П Р О Т О К О Л

 

гр. Севлиево,  24.10.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на двадесет и четвърти октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

 

                                  Председател: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ

 

 

                                                      

при участието на секретар РЕФУЗЕ ОСМАНОВА

и прокурора ТИХОМИР ПЕТКОВ, сложи за разглеждане

НОХД № 311 по описа за 2017 година,

докладвано от районен съдия ЦВЕТКОВ.

 

 

На именното повикване в 09,00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Д.Н.Х., редовно призован, се явява лично  с адв. Н.Г. с пълномощно от 14.08.17 г.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. СЕВЛИЕВО се явява прокурор  Петков.

СВИДЕТЕЛИТЕ се явяват.

Съдът разясни на страните правата им  по чл. 274 и 275 от НПК - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия правата му по чл. 15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР Петков: Считам, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото. Искания по доказателствата и възражения против състава на съда нямам. Представям и моля да приемете писмено споразумение между мен и защитника на подсъдимия, което ще моля да одобрите.

АДВ. Г.: Уважаеми г-н Председател, да се даде ход на делото. Нямам възражения по състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Действително постигнахме споразумение с Районна прокуратура - Севлиево, което моля да одобрите и което считам, че не противоречи на закона.

Не постъпиха възражения против състава на съда, прокурора и секретаря.

Съдът счита, че са налице изискванията за даване ход на делото и на осн. чл.271 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 382 от НПК.

Проверява самоличността на явилите се лица:

На подсъдимия:

Д.Н.Х.: Роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, ЕГН  **********, работи в „Млека груп“ ЕООД – Севлиево като *******.

ПОДС. Д.Х.: Получи съм препис от обвинителния акт преди повече от три дни.

На свидетелите:

И.Н.Е.: на 40 г., български гражданин, женен, неосъждан, без родство с подсъдимия.

М.Г.М.: на 27 г., български гражданин, неженен, неосъждан, без родство с подсъдимия.

Съдът напомни на свидетелите наказателната отговорност по чл. 290 от НК и те обещаха да говорят истината пред съда.

Съдът отстрани свидетелите от съдебната зала до разпита им.

На основание чл. 382, ал. 4 НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. Д.Х.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Чел съм споразумението. Запознат съм със съдържанието на споразумението и наказанието, което е предвидено да изтърпя. Подписал съм споразумението доброволно. Съгласен съм с него и разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР Петков: Поддържам споразумението в този вид. Същото не противоречи на закона и на морала.

АДВ. Г.: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС. Д.Х.: Моля да бъде одобрено споразумението така, както е изготвено от прокурора и защитника ми.

Съдът, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението между ТИХОМИР ПЕТКОВ – районен прокурор в Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимия – адв. Н.Г., както следва:

Подсъдимият Д.Н.Х. с ЕГН**********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 31.07.2017 г., около 00,35 часа, в землището на село Кормянско, общ. Севлиево, на път с. Кормянско - гр. Севлиево, в посока гр. Севлиево, управлявал  моторно превозно средство – мотопед “Балкан”, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден  в НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, с което осъществил състава на престъплението по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК;

За извършеното престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“, предл.първо от НК на подсъдимия Д.Н.Х. се определя наказание пробация, включващо пробационни мерки по чл.42”а”, ал.2, т.1 и  т.2 от НК:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, като на основание чл. 42”б”, ал.1 от НК се определя периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;

Подсъдимият Д.Н.Х. с ЕГН**********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 31.07.2017 г., около 00,35 часа, в землището на село Кормянско, общ. Севлиево, на път с. Кормянско - гр. Севлиево, в посока гр. Севлиево, в едногодишният срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с НП №14-0341-000717/15.08.2014 г., на Началник сектор към ОД МВР Габрово, РУ Севлиево, влязло в сила от 02.12.2016 г., извършил такова деяние - управлявал моторно превозно средство –– мотопед “Балкан”, без поставени на него регистрационни табели, с което осъществил състава на престъплението по чл. 343“в“, ал. 2  от НК;

За извършеното престъпление по чл. 343“в“, ал. 2 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия Д.Н.Х., се определя наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б.“Б“ от ЗИНЗС.

За извършеното престъпление по чл. 343“в“, ал. 2 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия Д.Н.Х. се налага предвиденото от закона кумулативно по-леко наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 300 ЛЕВА.

Подсъдимият Д.Н.Х. с ЕГН**********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 31.07.2017 г., около 00,35 часа, в землището на село Кормянско, общ. Севлиево, на път с.Кормянско - гр. Севлиево, в посока гр. Севлиево, управлявал  моторно превозно средство – мотопед “Балкан”, без поставени на него регистрационни табели, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,46 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест Дрегер 7410“ с №0193, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл. 343“б“, ал. 1 от НК – Присъда № 69 от 09.10.2013 год. по НОХД № 478/2013 год. на Районен съд- Севлиево, влязла в сила на 16.10.2013 година, и Присъда № 57 от 20.08.2014 год. по НОХД № 308/2014 год. на Районен съд- Севлиево, влязла в сила на 27.08.2014 година, с което осъществил състава на престъплението по чл.343 „б“, ал. 2 във вр.ал. 1 от НК.

За извършеното престъпление по чл.343 „б“, ал. 2 във вр.ал. 1 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия Д.Н.Х., се определя наказание лишаване от свобода за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б.“Б“ от ЗИНЗС.

За извършеното престъпление по чл. 343 „б“, ал. 2 във вр.ал. 1 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия Д.Н.Х. се налага предвиденото от закона кумулативно по-леко наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 400 ЛЕВА.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимия Д.Н.Х., се определя едно общо наказание, най-тежкото измежду определените по-горе, а именно: наказание лишаване от свобода за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б.“Б“ от ЗИНЗС.

На основание чл. 25, ал. 1 във вр.чл. 23, ал. 3 от НК, ПРИСЪДИНЯВА към така определеното общо наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наказанието ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 400 ЛЕВА.

Липсват съставомерните щети в резултат на извършените деяния.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото разноски в размер на 7,50 лева, направени от ОД на МВР-Габрово за изготвяне на фотоалбум, ще бъдат заплатени от подсъдимия Д.Н.Х..

Веществените доказателства - няма.

Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение, постигнато пълно и безусловно съгласие по горните клаузи.

 

 

 

                                         СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1. РАЙОНЕН ПРОКУРОР :_______________

                                       (ТИХОМИР ПЕТКОВ)

 

 

2. ЗАЩИТНИК:____________________

                       (адв. Н.Г.)    

 

 

3. ПОДСЪДИМ:________________________

                        (Д.Н.Х.)

 

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от ПРОКУРОР Петков, адвокат Н.Г. и подсъдимия Д.Н.Х., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Причинените от престъплението съставомерни имуществени вреди са възстановени. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен е безспорно доказано, предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. Законосъобразно е определен размера на дължимите разноски съгласно чл.189, ал.3 НПК.

По изложените съображения и на основание чл. 382  НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И: 52

ОДОБРЯВА споразумението между ТИХОМИР ПЕТКОВ – районен прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и адвокат Н.Г. – договорен защитник на подсъдимия Д.Н.Х., както следва:

Подсъдимият Д.Н.Х. с ЕГН**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 31.07.2017 г., около 00,35 часа, в землището на село Кормянско, общ. Севлиево, на път с. Кормянско - гр.Севлиево, в посока гр. Севлиево, управлявал  моторно превозно средство – мотопед “Балкан”, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден  в НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, с което е извършил престъпление, за което на осн, чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“, предл.първо от НК на подсъдимия Д.Н.Х. се определя НАКАЗАНИЕ ПРОБАЦИЯ, включващо пробационни мерки по чл.42”а”, ал.2, т.1 и  т.2 от НК:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, като на основание чл. 42”б”, ал.1 от НК се определя периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;

Подсъдимият Д.Н.Х. с ЕГН**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 31.07.2017 г., около 00,35 часа, в землището на село Кормянско, общ. Севлиево, на път с. Кормянско - гр. Севлиево, в посока гр. Севлиево, в едногодишният срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с НП №14-0341-000717/15.08.2014 г., на Началник сектор към ОД МВР Габрово, РУ Севлиево, влязло в сила от 02.12.2016 г., извършил такова деяние - управлявал моторно превозно средство –– мотопед “Балкан”, без поставени на него регистрационни табели, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 343“в“, ал. 2 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия Д.Н.Х., се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б.“Б“ от ЗИНЗС, както и наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 300 ЛЕВА.

Подсъдимият Д.Н.Х. с ЕГН**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 31.07.2017 г., около 00,35 часа, в землището на село Кормянско, общ. Севлиево, на път с.Кормянско - гр. Севлиево, в посока гр. Севлиево, управлявал  моторно превозно средство – мотопед “Балкан”, без поставени на него регистрационни табели, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,46 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест Дрегер 7410“ с №0193, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл. 343“б“, ал. 1 от НК – Присъда № 69 от 09.10.2013 год. по НОХД № 478/2013 год. на Районен съд- Севлиево, влязла в сила на 16.10.2013 година, и Присъда № 57 от 20.08.2014 год. по НОХД № 308/2014 год. на Районен съд- Севлиево, влязла в сила на 27.08.2014 година, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.343 „б“, ал. 2 във вр.ал. 1 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия Д.Н.Х., се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 8 (ОСЕМ) МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б.“Б“ от ЗИНЗС, както и наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 400 ЛЕВА.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимия Д.Н.Х., се ОПРЕДЕЛЯ ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ, най-тежкото измежду определените по-горе, а именно: наказание лишаване от свобода за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б.“Б“ от ЗИНЗС.

На основание чл. 25, ал. 1 във вр.чл. 23, ал. 3 от НК, ПРИСЪДИНЯВА към така определеното общо наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наказанието ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 400 ЛЕВА.

ОСЪЖДА подсъдимия да заплати по сметка на ОД на МВР – Габрово, направените разноски по делото в размер на 7,50 лева за изготвяне на фотоалбум.

ЗАЛИЧАВА свидетелите от списъка на лицата.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ПОДПИСКА, взета на подсъдимия на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 311/ 2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24, ал. 3 НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 09,40 часа.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЕКРЕТАР: