П Р И С Ъ Д А

 

№ 57

 

   гр.Севлиево 15.08.2017 год.    

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд в открито съдебно заседание

на петнадесети август през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

       Председател: Станислав Цветков

      

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА, в присъствието на прокурора ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА, като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.О.Х. дело № 298 по описа за 2017 год., въз основа на данните по делото и закона съдът

 

                              П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.Т. ***, роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, работи като шофьор в „Трифо 1“ ООД гр.Севлиево, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от началото на месец август 2011 г. до края на месец юни 2017 г. в гр.Севлиево, след като с Решение № 377/09.12.2010 год. по гр.дело № 1410/2010 г. по описа на Районен съд гр.Севлиево, е осъден да издържа свой низходящ – дъщеря си Т.М.Т., изплащайки ежемесечна издръжка в размер на 100.00лв., чрез нейната майка и законен представител Г.Ц.Г. ***, съзнателно не изпълнил това си задължение в размер на повече от две месечни вноски – шестдесет и девет месечни вноски, на обща стойност 6 900.00лева, с което е извършил престъпление, за което на осн.чл.183, ал.1 и чл.54 от НК, съдът го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като му налага пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2 от НК, както следва:

 - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от девет месеца с периодичност на явяването и подписването пред пробационния служител два пъти седмично;

 - периодични срещи с пробационен служител за срок от девет месеца.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

                                 

          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

МОТИВИ:

Подсъдимият М.Т. *** е предаден на съд с обвинение за извършено престъпление по чл.183, ал.1 от НК за това, че в периода от началото на месец август 2011 г. до края на месец юни 2017 г. в гр.Севлиево, след като с Решение № 377/09.12.2010 год. по гр.дело № 1410/2010 г. по описа на Районен съд гр.Севлиево, е осъден да издържа свой низходящ – дъщеря си Т.М.Т., изплащайки ежемесечна издръжка в размер на 100.00лв., чрез нейната майка и законен представител Г.Ц.Г. ***, съзнателно не изпълнил това си задължение в размер на повече от две месечни вноски – шестдесет и девет месечни вноски от по 100.00 лева, или общо сумата от 6 900.00лева.          

           Прокурорът поддържа обвинението, като го счита за установено и доказано по безспорен начин.

В съдебно заседание подсъдимият заявява, че е получил препис от обвинителния акт и, че разбира обвинението.Признава се за виновен и дава обяснения по фактическата обстановка на деянието и своето поведение.

От обясненията на подсъдимия М.Т.Т., показанията на свидетелите Г.Ц.Г. и Т.М.Т. и от останалите доказателства по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следното:

Подсъдимият М.Т.Т. и свид.Г.Ц.Г. имали сключен граждански брак, по време на който им се родило детето – свид.Т.М.Т..С Решение № 377/09.12.2010 год. по гр.дело № 1410/2010 г. по описа на Районен съд гр.Севлиево, влязло в законна сила на 09.12.2010 г. бракът между двамата бил прекратен.Упражняването на родителските права върху детето било предоставено на майката – свид.Г.Ц.Г..Със същото Решение подс.Т. бил осъден да изплаща чрез майката и законна представителка ежемесечна издръжка на детето си в размер на 100.00лева.Изплащането на дължимите суми за издръжка на малолетните деца подс.Т. следвало да извършва по местоживеенето на майката и законен представител на детето – в гр.Севлиево.След влизането на съдебното решение в сила, подс.Т. не изплащал редовно дължимата от него издръжка, по повод на което било образувано изпълнително дело № 119/2011 г. по описа на съдебно изпълнителната служба при РС Севлиево.За погасяване на задължението си по него на 08.06.2011 г. подс.Т. превел сумата от 750.00 лева, а на 14.07.2011 г. сумата от 70.00 лева.След внасянето на тези сума подс.Т. обаче продължил да не изпълнява редовно това си задължение.След започване на работа от страна на подс.Т. по трудов договор с „Трифо 1“ ООД гр.Севлиево по Трудов договор № 156/27.05.2016 г. върху трудовото му възнаграждение бил наложен запор, като през месец април 2017 г. по сметката на свид.Г. били преведени 122.34 лева от страна на съдебния изпълнител.През месец май 2017 г. по сметката на същата свидетелка била преведена сумата от 122.00лева.Така направените преводи покрили размера на две от дължимите месечни вноски.Това си задължение подс.Т. не изпълнявал, като в периода от началото на месец август 2011 г. до края на месец юни 2017 г. не изплатил нито една месечна вноска.По този начин подс.Т. не изплатил повече от две месечни вноски – шестдесет и девет месечни вноски за издръжката на детето си в размер общо на 6900.00 лева.

При така установената фактическа обстановка съдът счита от правна страна, че подсъдимият М.Т.Т., след като в периода от началото на месец август 2011 г. до края на месец юни 2017 г. в гр.Севлиево, след като с Решение № 377/09.12.2010 год. по гр.дело № 1410/2010 г. по описа на Районен съд гр.Севлиево, е осъден да издържа свой низходящ – дъщеря си Т.М.Т., изплащайки ежемесечна издръжка в размер на 100.00лв., чрез нейната майка и законен представител Г.Ц.Г. ***, съзнателно не изпълнил това си задължение в размер на повече от две месечни вноски – шестдесет и девет месечни вноски, на обща стойност 6 900.00лева, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.183, ал.1 от НК.

Поради това съдът призна подсъдимия М.Т.Т. за ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.183, ал.1 от НК, за което следва да носи наказателна отговорност.Подсъдимият е осъществил деянието при форма на вината пряк умисъл.

За вида и размера на наказанието

При определяне на вида и размера на наказанието съдът отчита обществената опасност на деянието и подсъдимия, подбудите, както и останалите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.Извършеното от подс.Т. престъпление не е тежко по смисъла на чл.93, т.7 от НК, но е с висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на подобен род престъпления.Не е завишена обществената опасност на подсъдимия, което следва от чистото му съдебно минало.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът взе предвид размера на невнесените месечни вноски и общата им стойност.Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени чистото съдебно минало, направените самопризнания на досъдебното и съдебното производство, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина и добрите характеристични данни.За извършеното от подс.Т. деяние се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация.При съвкупната преценка на тези обстоятелства, тежестта на престъплението, размера на невнесените вноски и общата им стойност, материалното и имотно състояние, съдът счете, че с оглед постигане на целите на генералната и специалната превенция, от така предвидените като вид наказания на подс.М.Т.Т. ще следва да се наложи второто от тях, в размер малко над минималния предвиден, а именно ПРОБАЦИЯ като му бъдат наложени пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2 от НК, както следва:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от девет месеца с периодичност на явяването и подписването пред пробационния служител два пъти седмично;

- периодични срещи с пробационен служител за срок от девет месеца.

Съдът счита, че не са налице нито многобройни, нито изключителни смекчаващи вината обстоятелства, които да обуславят определяне на наказание на подс.М.Т.Т. по реда на чл.55, ал.1, т.2, б.”в” от НК.

Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се постигнат целите по чл.36 от НК.

В този смисъл съдът произнесе присъдата.

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: