П Р О Т О К О Л

 

гр. Севлиево, 27.07.2017 г.

 

Севлиевският  районен  съд  в  открито  съдебно  заседание на

двадесет и седми юли през две хиляди и седемнадесета година

в  състав:

 

                                                 Председател: ГЕРГАНА БОЖИЛОВА

 

 

при  участието на  секретар РЕФУЗЕ ОСМАНОВА

и прокурор ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА, сложи за  разглеждане

НОХД № 296 по  описа  на съда за 2017 година,

докладвано от районен съдия БОЖИЛОВА.      

 

На именното повикване в 11,05 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ М.Ф.М. се явява лично и с адв. Н.Н.-Г. от ГАК с пълномощно от ДП и от днес.

За РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - Севлиево се явява прокурор Христова.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и 275 НПК за отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и на подсъдимия правата му по чл. 15 и чл. 55 от НПК.

ПРОКУРОР Христова: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда. Нямам искания за доказателства. Моля да одобрите представеното споразумение, което постигнахме със защитника на подсъдимия.

АДВ. Н.Н.-Г.: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Нямаме други искания по доказателствата. Постигнахме споразумение с представителя на прокуратурата, което споразумение също моля да одобрите, тъй като считам, че същото е законосъобразно и не противоречи на моралните норми

Съдът констатира, че не са направени възражения против състава на съда, прокурора и секретаря. Налице са изискванията за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 382 НПК.

Съдът проверява самоличността на подсъдимия.

М.Ф.М.: Роден на *** ***,  български гражданин, с основно образование, разведен, осъждан, работи като шлайфист в „***” АД - Севлиево, ЕГН **********,***.

На основание чл. 382, ал. 4 НПК, съдът запитва подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДСЪДИМИЯТ М.М.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Запознат съм със съдържанието на споразумението, съгласен съм с него и съм го подписал доброволно. Разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР Христова: Поддържам споразумението в този вид и считам, че същото не противоречи на закона и моля да го одобрите.

АДВ. Н.Н.-Г.: От името на подзащитния ми заявявам, че поддържам споразумението в този вид и моля същото да бъде одобрено със законовите последици.

ПОДСЪДИМИЯТ М.М.: Съгласен съм споразумението да бъде одобрено така, както е изготвено от моя защитник и прокурора.

Съдът, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И: №

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА – прокурор в Районна прокуратура – Севлиево и адвокат Н.Н.-Г., като защитник на подсъдимия М.Ф.М., както следва:

Подсъдимият М.Ф.М., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, разведен, осъждан, работи като шлайфист в „***” АД гр. Севлиево, ЕГН **********,***, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.02.2017 г. около 21,00 часа в землището на с. Богатово, общ. Севлиево, от горски фонд - имот в отдел 298, подотдел „н1“ – държавна горска територия, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил „ВАЗ 2121 НИВА“ с рег. № ЕВ ****АМ, товарил и транспортирал незаконно добит от другиго дървен материал – дърва за огрев – широколистна дървесина от дървесен вид „цер“ с обща кубатура 1 (един) пространствен кубически метър, на стойност 85 лева, немаркирани с контролна горска марка, като извършеното представлява маловажен случай, поради което на основание чл. 235, ал. 6 във вр. с ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК във вр. с ал. 54, ал. 1 от НК му се налага наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 300 лева.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, направените по делото разноски в размер на 63,48 лева, платими по сметка на ОД МВР – Габрово се възлагат на подсъдимия М..

Липсват съставомерни щети в резултат на извършеното деяние.

Веществени доказателства – няма.

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1.  ПРОКУРОР:

                                          /Десислава Христова /

 

 

2. ЗАЩИТНИК :

                                  /АДВ. Н.Н.-Г./

 

 

3. ПОДСЪДИМ:

                              /М.Ф.М./

 

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от прокурор при Районна прокуратура – Севлиево ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА, адвокат Н.Н.-Г. и подсъдимия М.Ф.М., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл. 381, ал. 2 от НПК. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен е безспорно доказано, предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанията са съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. По изложените съображения и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И: №

ОДОБРЯВА споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА –   прокурор в Районна прокуратура – Севлиево и адвокат Н.Н.-Г., като защитник на подсъдимия М.Ф.М., съгласно което:

Подсъдимият М.Ф.М., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, разведен, осъждан, работи като шлайфист в „***” АД гр. Севлиево, ЕГН **********,***, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.02.2017 г. около 21,00 часа в землището на с. Богатово, общ. Севлиево, от горски фонд - имот в отдел 298, подотдел „н1“ – държавна горска територия, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил „ВАЗ 2121 НИВА“ с рег. № ЕВ ****АМ, товарил и транспортирал незаконно добит от другиго дървен материал – дърва за огрев – широколистна дървесина от дървесен вид „цер“ с обща кубатура 1 (един) пространствен кубически метър, на стойност 85 лева, немаркирани с контролна горска марка, като извършеното представлява маловажен случай, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 235, ал. 6 във вр. с ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК му се налага наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 300 (триста) лева.

ОСЪЖДА подсъдимия М.М. да заплати по сметка на ОД на МВР – Габрово направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 63,48 лева (шестдесет и три лева и четиридесет и осем ст.).

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“, взета на подсъдимия М.Ф.М. в хода на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 296/ 2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11,30 часа.

                                                   

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: