Р Е Ш Е Н И Е

 

      № 100

 

гр.Севлиево 14.09.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на тринадесети септември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Станислав Цветков

              

при секретаря СИЛВИЯ СТАНЕВА в присъствието на прокурора                                                              като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.А.Х.дело № 303 по описа за 2017 год.,  за да се произнесе взе предвид следното:

Жалбоподателят С.П.И. ***, е обжалвал наказателно постановление № 17-0341-000458 от 12.06.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР Габрово РУ - Севлиево, с което за извършено нарушение по чл.140, ал.1 и на осн. чл.175, ал.3, предл.второ от Закона за движение по пътищата / ЗДвП / му е наложено наказание глоба в размер на 200.00лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, като на осн. Наредба № Iз-2539 от 17.12.2012 г. са отнети 10 контролни точки, а извършено нарушение по чл.147, ал.1 и на осн. чл.181, т.1 от ЗДвП му е наложено наказание глоба в размер на 30.00лева.В жалбата се твърди, че НП е неправилно, незаконосъобразно и постановено в нарушение както на материалния, така и на процесуалния закон, в подкрепа на което се излагат подробно развити в същата съображения.

ИСКАНЕТО в жалбата е съдът да отмени изцяло наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – РУ „П” на МВР гр.Севлиево, редовно призован, не се явява представител при разглеждане на делото.В писмото, придружаващо административно-наказателната преписка, се прави искане жалбата да се остави без последствиe и наказателното постановление да се потвърди.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът установи следната фактическа обстановка:

Жалб.С.П.И. притежавал лек автомобил „***” с рег. № ***и бил правоспособен водач на МПС.През месец февруари 2017 г. предната регистрационна табела на лекият му автомобил била открадната, като това било декларирано от него пред контролните органи и същата била обявена за издирване.На 28.05.2017 г. около 15.10 часа жалб.И. управлявал посочения по-горе лек автомобил, като се движел до блок № 1 в ж.к.„Д-р Ат.Москов” в гр.Севлиево, в посока кръговото крътовище до магазин „Билла”.По същото време свид.П.Ц.А. и свид.Х.М.М.,***, изпълнявали служебните си задължения.Същите забелязали движещия се лек автомобил, посочен по-горе, както и обстоятелството, че същият няма поставена регистрационна табела отпред, поради което го спрели за извършване на проверка.По време на същата било установено, че автомобилът се управлява от жалб.И., че е регистриран по надлежния ред, но няма поставена регистрационна табела отпред.Поради това обстоятелство, същите се обърнали за съдействие към колегите си от автопатрула по „Пътен контрол”.Последните, сред които и свид.И.В.К. – младши автоконтрольор в посоченото по-горе управление пристигнали на мястото.След извършена проверка в информационната система на МВР било установено, че регистрационната табела на автомобила е обявена за издирване.Установено било също така, че автомобилът, управляван от жалб.И. не бил представен за извършване на годишен технически преглед.На същата дата – 28.05.2017 г. свид.К., в присъствието на свид.А. и свид.М., съставил против жалбоподателя С.П.И. АУАН за това, че на 28.05.2017 г., около 15.10часа, в гр.Севлиево, ж.к.„Д-р Ат.Москов”, до блок № 1 в посока кръговото кръстовище управлява собствения си лек автомобил „***” с рег. № ***, като извършва следните нарушения:

1.управлява горепосочения автомобил без предна регистрационна табела;

2.при извършената проверка се установи, че автомобила не е представен на ГТП, с което виновно е нарушил: чл.140, ал.1 и чл.147, ал.1 от ЗДвП.При съставяне на АУАН и след запознаване със съдържанието му жалбоподателят не е направил възражения.Възражения от страна на жалб.И. по повод съставения му АУАН не са направени от него и в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено частично обжалваното наказателно постановление на Началник сектор към ОД МВР Габрово, РУ Севлиево с № 17-0341-000458 от 12.06.2017 г.Същото е издадено против С.П.И. ***, за това, че на 28.05.2017 г., около 15.10часа, в гр.Севлиево, ж.к.„Д-р Ат.Москов”, като водач на лек автомобил – „***” с рег. № ***, в гр.Севлиево, в ж.к.„Д-р Ат.Москов”, пред бл.№ 1 в посока кръгово кръстовище, управлява собствения си лек автомобил „***” с рег. № ***, като извършва следните нарушения: 1. Управлява горепосоченият автомобил без предна регистрационна табела. 2. При извършената проверка се установило, че не е представил автомобила на ГТП.Наказващият орган е приел, че жалб.И. управлява МПС, което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер, с което виновно е нарушил чл.140, ал.1 от ЗДвП, за което му е наложил наказание по реда на чл.175, ал.3, предл.2 от ЗДвП - глоба в размер на 200.00лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, както и, че не е представил ППС на технически преглед, с което виновно е нарушил чл.147, ал.1 от ЗДвП, за което му е наложил наказание по реда на чл.181, т.1 от ЗДвП - глоба в размер на 30.00лева.

Гореизложената фактическа обстановка съдът намира за установена от показанията на свидетелите И.В.К., П.Ц.А. и Х.М.М. и писмените доказателства – АУАН № 432 от 28.05.2017 г.; Декларация с рег. № 170892000106 от 27.02.2017 г.; НП № 17-0341-000458 от 12.06.2017 г. и Заповед № 8121з-746 от 01.06.2017 г. на Министъра на вътрешните работи.

При така установената фактическа обстановка, въз основа на събраните писмени и гласни доказателства, съдът достига до следните правни изводи:

Препис от обжалваното наказателно постановление е връчен на жалбоподателя на 24.07.2017 г.Жалбата е заведена в деловодството на РУ-МВР Севлиево на 27.07.2017 г., тоест в законноустановения срок, поради което същата е допустима и следва да се разгледа по същество.

НП е издадено от компетентен орган, във връзка с което е представено заверено копие от Заповед № 8121з-746 от 01.06.2017 г. на Министъра на вътрешните работи.АУАН е съставен от лице, което е оправомощено за това по силата на същата заповед, предвид заеманото от него длъжностно качество.

АУАН и издаденото в последствие въз основа на него НП са за извършени нарушения на разпоредбите на: 1. чл.140, ал.1 от ЗДвП и 2. чл.147, ал.1 от ЗДвП.

Разпоредбата на чл.140, ал.1 от ЗДвП гласи - “По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. По републиканските пътища, отворени за обществено ползване, включени в трансевропейската пътна мрежа, и по такива, които са извън нея, или по техни участъци се допускат само моторни превозни средства с валиден винетен стикер, залепен по начин, възпрепятстващ повторното му ползване”.

Административно-наказващият орган на осн. чл.175, ал.3, предл.второ от ЗДвП е наложил на жалб.И. наказание глоба в размер от 200.00лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца.Съгласно посочената разпоредба: „Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер”.

Съгласно разпоредбата на чл.147, ал.1 от ЗДвП: “Регистрираните моторни превозни средства и теглените от тях ремаркета, с изключение на пътните превозни средства на поделенията на въоръжените сили, мотопедите и пътните превозни средства с животинска тяга, подлежат на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата им изправност. Условията и редът за извършване на прегледа на превозните средства, с изключение на мотопедите, самоходните машини, колесните трактори и ремаркетата, теглени от тях, се определят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на вътрешните работи.”.

Административно-наказващият орган на осн. чл.181, т.1 от ЗДвП е наложил на жалб.И. наказание глоба в размер от 30.00лева.Съгласно посочената разпоредба: „Наказва се с глоба до 50 лв.: собственик или длъжностно лице, което без уважителни причини не представи в определения срок превозно средство за технически преглед”.

По делото не се спори, че на 28.05.2017 г., жалб.И. управлявал собствения си лек автомобил „***” с рег. № ***, като се движел пред бл.№ 1 в ж.к.„Д-р Ат.Москов” в гр.Севлиево в посока кръгово кръстовище.Безспорно е и това, че около 15.10часа, бил спрян за проверка от служители на РУ на МВР Севлиево.Не се спори и това, че при извършената проверка било установено, че лекия автомобил, управляван от жалб.И. бил без предна регистрационна табела, както и, че управляваното от него МПС не било преминало задължителен периодичен преглед за проверка на техническата му изправност.

Жалбоподателят, редовно призован, се явява лично в съдебно заседание.Поддържа жалбата против наказателното постановление и искането за неговата отмяна, по съображенията, изложени в нея.

По отношение на наложеното наказание по реда на чл.175, ал.3, предл.второ от ЗДвП

В жалбата се твърди, че предната регистрационна табела на автомобила била открадната, което обстоятелство жалбоподателя декларирал по надлежния ред – с декларация по чл.141, ал.2 от ЗДвП и която е приложена към жалбата.В случая жалбоподателя нямал вина за случилото се и не следвало да носи административно-наказателна отговорност.Освен това, както материално-правната норма на чл.140, ал.1 от ЗДвП, така и санкционната норма на чл.175, ал.3, предл.второ от ЗДвП предполагали наличие, респективно липса и на двете табели.В конкретния случай акта е съставен само за липса на предна табела.Поради това описаното в акта и в НП като факти не съответствало на задължението, предвидено в чл.140, ал.1 от ЗДвП, нито на нарушението, посочено в чл.175, ал.3, предл.второ от ЗДвП.Алтернативно към съда се отправя молба да приложи института на чл.28 от ЗАНН.

Съдът не споделя така изложените доводи от страна на жалбоподателя.Безспорно е, че при извършената от контролните органи проверка е констатирана липсата само на предна регистрационна табела.

Разпоредбата на  чл. 140, ал.1, изр.1 от ЗДвП / в редакцията й преди последното изменение с ДВ, бр.11/2017 г., касаещо управление на МПС с валиден винетен стикер/ въвежда изискване към водачите на МПС да се движат по пътищата отворени за обществено ползване само с МПС, които са: 1.регистрирани и 2. са с табели с регистрационен номер, поставени на определени за това места.Както вече бе отбелязано по-горе, не се спори, че жалбоподателят е управлявал посоченото МПС и като водач на същото по смисъла легалната дефиниция по §6, т.25 от ДР на ЗДвП, предприемайки управлението е бил субект на задълженията, визирани в нормите на ЗДвП относно установените правила за движение по пътищата, в частност и към изискванията относно регистрацията на МПС.За последните е действащ регистрационен режим, регламентиран в подзаконов нормативен акт, а именно Наредба I-45 от 24.03.2000 г. на Министъра на вътрешните работи за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на ППС и ремаркета теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС (Обн., ДВ, бр.105/2002 г.).Предприетото движение с макар и надлежно регистриран л.а. с рег. № ***, но с липсваща предна табела е факт, обективно доказан по делото и с това си действие жалбоподателят е нарушил въведената с чл.140, ал.1 от ЗДвП забрана по пътищата, отворени за обществено ползване да се допускат само регистрирани МПС с поставени на определените за това места регистрационни табели.Неизпълнението на това задължение, се санкционира именно от административно-наказателния състав на чл.175, ал.3, предл.второ от ЗДвП, който в случая безспорно се явява осъществен.Съдът, намира за необходимо да отбележи и следното: Съгласно чл.10, ал.1 от посочената Наредба № І-45/2000 г. за всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер, които следва да отговарят /като форма, размер и шрифт/ на изискванията на БДС и Регламент (ЕО) № 2411/1998 г. на Съвета на Европа от 03.11.1998 г.; съгласно ал.6 същите следва да се закрепват по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране.; съгласно ал.8 при кражба на табели, същите се обявяват за издирване, а превозното средство се регистрира с нов регистрационен номер, тъй като същият не може да се използва повторно.Анализът на цитираните разпоредби несъмнено показва, че е изпълнен съставът на административното нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП, доколкото липсва поставена на обозначеното за това място отпред регистрационна табела.

Съдът намира за доказано по несъмнен начин, че жалбоподателят е осъществил състава на посоченото нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП, за което е санкциониран с относимата разпоредба по чл.175, ал.3, предл.второ от ЗДвП.От субективна страна нарушението е извършено виновно, под формата на пряк умисъл, тъй нарушителят е бил правоспособен водач на МПС и е знаел, че трябва да го регистрира отново по надлежния ред с нови регистрационни табели тъй като предишната е била открадната.

За посоченото по-горе нарушение на жалб.И. е наложено наказание глоба в размер от 200.00лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, които са съобразени с разпоредбата на чл.175, ал.3, предл.второ от ЗДвП и са минималните, предвидени в нея.

Съдът намира, че в случая не следва да намери приложение и разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.Касае се за обществени отношения в сферата на безопасността на движението, които с оглед прякото въздействие върху човешкото здраве, не могат бъдат незначително засегнати.В този смисъл и нарушението на цитираната правна норма не следва да се счита за маловажен случай.

Правилно и в съответствие с разпоредбата на чл.6, ал.1, т.5, предл.второ от Наредба № Iз-2539 от 17.12.2012 г. на Министъра на вътрешните работи, на жалб.И. са отнети 10 контролни точки.

С оглед на гореизложеното, в тази му част, издаденото наказателно постановление се явява правилно и законосъобразно, поради което в същата следва да се потвърди.

По отношение на наложеното наказание по реда на чл.181, т.1 от ЗДвП

По отношение на нарушението на чл.147, ал.1 от ЗДвП в жалбата се излагат следните съображения.Както в АУАН, така и в НП, нарушението не било описано достатъчно пълно и ясно, не било посочено кога е крайният срок за извършване на прегледа, оттам и началната дата на извършване на нарушението.Датата на извършване на нарушението била съществен реквизит на акта и НП и липсата й всякога съставлявала съществено процесуално нарушение.

Съдът не споделя така изложените доводи.Както вече бе отбелязано по-горе, по делото по безспорен и несъмнен начин се установява и не се спори, че жалб.И. е собственик на управляваното от него МПС.Не се спори и това, че същото не е било представено от него, в качеството му на собственик, на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата му изправност, каквото задължение му е вменено.При така изложеното, съдът намира за доказано по несъмнен начин, че жалбоподателят е осъществил състава на посоченото нарушение по чл.147, ал.1 от ЗДвП, за което е санкциониран с относимата разпоредба по чл.181, т.1 от ЗДвП.От субективна страна нарушението е извършено виновно, под формата на пряк умисъл, тъй нарушителят е бил правоспособен водач на МПС, собственик на посоченото по-горе ППС и е знаел, че трябва да го представи за технически преглед.

Алтернативно от страна на жалб.И., към съда, се отправя искане да намали размера на наложеното наказание, тъй като същото било завишено.

По преценка на съда, наложеното наказание глоба в размер на 50.00 лева, на основание  чл.181, т.1 от ЗДвП, не е съобразено с разпоредбите на чл.27 от ЗАНН и е определено в завишен размер.По делото няма данни за други извършени от жалбоподателя нарушения на ЗДвП, а същият е оказал пълно съдействие на служителите на полицията при извършване на проверката.Ето защо, съдът намира, че в тази част наказателното постановление следва да се измени, като се намали размерът на наказанието "глоба" от 50.00 лева на 10.00 лева, а в останалата част - да бъде потвърдено.

Предвид субсидиарното приложение на НПК, съгласно чл.84 от ЗАНН и Тълкувателно решение № 3 от 08.04.1985г. по н.д. № 98/84г. ОСНК на ВС, което съгласно чл.1, ал.2 от ЗСВ е задължително за органите на съдебната власт, разпоредбите на чл.187-190 НПК, регламентиращи въпроса за разноските, следва да намерят приложение и в административно-наказателното производство.Съгласно цитираното решение, производството по обжалване на административно-наказателни постановления е особен вид наказателно производство, като за разноските по това производство, важат правилата относно делата за престъпления от общ характер, защото с престъпленията и с административните нарушения се засягат определени обществени, а не лични отношения.Освен това, както при наказателните дела от общ характер, така и при административно-наказателните дела, преследването и доказването се осъществяват от държавните органи.Следователно, ако наказателното постановление бъде потвърдено или изменено, разноските се възлагат на нарушителя, защото с виновното си поведение е станал причина те да бъдат направени.В този смисъл, разноските направени от бюджета на съда в размер на 5.29лева за пътни разходи на един от свидетелите, следва да бъдат възложени на жалбоподателя.Съгласно разпоредбата на чл.190, ал.2 от НПК следва служебно да се издаде и изпълнителен лист от съда за събиране на присъдената парична сума като нарушителят следва да се осъди да заплати и сумата от 5.00лева, представляваща държавна такса за издаването на изпълнителен лист.

Водим от гореизложеното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0341-000458 от 12.06.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР Габрово РУ - Севлиево, в частта му, с която на С.П.И. ***, ЕГН **********, за извършено нарушение по чл.140, ал.1 и на основание чл.175, ал.3, предл.второ от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 200.00 / двеста / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, а на осн. Наредба № Iз-2539 от 17.12.2012 г. са отнети 10 контролни точки, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0341-000458 от 12.06.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР Габрово РУ - Севлиево, в частта му, с която на С.П.И. ***, ЕГН **********, за извършено нарушение по чл.147, ал.1 и на основание чл.181, т.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 30.00 / тридесет / лева, като вместо него

ПОСТАНОВИ: НАЛАГА на жалбоподателя С.П.И. ***, ЕГН **********, глоба в размер на 10.00 / десет / лева за извършено нарушение по чл.147, ал.1 и на основание чл.181, т.1 от ЗДвП.

ОСЪЖДА  С.П.И. ***, ЕГН **********, на осн. чл.84 от ЗАНН във вр. с чл.189, ал.3 и чл.190, ал.2 от НПК, да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд – Севлиево направените по делото разноски в размер на 5.29лв. / пет лв. и 29ст. / лева, както и 5.00 / пет / лева на осн. чл.11 от тарифата за ДТ, които се събират по ГПК за служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: