Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 99

 

гр.Севлиево 12.09.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският Районен съд на 12.09.2017 год. в публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ

 

при участието на секретаря Силвия Станева и прокурора Десислава Христова, като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.А.Х.Д. № 299 по описа за 2017 год. въз основа на данните по делото и закона

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА Д.В.И. ***, роден на *** ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2017 г., около 08.30часа, на път № II-44, км 5+100, в землището на община Севлиево, управлявал МПС - лек автомобил "***" с рег. № ***, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление – с Наказателно постановление № 17-0341-000103/29.03.2017 г., издадено от Началник сектор към ОД на МВР Габрово, РУ на МВР гр.Севлиево и влязло в законна сила на 18.05.2017 г., с което е извършил престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като на осн. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1 000.00 / Хиляда / лева.

Решението подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.

                       

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

МОТИВИ:

Производството е по гл.ХХVІІІ от НПК - Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

В Районен съд - Севлиево е внесено постановление на Районна прокуратура - Севлиево от 28.07.2017 г. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Д.В.И. *** за престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

Представител на Районна прокуратура - Севлиево се явява в съдебно заседание и поддържа повдигнатото с Постановлението обвинение, като го счита за установено и доказано по безспорен начин и смята, че обвиняемият следва да бъде признат за виновен и освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.   

След преценка на събраните в наказателното производство доказателства, съдът установи следната фактическа обстановка:

Обвиняемият Д.В.И. ***, но работел в гр.Севлиево.Притежавал лек автомобил "***" с рег. № ***, но не притежавал свидетелство за правоуправление на МПС и бил неправоспособен водач.С Наказателно постановление № 17-0341-000103/29.03.2017 г., издадено от Началник сектор към ОД на МВР Габрово, РУ на МВР гр.Севлиево и влязло в законна сила на 18.05.2017 г., бил наказан по административен ред за това, че на 28.10.2014 г. управлявал моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, като му било наложено наказание глоба в размер на 300.00лева, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.първо от ЗДвП.Въпреки липсата на съответно свидетелство за правоуправление на МПС и наложеното му административно наказание, посочено по-горе, на 22.07.2017 г. обв.И. седнал зад волана на собствения си лек автомобил "***" с рег. № *** и започнал да го управлява.Около 08.30часа се движел по път № II-44, в местността „Чакала“, в землището на община Севлиево, като пътувал от гр.Севлиево към с.Кръвеник, където живеел.На същата дата свид.И.А.А., заедно с колегата си Я.Д.– служители в РУ на МВР Севлиево изпълнявали служебните си задължения съгласно изготвен график, като се намирали при км 5+100 на посочения по-горе път.Около 08.30 часа полицейските служители забелязали движещия се лек автомобил "***" с рег. № ***, след което го спрели за проверка.При извършената проверка било установено, че обв.И. управлява посоченото по-горе МПС без да притежава съответно свидетелство за управление на такова.В тази връзка му бил съставен АУАН № 657 от 22.07.2017 г.Към посочената дата не била изтекла една година от налагането на административно наказание на обвиняемия за същото деяние с горепосоченото наказателно постановление.            

Горната фактическа обстановка съдът установи от обясненията на обвиняемия, показанията на свидетеля И.А.А., Наказателно постановление № 17-0341-000103/29.03.2017 г., издадено от Началник сектор към ОД на МВР Габрово, РУ на МВР гр.Севлиево; АУАН № 657 от 22.07.2017 г.; Справка за нарушител от региона и декларация за семейно и материално положение и имотно състояние.

            Обвиняемият И., редовно призован, не се явява, явява се негов договорен защитник.След привличането му в качеството на обвиняем на досъдебното производство дал обяснения по фактическата обстановка на деянието, като се признал за виновен и изразил съжаление за извършеното.В съдебно заседание неговият защитник отправя молба към съда да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание глоба в размер на нормативно установения минимум.

Въз основа на гореизложеното, съдът счита за установено и доказано по несъмнен начин, че обвиняемият Д.В.И., след като на 22.07.2017 г., около 08.30часа, на път № II-44, км 5+100, в землището на община Севлиево, управлявал МПС - лек автомобил "***" с рег. № ***, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление – с Наказателно постановление № 17-0341-000103/29.03.2017 г., издадено от Началник сектор към ОД на МВР Габрово, РУ на МВР гр.Севлиево и влязло в законна сила на 18.05.2017 г., както от обективна, така и от субективна страна, при форма на вината пряк умисъл, е осъществил състава на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК.

            За извършеното деяние в закона се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева.Обвиняемият И. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV на гл.VІІІ на НК.

            При това положение са налице предпоставките за приложението на разпоредбата на чл.78а от НК, като обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание глоба.

            При определяне на размера на наказанието съдът отчита като смекчаващи вината обстоятелства направените от обв.И. самопризнания на досъдебното производство, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина, чистото съдебно минало, липсата на вреди, настъпили от деянието, изразеното съжаление и искрено разкаяние.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита характера на деянието и вредните последици, които са могли да настъпят.При съвкупната преценка на тези обстоятелства, отчитайки и формата на вината, както и материалното му положение и имотно състояние, съдът счита, че на обвиняемия И., с оглед постигане на целите на наказанието, следва да се наложи наказание в размер на минималния, предвиден по чл.78а, ал.1 от НК.По изложените съображения, съдът наложи на обв.И. наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1 000.00 лв.

В този смисъл съдът произнесе решението си.

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ: