Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 92

 

гр.Севлиево 15.08.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският Районен съд на 15.08.2017 г. в публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ

 

при участието на секретаря Р.О.и прокурора Т.П., като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.А.Х.Д. № 291 по описа за 2017 год. въз основа на данните по делото и закона

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА И.Д.В. ***, роден на *** год. в гр.Плевен, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, ученик в 11-ти клас на ПГМЕТ „Ген.И.Бъчваров“ гр.Севлиево, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.02.2017 год., около 16.30часа, в гр.Севлиево, на ул.“Ловнидолско шосе“, пред № 2, в посока центъра на гр.Севлиево, управлявал МПС - лек автомобил "Ауди" с рег. № ЕВ ****ВВ, след употреба на наркотично вещество, съдържащо упойващото вещество „ТНС“ – тетрахидроканабинол-марихуана, установено по надлежния ред - с техническо средство – еднократен комбиниран наркотест „Drug check 3000” с референтен номер 8325554, с което е извършил престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, като на осн. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1 200.00 / Хиляда и двеста / лева.

На осн. чл.78а, ал.4 във вр. с чл.343г във вр. с чл.343б, ал.3 във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, съдът ЛИШАВА И.Д.В., със снета по-горе самоличност, от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На осн.чл.59, ал.3 НК съдът ПРИСПАДА от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, времето, през което И.Д.В., за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.

ОСЪЖДА И.Д.В., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 192.10 / сто деветдесет и два лв. и 10 ст. / лева.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – еднократен комбиниран наркотест „Drug check 3000 ” с номер 8325554, след влизане на решението в сила, ДА СЕ УНИЩОЖИ.  

Решението подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.

                       

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Производството е по гл.ХХVІІІ от НПК - Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

В Районен съд - Севлиево е внесено постановление на Районна прокуратура - Севлиево от 20.07.2017 г. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на И.Д.В. *** за престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.

Представител на Районна прокуратура - Севлиево се явява в съдебно заседание и поддържа повдигнатото с Постановлението обвинение, като го счита за установено и доказано по безспорен начин и смята, че обвиняемият следва да бъде признат за виновен и освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.   

След преценка на събраните в наказателното производство доказателства, съдът установи следната фактическа обстановка:

Обвиняемият И.Д.В. *** и бил ученик в 11-ти клас на ПГМЕТ „Ген.И.Бъчваров“ гр.Севлиево.Притежавал свидетелство за управление на МПС и бил правоспособен водач на такова.Ползвал лек автомобил "Ауди" с рег. № ЕВ ****ВВ, собственост на друго лице.На 23.02.2017 г. обвиняемият В. употребил наркотично вещество – марихуана.На следващият ден – 24.02.2017 г. посетил учебни занятия, а по обяд, заедно с негови приятели – свидетелите Веселин Спасов Кирилов, Ивайло Денчев и Веселин Христофоров Стоянов, решил да се разходят с ползвания от него лек автомобил.С лекия автомобил се придвижили до с.Ловнидол, общ.Севлиево, където намерили място с хубава гледка.Обв.В. видял, че му е останала част от цигарата с марихуана, която употребил предната вечер.Запалил я и я дал на останалите да пушат от нея.След това се качили в автомобила и потеглили обратно към гр.Севлиево, като МПС било управлявано отново от обв.В..При движението си с автомобила, в участъка от пътя до № 2 на ул.“Ловнидолско шосе“ в гр.Севлиево и в посока центъра на града, обв.В. изгубил контрол над управляваното от него МПС, в резултат на което то напуснало пътното платно и последвал удар с дясната странична част на автомобила в крайпътно дърво.В резултат на настъпилото ПТП пострадали свидетелите Веселин Кирилов и Веселин Стоянов, които пътували в автомобила.Мястото на настъпилото ПТП било посетено от оперативно-следствена група, в състава на която имало и разследващ полицай.От страна на последният бил извършено оглед на местопроизшествието, за което бил съставен и съответен протокол от същата дата.Изготвен бил и фотоалбум, представляващ неразделна част от съставения протокол.По време на извършената от тях проверка полицейските служители установили, че автомобила е бил управляван от обв.В..От служителите на обвиняемия била извършена проверка за употреба на алкохол, която дала отрицателен резултат.Непосредствено след това на обв.В. била извършена проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества с техническо средство – еднократен комбиниран наркотест „Drug check 3000 ARJA-0071” с референтен номер 8325554.При проведения тест уредът отчел положителен резултат за употреба на наркотично вещество – «ТНС» - тетрахидроканабинол – марихуана.За резултата от извършената проверка бил съставен Протокол с бланков № 000-2238 за извършване на проверка за употреба на наркотични или упойващи вещества.По този повод на обв.В. бил съставен АУАН № 142 от 24.02.2017 г.Междувременно му бил издаден талон за медицинско изследване и вземане на кръв за анализ за употреба на упойващо вещество.Обвиняемият В. обаче не се явил в медицинското заведение и не дал кръв за химичен анализ.Със ЗППАМ № 17-0341-000036 от 27.02.2017 г. на обв.В. било временно отнето свидетелството за управление на МПС.

Горната фактическа обстановка съдът установи от обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите Ивайло Иванов Денчев, Веселин Христофоров Стоянов, Симеон Георгиев Георгиев, Веселин Спасов Кирилов и Яшар Юсуфов Далов, дадени на досъдебното производство; Протокол за оглед на местопроизшествие от 24.02.2017 г. и фотоалбум; Протокол с бланков № 000-2238 за извършване на проверка за употреба на наркотични или упойващи вещества; Акт за установяване на административно нарушение № 142 от 24.02.2017 г.; Талон за медицинско изследване; Справка за нарушител/водач и декларация за семейно и материално положение и имотно състояние.

Обвиняемият В., редовно призован се явява лично, дава обяснения по фактическата обстановка на деянието, признава се за виновен и не оспорва събраните в наказателното производство доказателства, както и обстоятелствата, изложени в Постановлението на прокуратурата.

Въз основа на гореизложеното, съдът счита за установено и доказано по несъмнен начин, че обвиняемият И.Д.В., след като на 24.02.2017 год., около 16.30часа, в гр.Севлиево, на ул.“Ловнидолско шосе“, пред № 2, в посока центъра на гр.Севлиево, управлявал МПС - лек автомобил "Ауди" с рег. № ЕВ ****ВВ, след употреба на наркотично вещество, съдържащо упойващото вещество „ТНС“ – тетрахидроканабинол-марихуана, установено по надлежния ред - с техническо средство – еднократен комбиниран наркотест „Drug check 3000” с референтен номер 8325554, както от обективна, така и от субективна страна, при форма на вината пряк умисъл, е осъществил състава на престъплението по чл.343б, ал.3 от НК.

            За извършеното деяние в закона се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.Обвиняемият В. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV на гл.VІІІ на НК.

            При това положение са налице предпоставките за приложението на разпоредбата на чл.78а от НК, като обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание глоба.

            При определяне на размера на наказанието съдът отчита като смекчаващи вината обстоятелства чистото съдебно минало на обв.В., липсата на данни за други тежки нарушения на ЗДвП, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина в досъдебното и съдебното производство.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита характера на деянието и настъпилото ПТП с причинени телесни повреди на пътуващи в автомобила.При съвкупната преценка на тези обстоятелства, отчитайки и формата на вината, както и материалното му положение и имотно състояние, съдът счита, че на обвиняемия В., с оглед постигане на целите на наказанието, следва да се наложи наказание в размер малко над минималния, предвиден по чл.78а, ал.1 от НК.По изложените съображение съдът наложи на обв.В. наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1 200.00 лв.

На осн. чл.78а, ал.4 във вр. с чл.343г във вр. с чл.343б, ал.3 във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, съдът лиши обвиняемия В. от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.При определяне размера на това наказание съдът взе предвид настъпилото ПТП, вида на нарушението, което е едно от малкото нарушения на правилата за движение, при което формата на вината е пряк умисъл, а не непредпазливост, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина.

На осн.чл.59, ал.3 от НК съдът приспадна от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, времето, през което обвиняемият В. за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.

За разноските по делото

Обвиняемият И.Д.В. следва да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 192.10 / сто деветдесет и два лв. и 10 ст. / лева.

След влизане на решението в сила вещественото доказателство – еднократен комбиниран наркотест „Drug check 3000 ” с референтен номер 8325554, следва да се унищожи.

В този смисъл съдът произнесе решението си.

 

                                          

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: