П Р О Т О К О Л

                                              

гр. Севлиево, 26.07.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на двадесет и шести юли две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                        Председател: ГЕРГАНА БОЖИЛОВА

                            

при  участието на секретар СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

и прокурора  ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА, сложи за разглеждане

НОХД № 294 по описа за 2017 година,

докладвано от районен съдия БОЖИЛОВА

 

На именното повикване в 14,00  часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ И.М.И.  се явява лично и с адв. Д.М. от Варненска АК с пълномощно от ДП (л.45).

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр.СЕВЛИЕВО се явява прокурор Христова.

Съдът разясни на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК – на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетеля, на подсъдимия  правата му по чл. 15 и чл.55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР ХРИСТОВА: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда и секретаря. Представили сме писмено споразумение, което с адв. М. - защитник на подсъдимия И.М.И. сме постигнали за решаване на делото, което споразумение ще моля да одобрите, като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото. Нямам възражения по състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Действително постигнахме споразумение с прокурора, което моля да одобрите и което считам, че не противоречи на закона.

Не постъпиха възражения против състава на съда, прокурора и секретаря. Налице са изискванията за даване ход на делото за обсъждане на представеното споразумение, поради което съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на делото по реда на чл.382 от НПК.

Сне се самоличността на подсъдимия:

И.М.И.: Роден на *** г.  ЕГН **********.

На основание чл.382 ал.4 НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. И.И.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Чел съм споразумението. Запознат съм със съдържанието на споразумението и наказанието, което е предвидено да изтърпя. Подписал съм споразумението доброволно. Съгласен съм с него и разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР ХРИСТОВА: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ.М.: Поддържам споразумението в този вид.

Съдът, на основание чл. 382 ал.6 от НПК

                                       О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА –  прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимия И.М.И. – адв. Д.М., както следва:

Подсъдимият И.М.И., роден на *** г.,  ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 13.02.2017г., около 21.15 часа, в град Севлиево, на ул.”Марин Попов”, до дом № 82 в посока центъра на града, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген”, модел „Голф” с регистрационен номер ЕН 9460 ВТ в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със ЗППАМ № 17-0293-000001 от 03.01.2017г. на Началника на РУ на МВР гр.Левски, която не е обжалвана и е влязла в сила на 18.01.2017г. – престъпление по чл.343 „в”,ал.3 във вр. с ал.1 от НК.

За престъплението законът предвижда наказание лишаване от свобода до 3 години и глоба от 200 до 1000 лв.

Престъплението е извършено при форма на вината – пряк умисъл.

Щети от престъплението не са настъпили и няма такива.

2.Страните се споразумяха за извършеното престъпление на подсъдимия И.М.И. да бъде наложено наказание „Пробация” на основание чл.42 "а”,ал.2, т.1 и т.2 със следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител  2 пъти седмично и

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител  за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

Размерът на наказанието „Пробация” се определя на основание чл.55,ал.1 от НК.

На основание разпоредбите на чл.55,ал.2 и ал.3 от НК страните се споразумяват на подсъдимия И.М.И. да не му бъде налагано наказанието глоба предвидено като кумулативно наказание наред с наказанието лишаване от свобода, предвидено в разпоредбата на чл.343 „в”,ал.3 от НК.

На основание чл. 343г във вр. с чл. 343в, ал. 3 във вр. с ал.1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 НК, подсъдимият И.М.И. се ЛИШАВА ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане на споразумението в сила.

3. Няма направени разноски по делото.

 

 

                                         СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1. ПРОКУРОР :_______________

                       (Десислава Христова)

 

 

2. ЗАЩИТНИК:____________________

                             (адв. Д.М.)

 

 

3. ПОДСЪДИМ:________________________

                          (И.М.И.)

 

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от прокурор ХРИСТОВА, адвокат М. и подсъдимия И.М.И., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Престъплението е на формално извършване и не е свързано с настъпване на съставомерни имуществени вреди. Съдържанието на споразумението е съобразено с разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен, е безспорно доказано предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. По изложените съображения и на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл.382, ал. 7 от  НПК, съдът

                                    О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА –  прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимия И.М.И. – адв. Д.М., съгласно което:

Подсъдимият И.М.И., роден на *** г.,  ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 13.02.2017г., около 21:15 часа, в град Севлиево, на ул.”Марин Попов”, до дом № 82 в посока центъра на града, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген”, модел „Голф” с регистрационен номер ЕН 9460 ВТ, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със ЗППАМ № 17-0293-000001 от 03.01.2017г. на Началника на РУ на МВР гр. Левски, която не е обжалвана и е влязла в сила на 18.01.2017г., с което е извършил престъпление, за което на основание чл.343 „в”,ал.3 във вр. с ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т. 2, б. „б“ и ал. 3 НК му се налага наказание ПРОБАЦИЯ, включващо пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1 и  т.2 от НК, както следва:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б, ал.1 от НК се определя периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично И

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 343г във вр. с чл. 343в, ал. 3 във вр. с ал.1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 НК, подсъдимият И.М.И. се ЛИШАВА ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане на споразумението в сила.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“, взета на подсъдимия И.М.И. в хода на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 294/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.30 часа.

 

                                                                                   

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                     СЕКРЕТАР: