П Р И С Ъ Д А

 

№ 60

 

   гр.Севлиево 05.09.2017 г.         

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд в открито съдебно заседание

на пети септември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

       Председател: Станислав Цветков

      

при секретаря СИЛВИЯ СТАНЕВА, в присъствието на прокурора ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА, като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.О.Х. дело № 295 по описа за 2017 г., въз основа на данните по делото и закона съдът

 

                              П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.Р.М. ***,   ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.03.2017 г., около 20.15часа, в гр.Севлиево, на площад „Свобода“, управлявал МПС – лек автомобил „Ауди А4” с рег. № ЕВ 25 08 АС, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, наложена със ЗППАМ № 17-0341-000025 от 14.02.2017 г., издадена от Началник сектор към ОД МВР – Габрово, РУ Севлиево и влязла в законна сила на 01.03.2017 г., с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.343в, ал.3 във вр. с ал.1 и чл.54 при приложение на чл.58а, ал.1 от НК, съдът го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и на ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 200,00 / двеста / лева.

На осн.чл.66, ал.1 от НК, съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия М.Р.М., със снета по-горе самоличност, ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.

На осн. чл.343г във вр. с чл.343в, ал.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, съдът ЛИШАВА М.Р.М., със снета по-горе самоличност, от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

На осн. чл.25, ал.1 във вр. с чл.23 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия М.Р.М., със снета по-горе самоличност, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ за изтърпяване от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, по Определение № 223 от 26.04.2017 г., с което е одобрено споразумение по НОХД № 989/2017 г. по описа на Районен съд Плевен, влязло в законна сила на 26.04.2017 г. и по настоящата Присъда по НОХД № 295/2017 г. по описа на Районен съд Севлиево.  

На осн.чл.66, ал.1 от НК, съдът ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на така определеното общо наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия М.Р.М., със снета по-горе самоличност, ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.

На осн. чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, наложено на подсъдимия М.Р.М. с Определение № 223 от 26.04.2017 г. по НОХД № 989/2017 г. по описа на Районен съд Плевен.

На осн. чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наказанието ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 200,00 / двеста / лева, наложено на М.Р.М. с настоящата Присъда по НОХД № 295/2017 г. по описа на Районен съд Севлиево.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Подсъдимият М.Р.М. *** е предаден на съд с обвинение за извършено престъпление по чл.343в, ал.3 във вр. с ал.1 от НК за това, че на 13.03.2017 г., около 20.15часа, в гр.Севлиево, на площад „Свобода“, управлявал МПС – лек автомобил „Ауди А4” с рег. № ЕВ 25 08 АС, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС - ЗППАМ № 17-0341-000025 от 14.02.2017 г. на Началник сектор към ОД МВР – Габрово, РУ Севлиево.          

           Прокурорът поддържа обвинението, като го счита за установено и доказано по безспорен и несъмнен начин.

В съдебно заседание защитникът и подсъдимият правят искане по Глава 27 от НПК, делото да бъде разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие.Подсъдимият заявява, че разбира обвинението.Съдът счете, че искането следва да бъде уважено и след като разясни на подсъдимия разпоредбата на чл.372, ал.1 от НПК, на основание чл.371, т.2 пристъпи към предварително изслушване.При изслушването подсъдимият признава вината си, признава изцяло фактите, които са изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и заявява, че е съгласен да не се събират доказателства за тези факти.

От направените самопризнания на подсъдимия М.Р.М., показанията на свидетелите П.К.П., М.Г.М. и Г.М.И., дадени на досъдебното производство и от останалите доказателства по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следното:

Подсъдимият М.Р.М. *** и работел в „***“ ЕООД гр.Севлиево като полирчик.Притежавал свидетелство за управление на МПС и бил правоспособен водач.Със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0341-000025 от 14.02.2017 г., издадена от Началник сектор към ОД МВР – Габрово, РУ Севлиево му била наложена принудителна административна мярка временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство до заплащане на дължимата глоба, на основание чл.171, т.1, б.„д“ от ЗДвП, тъй като като управлявал МПС с наложени с влезли в сила наказателни постановления и фишове наказания глоба, незаплатени в срока за доброволно заплащане.Препис от посочената по-горе Заповед бил връчен на подс.М. на 14.02.2017 г., същата не била обжалвана от него и влязла в законна сила на 01.03.2017 г.Въпреки наложената му принудителна административна мярка, с  която свидетелството за правоуправление на МПС му било временно отнето, подс.М. решил отново да управлява МПС.На 13.03.2017 г. подс.М. седнал зад волана на лек автомобил „Ауди А4” с рег. № ЕВ 25 08 АС и започнал да го управлява.Около 20.15часа се намирал с управлявания от него лек автомобил на светофара на площад „Свобода” в гр.Севлиево, разположен на кръстовището между улиците „Стефан Пешев” и „Васил Левски”, като продължил движението си по последната улица.По същото време свид.Г.М.И., заедно с неговия колега – свид.М.Г.М., двамата служители на РУ на МВР Севлиево, изпълнявали служебните си задължения като автопатрулен екип по пътен контрол.Двамата полицейски служители забелязали движещият се автомобил, както и водача, който го управлявал – подс.М..Решили да го спрат за проверка и го последвали.Полицейските служители подали светлинен и звуков сигнал към водача да преустанови движението си, но той не изпълнил разпореждането им, а продължил да се движи.Със служебния си автомобил двамата свидетели последвали управлявания от подс.М. ***, където последният спрял, слязъл от превозното средство и побягнал в посока ул.„Страцин”.За случилото се полицейските служители изготвили докладна.Извършена била справка в информационните масиви на МВР, при която било установено, че свидетелството за управление на подс.М. е отнето временно с ЗППАМ,  като по този начин, последният управлява МПС в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството му за управление.

При така установената фактическа обстановка съдът счита от правна страна, че подсъдимият М.Р.М., след като на 13.03.2017 г., около 20.15часа, в гр.Севлиево, на площад „Свобода“, управлявал МПС – лек автомобил „Ауди А4” с рег. № ЕВ 25 08 АС, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, наложена със ЗППАМ № 17-0341-000025 от 14.02.2017 г., издадена от Началник сектор към ОД МВР – Габрово, РУ Севлиево и влязла в законна сила на 01.03.2017 г., както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.343в, ал.3 във вр. с ал.1 от НК.

Поради гореизложените съображения съдът призна подсъдимия М.Р.М. за ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.343в, ал.3 във вр. с ал.1 от НК, за което следва да носи наказателна отговорност.Подсъдимият е осъществил деянието при форма на вината пряк умисъл.

За вида и размера на наказанието

При определяне на вида и размера на наказанието съдът отчита обществената опасност на деянието и подсъдимия, подбудите, както и останалите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.Извършеното от подс.М.Р.М. престъпление не е тежко по смисъла на чл.93, т.7 от НК.То обаче е с висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на подобен род престъпления.Не е завишена обаче обществената опасност на подсъдимия.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита наличието на данни за налагани наказания и за други административни нарушения по ЗДвП, както и бягството на подс.М. от контролните органи.Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени цени направените самопризнания на съдебното производство и оказаното съдействие за разкриването на обективната истина в съдебното производство.Съдът счита, че не са налице многобройни или изключителни смекчаващи вината обстоятелства, обуславящи приложението на чл.55, ал.2, б.„б“ и ал.3 от НК.При съвкупната преценка на изложените смекчаващи и отегчаващи обстоятелства, съдът счете, че на подс.М. следва да се наложи наказание в размер на девет месеца лишаване от свобода.Съгласно императивната разпоредба на чл.58а, ал.1 от НК, при провеждане на съкратено съдебно следствие съдът определя наказанието, като се ръководи от Общата част на НК и намалява така определеното наказание с една трета.По тези съображения, следвайки законоустановените правила, съдът наложи на подсъдимия М. наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 200,00 / двеста / лева.

За поправянето и превъзпитанието на подс.М.Р.М. съдът счита, че така определеното му наказание лишаване от свобода не следва да се изтърпява ефективно.По тези съображения и на осн.чл.66, ал.1 от НК отложи изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода, като определи на подс.М. тригодишен изпитателен срок, начиная от влизане на присъдата в сила.

На осн. чл.343г във вр. с чл.343в, ал.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, съдът лиши подсъдимия М. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.При определяне размера на това наказание съдът взе предвид наличието на данни и за други наказания за нарушения на ЗДвП, характера на деянието и честите такива случаи.

За определеното общо наказание

От справката за съдимост на подсъдимия М.Р.М. се установява, че последното му по време осъждане е с Определение № 223 от 26.04.2017 г., с което е одобрено споразумение по НОХД № 989/2017 г. по описа на Районен съд Плевен, с което същият е осъден за извършено престъпление по чл.343, ал.3, предл.3, б.а във вр. с ал.1 във вр. с чл.342, ал.1 от НК на единадесет месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което на осн. чл.66, ал.1 от НК било отложено, като му бил определен тригодишен изпитателен срок.Със същата присъда и на осн. чл.343г във вр. с чл.343, ал.3, предл.3, б.а във вр. с ал.1 във вр. с чл.342, ал.1 във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подс.М. бил лишен от право да управлява МПС за срок от единадесет месеца.

  Деянието е извършено на 15.05.2016 г. 

  Определението е влязло в законна сила на 26.04.2017 г.

При така посоченото осъждане следва, че деянията по Определение № 223 по НОХД № 989/2017 г. по описа на Районен съд Плевен и по Присъдата по настоящото НОХД № 295/17 год. по описа на Районен съд гр.Севлиево са в отношение на реална съвкупност.Първа по време е влязла в сила Присъдата по НОХД № 989/2017 г. по описа на Районен съд гр.Плевен – на 26.04.2017 год.Деянието по настоящата присъда е извършено преди тази дата.Налице са предпоставките по чл.25, ал.1 във вр. с чл.23 от НК за определяне на едно общо наказание за изтърпяване.Общото наказание следва да бъде в размер на най-тежкото, а именно ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, каквото наказание е наложено на подсъдимия с Определение № 223 по НОХД № 989/2017 г. по описа на Районен съд Плевен.

За поправянето и превъзпитанието на подс.М.Р.М. съдът счита, че така определеното му общо наказание лишаване от свобода не следва да се изтърпява ефективно.По тези съображения и на осн.чл.66, ал.1 от НК отложи изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода, като определи на подс.М. тригодишен изпитателен срок, начиная от влизане на присъдата в сила.

На осн. чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.2 от НК към така определеното общо наказание от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, следва да се присъедини наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, наложено на подсъдимия М.Р.М. с Определение № 223 от 26.04.2017 г. по НОХД № 989/2017 г. по описа на Районен съд Плевен.

На осн. чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.3 от НК, съдът счете, че към така определеното общо наказание от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, следва да се присъедини наказанието ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 200,00 /двеста/ лева, наложено на подсъдимия М.Р.М. с присъдата по настоящото НОХД № 295/2017 г. по описа на Районен съд Севлиево.

В този смисъл съдът произнесе присъдата.

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: