П Р О Т О К О Л

 

Гр. Севлиево,13.09.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на  тринадесети септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                        Председател: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ

 

при  участието на секретар СИЛВИЯ СТАНЕВА

и прокурора ТИХОМИР ПЕТКОВ сложи за разглеждане

НОХД № 306 по описа за 2017 година,

докладвано от районен съдия ЦВЕТКОВ

 

На именното повикване в 10:30  часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ С.Е.Д., редовно призован се явява лично и с адв. Н.Г. с пълномощно от 03.08.2017 година.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр.Севлиево се явява прокурор Петков.

СВИДЕТЕЛИТЕ се явяват.

Съдът разясни на страните правата им  по чл.274 и 275 от НПК  - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия правата му по чл.15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР ПЕТКОВ: Да се даде ход на делото. Нямам искане за отвод на състава на съда и съдебния секретар. Моля, да приемете и одобрите споразумението, което постигнахме със защитника на подсъдимия.

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото. Не правя искане за отвод на състава на съда, прокурора и секретаря. Също моля да приемете и одобрите представеното споразумение.

Не постъпиха възражения против състава на съда, прокурора и секретаря. Налице са изискванията за даване ход на делото за обсъждане на представеното споразумение, поради което съдът

                                 О П Р Е Д Е Л И :

    ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 382 от НПК.

Съдът проверява самоличността на подсъдимия:

С.Е.Д.: Роден на  ***г***,   ЕГН **********,***.

Сне се самоличността на свидетелите както следва:

М.И.М.: На 39г., женен, неосъждан, без родство с подсъдимия.

Ц.Х.Г.: На 39г., женен, неосъждан, без родство с подсъдимия.

Съдът напомни нак.отговорност по чл.290 НК и те обещаха да говорят истината пред съда.

Съдът отстрани свидетелите от съд.зала до разпита им.

На основание чл.382 ал.4 НПК съдът запитва подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. С.Е.Д.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Запознат съм със съдържанието на споразумението, съгласен съм с него и съм го подписал доброволно. Разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР  ПЕТКОВ: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ. Г.: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС. С.Е.Д.: Съгласен съм споразумението да бъде одобрено така.

Съдът на основание чл. 382, ал.6 от НПК

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение между ТИХОМИР ПЕТКОВ – Районен прокурор при Районна прокуратура – Севлиево и адвокат Н.Г. ***, като защитник на подсъдимия С.Е.Д., със следното съдържание:

С.Е.Д., роден на ***г***, ЕГН **********,*** се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 26.07.2017 г. около 22,40 ч. в гр. Севлиево, на ул. “Стефан Пешев” №113,  в посока ж.к “Д-р Атанас Москов”,  управлявал  моторно превозно средство-  лек автомобил марка “***” с рег. № ***, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена с ЗПАМ № 122/04.02.2013 г. на Началник РУП Севлиево, връчена на 12.06.2013 г. и влязла в сила от 27.06.2013 год., с което е осъществил състава на престъплението по чл.343”в”, ал.3 във вр. ал.1  от НК.

За извършеното престъпление по чл.343”в”, ал.3 във вр. ал.1 от НК и при приложението на чл.55, ал.1, т.2, б.“Б“ от НК на подсъдимият С.Е.Д., се определя наказание пробация, включващо пробационни мерки по чл.42”а”, ал.2, т.1 и  т.2 от НК:

-задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.42”б”, ал.1 от НК се определя периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично;

-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 200.00 ЛЕВА.

При приложение на чл.343„г” във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият С.Е.Д., се лишава от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, начиная от влизане на споразумението в сила. 

Липсват съставомерни щети в резултат на извършеното деяние.

Разноски по делото - няма.

Веществени доказателства – няма.

Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение, при постигнато пълно и безусловно съгласие по горните клаузи.

 

                                              СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1. РАЙОНЕН ПРОКУРОР:

                                         /Тихомир  Петков/

 

2. ЗАЩИТНИК :

                           /адв. Н.Г./

 

3. ПОДСЪДИМ:

                           /С.Е.Д. /

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението, съдът намира, че същото е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл. 381, ал. 2 от НПК. От престъплението няма настъпили имуществени вреди. Съдържанието на споразумението е съобразено с разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен е безспорно доказано предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. Законосъобразно е определен размерът на дължимите разноски съгласно чл.189 ал.3 от НПК. По изложените съображения и на основание чл.382, ал.7 НПК, съдът

                                  О П Р Е Д Е Л И: № 45

ОДОБРЯВА споразумението между ТИХОМИР ПЕТКОВ – Районен прокурор  при Районна прокуратура – Севлиево и адвокат Н.Г. ***, като защитник на подсъдимия С.Е.Д., съгласно което:

 С.Е.Д., роден на ***г***, ЕГН **********,*** се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 26.07.2017 г. около 22,40 ч. в гр. Севлиево, на ул. “Стефан Пешев” №113,  в посока ж.к “Д-р Атанас Москов”,  управлявал  моторно превозно средство-  лек автомобил марка “***” с рег. № ***,  в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка, за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена с ЗПАМ № 122/04.02.2013 г. на Началник РУП Севлиево, връчена на 12.06.2013 г. и влязла в сила от 27.06.2013 год., с което е извършил престъпление, за което на основание чл.343”в”, ал.3 във вр. ал.1 от НК и при приложението на чл.55, ал.1, т.2, б.“Б“ от НК на подсъдимият С.Е.Д., се налага наказание ПРОБАЦИЯ,  включващо пробационни мерки по чл.42”а”, ал.2, т.1 и  т.2 от НК, както следва:

-задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяването и подписването пред пробационния служител два пъти седмично;

-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 200.00 ЛЕВА.

На основание чл.343г във вр. с чл.343”в”, ал.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл.37 ал.1 т.7 НК подсъдимият С.Е.Д. се ЛИШАВА ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.           

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА”, взета на подсъдимия С.Е.Д. на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 306/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл.24, ал.3 от НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11:00 часа.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                                СЕКРЕТАР:                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С П О Р А З У М Е Н И Е            

 

Днес 13.09.2017 година, в гр.Севлиево, между подписаните Тихомир Петков – районен прокурор при Районна Прокуратура Севлиево и Н.Г. – адвокат при Габровска адвокатска колегия, в качеството си на защитник на подсъдимият С.Е.Д., роден на *** ***, ЕГН**********, български гражданин, не женен, не работи, със средно образование, осъждан, живущ ***, с обвинение за извършено престъпление по чл.343”в”, ал.3 във вр. ал.1 от НК, по НОХД №306/2017 год. по описа на Районен съд – Севлиево, на основание чл.384 от НПК се постигна настоящото споразумение, съобразно което:

Подсъдимият С.Е.Д. с ЕГН**********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 26.07.2017 г. около 22,40 ч. в гр. Севлиево, на ул. “Стефан Пешев” №113,  в посока ж.к “Д-р Атанас Москов”,  управлявал  моторно превозно средство-  лек автомобил марка “***” с рег. № ***,  в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка, за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена с ЗПАМ № 122/04.02.2013 г. на Началник РУП Севлиево, връчена на 12.06.2013 г. и влязла в сила от 27.06.2013 год., с което е осъществил състава на престъплението по чл.343”в”, ал.3 във вр. ал.1  от НК.

За извършеното престъпление по чл.343”в”, ал.3 във вр. ал.1 от НК и при приложението на чл.55, ал.1, т.2, б.“Б“ от НК на подсъдимият С.Е.Д., се определя наказание пробация,  включващо пробационни мерки по чл.42”а”, ал.2, т.1 и  т.2 от НК:

-задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.42”б”, ал.1 от НК се определя периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично;

-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;

За извършеното престъпление по чл.343”в”, ал.3 във вр. ал.1 от НК и при приложението на чл.55, ал.2 от НК на подсъдимият С.Е.Д. се налага предвиденото от закона кумулативно по леко наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 150 ЛЕВА.

При приложение на чл.343„г” във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият С.Е.Д., се лишава от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, начиная от влизане на споразумението в сила. 

Липсват съставомерни щети в резултат на извършеното деяние.

Разноски по делото - няма.

Веществени доказателства – няма.

Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение, при постигнато пълно и безусловно съгласие по горните клаузи.

 

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР:                                   ЗАЩИТНИК:

                                      /Т.ПЕТКОВ/                                      /Н.Г./

 

 

 

 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Подписаният С.Е.Д., роден на *** ***, ЕГН**********, български гражданин, не женен, не работи, със средно образование, осъждан, живущ ***, с обвинение за извършено престъпление по чл.343”в”, ал.3 във вр. ал.1 от НК, по НОХД №306/2017 год. по описа на Районен съд – Севлиево, на основание чл.381, ал.6 от НПК, ДЕКЛАРИРАМ, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред, както и заявявам, че съм запознат и съгласен с постигнатото споразумение, поради което също поставям подписа си под него. Известни са ми последиците, че одобреното от съда споразумение има сила на влязла в сила присъда и не може да се обжалва.

 

                                                

 

                                                                                        ДЕКЛАРАТОР:

                                                                                                                 /С.Д./