П Р О Т О К О Л

 

Гр. Севлиево, 11.08.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на единадесети август  две хиляди и  седемнадесета година в състав:

 

                                        Председател: ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ

 

при  участието на секретар: С. Г.

и прокурора ТИХОМИР ПЕТКОВ сложи за разглеждане

НОХД №  312   по описа за 2017 година,

докладвано  от районен съдия НЕДЕЛЧЕВ

 

На именното повикване в   09.30  часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ  Л.Б.М. редовно призован  се явява лично  и с адв. В.А., назначена за служебен защитник в хода на ДП.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр.СЕВЛИЕВО се явява прокурор  Петков.

СВИДЕТЕЛЯТ   се явява.

Съдът констатира, че обвинителният акт е връчен на подсъдимия на 09.08.2017 г., с което не е спазен срокът  по чл. 358 ал. 3 НПК.  Съдът разясни на подсъдимия възможността да поиска отлагане на делото с оглед организиране на защитата си.

Съдът разясни на страните правата им  по чл.274 и 275 от НПК  - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия правата му по чл.15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР  ПЕТКОВ: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда и съдебния секретар. Към момента нямам искания относно доказателствата.  Със защитника на подсъдимия сме постигнали споразумение, което представям и моля да одобрите.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото. Нямам възражения по състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Нямам искания по доказателствата. Постигнахме споразумение с представителя на обвинението, което моля да одобрите. Подзащитния ми не желае отлагане на с.з. с оглед организиране на защитата си, предвид неспазване на тридневния срок.

Съдът констатира, че не са направени възражения против състава на съда, прокурора и секретаря. Налице са изискванията за даване ход на делото, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 384 ал.1 във вр. с чл.382 НПК.

Проверява самоличността на подсъдимия:

 Л.Б.М.: Роден на *** ***, ЕГН **********.

На основание чл.382 ал.4 НПК съдът запитва подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен по него, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. Л.М.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по така предявеното ми обвинение. Запознат съм със съдържанието на споразумението, съгласен съм с него и съм го подписал доброволно. Разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 ПРОКУРОР ПЕТКОВ: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ.АТАНАСОВ: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС. Л.М.: Съгласен съм споразумението да бъде одобрено така.

Съдът, на основание чл.382 ал.6 от НПК,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение между Районен прокурор ТИХОМИР ПЕТКОВ и адвокат В.А., като защитник на подсъдимия Л.Б.М., както следва:

Подсъдимият Л.Б.М., роден на *** ***, ,  ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2017 г., около 00.40 часа, в гр. Севлиево, на ул. Марин Попов, до дом № 100, в посока центъра на града в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 16-0341-000619 от 15.08.2016 г.  на Началник сектор към ОДМВР – Габрово, РУ – Севлиево, влязло в сила на 10.10.2016 г., извършил такова деяние – управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Мерцедес“ с рег. № ОВ 6306 АК без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл. 343в ал.2 от НК.

За извършеното престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК и при приложението на чл. 55 ал.1 т.1 от НК на подсъдимия Л.Б.М. се определя наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на основание чл. 57 ал.1 т. 2 б.б от ЗИНЗС.

За извършеното престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК и и при приложението на чл. 55 ал. 2 от НК на подсъдимия Л.Б.М. се налага предвиденото от закона кумулативно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА  в размер на 400лв. ( четиристотин лв.).

Липсват съставомерни щети в резултат на извършеното деяние.

Веществени доказателства – няма.

Разноски по делото – няма.

 

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

1.   РАЙОНЕН ПРОКУРОР:

                              /Тихомир Петков/

 

2. ЗАЩИТНИК:

                        /адв. В.А./

 

3. ПОДСЪДИМ

                      /Л.Б.М./

 

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от Районен прокурор при Районна прокуратура – Севлиево ТИХОМИР ПЕТКОВ, адвокат В.А. и подсъдимия Л.Б.М., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл. 381, ал. 2 от НПК. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен е безспорно доказано, предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанията са съобразени както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. По изложените съображения и на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 382  НПК, съдът

                                 О П Р Е Д Е Л И: 

ОДОБРЯВА представеното от Районна прокуратура - Севлиево споразумение между прокурор Районен прокурор ТИХОМИР ПЕТКОВ и адвокат В.А., като защитник на подсъдимия Л.Б.М., съгласно което:

Подсъдимият Л.Б.М., роден на *** ***,   ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2017 г., около 00.40 часа, в гр. Севлиево, на ул. Марин Попов, до дом № 100, в посока центъра на града в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 16-0341-000619 от 15.08.2016 г.  на Началник сектор към ОДМВР – Габрово, РУ – Севлиево, влязло в сила на 10.10.2016 г., извършил такова деяние – управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Мерцедес“ с рег. № ОВ 6306 АК, без съответно свидетелство за управление, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл. 343в ал.2 и чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК  му се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА,  което да се изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ на основание чл. 57 ал. 1 т. 2 б. Б от ЗИНЗС, както и наказание  ГЛОБА в полза на държавата в размер на 400 лв. (четиристотин лв.).

ЗАЛИЧАВА свидетеля от списъка на лицата за призоваване.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА”, взета на подсъдимия на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 312/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10:00 часа.

 

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                       СЕКРЕТАР: