН, така и в НП, не било посочено мястото на извършване на нарушението, а е посочено само къде е установено то.Съдът не споделя така изложения довод по следните съображения.Действително, мястото на извършване на нарушението трябва да бъде посочено точно и конкретно, което в процесното НП не е направено.Но това процесуално нарушение не е съществено.Съгласно чл.84 от ЗАНН вр. с чл.348, ал. 3, т. 1 вр. с чл. 348, ал. 1, т. 2 от НПК, процесуалното нарушение е съществено само ако то е довело и до ограничаване процесуалните права на жалбоподателя.В случая съдът намира, че процесуалните права на жалбоподателя не са нарушени, тъй като за него е било ясно, че мястото на извършване на нарушението е мястото, където е следвало да изпълни задължението си, като изплати трудовите възнаграждения /чл. 270, ал. 1 от КТ /.Това следва по силата на закона и за него не е имало спор.Затова допуснатото в НП процесуално нарушение не е съществено.В случая, работата се е извършвала в гр.Севлиево и от страна на дружеството-жалбоподател е било определено лице – свид.П.В.Г., което срещу подпис във ведомостите да изплаща своевременно дължимото трудово възнаграждение.

Твърди се на следващо място, че АНО е нарушил чл.52, ал.4 от ЗАНН, като не е взел предвид представеното от дружеството възражения с приложен към него разходен касов ордер, от който се установявало, че на работника И. е изплатено трудовото възнаграждение за месец февруари.Отново в този смисъл се навяват доводи, че АНО е приел, че тъй като във ведомостите за съответния месец липсва подпис от страна на работника, то не му било изплатено трудовото възнаграждение.Подписът във ведомостта обоче не бил единственият начин да се докаже, че работникът е получил трудовото си възнаграждение.В случая се касаело до пропуск в счетоводството и на за допуснато нарушение.В случая на работника било изплатено дължимото трудово възнаграждение.Действително липсвал подпис във ведомостта, но плащането се установявало от представения разходен касов ордер, изготвен на 24.03.2017 г. когато то било платено.

Съдът не споделя така изложените доводи.Безспорно с разпоредбата на чл.52, ал.4 от ЗАНН на АНО се вменява в задължение преди да се произнесе по преписката да провери акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и да прецени възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства.Няма законова разпоредба обаче, която да задължава АНО да излага в писмен вид своята преценка и след като в случая е издал обжалваното НП, то очевидно преценката му е била, че акта е законосъобразен и обоснован, а депозираните възражения е приел за неоснователни.Същевременно в НП са посочени писмените доказателства, въз основа на които е направил своята преценка и е издал обжалваното НП.Съдът държи също така да отбележи, че не  става ясно защо, при условие, че дружеството-жалбоподател е разполагало с разходни касови ордери, удостоверяващи получено от работниците възнаграждение за месец февруари, същите / в случая РКО № 612/24.03.2017 г. / не са представени своевременно на проверяващите органи - при прегледа на разплащателните ведомости на дружеството,  а едва в срока за възражение по чл.44, ал.1 от ЗАНН.Безспорно е, че проверката е била извършвана на пет дати, като от страна на проверяващите дружеството е било поканено да представи всички документи, касаещи изплащането на възнагражденията, в това число и разходни касови ордери, ако такива са налични.Дали представеният едва в последствие е антидатиран или не, не е предмет на обсъждане в настоящето производство, като безспорно се приема, че към момента на проверката такъв не е бил представен.Изложените в жалбата доводи, че посочената за нарушена норма на чл.128, т.2 от КТ не урежда задължение, което е обект на административно нарушение предвид чл.414, ал.1 от КТ и че по пълна правна уредба на задължението на работодателя да заплаща уговореното трудовото възнаграждение се съдържа в чл.245, ал.1 от КТ и в този смисъл чл.128, т.2 от КТ е неправилно посочен за нарушен от страна на административно наказващия орган, не се споделят от съда.АНО законосъобразно е ангажирал отговорността на дружеството  за извършеното от него нарушение, което се изразява в неизпълнение на произтичащото от материалната норма – чл.128, т.2 от КТ задължение да плаща уговореното трудово възнаграждение в установените  срокове, каквито доказателства безспорно се събраха.Задължението за своевременно заплащане на дължимото възнаграждение се съдържа в  относимата и нарушена в случая, материално правна норма – чл.128, т.2 от КТ.

В съдебно заседание от страна на процесуалния представител на дружеството-жалбоподател се отправя алтернативно искане, размера на наложената санкция да бъде намален на 100.00лева.Очевидно с това искане към съда се отправя молба да приложи разпоредбата на чл.415в, ал.1 от КТ.Съдът намира обаче, че в случая същата е неприложима по следните съображения.Безспорно е, че по повод констатираното нарушение на дружеството-жалбоподател е било издадено предписание в срок до 30.06.2017 г. да изплати дължимото трудово възнаграждение за месец февруари 2017 г. на работника Л.И..От представения в съдебно заседание Протокол за извършена проверка Изх. № ПР1725782/12.07.2017 г. се установява, че това предписание е било изпълнено в определения срок, тоест дължимото трудово възнаграждение е било изплатено на работника.Разпоредбата на чл.415в, ал.1 от КТ гласи: „За нарушение, което е отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 50 до 100 лв.”.Нормата на чл.415в от КТ е озаглавена "Отговорност за маловажно нарушение", но по съществото си тя очертава привилегировани състави на всички нарушения на КТ, които могат да бъдат отстранени веднага след установяването им и от които не са произлезли вредни последици за работници и служители.В този смисъл, за да е налице отстраняване на нарушението по смисъла на чл.415в, ал.1 от КТ, следва работодателят да е изплатил уговореното трудово възнаграждение и това да е станало непосредствено след установяване на нарушението.Освен посочената по-горе предпоставка, за да е налице маловажност на нарушението по смисъла на чл.415в, ал.1 от КТ следва да не са произлезли вредни последици за работника.Съдът намира, че в случая са настъпили такива, тъй като той е бил лишен от уговореното трудово възнаграждение като насрещна престация за предоставената и използвана от работодателя му работна сила.Предвид изложеното съдът намира, че в случая не са налице основанията за преквалифициране на деянието по чл.415в от КТ.

Съобразявайки изложеното до тук, съдът намира за безспорно установено, че работодателят „Еко Традекс Груп” АД гр.Хасково не е изплатил трудовото възнаграждение за месец февруари 2017 г. на работника си Л.Й.И..Извършеното от жалбоподателя нарушение е съставомерно, т. е. съставлява фактическия състав на визираните в наказателното постановление законови норми.От обективна страна, осъщественото деяние съдържа признаците на административно нарушение на трудовото законодателство в частта му за заплащане на уговореното трудово възнаграждение.Извършеното деяние съставлява нарушение на чл.128, т.2 от КТ от страна на работодателя и е основание за реализирането на административно-наказателната му отговорност, съгласно чл.414, ал. 1 от КТ.

Наложената на дружеството-жалбоподател имуществена санкция е съобразена с границите, очертани от нормативната разпоредба и е в размер на минималния, предвиден в нея.

Въз основа на гореизложеното, съдът счита, че издаденото наказателно постановление е правилно и законосъобразно, поради което следва да се потвърди изцяло.

Водим от гореизложеното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 07-000787 от 26.06.2017 год. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Габрово, с което на Еко Традекс Груп АД със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.”Добруджа” № 10, вх.Б, офис 23, ЕИК 126729838, в качеството му на работодател, за извършено нарушение по чл.128, т.2 от КТ и на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда е наложено наказание имуществена санкция в размер на 1 500.00 / хиляда и петстотин / лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

.