П Р О Т О К О Л

 

гр. Севлиево,  16.08.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на шестнадесети август през две хиляди и  седемнадесета година, в състав:

 

 

Председател: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ

 

 

при участието на секретар Р.О.

и прокурора ТИХОМИР ПЕТКОВ,  сложи за разглеждане

НОХД № 313 по описа за 2017 година,

докладвано от районен съдия ЦВЕТКОВ.

 

 

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ М.И.М., редовно призован, се явява лично с адв. В.Ив.с пълномощно от ДП.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. СЕВЛИЕВО се явява прокурор  Петков.

СВИДЕТЕЛИТЕ се явяват.

Съдът разясни на страните правата им  по чл. 274 и 275 от НПК  - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия правата му по чл. 15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР Петков: Уважаеми г-н Съдия, да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда и секретаря. Представям и ще моля да приемете писмено споразумение, което с адв. Ив.- защитник на подсъдимия М.М. сме постигнали за решаване на делото,  при условия на чл. 382 НПК ще моля да го одобрите, като считам, че същото не противоречи на закона и морала.

АДВ. Ив.: Уважаеми г-н Председател, да се даде ход на делото. Нямам възражения по състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Действително постигнахме споразумение с Районна прокуратура - Севлиево, което считам, че не противоречи на закона и на морала и моля да бъде одобрено.

Не постъпиха възражения против състава на съда, прокурора и секретаря.

Съдът счита, че са налице изискванията за даване ход на делото и на осн. чл. 271 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 382 от НПК.

Проверява самоличността на явилите се лица:

На подсъдимия:

М.И.М.: Роден на *** г. в гр. Троян, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, ЕГН  **********, работи като **** ЗК – село Дамяново. 

ПОДС. М.М.: Получи съм препис от обвинителния акт преди повече от три дни.

На свидетелите:

Д.С.К.: на 44 г., български гражданин, женен, неосъждан, без родство с подсъдимия.

Й.И.Т.: на 64 г., български гражданин, женен, неосъждан, без родство с подсъдимия.

Съдът напомни на свидетелите наказателната отговорност по чл. 290 от НК и те обещаха да говорят истината пред съда.

Съдът отстрани свидетелите от съдебната зала до разпита им.

На основание чл. 382, ал. 4 НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. М.М.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Чел съм споразумението. Запознат съм със съдържанието на споразумението и наказанието, което е предвидено да изтърпя. Подписал съм споразумението доброволно. Съгласен съм с него и разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР Петков: Поддържам споразумението в този вид. Смятам, че същото не противоречи на закона и морала и ще моля да го одобрите.

АДВ. Ив.: Поддържам споразумението в този вид. Моля да го одобрите, същото е съобразено със закона и морала.

ПОДС. М.М.: Моля да бъде одобрено споразумението така, както е изготвено от прокурора и защитника ми.

Съдът, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението между ТИХОМИР ПЕТКОВ– районен прокурор в Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимия М.М. – адв. Вл.Ив., както следва:

Подсъдимият М.И.М. с ЕГН**********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 03.08.2017 г., около   00,45 часа,  в с. Дамяново, общ. Севлиево,  на  ул. “Победа “ в участъка й до дом № 7, в посока центъра на селото, управлявал  моторно превозно средство – лек автомобил марка ”Форд “, модел “Мондео” с рег.№ ЕВ ****АТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,21 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство -„Алкотест Дрегер-7410” с №0193, посредством замерване на концентрацията на алкохол в издишаният въздух, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл. 343“б“, ал. 1 от НК – с Определение за одобряване на Споразумение № 34 от 27.09.2012 год., по НОХД №475/ 2012 год. на Районен съд - Севлиево, влязло в сила на 27.09.2012 година, с което е осъществил състава на престъплението по чл. 343 „б“, ал. 2 във вр.ал. 1 от НК.

За извършеното престъпление по чл. 343 „б“, ал. 2 във вр.ал. 1 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия М.И.М. с ЕГН**********, се определя наказание лишаване от свобода за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ, на основание чл. 57, ал. 1, т. 3  от ЗИНЗС.

За извършеното престъпление по чл. 343 „б“, ал. 2 във вр.ал. 1 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 2 от НК на подсъдимия М.И.М. се налага предвиденото от закона кумулативно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 400 ЛЕВА.

При приложение на чл. 343„г” във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, на подсъдимия М.И.М., се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, начиная от влизане на споразумението в сила, като на осн.чл. 59, ал. 4 от НК се зачита времето през, което същият е бил лишен от това си право по административен ред със ЗППАМ  на Началника на Районно управление на МВР - Севлиево. 

Липсват съставомерни щети в резултат на извършеното деяние.

Разноски по делото не са правени.

Веществени доказателства – няма.

Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение, при постигнато пълно и безусловно съгласие по горните клаузи.

 

 

                                         СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1. РАЙОНЕН ПРОКУРОР :_______________

                                              (Тихомир Петков)

 

 

2. ЗАЩИТНИК:____________________

                       (адв. Вл.Ив.)

 

 

3. ПОДСЪДИМ:________________________

                        (М.И.М.)

 

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от ПРОКУРОР Петков, адвокат В.Ив.и подсъдимия М.И.М., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Причинените от престъплението съставомерни имуществени вреди са възстановени. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен е безспорно доказано, предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. Законосъобразно е определен размера на дължимите разноски съгласно чл. 189, ал. 3 НПК.

По изложените съображения и на основание чл. 382  НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И: 41

ОДОБРЯВА споразумението между ТИХОМИР ПЕТКОВ – районен прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и адвокат В.Ив.– договорен защитник на подсъдимия М.М., както следва:

Подсъдимият М.И.М. с ЕГН**********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 03.08.2017 г., около   00.45 часа,  в с. Дамяново, общ. Севлиево  на  ул. “Победа “ в участъка й до дом № 7, в посока центъра на селото, управлявал  моторно превозно средство – лек автомобил марка ”Форд “, модел “Мондео” с рег.№ ЕВ ****АТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2.21 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство -„Алкотест Дрегер-7410” с №0193, посредством замерване на концентрацията на алкохол в издишаният въздух, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл.343“б“, ал.1 от НК – с Определение за одобряване на Споразумение №34 от 27.09.2012 год., по НОХД №475/2012 год. на Районен съд - Севлиево, влязло в сила на 27.09.2012 година, с което е извършил престъпление, за което на осн. чл.343 „б“, ал.2 във вр.ал.1 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се налага наказание лишаване от свобода за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ, на основание чл. 57, ал. 1, т. 3  от ЗИНЗС, както и ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 400 ЛЕВА.

На основание чл.343„г” във връзка с чл. 343“б“, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, на подсъдимия М.И.М. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, начиная от влизане на споразумението в сила, като на осн.чл. 59, ал. 4 от НК се зачита времето през, което същият е бил лишен от това си право по административен ред със ЗППАМ  на Началника на Районно управление на МВР Севлиево. 

ЗАЛИЧАВА свидетелите от списъка на лицата.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ПОДПИСКА, взета на подсъдимия М.М. на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 313/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24, ал. 3 НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10,45 часа.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЕКРЕТАР: