Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                                                 102                       

                                  гр. Севлиево, 18.09.2017 година

 

                                     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А   

 

Севлиевският районен съд  ………………в публично заседание

на осемнадесети септември       …………………………………

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                             

                                                  Председател: ГЕРГАНА БОЖИЛОВА

 

при секретаря  Силвия  Георгиева       и    в    присъствието      на

прокурора  Тихомир  Петков,    като разгледа докладваното от

съдията   Божилова     А.Н. Дело       292           по описа     за

2017 г., въз основа на данните по делото и закона

 

                                                     Р    Е    Ш    И:

 

        ПРИЗНАВА обвиняемия Р.В.Р. ***,  ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2017 година около 14:10 часа на път № 405 км. 0+150 м. на шосето след разклон от ГП I-4 София – Варна, в посока село Добромирка, община Севлиево, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“ с рег. № R944 MJM /английска регистрация/, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. „Д“ от ЗДвП за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство /СУМПС № 212499252/ до заплащане на дължимите глоби, наложена със ЗППАМ № 16-0268-000240/01.09.2016 година на Началник сектор към ОД МВР – Велико Търново, РУ – гр. Горна Оряховица“, връчена на 01.09.2016 година и влязла в сила на 08.09.2016 година, с което е извършил престъпление по чл. 343в, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК съдът го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 1200,00лв. /хиляда и двеста/ лева.

На основание 78а, ал. 4 от НК във връзка с чл. 343г от НК, във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК Р.В.Р. се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, начиная от влизане на решението в сила.

 Решението подлежи на обжалване и/или протестиране пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.

                                                                            

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

МОТИВИ:    Производството е по чл. 78 А от НК и чл. 375 и следващите от НПК.

В Районен съд гр. Севлиево е постъпило предложение от Районна прокуратура гр. Севлиево досъдебното производство, водено срещу Р.В.Р. ***, за престъпление по чл. 343в, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК да се внесе в Районен съд гр. Севлиево с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка, на които съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

Със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0268-000240 от 01.09.2016 година на Началник сектор ПП при ОД на МВР – Велико Търново, РУ – Горна Оряховица на обвиняемия Р. била наложена санкция по чл. 171, т. 1, б. „д“ от ЗДвП „Временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство до заплащане на дължимите глоби“, поради незаплащането на дължимите глоби по влезли в сила наказателни постановления № 14-0341-001041 от 06.11.2014 година на РУ на МВР - Севлиево; № 15-0258-000095 от 08.04.2015 на РУ на МВР – Дряново; № 14-0341-00019 от 28.03.2014 година на РУ на МВР – Севлиево; НП № 15 от 10.01.2014 година на РУ на МВР – Севлиево; НП № 2232 от 10.10.2013 година на РУ на МВР – Горна Оряховица и НП № 1267/30.08.2013 година на РУ на МВР – Севлиево. Заповедта за прилагане на принудителна административна мярка била връчена на Р. на 01.09.2016 година, като същата не била обжалвана от него и влязла в законна сила.

Въпреки това на 14.07.2017 година, т.е. в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на обвиняемия, същият управлявал около 14:10 часа на път № 405 км. 0+150 м. на шосето след разклон от ГП-I-4 София – Варна, в посока село Добромирка, община Севлиево, ползван от него и собственост на друго лице лек автомобила „Фолксваген Пасат“ с рег. № R944 MJM /английска регистрация/. По същото време на разклона за село Добромирка на посочения по – горе път се намирали полицейски служители, които спрели за проверка управлявания от обвиняемия автомобил. По време на проверката същите констатирали, че свидетелството за управление на МПС на обвиняемия било отнето съгласно посочената по – горе ЗППАМ.

За констатираното от служителите на РУ на МВР – Севлиево нарушение, на Р. бил съставен акт за установяване на административно нарушение бланков № 884875 от 14.07.2017 година, въз основа на който започнало настоящото наказателно производство.

Обвиняемият Р.Р. се яви в съдебната зала и заяви, че съжалява за случилото се. Същият обясни, че след връчване на ЗППАМ не управлявал МПС, но на инкриминираната дата се наложило той да управлява автомобила от село Добромирка до гр. Севлиево и обратно, тъй като внучето му имало висока температура и нямало кой да го доведе от село Добромирка до ЦСМП гр. Севлиево. Изложената по – горе фактическа обстановка се установява по безспорен начин от показанията на свидетеля Р.Х., дадени от него в хода на досъдебното производство, както и от приложените по делото писмени доказателства: Акт за установяване на административни нарушения – стр. 3 от ДП; Заповед за прилагане на принудителна административна мярка от 01.09.2016 година и Справка картон на водача – стр. 9-13 от ДП.

Въз основа на така описаните по- горе фактически обстоятелства съдът прави следните правни изводи: От данните по делото безспорно се установява, че на 14.07.2017 година на път № 405 км. 0+150м., в района на разклона за село Добромирка, община Севлиево на главния път София – Варна обвиняемият Р.Р. е управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с английска регистрация и това е извършено в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на СУМПС, наложена със заповедта на Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР – Велико Търново, РУ – Горна Оряховица. Тази заповед била връчена на обвиняемия и влязла в законна сила на 08.09.2016 година. От данните по делото се установи, че обвиняемият не е заплатил към инкриминираната дата глобите, наложени с упоменатите в заповедта наказателни постановления, поради което и свидетелството му за управление не му е било върнато. При това положение следва да се приеме, че след като на 14.07.2017 година около 14:10 часа на път № 405 км. 0+150 м. на шосето след разклон от ГП I-4 София – Варна, в посока село Добромирка, община Севлиево, обвиняемият Р. управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“ с рег. № R944 MJM /английска регистрация/, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. „Д“ от ЗДвП за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство /СУМПС № 212499252/ до заплащане на дължимите глоби, наложена със ЗППАМ № 16-0268-000240/01.09.2016 година на Началник сектор към ОД МВР – Велико Търново, РУ – гр. Горна Оряховица“, връчена на 01.09.2016 година и влязла в сила на 08.09.2016 година, както от обективна, така и от субективна страна същият е осъществил състава на престъплението по чл. 343в, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК, съгласно който наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което управлява моторно превозно средство в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство. Деянието е извършено от обвиняемия с пряк умисъл, тъй като същият е съзнавал, че управлява автомобила в срока на изтърпяване на принудителната административна мярка за временно отнемане на СУМПС.

За деянието по чл. 343в, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК се предвижда наказание до три години лишаване от свобода и глоба от 200,00 до 1000,00 лева. Обвиняемият Р.Р. не е осъждан предвид настъпилата реабилитация по право за осъждането му по НОХД № 182/1989 година по описа на Ямболски окръжен съд и до момента спрямо него не е прекратявано наказателно производство по гл. VІІІ от НК. От престъплението по чл. 343в, ал. 3 от НК не са причинени съставомерни имуществени вреди и не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Съобразявайки тези обстоятелства съдът прие, че предложението на прокуратурата относно постигане целите на наказанието чрез прилагане на чл. 78а от НК е мотивирано, поради което следва да бъде уважено.

При определяне наказанието на Р.Р. съдът взема предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Деянието по чл. 343в, ал. 3 от НК не е тежко престъпление по смисъла на НК, но се характеризира според съда с една сравнително висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на такъв род престъпления. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът взема предвид признаването и осъзнаването на вината,  съдействието на обвиняемия за разкриване на обективната истина в пълнота и чистото му съдебно минало. Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита многобройните наказания, които са налагани на обвиняемия за извършени от него нарушения на ЗДвП, за които има издадени редица актове. С оглед на тези обстоятелства, съдът счита, че е правилно и целесъобразно Р.Р. да бъде освободен от наказателна отговорност като му бъде наложено административно наказание глоба в полза на държавата в размер малко над минималния, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК, а именно 1200,00лв. /хиляда и двеста/ лева. Съдът намира, че този размер е съобразен с имотното състояние на обвиняемия, както и със степента на обществената му  опасност.

С оглед постигане на генералната и личната превенция съдът намира, че подсъдимият Р. следва да понесе и санкцията, предвидена в разпоредбата на чл. 78а, ал. 4 във връзка с чл. 343г, във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, поради което лиши обвиняемия Р. от право да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, начиная от влизане на решението в сила.

Разноски по делото не са правени.

В този смисъл съдът произнесе решението си.

                                                            

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: