Р Е Ш Е Н И Е

96

гр. Севлиево, 22.08.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на двадесет и втори август през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Павел Неделчев

              

при секретаря СИЛВИЯ СТАНЕВА

в присъствието на прокурора ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА,

като разгледа докладваното от съдията Неделчев АНД № 283 по описа за 2017 г., въз основа на данните по делото и закона

 

Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия В.А.Н. ***, роден на *** ***,   ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.07.2017 г., в 21.00 часа, в с. Ш., общ. Севлиево, в близост до гробищния парк, в посока към центъра на селото, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Нисан“, модел „Микра“ с рег. № ***, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, като деянието е извършено в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - с наказателно постановление № 17-0341-000009 от 19.01.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР – Габрово, РУ – Севлиево, влязло в сила на 22.02.2017 г., с което е извършил престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1 000 (хиляда) лв.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Габрово в 15- дневен срок от днес.

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:                                        

Производството е гл. 28 от НПК - Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Образувано е по постановление на Районна прокуратура - Севлиево, съдържащо предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на В.А.Н. ***, за престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, за това, че на 07.07.2017 г., в 21.00 ч., в с. Ш., в близост до гробищния парк, в посока центъра на селото, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Нисан” модел „Микра” с рег. № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с НП № 17-0341-000009 от 19.01.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР Габрово, РУ Севлиево, влязло в сила на 22.02.2017 г.

Представителят на прокуратурата поддържа обвинението и счита, че извършването на престъплението е установено и доказано по изисквания от процесуалния закон несъмнен начин. Предлага В.Н. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание глоба в размер близък до минималния по чл. 78а, ал. 1 от НК.

Обвиняемият Н. заявява, че е получил препис от постановлението на прокурора. Не оспорва описаната фактическа обстановка на деянието, като се признава за виновен по повдигнатото обвинение. Моли за налагане на минимално наказание глоба.

Въз основана събраните в наказателното производство доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

Обвиняемият В.А.Н. ***. Не притежава свидетелство за управление на МПС от никоя категория. Независимо от това, на 07.07.2017 г., в 21.00 часа, в с. Ш., общ. Севлиево, в близост до гробищния парк и по посока към центъра на делото, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Нисан” модел „Микра” с рег. № ***. На посоченото място бил спрян за проверка от свидетеля С.Ц.– служител на РУ – Севлиево при ОД на МВР – Габрово, който заедно с колегата си Г.П.участвали в специализирана полицейска операция „Малки населени места. При извършената проверка било установено, че обвиняемият Н. не притежава свидетелство за управление на МПС, за което му бил съставен акт за установяване на административно нарушение с бланков № 293295 от 07.07.2017 г. за нарушение по чл. 150 от ЗДвП. В хода на допълнително извършена проверка станало ясно, че с наказателно постановление № 17-0341-000009 от 19.01.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР – Габрово, РУ – Севлиево, влязло в сила на 22.02.2017 г., Н. бил наказан по административен ред с глоба от 300 лв. за нарушение по чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, изразяващо се в управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление.

Фактическата обстановка на деянието се установява от събраните в двете фази на наказателното производство доказателства – показанията на свидетеля С.К.Ц.и писмените доказателства – заверен препис от наказателно постановление № 17-0341-000009 от 19.01.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР – Габрово, РУ – Севлиево, влязло в сила на 22.02.2017 г.; акт за установяване на административно нарушение с бланков № 293295 от 07.07.2017 г. на РУ – Севлиево при ОДМВР - Габрово; справка от сектор Пътна полиция при ОД на МВР – Габрово, удостоверяваща липсата на правоспособност на обвиняемия Н. като водач на МПС. Обвиняемият В.Н. дава обяснения, чрез които не оспорва установената фактическа обстановка и изразява съжаление за поведението си.

При така установените фактически обстоятелства съдът намира от правна страна за установено по несъмнен и безспорен начин, че обвиняемият В.Н., след като на 07.07.2017 г., в 21.00 часа, в с. Ш., общ. Севлиево, в близост до гробищния парк, в посока към центъра на селото, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Нисан“, модел „Микра“ с рег. № ***, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, като деянието е извършено в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - с наказателно постановление № 17-0341-000009 от 19.01.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР – Габрово, РУ – Севлиево, влязло в сила на 22.02.2017 г., както от обективна, така и от субективна страна, при форма на вината - пряк умисъл, е осъществил състава на престъплението по чл. 343в, ал. 2 от НК, за което беше признат за ВИНОВЕН. Обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е обществено опасните му последици и е искал настъпването им.

За престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК са предвидени наказания лишаване от свобода от една до три години и глоба от 500 до 1200 лв. Обвиняемият Н. не е осъждан. Към датата на извършване на престъплението не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV на гл. VІІІ на НК. При това положение са налице предпоставките за приложението на разпоредбата на чл.78а от НК, при което съдът освободи обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба.

При определяне на размера на наказанието съдът отчита като смекчаващи обстоятелства направените от обвиняемия самопризнания както на досъдебното, така и в съдебното производство, и изразеното критично отношение към деянието; затрудненото му материално положение и финансово състояние. Не са налице отегчаващи обстоятелства. Въз основа на изложеното съдът счете, че на В.А.Н., с оглед постигане на целите на наказанието (на личната и на генералната превенция), следва да се наложи наказание в минимален размер по чл.78а НК, а именно ГЛОБА в полза на държавата от 1000 лв.

В този смисъл съдът произнесе решението си.

 

 

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: