П Р И С Ъ Д А

№ 53             

                                   гр. Севлиево, 03.08.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на     трети август

през две хиляди   и   седемнадесета  година в състав:

 

                                                  Председател: Гергана Божилова

                                        Съдебни заседатели:  1.

                                                                            2.

 

при секретаря        Силвия  Георгиева

В   присъствието на  прокурора  ……Тихомир   Петков

разгледа докладваното   от         съдията  БОЖИЛОВА             наказателно дело    300  по описа за 2017 година и въз основа на данните по делото и закона  съдът

            

                                      П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Н.И. ***,  ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2017 година около 01:35 часа в гр. Севлиево, на улица „Великотърновско шосе“ до № 8 в посока село Богатово, община Севлиево, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ“ с рег. № 006М464 в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 17-0341-000285 от 25.04.2017 година на Началник сектор към ОД на МВР Габрово, РУ Севлиево, влязло в сила на 07.07.2017 година, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 343в, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК съдът го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и на ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 300,00лв. /триста/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на Г.Н.И. наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на присъдата в сила.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и/или протестиране пред Габровски окръжен съд в 7  дневен срок от днес.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                                                   

                

МОТИВИ: Срещу подсъдимия  Г.Н.И. *** е предявено обвинение по чл. 343в, ал. 2 от НК.

Предаден е на съд за това, че на 25.07.2017 година около 01:35 часа в гр. Севлиево, на улица „Великотърновско шосе“ до № 8 в посока село Богатово, община Севлиево, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ“ с рег. № 006М464 в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 17-0341-000285 от 25.04.2017 година на Началник сектор към ОД на МВР Габрово, РУ Севлиево, влязло в сила на 07.07.2017 година.

 Прокурорът поддържа предявеното обвинение.

От обясненията на подсъдимия, показанията на разпитаните свидетели и останалите доказателства, събрани в хода на досъдебното производство и по време на съдебното следствие, съдът установи следната фактическа обстановка:

С решение по НАХД № 347/2012 година по описа на Севлиевски районен съд, влязло в законна сила на 27.09.2012 година, подсъдимият И. бил освободен от наказателна отговорност по чл. 78а от НК и му била наложена глоба в размер на 1000,00 лева за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.

Подсъдимият Г.И. не притежава свидетелство за управление на МПС.

С наказателно постановление № 17-0341-000285 от 25.04.2017 година на Началник Сектор към ОД на МВР – Габрово, РУ – Севлиево, влязло в сила на 07.07.2017 година, на подсъдимия И. било наложено административно наказание за това, че управлявал МПС без да притежава свидетелство за управление на такова.

На 25.07.2017 година около 01:35 часа, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с горепосоченото наказателно постановление, подсъдимият Г.И. *** лек автомобил „БМВ“ с рег. № 006М464, като се придвижвал с него в посока с. Богатово, община Севлиево.

Това било забелязано от свид. И.К. *** и колегата му Ц.Ц., които изпълнявали служебните си задължения по утвърден часови график за наряд като патрул „Пътен контрол“. Полицейските служители спрели управлявания от подсъдимия автомобил, като по време на проверката констатирали, че И. не притежава СУМПС. При направената справка в база данни на Сектор КАТ към ОД на МВР – Габрово било установено, че И. е наказван многократно и за други нарушения на ЗДвП през периода от 2008 до 2017 година. След констатиране на нарушението на И. бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 658/2017 от 25.07.2017 година.

Подсъдимият И. дава обяснения по повдигнатото му обвинение. Той призна вината си и заяви, че причината да управлява лекия автомобил било внезапното влошаване на здравословното състояние на баща му, който бил с него в автомобила, поради което следвало да го закара на лекар в гр. Велико Търново.

В подкрепа на обвинението са показанията на свидетеля И.К., който обясни пред съда как е протекла проверката.

Деянието на подсъдимия се установява по несъмнен начин и от приложените по делото писмени доказателства: Акт за установяване на административно нарушение – стр. 5 от ДП; НП 0 17-0341-000285 от 25.04.2017 година – стр. 7; Справка от Началник сектор „ПП при ОД на МВР гр. Габрово, от която се установява, че подсъдимият е неправоспособен водач на МПС и не притежава СУМПС – стр. 9 и Справка за нарушител/водач – стр. 10-13 от ДП.

След преценка на изтъкнатите по – горе фактически обстоятелства и безспорните доказателствата в полза на обвинението, както и липсата на възражения от страна на подс. И. в момента на констатиране на деянието, съдът намира за установено по безспорен начин, че подс. Г.Н.И., след на 25.07.2017 година около 01:35 часа в гр. Севлиево, на улица „Великотърновско шосе“ до № 8 в посока село Богатово, община Севлиево, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ“ с рег. № 006М464 в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 17-0341-000285 от 25.04.2017 година на Началник сектор към ОД на МВР Габрово, РУ Севлиево, влязло в сила на 07.07.2017 година, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл. 343в, ал. 2 от НК. Деянието е осъществено при форма на вина пряк умисъл.

 При определяне вида и размера на наказанието на подс. И. съдът взема предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.

          Извършеното от подс. И. деяние не е тежко престъпление по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, но се характеризира с висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на подобен род престъпления. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени признаването на вината, съдействието на подсъдимия за установяване на обективната истина в пълнота, доброто му процесуално поведение и не на последно място липсата на предишни осъждания. Като отегчаващи вината обстоятелства съдът взима предвид обстоятелството, че през 2012 година подсъдимият И. е бил освободен от наказателна отговорност за извършване на същото деяние, което явно не е оказало възпиращ и възпитателен ефект върху него. При съвкупната преценка на тези обстоятелства съдът намира, че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, поради което и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наложи на И. наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Налице са предпоставките на чл. 66, ал. 1 от НК, поради което съдът отложи изпълнението на наложеното на подсъдимия И. наказание лишаване от свобода, като определи ТРИГОДИШЕН изпитателен срок, начиная от влизане на присъдата в сила.  

За престъплението по чл. 343в, ал. 2 от НК, след изменението на НК в брой 74 от 26.09.2015 година на ДВ, освен наказанието лишаване от свобода е предвидено и кумулативно наказание глоба в размер от 500,00 до 1200,00 лева. Съобразявайки наличието на многобройните смекчаващи вината обстоятелства съдът наложи по реда на чл. 55, ал. 2 от НК на подсъдимия И. кумулативното наказание глоба в полза на държавата, предвидено за престъплението по чл. 343в, ал. 2 от НК наред с наказанието лишаване от свобода, като постанови размерът на глобата да е 300,00 лева.

Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се постигнат целите по чл.36 от НК.

      Разноски по делото не са правени.

В този смисъл съдът произнесе присъдата.

                                                                  

   

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: