П Р О Т О К О Л

 

гр. Севлиево,  21.07.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на двадесет и първи юли две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

 

Председател: ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ

 

 

при  участието на секретар СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

и прокурора  ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА,  сложи за разглеждане

НОХД № 290 по описа за 2017 година,

докладвано  от районен съдия НЕДЕЛЧЕВ.

 

На именното повикване в 09,00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Ю.Ю.И., редовно призован, се явява лично и с адв. С.К. от ГАК с пълномощно от ДП (л. 32).

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр.СЕВЛИЕВО се явява прокурор ХРИСТОВА.

Съдът разясни на страните правата им  по чл.274 и 275 от НПК - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия правата му по чл.15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР ХРИСТОВА: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда и секретаря. Моля да приемете писмено споразумение, което с адв. К. - защитник на подсъдимия И., сме постигнали за решаване на делото, което споразумение ще моля да одобрите, като считам, че същото не противоречи на закона и морала.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото. Нямам възражения по състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Постигнахме споразумение с Районна прокуратура - Севлиево, което моля да одобрите и което считам, че не противоречи на закона и морала.

Не постъпиха възражения против състава на съда, прокурора и секретаря.

Налице са изискванията за даване ход на делото за обсъждане на представеното споразумение, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 382 от НПК.

Проверява самоличността на подсъдимия:

Ю.Ю.И.: Роден на *** ***,    ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***.

На основание чл.382 ал.4 НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвиненията, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС.Ю.И.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Чел съм споразумението. Запознат съм със съдържанието на споразумението и наказанието, което е предвидено да изтърпя. Подписал съм споразумението доброволно. Съгласен съм с него и разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР ХРИСТОВА: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ.К.: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС. Ю.И.: Да се приеме споразумението в този вид.

Съдът, на основание чл. 382 ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА – прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимия Ю.Ю.И. – адв. С.К., както следва:

Подсъдимият Ю.Ю.И., Роден на *** ***, ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата, през месец август 2009 г.,  в Кралство Белгия, гр. Хент, пред служител в отдел „Население и благосъстояние” на служба „Граждански дела - Разрешителни за пътуване – Свидетелства за управление и Милиция” при Кметство – гр. Хент, пред служител на Федералната служба за движение по пътищата, съзнателно се е ползвал от документ – Свидетелство за управление на моторно превозно средство с № 230244388, с дата на издаване 22.02.2009г., издадено на името на Ю.Ю.И. ***, като за самото съставяне не може да му се търси наказателна отговорност, поради което и на основание  чл.316, във вр. с чл.308, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, във вр. с чл. 54 ал.1 от НК му се налага наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага за срок от три години.

Липсват съставомерни щети в резултат на извършеното деяние.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото разноски в размер  на 276 лева, от които 66 лв. - за техническа експертиза, платими по сметка на ОСО при ОП-Габрово и 210 лв. – за  писмени преводи, платими по сметка на РП – Севлиево, да се заплатят от подсъдимия Ю.И..

Веществени доказателства, приобщени към досъдебното производство: Свидетелство за управление на МПС № 230244388 от 22.02.2009 г. следва да бъде иззето, тъй като представлява вещ, забранена от закона, на основание чл.53 ал.2 т.1 от НК се отнема в полза на държавата, като след влизане в сила на настоящото споразумение следва да се изпрати на ОДМВР-Габрово служба „ПП и КАТ” – за унищожаване.

 

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1. ПРОКУРОР :_______________

                      (Десислава Христова)

 

 

2. ЗАЩИТНИК:____________________

                       (адв. С.К.)

 

 

3. ПОДСЪДИМ:________________________

                           (Ю.Ю.И.)

 

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от прокурор ХРИСТОВА, адвокат С.К. и подсъдимия Ю.Ю.И., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. От престъплението няма настъпили съставомерни имуществени вреди. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен, е безспорно доказано, предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. Законосъобразно е определен размерът на дължимите разноски съгласно чл.189 ал.3 от НПК.

По изложените съображения и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА –  прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и адвокат С.К.  - договорен защитник на подсъдимия Ю.Ю.И., както следва:

Подсъдимият Ю.Ю.И., роден на *** ***,  ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец август 2009 г., в Кралство Белгия, гр. Хент, пред служител в отдел „Население и благосъстояние” на служба „Граждански дела - Разрешителни за пътуване – Свидетелства за управление и Милиция” при Кметство – гр. Хент, пред служител на Федералната служба за движение по пътищата, съзнателно се е ползвал от документ – Свидетелство за управление на моторно превозно средство с № 230244388,  с дата на издаване 22.02.2009г., издадено на името на Ю.Ю.И. ***, като за самото съставяне не може да му се търси наказателна отговорност, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 316, във вр. с чл.308, ал.2, във вр. с ал.1 и чл. 54 от НК се налагат наказание от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на така определеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Ю.Ю.И. ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

ОСЪЖДА подсъдимия Ю.Ю.И. да заплати направените  в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на сумата общо от 276.00 (двеста седемдесет и шест лв.), от които:  сумата в размер на 66 лв. (шестдесет и шест лв.) за техническа експертиза по сметка на ОСлО при Окръжна прокуратура – Габрово и сумата в размер на 210.00 ( двеста и десет лв. ) за писмени преводи по сметка на Районна прокуратура – Севлиево.

Вещественото доказателство – СУМПС с рег. № 230244388 с дата на издаване  22.02.2009 г. и място на издаване ОД на МВР - Габрово, след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението, се отнема в полза на държавата и следва да се предаде в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Габрово, където да бъде унищожено, на основание чл.53, ал.2, б“а“ НК.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“, взета на подсъдимия Ю.Ю.И. на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 290/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24, ал. 3 НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10,00 часа.

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                           СЕКРЕТАР: