П Р И С Ъ Д А

 

№ 67

 

   гр.Севлиево 03.10.2017 год.  

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд в открито съдебно заседание

на трети октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

       Председател: Станислав Цветков

      

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА в присъствието на прокурора ТИХОМИР ПЕТКОВ, като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.О.Х. дело № 297 по описа за 2017 год., въз основа на данните по делото и закона съдът

 

                              П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.Х.Д. ***, роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, пенсионер, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата и месец в периода от лятото на 2016 г. до 16.02.2017 г., в с.Сенник, общ.Севлиево, в къща, находяща се на ул.”********* ” № 1, чрез изграждането на директна линия с два проводника ПВ със сечение S 4 кв.мм. / премахвайки изолацията на едното жило на захранващ проводник и чрез използването на пластина, болт, гайка и две шайби и свързвайки два проводника към фазов захранващ проводник на имота преди електромера/, която подвързал към табло във вътрешна стая с два витлови предпазителя, след които захранил част от инсталацията на къщата, като по този начин осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „Енерго Про-Мрежи” АД гр.Варна, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, с което е извършил престъпление, за което на осн.чл.234в, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” и ал.3 от НК, съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му налага пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2 от НК, както следва:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност на явяването и подписването пред пробационния служител два пъти седмично;

- периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

ОСЪЖДА подсъдимия П.Х.Д., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 74.48 / седемдесет и четири лв. и 48ст. / лева. 

ОСЪЖДА подсъдимия П.Х.Д., със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд – Севлиево направените по делото разноски в размер на 20.00 / двадесет / лева.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 2бр. проводници ПВ 2х4 кв.мм. със закрепени на тях болт, шайба, гайка и пластина, поставени в гофриран маркуч, след влизане на присъдата в сила, ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

                                  

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Подсъдимият П.Х.Д. *** е предаден на съд с обвинение за извършено престъпление по чл.234в, ал.1 от НК за това, че на неустановена дата и месец през лятото на 2016 г. до 16.02.2017 г., в с.Сенник, общ.Севлиево, в къща, намираща се на ул.”*********ков” № 1, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „Енерго Про-Мрежи” АД гр.Варна, чрез изграждането на директна линия с два проводника ПВ със сечение S 4 кв.мм. / като премахнал изолацията на едното жило на захранващ проводник и при използването на пластина, болт, гайка и две шайби, свързал два проводника към фазов захранващ проводник на имота преди електромера, като по този начин потребената енергия не се отчитала на средството за търговско измерване/, която подвързал към табло във вътрешна стая с два витлови предпазителя, след които захранил част от инсталацията на къщата, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.

Прокурорът поддържа обвинението, като го счита за установено и доказано по безспорен начин.

В съдебно заседание подсъдимият заявява, че е получил препис от обвинителния акт и, че разбира обвинението.Не взема отношение по въпроса за вината и не дава обяснения по обвинението, повдигнато му с обвинителния акт.

От показанията на свидетелите А.И.Д., К.В.И. и Н.И.Н. и от останалите доказателства по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следното:

Подсъдимият П.Х.Д. бил пенсионер и живеел в с.Сенник, общ.Севлиево в къща, находяща се на ул.”*********ков” № 1.Въпросната къща била захранвана с електрическа енергия от електроразпределителното дружество „Енерго Про-Мрежи” АД гр.Варна.В електроразпределителното дружество партидата на посочения адрес се водела на името на подс.Д..Потребената ел.енергия била отчитана посредством средство за търговско измерване – електромер тип МТ 372/2207/5(120) А, с фабр. № 40720345.През 2016 г. подс.Д. изпитвал финансови затруднения, тъй като единственият му доход била пенсията му и поради тази причина решил да захрани с електроенергия част от къщата, в която живеел със семейството си, по начин, по който потребената електроенергия да не се отчита изцяло от средството за търговско измерване.В изпълнение на това решение, на неустановена дата и месец в периода от лятото на 2016 г. до 16.02.2017 г. свалил част от изолацията на фазовия проводник, захранващ жилището му, преди електромера, като на това място чрез използване на гайка, шайби, болт и пластина захванал два проводника.Другият край на въпросните два проводника подвързал към табло с два витлови предпазителя, като по този начин захранил с електроенергия част от къщата си.Това обстоятелство било констатирано на 16.02.2017 год. от служители в „Енерго-Про-мрежи” АД гр.Варна.Тъй като в района на с.Сенник били отчитани завишени загуби на електроенергия, на посочената дата, свид.А.И.Д. и свид.К.В.И. – служители в посоченото по-горе дружество посетили къщата, собственост на подс.Д..При извършената проверка същите установили, че чрез изграждането на директна линия с два проводника ПВ със сечение S 4 кв.мм., премахвайки изолацията на едното жило на захранващ проводник, чрез използването на пластина, болт, гайка и две шайби и свързването на два проводника към фазов захранващ проводник на имота преди електромера, подвързана към табло във вътрешна стая с два витлови предпазителя, е осъществено неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа.По този начин потребената от абоната ел.енергия от така създадената директна линия, не се измервала и отчитала от уреда за търговско измерване.При извършената от тях проверка било установено също така, че е налице консумация на ел.енергия, без същата да се отчита от брояча на електромера.Констатирано било и наличието на електрически уреди – бойлер и готварска печка, които били захранвани от посочената по-горе директна линия.При така установеното свидетелите подали сигнал в РУ на МВР гр.Севлиево.За констатациите си свид.Д. и И. съставили Констативен протокол № 1501636 от същата дата.Същевременно бил извършен оглед на местопроизшествието от разследващ полицай при РУ „П” на МВР гр.Севлиево, за което от него бил изготвен и съответен Протокол, както и Фотоалбум, представляващ неразделна част от същия.По случая било образувано досъдебно производство, в хода на което била назначена и изготвена Съдебно-техническа експертиза.От заключението на вещото лице по същата се установява, че неправомерно въздействие върху уредът за търговско измерване на електроенергия, тип МТ 372/2207/5(120) А, фабр. № 40720345 няма.Извършителят чрез въздействието върху захранващи проводници към електромерното табло на абоната П.Х.Д. е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.

В съдебните прения представителят на прокуратурата поддържа обвинението по отношение на подсъдимия, така, както му е повдигнато с обвинителния акт.Същевременно защитникът на подсъдимия отправят молба към съда подзащитният му да бъде признат за невинен и оправдан по повдигнатото му обвинение.Като довод в подкрепа на това искане се изтъква обстоятелството, че в случая са налице предпоставките на чл.9, ал.2 от НК, тъй като деянието макар и формално да осъществява признаците на предвиденото в закона престъпление, поради своята малозначителност не е общественоопасно и неговата обществена опасност е явно незначителна.Съдът не споделя доводите на защитника на подсъдимия.В конкретния случай не може да се приеме, че извършеното от подсъдимия разкрива явно незначителна обществена опасност.Касае се за престъпление, което е формално.Съгласно законодателното решение осъществяването на признаците на престъплението от обективна и субективна страна разкрива достатъчно висока степен на обществена опасност, за да бъде то криминализирано и без да е необходимо да са настъпили някакви вредни последици.Нормата на чл.234в, ал.1 от НК засяга важни обществени отношения, още повече, че напоследък са зачестили престъпленията от този вид, което обуславя и висока обществена опасност.Предвид гореизложеното съдът намира, че в случая не би могло да се приеме, че се касае за малозначителност на деянието, поради което и разпоредбата на  чл.9, ал.2 от НК е неприложима.Безспорно е също така, че деянието е осъществено от подсъдимия в периода, посочен в диспозитива на обвинителния акт, а именно на неустановена дата и месец в периода от лятото на 2016 г. до 16.02.2017 г., когато е била извършена проверката от страна на служителите на „Енерго Про-Мрежи” АД гр.Варна.  

При така установената фактическа обстановка съдът счита от правна страна, че подсъдимият П.Х.Д., след като на неустановена дата и месец в периода от лятото на 2016 г. до 16.02.2017 г., в с.Сенник, общ.Севлиево, в къща, находяща се на ул.”*********ков” № 1, чрез изграждането на директна линия с два проводника ПВ със сечение S 4 кв.мм. / премахвайки изолацията на едното жило на захранващ проводник и чрез използването на пластина, болт, гайка и две шайби и свързвайки два проводника към фазов захранващ проводник на имота преди електромера/, която подвързал към табло във вътрешна стая с два витлови предпазителя, след които захранил част от инсталацията на къщата, като по този начин осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „Енерго Про-Мрежи” АД гр.Варна, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.234в, ал.1 от НК.

Поради това съдът призна подсъдимия П.Х.Д. за ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, за което следва да носи наказателна отговорност.Подсъдимият е осъществил деянието при форма на вината пряк умисъл.

За вида и размера на наказанието

При определяне на вида и размера на наказанието съдът отчита обществената опасност на деянието и подсъдимия, подбудите, както и останалите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.Извършеното от подс.Д. престъпление не е тежко по смисъла на чл.93, т.7 от НК, но е с висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на подобен род престъпления.Не е завишена обществената опасност на подсъдимия, което следва от чистото му съдебно минало.Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени чистото съдебно минало, направените частични самопризнания, оказаното съдействие за разкриването на обективната истина, възрастта, здравословното, материалното и имотно състояние.Не са налице отегчаващи вината обстоятелства.При съвкупната преценка на тези обстоятелства съдът достига до извода, че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при което така предвиденото наказание лишаване от свобода до пет години и глоба до петнадесет хиляди лева се явява несъразмерно тежко.Налице са предпоставките за приложение на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” и ал.3 от НК.Предвид тежестта на престъплението, мотивите и подбудите, материалното и имотно състояние, съдът определи на подсъдимия Д. наказание ПРОБАЦИЯ, включващо пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2 от НК, както следва:

      - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност на явяването и подписването пред пробационния служител два пъти седмично;

      - периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се постигнат целите по чл.36 от НК.

За разноските по делото

Подсъдимият П.Х.Д., следва да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 74.48 /седемдесет и четири лв. и 48ст./ лева.

Подсъдимият П.Х.Д., следва да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд – Севлиево и направените по делото разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

За веществените доказателства 

След влизане на присъдата в сила, веществените доказателства – 2бр. проводници ПВ 2х4 кв.мм. със закрепени на тях болт, шайба, гайка и пластина, поставени в гофриран маркуч, следва да се унищожат.

В този смисъл съдът произнесе присъдата.

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: